Άρθρο 36 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται: α) οι προϋποθέσεις ίδρυσης των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου β) η καταχώριση των ΚΗΕ σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων ε) ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων στ) η διαδικασία αξιολόγησης ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσμάτων η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατομικών και συλλογικών οργάνων, οι αρμοδιότητες τους και οι λειτουργία τους, ι) η πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος των εξετάστρων.