Άρθρο 15 – Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού

1. Οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύονται σε ετήσια βάση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέματα:
α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του Α.Ε.Ι., τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων,
β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,
γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,
δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ε) στο συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
2. Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού εξειδικεύονται για κάθε Α.Ε.Ι.:
α) στις λειτουργικές δαπάνες,
β) τις επενδύσεις και
γ) το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
Οι παραπάνω συμφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.
3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη μόνο ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, και όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
4. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισηγείται την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Α.Ε.Ι, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

  • 9 Δεκεμβρίου 2019, 09:00 | MANOLIS

    Ακολουθήστε το σύστημα της Γαλλίας για την εκπαιδευτική κατάρτιση που δίνει μέχρι μεταπτυχιακά..

    Εδώ στο Ελλάντα ειμαστε επιστημονάρες όλοι οι άλλοι είναι κουτοί.

    Με ευθύνη της ΝΔ τα ΙΕΚ με 3,5 χρόνια σπουδες (2,5 + πιστοποιηση 1 ετος) όχι μόνο είναι Λύκειο σε επαγγελματικά δικαιώματα αλλά ουτε το επάγγελμ που εχουν εξειδικευτεί δεν μπορούν να εξασκήσουν (λογιστες με ψευτοάδειες λυκέιου)

    Απαράδεκτο + αντισυνταγματικό + συντεχνιακό.