Άρθρο 41 – Απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά σπουδών

Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας.

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 13:55 | Ένωση Αθέων

  (συντομευμένο σχόλιο)

  Τα αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, θα έπρεπε να εκδίδονται χωρίς αναγραφή του θρησκεύματος ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Παραθέτουμε από την απόφαση 77Α/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  […
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Σύμφωνα με τα άρθρα 19§1 γ’ και 21§1 ν.2472/1997,
  Η ΑΡΧΗ
  Απευθύνει σύσταση, προειδοποιεί και καλεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσα σε εύλογο χρόνο – και πάντως όχι περισσότερο απ’ όσο είναι αναγκαίος για την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και την προσαρμογή των σχετικών πρακτικών – να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης και, ειδικότερα :
  1. Να μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.
  2. Να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολειών ώστε, εφεξής, από τους γονείς ή κηδεμόνες που επιθυμούν τα παιδιά τους να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών να μην ζητείται να δηλώνουν, αν είναι άθρησκοι, ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι, αλλά να ασκούν το δικαίωμα τους αυτό, κατ ́ επίκληση των πεποιθήσεών τους και χωρίς να προβαίνουν σε καμία περαιτέρω διευκρίνιση.
  …]

  Παραθέτουμε επίσης από την πρόσφατη απόφαση 28/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  […
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  Η Αρχή:
  1) ΚΡΙΝΕΙ ότι
  α) η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συμπλήρωσή τους και
  β) η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι νόμιμες για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
  2) ΚΑΛΕΙ το Υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας,
  α) να απόσχει από τις ως άνω μη σύννομες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών,
  β) να μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» και
  γ) να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να μην απαιτείται η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωμα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον μαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και μόνον λόγων συνείδησης.
  …]

  Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1759-1760/2019 της ολομελείας του συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγραφή του θρησκεύματος στα αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών:
  α) συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος,
  β) παρέχει έδαφος ενδεχόμενων διακρίσεων, δυσμενών ή ευμενών, και ενέχει, συνεπώς, τον κίνδυνο προσβολής της θρησκευτικής ισότητας,
  γ) παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ,
  δ) έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. β, 4 παρ. 1 περ.α και β του ν. 2472/1997 και 5 παρ. 1 περ. α και β και 9 παρ. 1 του Κανονισμού 2016/679 [Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)].

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 12:57 | Ένωση Αθέων

  Τα αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, θα έπρεπε να εκδίδονται χωρίς αναγραφή του θρησκεύματος ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Παραθέτουμε από την απόφαση 77Α/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  […
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Σύμφωνα με τα άρθρα 19§1 γ’ και 21§1 ν.2472/1997,
  Η ΑΡΧΗ
  Απευθύνει σύσταση, προειδοποιεί και καλεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσα σε εύλογο χρόνο – και πάντως όχι περισσότερο απ’ όσο είναι αναγκαίος για την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και την προσαρμογή των σχετικών πρακτικών – να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης και, ειδικότερα :
  1. Να μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.
  2. Να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολειών ώστε, εφεξής, από τους γονείς ή κηδεμόνες που επιθυμούν τα παιδιά τους να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών να μην ζητείται να δηλώνουν, αν είναι άθρησκοι, ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι, αλλά να ασκούν το δικαίωμα τους αυτό, κατ ́ επίκληση των πεποιθήσεών τους και χωρίς να προβαίνουν σε καμία περαιτέρω διευκρίνιση.
  …]

  Παραθέτουμε επίσης από την πρόσφατη απόφαση 28/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  […
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  Η Αρχή:
  1) ΚΡΙΝΕΙ ότι
  α) η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συμπλήρωσή τους και
  β) η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι νόμιμες για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
  2) ΚΑΛΕΙ το Υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας,
  α) να απόσχει από τις ως άνω μη σύννομες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών,
  β) να μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» και
  γ) να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να μην απαιτείται η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωμα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον μαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και μόνον λόγων συνείδησης.
  …]

  Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1759-1760/2019 της ολομελείας του συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγραφή του θρησκεύματος στα αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών:
  α) συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος,
  β) παρέχει έδαφος ενδεχόμενων διακρίσεων, δυσμενών ή ευμενών, και ενέχει, συνεπώς, τον κίνδυνο προσβολής της θρησκευτικής ισότητας,
  γ) παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ,
  δ) έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. β, 4 παρ. 1 περ.α και β του ν. 2472/1997 και 5 παρ. 1 περ. α και β και 9 παρ. 1 του Κανονισμού 2016/679 [Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)].

  Παραθέτουμε από την περίληψη των παραπάνω αποφάσεων:

  […
  η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε τα εξής:
  α) Με το άρθρο 13 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο υπόκειται μόνο στους προβλεπόμενους από το ίδιο το Σύνταγμα περιορισμούς και περιλαμβάνει την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης αφ’ενός και την ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων αφ’ετέρου, καθιερώνεται δε και η θρησκευτική ισότητα. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το δικαίωμα του ατόμου να μην αποκαλύπτει, είτε αμέσως είτε εμμέσως, το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές εν γένει πεποιθήσεις του, ενώ καμία κρατική αρχή ή κρατικό όργανο δεν επιτρέπεται να αναζητούν το θρησκευτικό φρόνημα του ατόμου, πολύ δε περισσότερο να επιβάλλουν την εξωτερίκευση των εν λόγω πεποιθήσεων. Συνεπώς, η αναγραφή του θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα, όπως εν προκειμένω το απολυτήριο, τα αποδεικτικά σπουδών και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του γενικού λυκείου (ή οι αστυνομικές ταυτότητες, όπως είχε, αντίστοιχα, κριθεί με τις αποφάσεις 2280-2286/2001 της Ολομέλειας του ΣτΕ), η οποία επιβάλλεται κατ’αρχήν ως υποχρεωτική με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος.
  β) Περαιτέρω, η αναγραφή του θρησκεύματος στα ως άνω έγγραφα συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος, ακόμη και αν γίνεται με τη συγκατάθεση ή την πρωτοβουλία του μαθητή ή των γονέων του ή με την πρόβλεψη του σχετικού πεδίου στον τύπο του τίτλου, το οποίο μπορεί να παραμείνει κενό. Και τούτο, διότι η θρησκευτική ελευθερία περιλαμβάνει μεν το δικαίωμα του καθενός να εκδηλώνει ανεμπόδιστα το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές εν γένει πεποιθήσεις του, αλλά δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να εκδηλώνουν τις πεποιθήσεις αυτές με την αναγραφή τους, όταν το επιθυμούν, και σε δημόσια έγγραφα, όπως οι προαναφερόμενοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι συνιστούν αποδεικτικά της φοίτησης, της επίδοσης και της ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης των μαθητών (και μάλιστα επιδεικνύονται σε κάθε αρχή και υπηρεσία και σε οποιονδήποτε ιδιώτη για την πιστοποίηση των σπουδών και των γνώσεων του κατόχου τους σε όλη τη διάρκεια του μετέπειτα βίου του) και όχι αποδεικτικά μη συναφών πληροφοριών, όπως είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η αντίθετη ερμηνεία θα είχε ως συνέπεια την προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας εκείνων των Ελλήνων που δεν θα επιθυμούσαν να εκδηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα αναγκάζονταν να τις αποκαλύψουν εμμέσως και οιονεί δημόσια, ενώ επιπλέον θα διαφοροποιούνταν παρά τη θέλησή τους από όσους ομολογούν τις εν λόγω πεποιθήσεις, αναιρώντας παράλληλα και τη θρησκευτική ουδετερότητα του Κράτους, όσον αφορά την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος. Πέραν τούτων, η αναγραφή του θρησκεύματος στο απολυτήριο και τους τίτλους σπουδών παρέχει και έδαφος ενδεχόμενων διακρίσεων, δυσμενών ή ευμενών, και ενέχει, συνεπώς, τον κίνδυνο προσβολής της θρησκευτικής ισότητας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους τίτλους σπουδών των ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι είναι ισότιμοι και έχουν ίδιο περιεχόμενο με τους αντίστοιχους τίτλους των δημόσιων σχολείων.
  γ) Η αναγραφή του θρησκεύματος στο απολυτήριο και στους λοιπούς τίτλους και πιστοποιητικά, υποχρεωτική ή προαιρετική, παραβιάζει και τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ, διότι δεν προκύπτει η ύπαρξη οποιουδήποτε λόγου που να καθιστά αναγκαία την αναγραφή του θρησκεύματος στα ως άνω έγγραφα, τα οποία, ενόψει και των ποικίλλων χρήσεών τους, δεν προορίζονται για την άσκηση του δικαιώματος εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων καθενός. Εξάλλου, η τυχόν αναγραφή του θρησκεύματος στα έγγραφα αυτά ενέχει τον κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης των κατόχων τους στις σχέσεις τους με τη διοίκηση ή και στις επαγγελματικές τους σχέσεις, ενώ ακόμη και η προαιρετική αναγραφή ενέχει τον κίνδυνο θετικών ή αρνητικών διακρίσεων μεταξύ των προσώπων που θα επιλέξουν να εκδηλώσουν το θρήσκευμά τους και εκείνων που θα αφήσουν κενό ή θα θέσουν μία παύλα στο σχετικό πεδίο.
  δ) Τέλος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2472/1997 και ήδη του Κανονισμού 2016/679, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις αποτελούν δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, και μάλιστα ευαίσθητο. Τα δεδομένα αυτά, όπως εν προκειμένω οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών, καθώς και να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Η καταχώριση του θρησκεύματος των μαθητών στο απολυτήριο, τα αποδεικτικά σπουδών και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του γενικού λυκείου, ανεξαρτήτως αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, συνιστά μορφή επεξεργασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Όμως, εφόσον η αναγραφή αυτή παραβιάζει, κατά τα ανωτέρω, το άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγματος και τα άρθρα 9 και 14 της ΕΣΔΑ, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, με τις οποίες προβλέπεται επεξεργασία ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου χωρίς να υπάρχει νόμιμος σκοπός, έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. β, 4 παρ. 1 περ.α και β του ν. 2472/1997 και 5 παρ. 1 περ. α και β και 9 παρ. 1 του Κανονισμού 2016/679.
  …]

 • 11 Δεκεμβρίου 2019, 12:15 | Ιωάννης Α.Δελημάρης

  Θα έπρεπε να αναγράφεται το θρήσκευμα χριστιανός ορθόδοξος

 • 10 Δεκεμβρίου 2019, 23:49 | Τάσος

  Το θρήσκευμα και το γένος είναι πολύ σημαντικά, να αναγράφονται στα έγγραφα των μαθητών.

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 17:40 | Ιωάννης Α. Δελημάρης

  Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αναγράφεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια σε κάθε είδους πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές οι οποίοι φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 10:29 | Mixalis

  Φυσικά και πρέπει να καταργηθει το θρήσκευμα από ένα τέτοιου είδους έγγραφο. Τι σχέση έχει η θρησκεία με την εκπαίδευση; Εκτός αν θεωρούμε ότι οι εργοδότες και λοιποί πολίτες πρέπει να κρίνουν την καταλληλότητα κάποιου για μια δουλειά αναλογα με τα θρησκευτικά πιστεύω του. Σε μια Ελλαδα με τοσα φαινομενα ρατσισμου, αναξιοκρατίας με βάση τα θρησκευτικά και πολιτικά πιστεύω η ακόμη και κρίση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό το να αναγραφονται τετοια στοιχεια σε δημοσια εγγραφα ειναι ενας ευκολος τροπος για εργοδοτες να «ξεσκαρταρουν» τους «αληθινους» Ελληνες από τους υπόλοιπους. Καιρός να φύγουμε επιτέλους από πρότυπα που επικρατούσαν 100 Χρόνια πριν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 14:43 | Αρθούρος

  Καλησπέρα σας.Η μη αναγραφή του θρησκεύματος στο οποιοδήποτε κρατικό πιστοποιητικό,δε μειώνει τη γραφειοκρατία.Αν οι κάτοικοι αυτής της χώρας που είναι εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια,χριστιανοί ορθόδοξοι,χρειαστούν κάποιο έγγραφο από την Ορθόδοξη Εκκλησία να το χρησιμοποιήσουν γιά οποιοδήποτε σκοπό σ’αυτήν,όπως τέλεση μυστηρίων κλπ,τί πρέπει να κάνουν;
  Μήπως,αυτή η κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος,είναι ένα ακόμα πρακτικό βήμα στο χωρισμό Εκκλησίας-Κράτους;Κι αν ναί,η Εκκλησία θα πρέπει να αυξήσει εκείνη τη γραφειοκρατία της,έτσι ώστε ν’ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.
  Οι ανθρώπινοι νόμοι δεν είναι ούτε αιώνιοι,ούτε αποτελεσματικοί,γιατί όπως οι άνθρωποι που τους κατασκευάζουν δεν είναι αιώνιοι και γι’αυτό σχετικοί,έτσι και τα κατασκευάσματά τους,που εδώ είναι οι νόμοι.Η καθημερινή ζωή στην εξέλιξή της,θα ακυρώσει αυτό το νόμο στην πράξη,όπως ακυρώθηκαν κι άλλες δήθεν προοδευτικές τάσεις γιά αφαίρεση του σταυρού από τη σημαία,των εικόνων από δημόσια κτίρια και φυσικά την παρέλαση των μαθητών.

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 09:23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗ,ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΙΣΟΥΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΟΡΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

 • 7 Δεκεμβρίου 2019, 23:27 | Αλίκη Δράκου

  Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Θεοδώρα. Η απαλοιφή ιθαγένειας και θρησκεύματος είναι σαν να ντρεπόμαστε για αυτά ή σαν να τα κατακρίνουμε.

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 21:55 | Κοκαρας δημητρης

  Δεν θεωρω οτι πρεπει να αλλαξει κατι . Αυτος ο χωρος κατοικειται απο πολιτες που επελεξαν εδω κ χρονια να εκφραζεται η θρησκευτικη τους ταυτοτητα. Συνυπαρχουν αρμονικα δογματα και θρησκειες και αυτο ειναι μμια κατακτηση της ελληνικης κοινωνιας μας . Με την απαλοιφη πιστευω ιτ7 παμε πισω σε εποχες σκοτεινες πριν την κατακτηση αυτης της δεξιοτητας της κοινωνιας μας.

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 21:54 | Δημητρης κοκαρας

  Δεν θεωρω οτι πρεπει να αλλαξει κατι . Αυτος ο χωρος κατοικειται απο πολιτες που επελεξαν εδω κ χρονια να εκφραζεται η θρησκευτικη τους ταυτοτητα. Συνυπαρχουν αρμονικα δογματα και θρησκειες και αυτο ειναι μια κατακτηση της ελληνικης κοινωνιας μας . Με την απαλοιφη πιστευω παμε πισω σε εποχες σκοτεινες πριν την κατακτηση αυτης της δεξιοτητας της κοινωνιας μας.

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 10:08 | Θεοδώρα

  Διαφωνώ κάθετα. Στα αποδεικτικά πρέπει να αναγράφεται και το θρήσκευμα και η ιθαγένεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην υπάρχουν. Αυτό που κάνετε είναι προσβλητικό για όλους άσχετα τι πιστεύει κι από που είναι ο καθένας. Το να μην θέλετε να αναγράφεται προσβάλετε την καταγωγή και το πιστεύω του καθενός.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 22:47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Αυτονοητο μετρο.
  Σε κανενα δημοσιο εγγραφο δεν θα επρεπε να αναγραφεται το θρησκευμα

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 18:41 | Βασίλης

  Γίναμε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Σας πειράζει η πατρίδα και η θρησκεία. Αλλά αυτά τα γράμματα διδαχτήκατε στις σχολές του εξωτερικού που φοιτήσατε απαίδευτοι ανευθυνοϋπεύθυνοι. Καλά έλεγε ο Μακρυγιάννης «Τέτοια αρετή έχουν τέτοια φώτα μας δίνουν.» Καλά έλεγε ο Κολοκοτρώνης:

  «Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…»

  «Ως μία βροχή έπεσεν εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί μας και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.»

  Δεν τα ακούσατε αυτά στα σχολεία του εξωτερικού!