Άρθρο 31 -Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44, καταργούνται:
α) η παρ. 4 του άρθρου 56 και η παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 και
β) η κοινή υπουργική απόφαση 2/47033/0026/2018 (Β΄ 3015).