Άρθρο 26 – Τροποποίηση του άρθρου 64 ν.4485/2017

1. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συντρέχει το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του.»
2. Στο τέλος της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄.»