Άρθρο 35 – Αμοιβές

Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος νόμου, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή κατ΄ αποκοπήν ή κατά συνεδρίαση, η οποία καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.