Άρθρο 13 – Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.)

1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) είναι πενταμελής, συγκροτείται από το Σ.Α.Π. και αναλαμβάνει το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Ειδικότερα,
α) τρία τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε.Α.Π. είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (Μητρώο) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005 (Α΄189). Το Μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από το Σ.Α.Π., το οποίο λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΘ.Α.Α.Ε. φορέων. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του Μητρώου καθορίζεται με απόφαση του Σ.Α.Π. που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στο Μητρώο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται, σε ποσοστό τουλάχιστον 75% του συνόλου, Έλληνες ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες που διδάσκουν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο Μητρώο.
β) Ένα μέλος της Ε.Ε.Α.Π. είναι φοιτητής Α.Ε.Ι. που προέρχεται από το μητρώο φοιτητών που τηρεί και ενημερώνει το Σ.Α.Π.
γ) Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α ́78), ένα μέλος της Ε.Ε.Α.Π. προέρχεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο το οποίο και ορίζει το μέλος αυτό. Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που δεν οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α ́78), το πέμπτο μέλος αντικαθίσταται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005.
2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας κοινού προγράμματος συνεργασίας με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ένα τουλάχιστον μέλος της Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει τεκμηριωμένα καλή γνώση του χώρου εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του ιδρύματος αυτού.
3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους, για το ύψος της οποίας δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως εκάστοτε ισχύει. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των μελών της Επιτροπής, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα.
4. Τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που αξιολογείται, ή να είχαν κατά την τελευταία πενταετία μια τέτοια σχέση.
5. Αν συμμετέχει αλλοδαπός εμπειρογνώμονας ή ειδικός, η αξιολόγηση και πιστοποίηση μπορεί να γίνεται και στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, με τη σύμφωνη γνώμη του αξιολογούμενου Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας.