Άρθρο 23 – Θέματα οικονομικής διαχείρισης

1. Η περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, το οποίο μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον από 5% έως 20%.»
2. Η περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι. ή για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Α.Ε.Ι, εφόσον υπάρχουν, το οποίο δύναται κατ’ ανώτατο όριο να ανέλθει έως το ποσοστό του 20% των συνολικών δαπανών της λειτουργίας αυτών.»
3. Η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους, μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος και με αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους που αναλαμβάνονται σε βάρος έργων-προγραμμάτων, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσοστό έως 10% των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/ προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων, καθώς και για δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι και του Ε.Λ.Κ.Ε..»
5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄142), αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον σκοπό αυτό, ο επιστημονικός υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπόλοιπου για δράσεις με στόχο την υποστήριξη της έρευνας.» Στην ίδια παρ. προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Η διαδικασία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος καθορίζεται στον οικείο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του άρθρου 68.».
6. Η περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4559/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματος του επιστημονικού υπευθύνου έργου/προγράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται. Το ΧΕΠ εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών στο οποίο ορίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου της προκαταβολής, το ύψος του ποσού της χορηγούμενης προκαταβολής, η αιτιολογία χορήγησης και το χρονικό διάστημα απόδοσης αυτής. Το ποσό της χορηγούμενης προκαταβολής δύναται να πιστώνεται σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Το ΧΕΠ χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν: αα) έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, ββ) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γγ) ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ.
Δικαιούχος της προκαταβολής/προκαταβολών ανά έργο/πρόγραμμα ορίζεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου/προγράμματος ή άλλο μέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι., εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το Α.Ε.Ι.. Ο δικαιούχος της προκαταβολής/προκαταβολών καθίσταται υπόλογος για την απόδοσή της/τους. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ορίζει την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής.
Για τα έργα/προγράμματα, τα οποία δεν έχουν σαφή ημερομηνία λήξης και καταθέτουν ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό, η προθεσμία απόδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους.
Για τα έργα/προγράμματα, των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους, η προθεσμία απόδοσης ορίζεται έως την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους ή την ημερομηνία λήξης του έργου, εφόσον αυτή έχει οριστεί πριν την 31η Μαρτίου. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφλημένα τιμολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά για την απόδοση.
Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως όλου του ποσού του ΧΕΠ ο δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ΧΕΠ σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει εμπροθέσμως προηγούμενη προκαταβολή που έχει λάβει.»

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:37 | Γεώργιος Ι. Δελλής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

  Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Σχολών ή Τμημάτων των Α.Ε.Ι. συχνά παρουσιάζουν κοινές ανάγκες (όπως για παράδειγμα γραμματειακή υποστήριξη, αναλώσιμα υλικά, διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων), η αντιμετώπιση των οποίων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία τους και την επιτέλεση του ακαδημαϊκού σκοπού τους. Τέτοιες κοινές ανάγκες και δράσεις δεν είναι εφικτό ούτε πρακτικό να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό ενός μεμονωμένου Π.Μ.Σ.. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η παροχή της δυνατότητας από κοινού αξιοποίησης των εσόδων τους, ώστε να χρηματοδοτούνται οι κοινές ανάγκες και δράσεις, κατόπιν από κοινού λήψης σχετικής απόφασης από τα αρμόδια προς τούτο αποφασίζοντα όργανά τους. Ωστόσο, προκειμένου, παράλληλα με την ευελιξία ως προς την κάλυψη κοινών δράσεων, να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε Π.Μ.Σ., θα πρέπει να οριστεί ένα εύλογο όριο ως προς το ύψος της από κοινού χρηματοδότησης. Τέτοιο εύλογο όριο είναι το 50% του ποσοστού επί των ετησίων εσόδων που διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (όπως αυτό ορίζεται στο άρ. 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017).
  Συνεπώς, προτείνεται η κάτωθι προσθήκη:

  «Στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  «8. Σε περίπτωση οργάνωσης περισσοτέρων Π.Μ.Σ. εντός της ίδιας Σχολής ή Τμήματος, και για την κάλυψη κοινών αναγκών και δράσεων αυτών, είναι δυνατή η από κοινού ανάληψη έργου/προγράμματος κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Η΄ του ν. 4485/2017. Το έργο/πρόγραμμα διαθέτει αυτοτελή προϋπολογισμό και χρηματοδοτείται από ποσοστό επί των εσόδων του κάθε συμμετέχοντος Π.Μ.Σ. και από πηγές έκτακτης χρηματοδότησης, καθώς και από ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμμάτων Π.Μ.Σ. της ίδιας Σχολής ή Τμήματος, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη συμβατική υποχρέωση.
  Το ποσοστό επί των εσόδων των Π.Μ.Σ. που δύναται να διατεθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του αναφερόμενου στην περίπτωση β΄ του άρθρου 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017 ποσοστού επί των συνολικών ετησίων εσόδων κάθε Π.Μ.Σ..
  Η απόφαση για την ανάληψη του κοινού έργου/προγράμματος λαμβάνεται από τα αρμόδια για την ψήφιση του προϋπολογισμού όργανα των συμμετεχόντων Π.Μ.Σ.. Η διαχείριση του έργου/προγράμματος γίνεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4485/2017.»»

 • 13 Δεκεμβρίου 2019, 17:55 | ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ

  Η ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ ιδρυθείσα με τους ν.1268/1982, ν.2083/1992 και ν.2362/1995 και ήδη σε λειτουργία, διαχειρίζεται, εντός του πλαισίου των καταστατικών αυτής σκοπών, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο με την επωνυμία «Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» και υλοποιεί, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, ερευνητικά έργα. Για τις ανάγκες της υλοποίησης ερευνητικών έργων, η ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ απασχολεί με συμβάσεις έργου και μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ. Προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση στο Άρθρο 23 «Θέματα οικονομικής διαχείρισης» του προς ψήφιση Νόμου έτσι ώστε οι αμοιβές αυτές να εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος, δεδομένου ότι το Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58 του ν.4009/2011 δεν έχει ιδρυθεί σε κανένα Α.Ε.Ι., απεναντίας οι ΕΑΔΙΠ των πανεπιστημίων είναι υφιστάμενα και λειτουργούντα ΝΠΙΔ των ΑΕΙ.
  Για το λόγο αυτό, προτείνουμε η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, η οποία σήμερα ισχύει ως εξής: «Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο»,
  να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο είτε προβλέπεται στο άρθρο 58, είτε έχει ιδρυθεί υπό το προ του ν.4009/2011 νομοθετικό καθεστώς (ν.1268/1982) και έχει ως καταστατικό του σκοπό την υλοποίηση ερευνητικών έργων, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο»

 • Η ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ ιδρυθείσα με τους ν.1268/1982, ν.2083/1992 και ν.2362/1995 και ήδη σε λειτουργία, διαχειρίζεται, εντός του πλαισίου των καταστατικών αυτής σκοπών, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο με την επωνυμία «Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» και υλοποιεί, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, ερευνητικά έργα. Για τις ανάγκες της υλοποίησης ερευνητικών έργων, η ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ απασχολεί με συμβάσεις έργου και μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ. Προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση στο Άρθρο 23 «Θέματα οικονομικής διαχείρισης» του προς ψήφιση Νόμου έτσι ώστε οι αμοιβές αυτές (των μελών ΔΕΠ) να εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος, δεδομένου ότι το Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58 του ν.4009/2011 δεν έχει ιδρυθεί σε κανένα Α.Ε.Ι., απεναντίας οι ΕΑΔΙΠ των πανεπιστημίων είναι υφιστάμενα και λειτουργούντα ΝΠΙΔ των ΑΕΙ.

  Για το λόγο αυτό, προτείνουμε η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, η οποία σήμερα ισχύει ως εξής: «Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο»,
  να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο είτε προβλέπεται στο άρθρο 58, είτε έχει ιδρυθεί υπό το προ του ν.4009/2011 νομοθετικό καθεστώς (ν.1268/1982) και έχει ως καταστατικό του σκοπό την υλοποίηση ερευνητικών έργων, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο»