Άρθρο 25 – Ανάληψη υποχρέωσης και εκτέλεση δαπανών

1. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, τροποποιείται ως εξής:
α) Η υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) την απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.17 και 19 του άρθρου 60 και στην παρ.4 του άρθρου 61.»
β) Οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού του έργου είναι νόμιμη εφόσον είναι εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
3. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου εντός του ίδιου οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 17 και 19 του άρθρου 60 του παρόντος νόμου, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έργου κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση περί τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 19 του άρθρου 60 προθεσμιών και καταλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ακόμα και καθ’ υπέρβαση της προηγούμενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Σε περίπτωση που η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου αφορά σε μείωση της πίστωσης μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης (ανατροπής).».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται Κανονισμός σχετικά με την εκτέλεση δαπανών, στον οποίον καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., η ηλεκτρονική διακίνηση των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».