Άρθρο 39 – Κλινικές δοκιμές φάσης Ι

1. Κλινικές δοκιμές Φάσης Ι, όπως ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 536/2014, διενεργούνται στην Ελλάδα από πιστοποιημένα ερευνητικά κέντρα κλινικών δοκιμών Φάσης Ι καθώς και από τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα – Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.
2. Ο χορηγός αναλαμβάνει τις δαπάνες για τη διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής Φάσης Ι και την υλικοτεχνική υποστήριξη των πιστοποιημένων δημοσίων ερευνητικών κέντρων ή Εργαστηρίων Κλινικής Φαρμακολογίας με σύμβαση που συνάπτει με το κατά περίπτωση νοσηλευτικό ίδρυμα ή τον υπεύθυνο διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης της εκάστοτε Υ.ΠΕ. ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αν το ερευνητικό κέντρο ή Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας είναι ενταγμένο σε Α.Ε.Ι.
3. Οι ιατροί που υπηρετούν στα δημόσια ερευνητικά κέντρα κλινικών δοκιμών Φάσης Ι ή στα αναγνωρισμένα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και εκλέγονται ως μέλη ΔΕΠ, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση που κατέχουν στον δημόσιο φορέα που εργάζονται. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται υποχρεωτικώς στο Α.Ε.Ι. που εξελέγησαν ως μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης.