Άρθρο 20 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΘ.Α.Α.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της Αρχής, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
2. Το προσωπικό, πάσης φύσεως, που υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Π. κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παραμένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε., στις ίδιες θέσεις, με τις ίδιες απολαβές και την ίδια νομική σχέση απασχόλησης.