Άρθρο 27 – Μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε..»
2. Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, μετά την παρ. 3 η οποία προστέθηκε με την υποπαρ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Ειδικά για τη μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο ενός έργου /προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. και οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου, δύναται να εφαρμόζονται είτε οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου είτε οι διατάξεις του άρθρου 66.»

  • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στο τέλος της 1ης παραγράφου να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής:

    1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό́ και το εξωτερικό́, ανεξάρτητα από́ τη συμβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε..» Σε περίπτωση μετακίνησης ατόμου με αναπηρία, μέλους της ομάδας εκτέλεσης έργου, καθώς και του συνοδού αυτού -εφόσον απαιτείται συνοδός από τη φύση της αναπηρίας- καλύπτονται επίσης από τον προϋπολογισμό που εγκρίνει ο ΕΛΚΕ όλα τα επιπλέον έξοδα που ενδεχομένως προκαλεί η αναπηρία του ατόμου (π.χ. μετακίνηση με προσβάσιμο όχημα, ειδικό γεύμα κ.λπ.)