Άρθρο 29 – Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

1. Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του Ε.Λ.Κ.Ε. και των προκαταβολών,».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017, η περ. ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ. ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπει τα όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ, τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 προστίθεται περ. ιδ΄ ως εξής «ιδ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί υλοποιούν.».
4. Η παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως τις 30.06.2020. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως τις 30.06.2020. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει με αποφάσεις ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.»