Άρθρο 30 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 44 του παρόντος νόμου, δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 60 έως 63 του ν. 4485/2017, ως ίσχυσαν πριν την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, είναι νόμιμες εφόσον τηρήθηκαν οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων 679/1996 (Β΄ 826),, 5439/1985 (Β΄ 298) και 120/1/837/1988 (Β΄696) ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.
2. Για την εφαρμογή των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Στις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • 14 Δεκεμβρίου 2019, 11:10 | Apostolos Sparta

  Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει γίνει ένα λάθος από το νόμο περί συγχώνευσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ, που πρέπει να διορθωθεί με το νέο νόμο.
  Με τις τοποθετήσεις τμημάτων σε σχολές έχει μείνει ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη.
  Στην ουσία λοιπόν ο Νόμος του Μάίου 2019 περί συγχώνευσης δημιούργησε ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη.
  Είναι δυνατόν να ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το 2019:::::::
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ;;;