Άρθρο 5 Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για είκοσι (20) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για εικοσιπέντε (25) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή μέσω Υβριδικού Σταθμού και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12, τιμολογείται, σε μηνιαία βάση, κατά τα ακόλουθα:

α) Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την τιμή, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούμενη περίπτωση, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιμές από το ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8Α’), όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα :

pinakasc
pinakasb

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη Ισχύ έως 35 MW και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.
Ειδικά η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια (αιολικά πάρκα) οι οποίοι:

i) εγκαθίστανται σε νησιά, κατοικημένα ή μη, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της οικείας άδειας παραγωγής είναι Μη Διασυνδεδεμένα, και
ii) η ηλεκτρική σύνδεσή τους πραγματοποιείται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο έργου σύνδεσης, επαρκούς ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα υποθαλασσίου καλωδίου,
γίνεται με την τιμή που προβλέπεται στον ανωτέρω πίνακα για την κατηγορία «(α). Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW» στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προσαυξημένη κατά 25%, ακόμα και μετά τη πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται ποσοστιαία ταυτόχρονα με την αναπροσαρμογή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Η αναπροσαρμογή γίνεται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίνονται τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η αναπροσαρμογή γίνεται αναλογικά με τη μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Ως μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., νοείται ο μέσος όρος των ποσοστών των επί μέρους εγκεκριμένων μεταβολών, ανά κατηγορία τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθμίζεται, ανάλογα με την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε το ημερολογιακό έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής.
Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σε ποσοστό ίσο με την μέση μεταβολή των τιμών καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο έτος.
Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις τιμές του πίνακα.»

4. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο αρμόδιος Διαχειριστής καταβάλει σε κάθε Παραγωγό από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέεται στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, πρόσθετη αποζημίωση που ισούται με ποσοστό των συνολικών εσόδων του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ίσο με το ποσοστό των περικοπών ενέργειας που του έχουν επιβληθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου.»

5. Για την αναπροσαρμογή της τιμής της ενέργειας που παράγεται από τους παραγωγούς που επέλεξαν, κατά την περίπτωση δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης, εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2009 οι διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, με τιμή αναφοράς για το έτος 2008 ως κάτωθι:

pinakas1

6. Καταργείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος άνω των δέκα (10) MW ισχύει η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπει ο παρών νόμος, η δε τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στις παρ. 3, 4, και 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:05 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
  -Ουδείς αμφιβάλει ότι η ΒΙΟΜΑΖΑ δημιουργεί μακράν τις περισσότερες ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από κάθε άλλη δράση. Τόσον στην διαδικασία παραγωγής, όσον και στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο αδιέξοδο των αγροτών κλπ.
  -Ουδείς αμφιβάλει ότι είμαστε ουραγοί στην ορθολογική αξιοποίηση του δυναμικού της βιομάζας. Ανεξέλεγκτες καύσεις αγροτικών υπολειμμάτων, μη εκμετάλλευση δασικών υπολειμμάτων με κίνδυνο πυρκαγιάς, μη εκμετάλλευση υπολειμμάτων ξυλουργικών επιχειρήσεων που καταλήγουν σε χωματερές…
  -Ουδείς αμφιβάλει ότι η «ΒΙΟΜΑΖΑ» διώκεται με αντικίνητρα στην χώρα μας, όπως:
  1. Απαγόρευση λέβητα pellet σε Αττική, Σαλαμίνα και Ν. Θεσ/νίκης. Μοναδικά σημεία στον πλανήτη με απαγόρευση ΑΠΕ !!!
  2. Χαμηλή τιμή αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Στην γειτονική Ιταλία για παράδειγμα η τιμή αναπροσαρμόστηκε στα € 280/MWh.
  3. Υψηλός ΦΠΑ στα εγχώρια pellets (19%), την στιγμή που το εισαγόμενο Φ.Α. απολαμβάνει ΦΠΑ 9%…..
  4. Μη απαγόρευση καύσης αγροτικών υπολειμμάτων. Καίμε στους αγρούς πολύτιμη βιομάζα.
  5. Απουσία κινήτρων για αγορά λεβήτων-σομπών pellet, ως εγένετο σε πλείστες χώρες της ΕΕ27. Τα σχετικά κονδύλια ΕΣΠΑ που προορίζονταν για ΑΠΕ & ΕΞΕ, προτίμησε η ηγεσία του πρώην ΥΠΑΝ να τα διαθέσει για αγορά πανάκριβων εισαγόμενων κλιματιστικών και λεβήτων πετρελαίου….όχι όμως για εγχώριους ή εισαγόμενους λέβητες pellets που καίνε εγχώριο pellet….

  Η αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας που προσανατολίζεται το Υπουργείο, αποτελεί το πρώτο βήμα για ορθολογική αξιοποίηση της βιομάζας.

  Σύμφωνα όμως με βέβαιους υπολογισμούς η τιμή των 120 ευρώ αποπνέει αβεβαιότητα για απόσβεση της υπό μελέτη επένδυσης. (Ιδίως αν λάβουμε υπόψη πιθανές ανακοστολογήσεις των υπολειμμάτων στο μέλλον, με την αύξηση της ανύπαρκτης σήμερα ζήτησης.)

  Πιστεύω ότι η τιμή των 160 ευρώ, συν 20 ευρώ bonus για ενεργειακά φυτά θα έλυνε εν μέρει το αδιέξοδο των αγροτών και θα δημιουργούσε πραγματική «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

  Γιατί ΑΝΑΠΤΥΞΗ χωρίς δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας δεν νοείται.
  Όστις ισχυρίζεται το αντίθετο είναι είτε αργυρώνητος, είτε τελεί εν συγχύσει (με την νομική έννοια του όρου..)

  Με εκτίμηση
  Κων/νος Νασίκας
  Οικονομολόγος-αγρότης (εν αναμονή για ενεργειακά φυτά και μη υδροβόρο αγριαγκινάρα)
  Τύρναβος 12-01-2010

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 15:56 | ΕΣΠΑΒ – Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων

  ΕΣΠΑΒ
  Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων

  Σε συνέχεια της επιστολής του συνδέσμου μας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.ΚΑ. την 29-12-2009, μετά από προσεκτική ανάλυση του πινάκα τιμών του άρθρου 5 του σχεδίου νομού θέλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  Στο εδάφιο (η) και (θ) του πίνακα αναφέρεται «…Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ …», εννοώντας προφανώς παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μόνο από καύση βιομάζας.

  Στο εδάφιο ( ι) και ( κ) του πίνακα αναφέρεται: «…Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια με εγκατεστημένη ισχύ …» εννοώντας προφανώς με τη λέξη <> , τα sewage gas,raw gas,landfill gas ,mines gas και γενικότερα βιοαέρια που παράγονται σαν συμπληρωματικά μιας διαδικασίας που έχει σκοπό την αδρανοποίηση αστικών υγρών και στερεών απόβλητων και επομένως είναι μηδενικού κόστους. Ο πιο πάνω πίνακας ( ι) και ( κ) θα πρέπει να τροποποιηθεί αλλάζοντας την έκφραση «και βιοαέρια» με την έκφραση «και άλλα αέρια»

  Η περίπτωση του βιοαερίου που παράγεται από βιομάζα με την διαδικασία της αναερόβιας ζύμωσης σε βιοαντιδραστήρα, είναι εντελώς διαφορετική και από τις δύο παραπάνω κατηγορίες ως προς το κόστος επένδυσης και παραγωγής, καθώς:

  • Απαιτεί πολύ πιο δαπανηρές και πολύπλοκες στην λειτουργία τους εγκαταστάσεις.
  • Εκτός από την βιομάζα, χρησιμοποιεί προϊόντα με εμπορική αξία, (ενσείρωμα καλαμποκιού, γλυκερίνη, λιπαρά οξέα κλπ.), με αντίστοιχα πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη.
  • Η λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι πιο σύμπλοκη και δαπανηρή.

  Εξ άλλου, οι μονάδες παραγωγής διαφοροποιούνται σημαντικά από τις άλλες δύο κατηγορίες ως προς τα περιβαλλοντικά τους οφέλη και τον τρόπο λειτουργίας τους:

  • Η συνολική παραγόμενη ισχύ της συγκεκριμένης κατηγορίας πανελλαδικά, μπορεί να ανέλθει στην καλύτερη περίπτωση στα 50 MW, καθώς στην συγκεκριμένη κατηγορία μεγάλες μονάδες θεωρούνται εκείνες που παράγουν από 3 έως 5 MW. Άρα δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την τιμολογιακή εξάρτηση.
  • Είναι η μοναδική μορφή μονάδας επεξεργασίας βιομάζας, η οποία καθαρίζει στην κυριολεξία τις περιοχές εγκατάστασης από οργανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα πάσης φύσης γεωργικών καλλιεργειών ,τυρόγαλα, κατσίγαρου ,ζωικά απόβλητα χοιροστασίων και βουστασίων, υπολείμματα ενεργειακών καλλιεργειών καθώς και πάσης φύσης οργανικά αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μια μονάδα 2 MW χρειάζεται από 30,000 με 100,000 ΜΤ οργανικά απόβλητα ετησίως.
  • Λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες τον χρόνο εξασφαλίζοντας βαθμό απασχόλησης μεγαλλίτερο του 95% και έχει σαν κατάλοιπο οργανικό λίπασμα αντί άλλου αποβλήτου.
  • Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι συγκεκριμένες μονάδες έχουν μεγάλη παραγωγή green certificates, λόγω της μεγάλων θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  Από τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι το βιοαέριο από ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων , δεν εμπίπτει ούτε στην κατηγορίας της βιομάζας γενικά, ούτε στην κατηγορία των αερίων, και επομένως θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή κατηγορία που θα ονομάζεται «βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα»
  Ζητάμε:. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, να περιληφθεί διάταξη που να καθορίζει ότι: «Για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα, ισχύος μέχρι 3 MW, ορίζεται τιμή 280/310 €/MWh (ανάλογα με την παραγωγή θερμικής ενέργειας η όχι)».

  Προτείνουμε τις τιμές αυτές με βάση την παραδοχή ότι οι ανωτέρω επενδύσεις για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο δεν θα επιδοτηθούν. Με τον τρόπο αυτόν θα εξοικονομηθούν πόροι – ιδιαίτερα πολύτιμοι αυτή την εποχή – και θα διασφαλισθεί η σοβαρότητα αλλά και οι υγιείς βάσεις αυτών των επενδύσεων.

  Παρακαλούμε πολύ να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις απόψεις του Συνδέσμου μας, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση επενδύσεων στον σημαντικό αυτόν τομέα πράσινης ενέργειας από βιομάζα μέσω της παραγωγής βιοαερίου, στον οποίον η Χώρα μας είναι ακόμα εντελώς αμέτοχη.

  Για τον Ε.Σ.ΠΑ.Β.

  ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
  ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.
  AGROINVEST Α.Ε.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 11:17 | Μιχάλης Φυτίκας, Ομ. Καθηγητής Γεωθερμίας

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  4.Πρόταση για το Άρθρο 5, παρ. 2 (τιμολόγηση ενέργειας) του νέου νόμου
  •(στ) Η γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 5MW, η ίδια τιμή που προτείνεται: για το διασυνδεδεμένο σύστημα 87,84€/ΜWh για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά 99,44€/MWh.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 00:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Αγαπητή κυρία Μπιρμπίλη,
  Καταρχήν οφείλω να σας συγχαρώ για την άμεση προώθηση του Σχ. Νόμου για τις ΑΠΕ, το οποίο δίνει λύσεις σε πολλά προβλήματα και αγκυλώσεις που αντιμετωπίζουν οι μικροί κυρίως επενδυτές.
  Συμβάλοντας και γω στην διαβούλευση επί των άρθρων του Νομοσχεδίου επισημαίνω το παρακάτω σημείο.
  Τα συμβόλαια που υπογράφονται μεταξύ των παραγωγών ηλ. ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του ΔΕΣΜΗΕ δεν αναγράφουν ότι η ΔΕΗ θα αγοράζει το ΣΥΝΟΛΟ το ηλεκτρικού ρεύματος που θα παράγεται στις συμφωνημένες τιμές, αλλά ότι ΟΤΑΝ η ΔΕΗ αγοράζει, θα αγοράζει με τις συμφωνημένες τιμές.
  Το γεγονός αυτό δημιουργεί στους παραγωγούς ανασφάλειες και δεύτερες σκέψεις για την υλοποίηση της επένδυσης και ορθά γιατι αναρωτιέστε πως θα επηρρεστεί η απόσβεση της επένδυσης αν η ΔΕΗ αγοράζει π.χ.το μισό σας ρεύμα ή καθόλου.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 21:51 | RF Energy A.E.

  Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου που αφορά την ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης της ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Αρχικά προτείνουμε οι υποπεριπτώσεις i) και ii) του εδαφίου β, στης παραγράφου 2 του άρθρου 5 να τροποποιηθούν ως εξής:

  Διατύπωση σχεδίου νόμου:

  « i) εγκαθίστανται σε νησιά, κατοικημένα ή μη, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της οικείας άδειας παραγωγής είναι Μη Διασυνδεδεμένα, και
  ii) η ηλεκτρική σύνδεσή τους πραγματοποιείται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο έργου σύνδεσης, επαρκούς ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα υποθαλασσίου καλωδίου,
  γίνεται με την τιμή που προβλέπεται στον ανωτέρω πίνακα για την κατηγορία «(α). Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW» στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προσαυξημένη κατά 25%, ακόμα και μετά τη πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας.»

  Τροποποίηση:

  « i) εγκαθίστανται σε νησιά, κατοικημένα ή μη, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της οικείας άδειας παραγωγής είναι Μη Διασυνδεδεμένα ή Διασυνδεδεμένα με κορεσμένο Δίκτυο, και
  ii) η ηλεκτρική σύνδεσή τους πραγματοποιείται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο έργου σύνδεσης, επαρκούς ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα υποθαλασσίου καλωδίου,
  γίνεται με την τιμή που προβλέπεται στον ανωτέρω πίνακα για την κατηγορία «(α). Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW» στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προσαυξημένη κατά 25%, ακόμα και μετά τη πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας.»

  Αιτιολογία:

  Η διαφωνία μας με την παρούσα διατύπωση εστιάζεται στο γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με αυτά που έχουν κορεσμένο δίκτυο ενώ ουσιαστικά είναι και τα δύο αποκλεισμένα ενεργειακά από το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την πραγματοποίηση νέων έργων σύνδεσης.

  Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο ο Παραγωγός που με την πραγματοποίηση νέας υποθαλάσσιας σύνδεσης ανεξάρτητης από το διασυνδεδεμένο δίκτυο του νησιού απελευθερώνει ενεργειακά μια περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, να απολαμβάνει τα ίδια προνόμια είτε η περιοχή αυτή είναι διασυνδεδεμένο είτε μη διασυνδεδεμένο νησί.

  Ακόμα, προτείνουμε η παράγραφος 1 του άρθρου 5 να τροποποιηθεί ως εξής:

  Διατύπωση σχεδίου νόμου:

  «2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για είκοσι (20) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για εικοσιπέντε (25) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής.»

  Τροποποίηση:

  «2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για είκοσι (20) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για εικοσιπέντε (25) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα κατά τα τρία (3) πρώτα έτη από τη στιγμή που θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας με το Διαχειριστή του Συστήματος είτε να το πραγματοποιεί είτε να συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λύνει μονομερώς τη σύμβαση ανά δέκα (10) έτη συμμετέχοντας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χάνοντας όμως το δικαίωμα να επανέλθει σε σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας με το Διαχειριστή του Συστήματος αν επιλέξει να τη λύσει. »

  Αιτιολογία:

  Με τη διατύπωση αυτή διασφαλίζονται οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και του δικαιώματος των Παραγωγών να επιλέγουν πού θα πωλούν την παραγωγή τους, γεγονός που συνάδει με το ιδιαιτέρως ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον της εποχής που διανύουμε.

  Με τιμή,

  Για την RF ENERGY Α.Ε.

  Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης
  Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 13:16 | Μ. Σαντοριναίος

  Παραγ. 4 – αποζημίωση προς τους παραγωγούς ΑΠΕ για περικοπές από το ΔΕΣΜΗΕ: Η πρόβλεψη αυτή είναι απαράδεκτη, αφού θα επιφέρει αφενός υπέρμετρη επιβάρυνση του ΔΕΣΜΗΕ και τελικά του καταναλωτή για αναγκαίες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ που θα απαιτηθούν όταν προκύψει υψηλή διείσδυση αιολικής ενέργειας, και αφετέρου θα κάνει το ΔΕΣΜΗΕ ιδιαίτερα φειδωλό στο να παραχωρεί όρους σύνδεσης σε νέους αιολικούς σταθμούς. Αντίθετα, για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον αυτό που πρέπει να προβλεφθεί είναι ότι μέχρι ποσοστό 5% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας σε ετήσια βάση μπορεί να περικόπτει ο ΔΕΣΜΗΕ την παραγωγή από ΑΠΕ χωρίς καμία αποζημίωση του παραγωγού. Αποζημίωση να δίνεται για τυχόν περικοπές πέραν του ορίου αυτού. Γιατί να πληρώσει ο καταναλωτής για μια ενέργεια που ΔΕΝ παραλήφθηκε ποτέ από τον Διαχειριστή, και μάλιστα στην υψηλή εγγυημένη τιμή;; Σίγουρα, με τις γενναιόδωρες τιμές που προβλέπονται με το παρόν σ/ν, τα επιχειρηματικά σχέδια των παραγωγών μπορούν να καλύψουν άνετα τυχόν απώλειες της τάξης του 5%, χωρίς οι επενδύσεις να καθίστανται μη ελκυστικές.
  Ζήτημα επίσης προς διευκρίνιση αποτελεί και ο τρόπος υπολογισμού
  αυτής της ενέργειας.

  Ως προς τις προτεινόμενες τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας, σημειώνω τα εξής:

  α) καλώς διατηρούνται στα τρέχοντα επίπεδα για τα αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, ηλιοθερμικά, γεωθερμία>0,5MW και βιοαέριο >0,1ΜW καθώς αυτές είναι ήδη αρκετά ελκυστικές.

  β) Οι αυξημένες τιμές που προβλέπονται για θαλάσσια αιολικά, για αιολικά <=50kW, για εγκαταστάσεις βιομάζας και για γεωθερμικούς σταθμούς και σταθμούς βιοαερίου μικρής ισχύος, δεν συνοδεύονται από αιτιολόγηση για το ύψος των προτεινόμενων τιμών και συνεπώς οι τιμές αυτές φαίνονται αυθαίρετες.

  γ) αύξηση κατά 50% για την τιμή που δίνεται για την ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα: δεδομένου ότι η ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων είναι σημαντικά ακριβότερη από την αντίστοιχη ανάπτυξη στο χερσαίο χώρο, τα βάθη των ελληνικών θαλασσών είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που συναντιόνται σε χώρες που έχουν δώσει κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, και ενώ στη χώρα μας δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί ούτε κατά μικρό ποσοστό το χερσαίο αιολικό δυναμικό που υπάρχει, πιστεύω ότι είναι μη ορθολογικό να διοχετεύουμε πόρους (με επιβάρυνση των καταναλωτών) για την ανάπτυξη θάλάσσιων πάρκων όταν μπορούμε να πετύχουμε την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην ξηρά

  δ) η κατά 25% προσαύξηση των τιμολογίων των αιολικών που εγκαθίστανται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με αυτοτελές έργο σύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα είναι εντελώς αυθαίρετη και ίσως επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον. Το γεγονός ότι ήδη υπάρχει διαγκωνισμός επενδυτών να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους έργα, ενώ δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για τη διασύνδεση, δείχνει ότι το οικονομικό αυτό κίνητρο που επιχειρείται να εισαχθεί είναι μη αναγαίο. Σε επίπτωση κατάργησης της επιδότησης στην κατασκευή έργων διασύνδεσης (που είναι και το ορθό να γίνει) θα έπρεπε να προβλέπεται αποζημίωση για το συγκεκριμένο κόστος διασύνδεσης (που θα ενσωματώνεται στην ανά kWh τιμή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και όχι αυθαίρετη προσαύξηση κατά 25%.

  ε) Ως προς την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή τιμολογίων αναλογικά με τη μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της ΔΕΗ: Τα τιμολόγια αυτά ενσωματώνουν, εκτός από την εμπορική τιμή της ενέργειας, ακόμα και το κόστος του συστήματος, το κόστος του δικτύου, όσο και τις ΥΚΩ, ενώ πλέον και τη ρήτρα καυσίμων. Δεν έχει επομένως κανένα οικονομικό νόημα να μεταβάλλονται οι τιμές που παίρνουν οι παραγωγοί από ΑΠΕ ανάλογα με τα συνολικά τιμολόγια της ΔΕΗ, ώστε για παράδειγμα να επωφελούνται οι παραγωγοί ΑΠΕ στην περίπτωση που ο Διαχειριστής προβεί σε αυξημένες επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος ή του δικτύου ή στην περίπτωση που για εξωτερικούς λόγους αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Οι τιμές που δίνονται είναι ήδη ελκυστικές- απόδειξη το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την υλοποίησή έργων ΑΠΕ- και αρκεί να παραμένουν σταθερές (σε παρούσα αξία) στη διάρκεια του χρόνου, κάτι που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με την πρόβλεψη αναπροσαρμογής τους ανάλογα με τον μέσο πληθωρισμό ή κάποιο σχετικό δείκτη ή ακόμα και με ένα σταθερό συντελεστή της τάξης του 1% ετησίως.

  Παραγ. 6 – κατάργηση της πρόβλεψη του ν.3734 για διαγωνιστική διαδικασία για αδειοδότηση νέων φβ σταθμών ισχύος άνω των 10MW: Θεωρώ ότι με το ενδιαφέρον που υπάρχει για την κατασκευή νέων φ/β σταθμών, δεδομένων των πολύ γενναιόδωρων οικονομικών κινήτρων που έχουν δοθεί, η λύση της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η ενδεδειγμένη προς όφελος του τελικού καταναλωτή και δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί αλλά να εφαρμοστεί συστηματικά.

 • Η βιομάζα σήμερα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές ΑΠΕ με ουσιαστικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα πολλών χωρών της ΕΕ. Αντίθετα, στην Ελλάδα ο ρόλος της είναι υποβαθμισμένος και η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα παρουσιάζει χαμηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεδομένου του ότι η χρήση βιομάζας παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα σε σχέση με τις λοιπές μορφές ΑΠΕ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Σε αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη (ιδιαίτερα σε περιφερικό επίπεδο) που επιφέρει η χρήση της εγχώρια παραγόμενης βιομάζας. Δεδομένου τούτου, πιστεύω ότι η τιμή αγοράς ενέργειας από βιομάζα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπολείπετε των άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ.
  Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προτείνει αυξημένη τιμή αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο. Από την άλλη, πιστεύω ότι αυτό το εύρος τιμών δεν επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων στον τομέα της βιοενέργειας και δεν είναι ικανό να ευνοήσει την ανάπτυξη τους. Πιο συγκεκριμένα, βάσει πρόσφατης τεχνικοοικονομικής μελέτης, για μονάδα αξιοποίησης βιομάζας με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 0,25 MW, απαιτεί ελάχιστη τιμή αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 180 ευρώ/MWh, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμη (break-even). Αυτό, θεωρώντας ότι η εγκατάσταση της μονάδας επιχορηγείται κατά 45% και για τη λειτουργία της αξιοποιεί βιομάζα που συγκεντρώνετε σε τοπικό επίπεδο (είτε από υπολείμματα συμβατικών καλλιεργειών ή από ενεργειακές καλλιέργειες) με το κόστος της βιομάζας να υπολογίζετε στα 50 ευρώ/τόνο ξηρής ουσίας κατ’ ελάχιστο (βάσει εκτιμήσεων από μελέτες στην ελληνική περιφέρεια). Στην περίπτωση που η τιμή αγοράς της βιομάζας είναι υψηλότερη (κάτι πολύ πιθανό εάν προέρχεται από καλλιεργούμενα ενεργειακά φυτά), τότε θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα και η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι, εάν η τιμή της βιομάζας ανέλθει στα 70 ευρώ/τόνο, τότε η ελάχιστη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμη μια τέτοια μονάδα, θα πρέπει να φτάνει και να ξεπερνάει τα 200 ευρώ/MWh.
  Φυσικά τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μονάδα ιδιαιτέρα χαμηλής ισχύος και είναι γνωστό ότι μεγαλύτερες μονάδες θα παρουσιάζουν οικονομίες κλίμακας που θα ευνοούν την οικονομική βιωσιμότητα τους. Εδώ όμως δεν πρέπει να παραλείπουμε το γεγονός ότι η βιομάζα αποτελεί ένα καύσιμο με ιδιαιτέρα χαρακτηρίστηκα. Έτσι, λόγο του τοπικού χαρακτήρα της και του υψηλού κόστους μεταφοράς της, όσο αυξάνετε το μέγεθος μιας μονάδας, τόσο δυσχεράνει η εύρεση μεγαλύτερων ποσοτήτων βιομάζας και οδηγούμαστε σε αυξημένο κόστος απόκτησης της. Αυτό φυσικά έχει τις αντίθετες επιπτώσεις στην οικονομικότητα της παραγωγής της μονάδας.
  Ως συμπέρασμα θα πρότεινα την επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής της παραγόμενης ενέργειας από βιομάζα, ιδιαίτερα σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, με σκοπό την προώθηση της εξέλιξη του συγκεκριμένου τομέα των ΑΠΕ στη χώρα μας.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και παραμένω στη διάθεση σας για κάθε περεταίρω τεχνικοοικονομική πληροφορία.

  Με εκτίμηση,
  Β. Λυχναράς (Ph.D.), Ερευνητής

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 13:13 | Λευτέρης Πολύκαρπος

  Γερμανία, 10/10/2009

  Αξιότιμοι κύριοι
  είμαι Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Γερμανίας, με ειδίκευση και εμπειρία στην επεξεργασία της βιομάζας οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου. Γι αυτό θα ήθελα να κάνω μια σοβαρή παρατήρηση, απευθυνόμενος στην Υπουργό κα Τίνα Μπιρμπίλη.
  Η καταγωγή μου είναι από την περιοχή του Έβρου. Ακριτική αλλά πανέμορφη περιοχή. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένα χοιροτροφείο μεσαίου μεγέθους, όπου μάλιστα ανήκει σε συγγενή μου. Κάθε φορά που επισκέπτομαι το χωριό μου, το πρώτο πράγμα που μυρίζω είναι η μυρωδιά της κοπριάς και μάλιστα πολύ έντονη. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι ο αέρας, ο οποίος «κυκλοφορεί» στο χωριό, είναι γεμάτος από τα αέρια του χοιροτροφείου, πλούσια σε ΜΕΘΑΝΙΟ, το οποίο όπως θα γνωρίζετε, εκτός από τις επιπτώσεις στην υγεία, έχει σημαντική συνεισφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με σχετικά υψηλό δυναμικό. Γιατί τα λέω όλα αυτά;
  Διαβάζοντας το νέο σχέδιο νόμου, αναρωτιέμαι αν έχει συνειδητοποιηθεί από το Υπουργείο και τους αρμόδιους επιστήμονες, ότι η μοναδική επένδυση, η οποία καθαρίζει την κοπριά αλλά και τα άλλα οργανικά απόβλητα, όπως ο ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟΣ, που είναι γεμάτη όλη η Κρήτη και η Πελοπόννησο, είναι οι μονάδες παραγωγής βιοαέριου που παράγεται από την αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων. Και τέτοια επένδυση, δυστυχώς, δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να γίνει στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι με τέτοια προτεινόμενη τιμή των 120 Ευρώ/ΜWh (ελπίζω να εννοείται η σχετική κατηγορία (θ) και όχι η κατηγορία (κ)! με 87,84 Ευρώ!!) δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ.
  Θα προσπαθήσω να το αποδείξω με απλά λόγια:
  1. Το κόστος κατασκευής μιας μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων μέσω αναερόβιας χώνευσης είναι στο εξωτερικό περίπου 4.800.000 Ευρώ ανά Mw ονομαστικής ισχύος.
  2. Για να έχει επενδυτικό νόημα η μονάδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 MW, δηλαδή επένδυση 9.600.000 Ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα κόστη ανάπτυξης και σχεδιασμού της
  3. Μια μονάδα 2 MW έχει μικτά έσοδα ύψους περίπου 1.700.000 Ευρώ/χρόνο, από την πώληση ρεύματος με τη προτεινόμενη τιμή στο νέο σχέδιο νόμου.
  4. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, η αγορά της πρώτης ύλης (ενεργειακά φυτά) και η μεταφορά των αποβλήτων στην μονάδα είναι περίπου 3.200.000/έτος.
  Άρα έχουμε: ΕΣΟΔΑ 1.700.000 – ΕΞΟΔΑ 3.200.000 = – ΖΗΜΙΑ: 1.500.000
  Και εδώ βέβαια δεν έχει υπολογιστεί η αποπληρωμή των δανείων, το κόστος δέσμευσης των ιδίων κεφαλαίων των επενδυτών, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων κλπ.

  5. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι τα παραπάνω μεγέθη βελτιώνονται από το γεγονός, ότι αυτή η κατηγορία επενδύσεων επιδοτείται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται από 30% έως 60% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης των μονάδων. Και εδώ όμως υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα προς αξιολόγηση.
   Το ένα είναι ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος στην σημερινή του μορφή παύει να βρίσκεται εν ισχύ από 29/01/2010 και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ψηφιστεί ο καινούριος και τι ποσοστά επιχορήγησης θα διατηρήσει για επενδύσεις αυτού του είδους.
   Το δεύτερο είναι, ότι για να μπορέσει ένα επενδυτικό σχέδιο να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει την βιωσιμότητά του ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ και να αποδεικνύει ικανοποιητικούς οικονομικούς δείκτες. Όπως σας ανέφερα και πριν, με τις τιμές που πρόκειται να ισχύουν, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να αποδειχθεί!
  Και το τρίτο είναι ότι παρολα αυτά και με 60% επιδότηση, με την προτεινόμενη τιμή των 120 Ευρω, παλί δεν είναι βιώσιμη.

   Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, με την προτεινόμενη τιμή πώλησης του ρεύματος δεν θα γίνει ΠΟΤΕ παρόμοια επένδυση στην Ελλάδα.

  ΟΙ ΛΟΓΟΙ
   Αυτές οι μονάδες πληρώνουν μεταφορικά κόστη για την μεταφορά της κοπριάς,
   πληρώνουν για την αγορά των ενεργειακών φυτών,
   πληρώνουν για την βιολογική παρακολούθηση της αναερόβιας χώνευσης.
   Δυστυχώς, η βιομάζα και το βιοαέριο δεν είναι ούτε αιολικά πάρκα ούτε φωτοβολταικά, όπου ο αέρας και ο ήλιος είναι πρώτες ύλες που δεν κοστίζουν στον επενδυτή και υπάρχουν τεράστια συμφέροντα.
   Το βιοαέριο, είναι ο χαμηλών τόνος συγγενής των άλλων ΑΠΕ, όπου παρόλο ότι η μοναδική ΑΠΕ που πραγματικά καθαρίζει το περιβάλλον και δεν είναι μόνο για επένδυση, δεν ενδιαφέρεται κανένας γι αυτήν.

  Για όλους του παραπάνω λόγους, θεωρώ βιώσιμη τιμή πώλησης πάνω από τα 300 Ευρώ /MWh όπως πολύ σωστά λένε κάποιοι συμπολίτες.

  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

  Αν δεν εισηγηθείτε τα παραπάνω,
   θα μείνουν αδιάθετα τα οργανικά απόβλητα,
   θα μολύνουν,
   θα βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων
   θα παράγουμε τον χρόνο εκατομμύρια ρύπους μόνο από αυτά, και αυτό θα ανατρέψει τον όποιο σχεδιασμό γίνεται για την 2020,

  Αναρωτιέμαι αν η μείωση των ρύπων που στοχεύει το Υπουργείο θα έχει νόημα, αν δεν εξαφανιστούν τα οργανικά απόβλητα? Και επίσης αναρωτιέμαι πως θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας την διαιώνιση μιας κατάστασης η οποία ήδη μας έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα στο παρελθόν.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας

  Με εκτίμηση

  Dr. Eng. Λευτέρης Πολύκαρπος
  lefteris.polikarpos@yahoo.de

 • Αγαπητοί κύριοι

  Παρακαλώ πολύ όπως συμπεριλάβετε με ανεξάρτητη παράγραφο στο υπό έκδοση νομοσχέδιο σας, την αξία αγοράς ανά ΚWh, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση υδρογόνου, είναι επιτακτική η συγκεκριμένη παράγραφος, γιατί καμιά Ελληνική Τράπεζα δεν χρηματοδοτεί έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση υδρογόνου, αν δεν γνωρίζει την αξία πώλησης του.
  Το συγκεκριμένο έργο αφορά την Ελληνική ευρεσιτεχνία Αριθμός: 1005245, συμπληρωματικά στοιχεία μπορείτε να πάρετε από το Ο.Β.Ι. και σε άλλες γλώσσες από το διεθνές γραφείο ευρεσιτεχνιών ή μέσω διαδικτύου στις σελίδες.

  http://www.wipo.int/pctdb/fr/ia.jsp?IA=GR2007/000001&LANGUAGE=EN
  http://www.wipo.int/pctdb/fr/ia.jsp?IA=GR2007/000001&LANGUAGE=FR
  http://www.wipo.int/pctdb/fr/ia.jsp?IA=GR2007/000001&LANGUAGE=ES

  Σκοπός μου είναι η κατ’ αρχήν μερική παραγωγή / συναρμολόγηση της ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, και τελικά η ολοκληρωτική παραγωγή, αυτής στην Ελλάδα και διάθεση της σε όλο τον πλανήτη.

  Επίσης θα ήθελα να σας επισημάνω την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δώσετε στην πρωτότυπη αστικού περιβάλλοντος ανεμογεννήτρια που συμπεριλαμβάνεται στην ευρεσιτεχνία και την πιθανότητα να την συμπεριλάβετε, αυτόνομα, με ιδιαίτερη παράγραφο, στο νέο νομοσχέδιο σας, για την κάλυψη και χρήση ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (πολυκατοικίες, κτήρια γραφείων, τράπεζες κλπ,)

 • 9 Ιανουαρίου 2010, 14:44 | Γιώργος Σκαράκης

  Κυρία Υπουργέ

  Είναι γνωστό ότι με την προώθηση των ΑΕΠ και ειδικότερα των βιοκαυσίμων, η ΕΕ θέλησε να στηρίξει τον αγροτικό τομέα και να διευρύνει τις βιώσιμες επιλογές του.

  Είναι γνωστά επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική γεωργία όπως αυτά μεγεθύνθηκαν μετά και την τελευταία αναμόρφωση της ΚΑΠ. Οι χαμηλές τιμές παραγωγού για το σύνολο σχεδόν των αγροτικών προϊόντων και ταυτόχρονα το υψηλό καλλιεργητικό κόστος, διαμορφώ-νουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με την έλλειψη εναλλακτικών καλλιεργειών, προκαλεί ολοένα αυξανό-μενη απογοήτευση στους αγρότες με αποτέλεσμα να γίνεται πλέον εμφανής ακόμα και η εγκατάλειψη καλλιεργουμένων εκτάσεων.

  Η αξιοποίηση της βιομάζας, που παράγεται ως υπόλειμμα των πάσης φύσης καλλιεργειών, στην παραγωγή ενέργειας ( ηλεκτρικής, θερμικής και μεσοπρόθεσμα για βιοκαύσιμα μεταφορών) μπορεί και πρέπει να αποφέρει ένα πρόσθετο εισόδημα στους αγρότες, εισόδημα που πιθανότατα θα αποβεί κρίσιμο για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Ως παράδειγμα, η πώληση της βιομάζας από την καλλιέργεια αραβοσίτου (στελέχη και ρόκες) θα μπορούσε να αποφέρει συμπληρωματική στρεμματική πρόσοδο 35-40 Eυρώ.

  Οι σημαντικές ποσότητες διαθέσιμης βιομάζας σε όλους τους γεωργικούς νομούς δίνουν τη δυνατότητα, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών της ΕΕ, εγκατάστασης στη φάση αυτή πολλών μικρών μονάδων ηλεκτροπα-ραγωγικής ισχύος έως 3 MW. Το μέγεθος αυτό επιτρέπει την απρόσκοπτη τροφοδοσία τους με βιομάζα από μικρές έως μέσες αποστάσεις, ώστε να μη γίνεται απαγορευτικό το κόστος μεταφοράς. Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία τέτοιων μονάδων για τις τοπικές οικονομίες είναι προφανή και θα πρέπει η Πολιτεία να ενθαρρύνει σχετικές επενδυτικές προσπάθειες.

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, με την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή που προβλέπει για τη MWh από βιομάζα, δυστυχώς κατατείνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Με βάση και τα όσα ισχύουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, για να είναι βιώσιμη μια σχετική επένδυση, η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 350 Eυρώ και επομένως θα πρέπει να εξετασθεί η αναπροσαρμογή της σε αυτά τα επίπεδα.

  Γ.Ν Σκαράκης, Καθηγητής
  Δ/ντής του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών& Γεωργικού Πειραματισμού
  Γεωπονικό Πανεπίστημιο Αθηνών

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 20:28 | ΧΑΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

  Θέσεις του Συνδέσμου στα πλαίσια της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

  Η περιοχή της Θράκης και ειδικότερα ο Νομός Έβρου αποτελούν από το 2006 το κέντρο της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Το μεγαλύτερο μέρος από τα φυτά αυτά μεταποιούνται στην περιοχή μας, δίνοντας απασχόληση σε αρκετά μεγάλο παραγωγικό δυναμικό (μονάδες επεξεργασίας και ελαιοποίησης, σποροπαραγωγικές μονάδες, γεωπονικά κέντρα, κέντρα συγκέντρωσης προϊόντων, μεταφορικές εταιρίες κ.λ.π.), καθώς επίσης και σε χιλιάδες αγρότες της περιοχής.

  Από την καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών (ηλίανθου και ελαιοκράμβης) παραμένουν στα χωράφια τεράστιες ποσότητες βιομάζας (με τη μορφή καλαμιάς) οι οποίες σε συνδυασμό με τα άχυρα από τις καλλιέργειες των σιτηρών, μπορούν να στηρίξουν άνετα τη δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων παραγωγής ρεύματος είτε με καύση, είτε με άλλη τεχνολογία (ισχύος 2-3 MW όπως ισχύει σε όλη των Ευρώπη).

  Η βιομάζα αυτή μπορεί να γίνει μια δεύτερη πηγή εισοδήματος για τους αγρότες της περιοχής, καθώς και για τις επιχειρήσεις που θα ασχοληθούν με τη συλλογή και τη συσκευασία από τους αγρούς και τη μεταφορά της προς τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Δίνεται έτσι διέξοδος στο συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα της ανεργίας της περιοχής μας.

  Ήδη υπάρχει αρκετά μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από φορείς της περιοχής, όσο και από ξένους επενδυτές οι οποίοι και ενδιαφέρονται να αυτοχρηματοδοτήσουν τη δημιουργία τέτοιων μονάδων ανεξάρτητα από το αν θα επιδοτηθούν ή όχι από τους αναπτυξιακούς νόμους. Βασική προϋπόθεση παραμένει η δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης η οποία είναι εφικτή μόνον αν η τιμή της MWh αναπροσαρμοστεί στα επίπεδα των 350-400 €, όπως ισχύει και στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.

  Βασίλειος Χαρόβας

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 14:46 | helesco A.E.

  Στην τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συγκεκριμένα στην περίπτωση (ι) του Πίνακα θεωρούμε ότι το όριο εγκατεστημένης ισχύος (≤0,1 MWe) πρέπει να αυξηθεί στο ≤1 MWe για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια:
  1. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι μονάδες που αφορούν στην παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων ή βιομηχανιών τροφίμων και κατά συνέπεια, παράλληλα με την εγγυημένη ισχύ που παρέχουν, αντιμετωπίζουν και ένα σημαντικότατο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αυτό της διάθεσης αποβλήτων. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να προωθηθεί η κατασκευή τέτοιων μονάδων, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιούν απόβλητα από περισσότερες μικρές εγκαταστάσεις και να είναι οικονομικά βιώσιμες, Η τυπική εγκατεστημένη ισχύς αυτών των μονάδων κυμαίνεται μεταξύ 0,250 και 1 MWe. Μικρότερες μονάδες δεν είναι βιώσιμες λόγω υψηλού ειδικού κόστους εγκατάστασης (€/kWe) και σημαντικού παρασιτικού φορτίου λειτουργίας (10-15% της παραγόμενης ισχύος).
  2. Το ειδικό κόστος εγκατάστασης μονάδων αυτού του εύρους (0,25-1 MWe) είναι υψηλό, σε σχέση με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ όπως φαίνεται ενδεικτικά στη συνέχεια.

  Εγκ.ισχύς Κόστος Ειδικό κόστος εγκατ.
  kWe € €/kWe
  100 500.000 5000
  150 720.000 4800
  250 850.000 3400
  500 1.300.000 2600
  750 1.600.000 2133,3
  1000 2.000.000 2000
  1500 3.000.000 2000

  Το ειδικό κόστος εγκατάστασης αρχίζει και σταθεροποιείται σε μονάδες > 1 MWe.
  Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι το όριο της κατηγορίας (ι) πρέπει να αυξηθεί (≤1MWe) και αντίστοιχα αυτό της κατηγορίας (κ) να γίνει >1MWe.

  Γιώργος Καμάρας
  Δ/νων Σύμβουλος
  helesco A.E.

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 10:17 | Stratos Georgis

  Κυριά Υπουργέ, απορρίψτε τους επιχειρηματίσκους & συμβουλίσκους , που ζητάνε συνεχώς αναπροσαρμογή τιμολογίων για να εισπράττουν ξεκούραστα!

  Κάντε αυτό που κάνουν οι Πορτογάλλοι και οι Καναδοί:

  Διαγωνισμούς με έκπτωση στην τιμή και πριμοδότηση σε όποιους κατασκευάσουν μέρη εξοπλισμού στην Ελλάδα!

  Ετσι θα σας αγκαλιάσει και ο Ελληνικός λαός!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:59 | Ε.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

  Αρθρο 5, παρ3

  «Αν δεν απαιτείται έγκριση τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε, σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται κάθε έτος με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, σε ποσοστό ίσο με την μέση μεταβολή των τιμών καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο έτος.
  Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις τιμές του πίνακα».

  Αυτή η φράση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ΑΠΕ δεν ασκούν εθνική πολιτική όπως η ΔΕΗ και επομένως δεν είναι δυνατόν οι δραστηριότητές τους να λαμβάνονται καθοριστικά υπ’όψιν πάνω από κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Αντίθετα μάλιστα αυτή η πολιτική θα βλάψει την ΔΕΗ η οποία ασκεί και κοινωνική πολιτική.

  Αρθρο 5, παρ.4
  Η αγορά ισχύος από ΑΠΕ που δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή θα έχει και σοβαρότατη οικονομική επίπτωση στην χώρα που κανείς δεν θα είναι δυνατόν να την δικαιολογήσει..

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:07 | Μιχάλης Φυτίκας, Ομ. Καθηγητής Γεωθερμίας

  4.Πρόταση για το Άρθρο 5, παρ. 2 (τιμολόγηση ενέργειας) του νέου νόμου
  • (στ) Η γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 5MW, η ίδια τιμή που προτείνεται: για το διασυνδεδεμένο σύστημα 87,84€/ΜWh για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά 99,44€/MWh.

 • Αγαπητέ κα Υπουργέ,

  Οι παρακάτω σκέψεις είναι μία περίληψη γενικού περιεχομένου σχετικά με το νόημα των επιδοτήσεων στα φωτοβολταϊκά.

  Συγκρίνοντας κάποιος δεδομένα των χωρών της Ευρώπης με μεγάλη εμπειρία και μακροχρόνια ενασχόληση με το θέμα των ΑΠΕ, διαπιστώνουμε πως η χώρα μας έχει οικονομικά μία από τις ευνοϊκότερες νομοθεσίες. Έχει όχι μόνο την μεγαλύτερη τιμή μεταπώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας, αλλά και γεωγραφικά περίπου 40% περισσότερη ηλιοφάνεια από ότι π.χ. η Γερμανία. Λαμβάνοντας δε υπόψη και τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 διαπιστώνουμε πως είμαστε στην Ευρώπη η μόνη χώρα που επιδοτεί την επένδυση στα φωτοβολταϊκά με έως και 40% του κόστους εγκατάστασης. Αυτή η επιδότηση ίσως είχε νόημα το 2006 όταν ψηφίστηκε ο νόμος 3468 και η τιμή κατασκευής και εγκατάστασης ενός ΜWatt ήταν περίπου διπλάσια από ότι σήμερα, δηλαδή 6.000.000€.

  Το γερμανικό μοντέλο σύμφωνα με το «Spiegel Online» κοστίζει μακροπρόθεσμα (για είκοσι χρόνια) στο γερμανό φορολογούμενο 27.000.000.000€ το χρόνο, πράγμα που αναλογεί περίπου σε 337,5€ ανά πολίτη το χρόνο! Η συμβουλή της ηλιακής ενέργειας στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες στη Γερμανίας είναι με 1% πολύ ελάχιστη. Βέβαια η ηλιακή ενέργεια δημιούργησε στη Γερμανία 80.000 άμεσες εργατικές θέσεις στον τομέα αυτό και άλλες περίπου 300.000 έμμεσες εργατικές θέσεις.

  Στην Ελλάδα σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε πρώτο βήμα φωτοβολταϊκές μονάδες με συνολική εγκατεστημένη ισχύς 800 ΜW. Η μεταπώληση της παραγωγής ρεύματος από αυτά, με κατά μέσο όρο 0,40 €ct/kWh σημαίνει κόστος ετησίως της τάξεως των 451.347.840€, δηλαδή περίπου 45 € ανά πολίτη. Δεν γνωρίζω αν το ποσό αυτό καλύπτεται από τον φόρο στον λογαριασμό της ΔΕΗ για τις ΑΠΕ, ούτε γνωρίζω πόσες πρωτογενείς θέσεις εργασίας δημιουργήσαμε στις ΑΠΕ. Στον συλλογισμό αυτό δεν λάβαμε επίσης υπόψη το κόστος για ρίπους που πληρώνουμε ή θα πληρώνουμε στο μέλλον αν δεν γίνουν τα 800 ΜW.

  Ας δούμε το κόστος των επιδοτήσεων:

  Το κόστος επιδοτώντας με 40% τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δηλαδή τα 800 MW, που σχεδιάζονται έχει ως εξής:

  Προβλεπόμενες επιδοτήσεις για μελλοντικές μονάδες των 800ΜW
  Κόστος εγκατάστασης ανά ΜW 3.000.000€
  Συνολικό κόστος των επενδύσεων 2.400.000.000€
  Κόστος επιδότησης της τάξεως του 40% 960.000.000€

  Το κόστος κατασκευής ενός εργοστασίου παραγωγής 30 ΜΒ ετησίως ανέρχεται περίπου στα 80.000.000€. Αυτό αναλογεί με 12 εργοστάσια δυνατότητας παραγωγής 30 ΜW το κάθε ένα ετησίως. Η συνολική παραγωγή των 12 εργοστασίων ανέρχεται στα 360MW ετησίως. Οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται με 120 ανά εργοστάσιο, δηλαδή για τα 12 εργοστάσια περίπου 1440 θέσεις εργασίας.

  Ερωτήματα 1. Υπάρχει οικονομικά καλύτερη εναλλακτική από τις επιδοτήσεις του 40% των φωτοβολταϊκών επιδοτήσεων; Το παράδειγμα μας δείχνει πως μπορούμε να δημιουργήσουμε έως και 12 μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών, όπως αυτή της heliosphera στην Τρίπολη καθώς και 1.440 εργατικές θέσεις με ετήσια παραγωγή
  360 ΜW με το ίδιο κόστος που ισοδυναμεί με τις συνολικές επιδοτήσεις, δηλ. με τα 960.000.000€.

  Ερώτημα 2: που τίθεται με τις επιδοτήσεις είναι το εξής. Εκείνο που μπορεί να επιδοτηθεί σύμφωνα με το αναπτυξιακό τώρα, είναι μόνο τα μεγάλα έργα, δηλαδή της τάξεως πάνω από 100.000 Ευρώ. Τα μικρότερα έργα < 20ΚWp, δηλαδή οι περίφημες «εικοσάρες» ή οι μικρές μονάδες σε στέγες δεν μπορούν να μπουν στον αναπτυξιακό. Εδώ οφείλω να πω πως το μοντέλο που ακολούθησε η Ελλάδα με τους οικιακούς ηλιακούς για παροχή ζεστού νερού υλοποιήθηκε γρήγορα και έφερε την χώρα μας για πολλά χρόνια στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Μία παρόμοια επιδότηση θα ήταν σίγουρα και πιο δίκαιη, από ότι η σημερινή πού όντος πριμοδοτεί τα πολύ μεγάλα έργα, (ελληνικά και ξένα), τη στιγμή μάλιστα που ο ενεργειακός εξοπλισμός είναι προ το παρόν κατά κύριο λόγο μόνο εισαγωγής. Συμπέρασμα: Μόνο με ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό των ηλιακών θα εξασφάλιζε ίδια μεταχείριση όλων των επενδυτών, μικρών και μεγάλων.

  Ερώτημα 3: Γιατί να μπορούν π. χ. γερμανικές τράπεζες εκμεταλλευόμενες το ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και την περισσότερη ηλιοφάνεια να εκδίδουν ενεργειακά αμοιβαία κεφάλαια, μάλιστα δε όταν ο εξοπλισμός είναι κυρίως γερμανικός, που σημαίνει πως οι εργατικές θέσεις μένουν στην Γερμανία ή ακόμη και στην Κίνα.

  Η πρόταση μας είναι συνεπώς να συνδυαστούν οι επιδοτήσεις με την δυνατότητα δημιουργίας εργατικών θέσεων στην Ελλάδα, κάτι παρόμοιο που ισχύει και τις χώρες όπως η Ισπανία και κυρίως η Γερμανία στην Ευρώπη. Αντί αυτού θα μπορούσε ίσως να επιδοτηθούν οι μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων.

  Γρηγόριος Τσόγιας, Οικονομολόγος,
  καθηγητής Οικονομικών, απόφοιτος,
  απόφοιτος του Ελ. Πανεπιστημίου Βερολίνου,
  σύμβουλος φωτοβολταϊκών, DGS Berlin
  Διευθυντής της helio-energy ο. e.
  βλέπε http://www.helio-energy.com
  info@helio-energy.com

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 19:39 | evi

  Αυξάνετε την τιμή των θαλάσσιων αιολικών στα 150 ευρώ! Γιατί; Για ποιά έργα; Για τα offshore στον κόλπο Μαραθώνα και στα Διαπόντια νησιά στην Κέρκυρα, όπου οι αντιδράσεις είναι ήδη εκρηκτικές;
  Κυρία Υπουργέ, ποιον ωφελούν αυτά; Το λαό που θα κληθεί να τα πληρώνει; Έχετε καταλάβει οτι την ίδια στιγμή η Κυβέρνησή σας ΜΕΙΩΝΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ; Κυρία Μπιρμπίλη, μην υποχωρείτε στις πιέσεις των εταιρειών και των αρπακτικών της αγοράς ΑΠΕ γιατί το πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο στο τέλος!
  Καλή δύναμη!

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 16:10 | EGL SOLAR HELLAS SA

  H ΕGL SOLAR HELLAS SA πιστεύει οτι η διάκριση στην επιδότηση της παραγόμενης κιλοβατώρας μεταξύ φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών είναι άδικη. Οι ηλιοθερμικές μονάδες κοστίζουν μεν λίγο περισσότερο ανά εγκατεστημένο MW από τις φωτοβολταϊκές αλλά είναι σε θέση να προσφέρουν σημαντικές επικουρικές υπηρεσίες στο σύστημα συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλειά του και επιπλέον μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια η οποία προέρχεται κατά 100% από την ίδια επιτόπια ανανεώσιμη πηγή και καθόλου από το σύστημα. Επί πλέον προσφέρουν και κάποιες μόνιμες θέσεις εργασίας ανά μονάδα, ενισχύοντας έτσι την τοπική κοινωνία. Για τους παραπάνω λόγους ο όμιλος EGL προτείνει την εξής αλλαγή σε σχέση με την τιμολόγηση ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς:

  «Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται απο ηλιοθερμικούς σταθμούς γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα τιμολόγησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του άρθρου 3 παρ. 27Α του νόμου 3734/2009»

  Tέλος, η ΕGL SOLAR HELLAS SA λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και με το σκεπτικό ότι δεν θα πρέπει αυτά να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, προτείνει στο παρόν νομοσχέδιο να ενσωματωθεί διάταξη που να προβλέπει τη δυνατότητα οι νέες εταιρίες χωρίς άλλη δραστηριότητα που υλοποιούν επενδύσεις ΑΠΕ να μπορούν να επιλέξουν την φοροαπαλλαγή αντί της όποιας επιδότησης που προβλέπεται ή θα προβλεφτεί από το νέο αναπτυξιακό νόμο (ή όποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης επενδύσεων ΑΠΕ). Προτείνεται η διάταξη αυτή να ισχύει ακόμα και για εταιρίες που δεν έχουν κλεισμένες χρήσεις με την όποια παραγωγική διαδικασία (δηλαδή εταιρίες που συστάθηκαν αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ).

  Mε εκτίμηση,

  Ηλίας Π. Καρυδογιάννης
  Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος EGL SOLAR HELLAS SA
  ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64
  2106924510
  elias.karidoyannis@egl.gr

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 12:13 | ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

  ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

  Κυρία Υπουργέ,
  Όπως ήδη θα γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με τα ενεργειακά ζητήματα και δη με τα βιοκαύσιμα, στο Νόμο Έβρου τα τελευταία 2-3 χρόνια καλλιεργούνται εκτάσεις μεγαλύτερες των 600.000 στρεμμάτων με σιτηρά, δημητριακά και ενεργειακά φυτά.
  Το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού της χώρας αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να επιζητά στροφή σε νέα προϊόντα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν το ήδη πολύ χαμηλό εισόδημά του.
  Οι ποσότητες της βιομάζας που παραμένουν στις εκτάσεις των αγροτών της περιοχής μας μετά το θερισμό των αγρών δίνει μια ευκαιρία για οικονομική και ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων αυτών, η οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν εφικτή.
  Η βιομάζα πλέον αποτελεί μια πολύ καλή πρώτη υλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τόσο το οικονομικό, όσο και το περιβαλλοντικό όφελος από τη χρήση αυτή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
  Η άποψη της Ένωσής μας είναι ότι αν δοθεί πραγματικό κίνητρο από την Κυβέρνηση στους υποψηφίους επενδυτές του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας από χρήση βιομάζας, η εγρήγορση και η κινητικότητα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό θα οδηγήσει αφενός σε υλοποίηση επενδυτικών κινήσεων και αφετέρου σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης τον αγροτικό πληθυσμό του Νομού μας. Ζητούμε από εσάς να αναπροσαρμόσετε την τιμή της MWh της ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά επίπεδα (300-400 ευρώ), προκειμένου να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία για τη Χώρα και να ενισχυθεί το εισόδημα των αγροτών οι οποίοι πλήττονται από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους.

  Ευχαριστούμε για τη Φιλοξενία

  Καμπρούδης Αξιώτης
  Πρόεδρος ΕΑΣ Διδ/χου

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΧΒ) μέλος CEFIC
  Λαγουμιτζή 23, Καλλιθέα 17671, Αθήνα τηλ. 2109213259 , φαξ 2109213260
  http://www.haci.gr e mail : haci@otenet.gr

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ “ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ”

  Ο Σύνδεσμός μας , ανταποκρίνεται θετικά τόσο στη παρεχόμενη δυνατότητα διαβούλευσης σε σημαντικά θέματα που απασχολούν τη κοινωνία και τους επαγγελματικούς φορείς αλλά και στο πνεύμα του σχεδίου νόμου που κατά την άποψή μας επιχειρεί να δώσει μία νέα ώθηση στη παραγωγής των ΑΠΕ.
  Στη παρούσα διαβούλευση καταθέτουμε την συγκεκριμένη πρόταση των μελών μας που ασχολούνται με την παραγωγή των μεθυλεστέρων των φυτικών ελαίων , τα γνωστά βιοκαύσιμα τα οποία έχουν εισέλθει πλέον στο ενεργειακό δυναμικό της χώρας μας.
  Τα εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων είναι διάσπαρτα γεωγραφικά στην ελληνική επικράτεια αφού κύρια πηγή τροφοδοσίας των είναι τα προϊόντα των ενεργειακών φυτών, αποτελούν μονάδες μέσου ή μικρότερου μεγέθους σύγχρονης τεχνολογίας.
  Η όλη διαδικασία της παραγωγής βιοκαυσίμων έχει σαν αποτέλεσμα το διαχωρισμό αφενός σημαντικής ποσότητας βιομάζας (στελέχη, υπολείμματα φυτών κλπ) αλλά και παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης αλλά με θερμική αξία όπως η γλυκερίνη.
  Η χρήση αυτών των υπολειμμάτων ή παραπροϊόντων από τα εργοστάσια της παραγωγής των βιοκαυσίμων για την παραγωγή μέρους της ενέργειας που χρησιμοποιούν θα βελτιώσει την περιβαλλοντική τους επίδοση με μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και οπωσδήποτε θα συνεισφέρει στους εθνικούς στόχους της αποτροπής της κλιματικής αλλαγής.
  Είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό να εγκατασταθούν μονάδες συμπαραγωγής ισχύος έως 3.5 ΜW στις μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων , αρκεί να υπάρξουν κίνητρα για τη προσέλκυση της επένδυσης . Λαμβάνοντας υπ’όψιν το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μία τιμή της τάξης των 300 Ευρώ/MWh θα δώσει την ώθηση για επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις πέραν του αναφερθέντος περιβαλλοντικού οφέλους θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα φέρουν πιο κοντά τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των τεχνολογικών ιδρυμάτων και θα δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ όσων ασχολούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων.
  Παναγιώτης Σκαρλάτος
  Γενκός Διευθυντής

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 23:41 | ΔΙΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στον πίνακα με τις τιμές τις παραγώμενης ενέργειας ανα τομέα ΑΠΕ παρατηρώ οτι απουσιάζει ο τομέας της εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμμάτων.

  Προφανώς αν κάποιος επενδύσει σε αυτόν τον τομέα θα λαμβάνει την τιμή/MWh που προβλέπει ο σχετικός πίνακας.
  Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστό γιατί είναι μια νέα τεχνολογία που τώρα αναπτύσσεται και υπόσχεται καλές αποδόσεις.
  Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη θα πρέπει η τιμή της παραγώμενης ΜWh από τέτοια συστήματα να είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

  Εδώ βέβαια θα προκληθούν αντιδράσεις γιατί δεν είναι δυνατό όλες οι ακτές να γεμίσουν με »θαλάσσια φίδια»(pelamis) σαν αυτά που ήδη τοποθετούνται στις πρωτοπόρους Βρετανία και Πορτογαλία και να βλάψουν τον τουρισμό. Θα συμφωνήσω και εγώ αλλά κάποια στιγμή θα δούμε τέτοια συστήματα στα ανοιχτά στο Αιγαίο και στο Ιόνιο αν οι προοπτικές τους γίνουν αξιόλογες.

  Καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία και να αυξηθεί η τίμη τουλάχιστο στο επίπεδο της τιμής των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 22:26 | Έλλην πολίτης

  κυρία Υπουργέ

  Εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα που δίνεται σε κάθε πολίτη της χώρας μας να εκφραστεί μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, θα ήθελα να πρότεινω το εξής:Ένα μέρος των τελών που πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες για την ΕΡΤ μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ να ενσωματωθεί στο ειδικό τέλος για ΑΠΕ.Θεωρώ ότι είναι και έφικτο να γίνει και πρός το συμφέρον και της Ελλάδος και των πολιτών της.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 15:42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

  Κυρία Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης του Σ/Ν «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» θέλω να καταθέσω κάποιες σκέψεις / προτάσεις.

  Είναι σε όλους γνωστό ότι η Βιομάζα αποτελεί μια σημαντική και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας με πολύ μεγάλο δυναμικό η δε χαρακτηριστικές μορφές της είναι η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων.

  Στο <> ( European Commission 2005 ) αναφέρεται ότι <>

  Για την δημιουργία όμως Μονάδων Αξιοποίησης της Βιομάζας θα προκύψουν τα παρακάτω ζητήματα κόστους :

  1. η μεταφορά της Βιομάζας από τους χώρους παραγωγής στις Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης,
  2. η σύντομη διάρκεια ζωής και η τιμή αγοράς της βιομάζας,
  3. το κόστος του εξοπλισμού,
  4. το κόστος των γραμμών μεταφοράς παραγόμενης ενέργειας,
  5. το λειτουργικό και το κόστος συντήρησης κλπ

  Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρισθούν οι ανωτέρω επιδράσεις στο συνολικό κόστος και να ορισθεί μία ικανοποιητική τιμή κιλοβατώρας δηλαδή κοντά στα 350 €/MWh από Βιομάζα, ώστε να υπάρξει το μέγιστο κίνητρο για επενδύσεις στη βιομάζα.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία

  Αναστάσιος Ζουμάς
  Πολιτ. Μηχ/κος – ΕΔΕ

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 14:35 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΗΣ

  ΔΡ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
  ΤΗΛ. +(30)2107723190

  Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2009

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ “ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ”

  Στα πλαίσια της ανοιχτής διαβούλευσης του παραπάνω Σχεδίου Νόμου, σας παρουσιάζω κάποιες σκέψεις και προτάσεις, με την ελπίδα να συνεισφέρω στη βελτίωση του παραπάνω σχεδίου νόμου.
  Η πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι το σχέδιο νόμου σαν σύλληψη, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συνεισφέρει θετικά, τόσο στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όσο και του περιβάλλοντος.
  Μια σημαντική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε τη τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, ήταν η δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, κυρίως βιοντήζελ. Αυτό κατέστη δυνατόν με την τροποποίηση του νόμου 3054 περί πετρελαιοειδών, όπου στις διατάξεις του περιλήφθηκαν και τα βιοκαύσιμα. Αυτό από μόνο του, δημιούργησε μια νέα δυναμική στο ενεργειακό δυναμικό της χώρας, αλλά ενίσχυσε συγχρόνως και τη νεοσύστατη βιομηχανία των ΑΠΕ. Η Ελληνική πολιτεία βοήθησε με τη νομοθεσία και τα κίνητρα που έδωσε, όπως η αρχική αποφορολόγηση των βιοκαυσίμων, εισαγωγή του συστήματος των quota, ενεργός συμμετοχή των αγροτών στην παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών, οι οποίες και αποτελούν την πρώτη υλη για την παραγωγή του βιοντήζελ.
  Το παρόν νομοσχέδιο κάνει το επόμενο βήμα ενίσχυσης της βιομηχανίας παραγωγής βιοντήζελ, όπου ενισχύει περαιτέρω αυτές τις μονάδες όπου χρησιμοποιώντας τα διάφορα παραπροϊόντα των διαδικασιών παραγωγής για ενίσχυση του ενεργειακού τους δυναμικού συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σαν τέτοια παραπροϊόντα μπορεί να θεωρήσει κανείς την υποβαθμισμένη γλυκερίνη που παράγεται από τις μονάδες, τα υπολείμματα των ενεργειακών φυτών, κλπ. Έτσι, επιβραβεύεται η παραγωγική διαδικασία η οποία ελαχιστοποιεί την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον (η υποβαθμισμένη γλυκερίνη δεν καταλήγει στους σκουπιδότοπους), κλπ.
  Η ίδια λογική στήριξης της “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει και σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κοστολογείται η “πράσινη” MWh σε επίπεδα άνω των € 300.
  Πιστεύω ότι αυτή η αναπτυξιακή φιλοσοφία που ακολουθεί το παρόν νομοσχέδιο, θα πρέπει να δίνει λογικά κίνητρα για την εγκατάσταση τέτοιων δευτερογενών μονάδων παραγωγής ενέργειας από υποβαθμισμένα ενεργειακά παραπροϊόντα, της παραγωγικής διαδικασίας του βιοντήζελ.
  Έτσι, προτείνω στο παρόν νομοσχέδιο για μονάδες συμπαραγωγής ισχύος μέχρι 3- 3,5 MW (τιμές προσιτές για την εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής βιοντήζελ στην Ελλάδα), η τιμή της παραγόμενης κιλοβατώρας να κυμαίνεται στην περιοχή € 250- 300/ΜWh.
  Αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο ενεργειακής ανάπτυξης, με σύγχρονη ενίσχυση της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου.

  Ευριπίδης Λόης

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 13:30 | ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΑΓΙΑΣ

  ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΑΓΙΑΣ

  Η Ένωσή μας έχει να κάνει τις εξής παρατηρήσεις – προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»:
  Το Σχέδιο Νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση και είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία μέσα από την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας να δοθεί ένα χέρι βοηθείας και στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής μας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης.
  Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό στο Θεσσαλικό κάμπο μετά το περάς των καλλιεργειών παραμένουν στους αγρούς πολύ μεγάλες ποσότητες βιομάζας οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Η βιομάζα αυτή, σε συνδυασμό με τα απορρίμματα από τα χοιροστάσια και τα βουστάσια της περιοχής, θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη υλη σε μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύος 3-4 MW) με τη μέθοδο της ενζυματικής δράσης. Το κέρδος για τον περιβάλλον και τους αγρότες στην περίπτωση αυτή είναι διπλό διότι εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί ένα συμπλήρωμα εισοδήματος σε μια περίοδο όπου οι τιμές των αγροτικών προϊόντων καταρρέουν, τα υπολείμματα της χώνευσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λιπάσματα και βελτιωτικά των εδαφών.
  Επειδή στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων η τιμολόγηση της MWh είναι σχεδόν ενιαία σε όλη την Ευρώπη και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό επενδυτικό πλαίσιο σε έργα βιομάζας, η τιμή της πράσινης MWh από βιομάζα πρέπει να ακολουθήσει τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά επίπεδα των 350 ευρώ ανά MWh, ποσό που θα εξασφαλίσει ένα εισόδημα στον αγρότη και την απόσβεση της επένδυσης.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 22:10 | Πλάτων Μπαλτάς

  Σε πολλές χώρες η τιμολόγηση της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς αλλά και τα άλλα κίνητρα που παρέχονται, έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε να προωθείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές βιομηχανικών κτηρίων αλλά και γενικότερα στους χώρους τους, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που πληρώνουν αυξημένους φόρους και παρέχουν θέσεις εργασίας να είναι ανταγωνιστικές στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Για παράδειγμα, το πρόσθετο όφελος που προκύπτει από τη δωρεάν χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας προωθεί τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις οροφές βιομηχανικών χώρων (πχ. Βέλγιο) και οι φορολογικές απαλλαγές ευνοούν τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν στην χώρα (πχ. Ηνωμένες Πολιτείες).
  Είναι απαραίτητο η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων να συνδεθεί με ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Έτσι το όφελος θα είναι πολλαπλό και θα δοθούν πρόσθετα κίνητρα σε κάθε επιχείρηση που παρέχει θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην εξαγωγή Ελληνικών προϊόντων, αφού η αχίλλειος πτέρνα της Ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έτη είναι η υψηλή ανεργία και η μειούμενη εξαγωγική δραστηριότητα.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνω ένα τμήμα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα να τιμολογείται με το οικιακό τιμολόγιο που ισχύει κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η προτεινόμενη συμπληρωματική παράγραφος στο σχέδιο Νόμου έχει ως ακολούθως:
  Οι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 kW σε εγκαταστάσεις τους όπου καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και απασχολούν εργαζόμενους δύνανται να τιμολογούν τμήμα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα με το ισχύον κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας οικιακό τιμολόγιο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί χωρίς να λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Για τον υπολογισμό των ωριαίων χιλιοβατωρών Α που πωλούνται με το οικιακό τιμολόγιο ισχύει ο ακόλουθος τύπος:
  Α = ΜΟ*40.000 kWh * Β
  Όπου:
  ΜΟ: ο μέσος όρος των εργαζομένων στην μονάδα αυτή όπως αυτό προκύπτει από σχετικά έγγραφα της επιθεώρησης εργασίας
  Β: συντελεστής που λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές ανάλογα με την πάσης φύσεως εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης
  Β = 0,2 , για σύνολο εξαγωγών έως 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών
  Β = 2 * Γ – 0,4 (όπου Γ ο λόγος του συνόλου των εξαγωγών διά του ετήσιου κύκλου εργασιών) , για σύνολο εξαγωγών από 30% έως 70% του ετήσιου κύκλου εργασιών
  Β = 1 , για σύνολο εξαγωγών περισσότερο από 70% του ετήσιου κύκλου εργασιών
  Σε κάθε περίπτωση:
  Α μικρότερο από 35%*της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας της επιχείρησης όπου έχουν εγκατασταθεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα
  Η εκκαθάριση και καταβολή του πρόσθετου τιμήματος γίνεται το τέλος του έτους εντός ενός μηνός από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία που θα ορίσει ο διαχειριστής του ηλεκτρικού συστήματος.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 03:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ

  Κυρια υπουργε

  Η Παρουσα προταση νομου επιλυει καποια ζητηματα σχετικα με τα ΑΠΕ αλλα ταυτοχρονα δημιουργει καποιες σοβαρες αδικϊες στους επενδυτες που εχουν ηδη ακολουθησει τις νομιμες και προβλεπομενες διαδικασιες με το μεχρι σημερα ισχυον νομοθετικο καθεστως.

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ που κατατεθηκε στη ΡΑΕ με βασει τα προβλεπομενα μεχρι σημερα.

  Πρεπει να προβλευτει μεταβατικη διαταξη που να παρατεινει τον χρονο εφαρμογης των μειωμενων τιμων για οσους υποψηφιους παραγωγους υπεβαλλαν αιτησεις στη ΡΑΕ και εχουν ηδη αδειες η εξαιρεσεις παραγωγης, εφοσον αλλωστε η διαδικασια καθυστερησε λογω αδυναμιας της ΡΑΕ να ανταποκριθει στα αιτηματα των επενδυτων.

  Οσον αφορα τα φωτοβολταικα:
  Πρεπει οι τιμες να μειωνονται σημαντικα (και προοδευτικα-αναλογικα) για τους μεγαλους παραγωγους και να ενθαρυνονται οι μικροπαραγωγοι. Αυτο θα εχει ως απποτελεσμα την καλυτερη διασπορα του πλουτου στην κοινωνια μας. Οι μεγαλοι επενδυτες αφενος εχουν μειωμενο κοστος κτησης εξοπλισμου και χρηματοδοτησης των επενδυσεων τους, αφετερου αποτελουν κατα πλειοψηφια ξενους επενδυτες με συνεπεια την εκροη χρηματων (επι 20ετια) προς τριτες χωρες και μαλιστα με την επιδοτηση του ελληνικου δημοσιου!!!

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 18:59 | Άρης Αποστολόπουλος

  Αγαπητή κυρία Υπουργέ,

  εκ μέρους μιας ομάδας Ελληνο-Αμερικανών επενδυτών, που ενδιαφέρονται για επένδυση στη χώρα μας, στη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιαμάζα, θα ήθελα κατα αρχάς να σας δηλώσω τη σύμφωνη γνώμη όσον αφορά τις γενικές πτυχές του Σχεδίου Νόμου
  » Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Αναννεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών «. Το παραπάνω Σχέδιο Νόμου κινείται σε σωστή βάση.
  Η μόνη αρχική επιφύλαξη που έχουμε είναι ότι για να είναι βιώσιμη μια τέτοια μονάδα, πρέπει να γίνει μια βασική ανατιμολόγηση. Πρέπει δηλαδή η μοναδα KWh να ανατιμολογηθεί στο επίπεδο των € 330-350 για να προσελκύσει το πραγματικό ενδιαφέρον των επενδυτών.

  Ευχαριστώ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 15:59 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

  ΕΣΠΑΒ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

  Ενόψει της ανοιχτής διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου »Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», σας παρουσιάζουμε τις θέσεις του Συνδέσμου μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα:

  Όπως γνωρίζετε η βιομηχανία παραγωγής βιοντίζελ παράγει μια σειρά από υποπροϊόντα – παραπροϊόντα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία της βιομάζας. Ειδικότερα:

  1. Από την καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών (ηλίανθου και ελαιοκράμβης) και μετά τη διαδικασία ελαιοποίησής τους παραμένουν σημαντικότατες ποσότητες βιομάζας με τη μορφή του στελέχους του φυτού (καλαμιά), καθώς και το χαμηλό-πρωτεϊνικό υπόλειμμα του σπόρου. Ενδεικτικά, ο λόγος της βιομάζας προς το παραγόμενο λάδι κυμαίνεται στο 4:1 (80% βιομάζα – 20% λάδι).
  2. Από την παραγωγική διαδικασία του βιοντίζελ παράγεται περίπου 13% κατά βάρος γλυκερίνη, ένα προϊόν ιδιαιτέρως κατάλληλο για τον εμπλουτισμό της πρώτης ύλης παραγωγής βιοαερίου.
  3. Από την ίδια παραγωγική διαδικασία παράγονται σημαντικές ποσότητες λιπαρών υπολειμμάτων με τη μορφή λιπαρών οξέων.

  Σε μια μονάδα παραγωγής βιοντίζελ μεσαίου μεγέθους, οι ποσότητες των προϊόντων αυτών είναι ικανές να συντηρήσουν μια μονάδα συμπαραγωγής μικρής δυναμικότητας με την τεχνολογία της αναερόβιας ενζυματικής ζύμωσης σε βιοαντιδραστήρες με παραγωγή βιοαερίου υψηλής καθαρότητας.

  Η συγκεκριμένη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα, εκτός από τα παραπάνω υποπροϊόντα δύναται να χρησιμοποιήσει πληθώρα άλλων πρώτων υλών που σχετίζονται με τα υπολείμματα των γεωργικών καλλιεργειών. Επίσης απόβλητα της βιομηχανίας γάλακτος (τυρόγαλα), καθώς επίσης και απορρίμματα από χοιροστάσια και βουστάσια. Οι ποσότητες των πιο πάνω αποβλήτων, σύμφωνα με μελέτη του ΚΑΠΕ, ανέρχονται σε περίπου 17,000,000 τόνους ετησίως. Γίνεται πλήρως κατανοητό, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απορρύπανση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος, από πολύ βαριά απόβλητα. Το εξερχόμενο υγρό προϊόν από τον βιοαντιδραστήρα χρησιμοποιείται σαν υγρό οργανικό λίπασμα. Το δε στερεό προϊόν, που είναι καθαρή λιγνίνη, χρησιμοποιείται σαν βελτιωτικό των εδαφών ή σαν πρώτη υλη για δευτερογενή καύση και παράγωγη ενέργειας με τη μορφή συμπιεσμένων τούβλων (bricks).

  Η λειτουργία τέτοιων μονάδων οι οποίες θα βρίσκονται διάσπαρτες ανά τη χώρα δεν θα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια και ταχύτητα άνεμου). Εξασφαλίζουν δε συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 365 ήμερες το χρόνο και βοηθούν στην εξισορρόπηση του ενεργειακού συστήματος, ενώ παράλληλα θα είναι αρωγοί στο δύσκολο έργο του ΔΕΣΜΗΕ για πιο ορθολογιστική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

  Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν εξειδικευμένες νέες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσουν στη μείωση του κόστους του παραγόμενου βιοντίζελ. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η παραγωγή βιοαερίου με τη συγκεκριμένη τεχνολογία έχει μηδενική συμμετοχή στον κύκλο του διοξειδίου του άνθρακα και τα τελευταία δυο χρόνια παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη μια τεράστια κινητικότητα για τη δημιουργία τέτοιων μονάδων.

  Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τιμή της «πράσινης» αυτής MWh ποικίλει από 340 – 450 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αξίας του πράσινου πιστοποιητικού που για την περίπτωση της Ιταλίας, ανέρχεται σε 65 ευρώ/MWh). Δυστυχώς στην Ελλάδα η τιμή της παραγόμενης MWh από βιομάζα δεν διαφέρει από την παραγόμενη στις αντίστοιχες κλασικές μονάδες συμπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, (άνθρακα, μαζούτ, φυσικό αέριο), καθιστώντας μη βιώσιμη την περιγραφόμενη επένδυση. Κατά συνέπεια αναπροσαρμογή της τιμής της «πράσινης» παραγόμενης MWh σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά επίπεδα αποτελεί προφανή αναγκαία συνθήκη προκειμένου να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα αντίστοιχες επενδύσεις.

  Επισημαίνουμε επίσης ότι η συμπαραγόμενη θερμική ενέργεια από τέτοιου είδους μονάδες είναι ικανή να ικανοποιεί τις ίδιες ανάγκες μιας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υποκαθίσταται η χρήση των ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων στη διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ και να μειώνονται έτσι, ακόμα περισσότερο, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

  Η πιο πάνω πρόταση βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 28/2009, η οποία μεταξύ των άλλων προαγάγει τη δημιουργία μονάδων συμπαραγωγής από βιομάζα.

  ΖΗΤΑΜΕ:. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, να περιληφθεί διάταξη που να καθορίζει ότι: «Για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος μέχρι 3 MW, ορίζεται τιμή από 280-310 €/MWh (ανάλογα με την παραγωγή θερμικής ενέργειας η όχι)».

  Επίσης, ζητάμε οι ανωτέρω επενδύσεις για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο να μην επιδοτούνται. Με τον τρόπο αυτόν θα εξοικονομηθούν πόροι – ιδιαίτερα πολύτιμοι αυτή την εποχή – και θα διασφαλισθεί η σοβαρότητα αλλά και οι υγιείς βάσεις αυτών των επενδύσεων.

  Παρακαλούμε πολύ να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις απόψεις του Συνδέσμου μας, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση επενδύσεων στον σημαντικό αυτόν τομέα πράσινης ενέργειας από βιομάζα μέσω της παραγωγής βιοαερίου, στον οποίον η Χώρα μας είναι ακόμα εντελώς αμέτοχη.

  Για τον Ε.Σ.ΠΑ.Β.

  ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
  ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.
  AGROINVEST Α.Ε.

  Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά ● Τηλ.: 210 6241 687 ● Fax : 210 8079 694 ● e-mail info@espav.gr

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 11:14 | Α.Π.

  Η στηριξη που δινεται στην ηλιακη ενεργεια σε σχεση με την υδραυλικη (που εχει και πλειστα αλλα ωφελη ενω η ηλιακη οχι) ειναι πολυ μεγαλη και πρεπει να ορθολογικοποιηθει, αν οχι να αντιστραφει κιολας.
  Δηλαδη ειναι πιο κοινωνικα ωφελιμη η προωθηση της υδραυλικης εναντι της ηλιακης και αρα πρεπει τετοια να ειναι και η στηριξη.

 • 25 Δεκεμβρίου 2009, 20:56 | Παπαμαστοράκης Δημήτρης

  Επειδή πριν συνταξιοδοτηθώ υπηρεσιακά για λίγο χρόνο είχα την ευθύνη στην Περιφέρεια για την αδειοδότηση Α.Π.Ε. θα ήθελα να σας μεταφέρω από την εμπειρία μου μερικές σκέψεις απλές που κατά την γνώμη μου ίσως βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ:
  • Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές (χωρίς να κομίζω γλαύκα) είναι η χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης, που οφείλεται κύρια στην τεράστια αναμονή γνωμοδότησης από τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες με προεξέχουσα την αρχαιολογία, ακολουθούμενη από δασαρχείο, στρατό κλπ. (Έχει ενδιαφέρον να ερευνηθεί στατιστικά πόσες από τις γνωμοδοτήσεις αυτές είναι αρνητικές άρα χρήσιμες) Αυτό νομίζω μπορεί να λυθεί εάν σε συνεργασία με ειδικούς (π.χ. Πολυτεχνείο, μελετητές) και την τοπική κοινωνία καθορισθούν περιοχές κατάλληλες για την εγκατάσταση των ΑΠΕ και εκδοθούν γνωμοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπ` όψη ότι οι περιοχές αυτές δεν είναι άπειρες .
  • Εκδώσετε ένα Νόμο που να μην έχει παραπομπές και να είναι σαφής θα είναι μεγάλη βοήθεια για αυτούς που θα τον χειριστούν και θα συμβάλει στην διαφάνεια.
  • Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή αγοράς (υπερβολική) και να μην δημοπρατείται ώστε να έχομε καλύτερη τιμή προς όφελος του καταναλωτή?
  • Αποφύγετε την έκδοση αδειών υπέρ Δήμων κλπ όπως στο παρελθόν, η εμπειρία έδειξε αδυναμία των φορέων αυτών υλοποίησης των έργων κύρια λόγω έλλειψης κεφαλαίου και μόνο καθυστερήσεις και αδιαφάνεια δημιούργησαν.
  • Καθορήστε μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ των Δήμων ώστε να έχετε ευκολότερα την συναίνεση της τοπικής Κοινωνίας.

 • 24 Δεκεμβρίου 2009, 05:47 | Γεώργιος Σίσιας

  Όσον αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σπίτια:

  Το παρόν καθεστώς δεν είναι οικονομικά ανεκτό σε βάθος χρόνου, αφού η αναλογία 5:1 που ισχύει στην πώληση/αγορά KWh μετά από κάποιο σημείο καθίσταται ασύμφορη. Είναι καλή μόνο για την επιτάχυνση επίτευξης των στόχων που θέτει η χώρα, αλλά όχι βιώσιμη.

  Προτείνω το κράτος να απαλλάξει την αγορά φωτοβολταϊκών από πάσης φύσης φόρους (π.χ. ΦΠΑ, δασμούς, κ.α.) ώστε να κατέβει η τιμή του όσον το δυνατόν περισσότερο. Η σημερινή τιμή 4-5 ευρώ/W είναι εξωφρενική. Επίσης πρέπει να δωθεί οικονομικό κίνητρο στην αγορά φωτοβολταϊκών μέχρι 20 και όχι μόνο 10 KWp. Ίσως μια κρατική υπηρεσία που θα δρα ως μεσάζοντας στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων πάνελ να πετυχαίνει καλές εκπτώσεις από τους κατασκευαστές, τα οποία μετά θα τα αποδίδει στους αγοραστές (που έχουν δεσμευτεί οικονομικά), χωρίς κέρδος.

  Αφού η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος κοστίζει πολύ, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ανάπτυξης του συστήματος: π.χ. 2 KWp τον πρώτο χρόνο, 2 το δεύτερο, κ.ο.κ.

  Η αγορά της ενέργειας από τη ΔΕΗ/αρμόδιο όργανο πρέπει να γίνεται στο 80% της τιμής πώλησης προς τον καταναλωτή. Έτσι όταν ο καταναλωτής αγοράζει π.χ. 10 λεπτά την KWh, πρέπει να την πουλάει 8 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο το κέρδος των 2 λεπτών/KWh μπορεί να κατευθυνθεί στη βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ενέργειας. Αυτό επίσης θα αποτελέσει την αμοιβή της εταιρίας που έχει τις εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής ενέργιας.

  Η ενέργεια που παράγει ένα νοικοκυριό πρέπει να αποστέλλεται στο σύστημα όταν περισσεύει, μετά την εσωτερική κατανάλωση του νοικοκυριού. Έτσι εάν σε μια δεδομένη στιγμή παράγει 5 KW και ξοδεύει 3 KW, τότε να στέλνονται πίσω στο σύστημα τα 2. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται τοπική κατανάλωση ενέργειας με μικρότερη επιβάρυνση του διασυνδεδεμένου συστήματος. Αυτό επίσης θα ενθαρρύνει την εξοικονόμιση ενέργειας, ώστε να πωλείται περισσότερη.

  Η οικονομική διαφορά που προκύπτει πρέπει να τακτοποιείται με τον κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ, !!ΧΩΡΙΣ!! φόρο για την ενέργεια που πωλείται, αφού η αγορά της ενέργειας θα γίνεται σε πολύ χαμηλή τιμή, και ο φόρος θα αποτελέσει επιπλέον αντικίνητρο.

  Συνεπώς, το σύστημα πρέπει να μετατραπεί από σύστημα επιδότησης παραγωγής ενέργειας σε σύστημα επιδότησης εγκατάστασης.

  Τέλος πρέπει να γίνει το ίδιο και με μικρές ανεμογεννήτριες, των οποίων η παραγωγή να εμπύπτει στις ίδιες διατάξεις με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αθροιστικά (όσον αφορά την παραγώμενη ενέργεια).

  Ευχάριστώ για το χρόνο και τη φιλοξενία.

 • 21 Δεκεμβρίου 2009, 19:12 | Α.Ζωγόπουλος

  Κυρία Υπουργέ,

  Μια εναλλακτική πρόταση τιμολόγησης, θα μπορούσε να είναι οι ιδιαίτερα γενναιόδωρες τιμές, ίσως και διπλάσιες από τις προτεινόμενες για τα 2-5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της επένδυσης σε ΑΠΕ. Για τα υπόλοιπα χρόνια λειτουργίας η τιμολόγηση θα μπορούσε να γίνεται με την μεθοδολογία του cost plus ή να ακολουθεί κάποιο δείκτη αναφοράς, πχ τιμή χοντρικής αγοράς.
  Δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ είναι εντάσεως κεφαλαίου, οι ταμειακές εκροές που αφορούν τόκους χρεολύσια και τα έξοδα αποσβέσεων πάγιου εξοπλισμού είναι πολλαπλάσια των εξόδων λειτουργίας, συντήρησης, και διαχείρισης μιας μονάδας ΑΠΕ. Η παραπάνω πρόταση, σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγές και εγγυήσεις για χαμηλότοκα η άτοκα δάνεια, επιτυγχάνει ταχεία ανάκτηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε πάγιο εξοπλισμό από τα EBITDA των πρώτων ετών λειτουργίας, την πιθανή επανεπένδυση του σε κάποιο βάθος χρόνου, την πρόσβαση του επενδυτή σε τραπεζική χρηματοδότηση, και την απεξάρτηση της επένδυσης από υπαγωγές σε αναπτυξιακούς νόμους, που και πολλαπλούς περιορισμούς βάζει, και χρηματοδότηση επί της ουσίας δεν παρέχει σε κάποιον μη έχοντα, και καθυστερήσεις στην υλοποίηση της επένδυσης προκαλεί, και επιπλέον θρέφει την διαφθορά.

  Μακροσκοπικά πιθανόν να έχει κάποια επίδραση στα τιμολόγια λιανικής βραχυχρόνια, ειδικά αν εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα, αλλά σε βάθος χρόνου, προστατεύει και τον υποψήφιο επενδυτή και το καταναλωτικό κοινό, από διακυμάνσεις σε επιτόκια, πληθωρισμό, ισοτιμίες, καθώς και στις τιμές εμπορευμάτων ενέργειας και ρύπων.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

 • 18 Δεκεμβρίου 2009, 11:17 | Αειφόρος

  Με μεγάλη μας χαρά διαβάσαμε για το προσχέδιο νόμου των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίσημη σελίδα του ΠΑΣΟΚ, ότι θα προβλέπεται και η δημιουργία συνεταιρισμών για την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

  Χαρήκαμε άλλη μια φορά όταν ο κ Παπανδρέου βρέθηκε με τον κ. Rifkin και μάθαμε ότι είναι μεταξύ των τεχνοκρατών που συμβουλεύεται ο κ. Πρωθυπουργός.

  Ο κ. Rifkin προωθεί την Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση στην πράσινη ενέργεια, Επανάσταση που πρέπει να ηγηθούν οι συνεταιρισμοί ( σχετικό άρθρο στο περιοδικό ICA Digest τεύχος 66 σελίδα 6 της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας σελίδα 6 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/DigestGR66.pdf )

  Δυστυχώς έχουμε την αίσθηση ότι ό νέος νόμος δεν συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια.

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στον προτεινόμενο νόμο οι αυτοπαραγωγοί να έχουν την δυνατότητα να συνεταιριστούν προσθέτοντας τα Kwatt που διαθέτουν, και να μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία σαν μεγάλοι παραγωγοί

  Επίσης η διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 2.β παραμένει ως έχει σύμφωνα με τον παλιότερο νόμο

  «Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη Ισχύ έως 35 MW και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση»

  Πιστεύουμε ότι έτσι ο νόμος είναι κομμένος και ραμμένος για τους μεγάλους παραγωγούς και δεν δημιουργεί σε κανένας την διάθεση να γίνει αυτοπαραγωγός.

  Θα έπρεπε να αγοράζεται όλη η ενέργεια που προσφέρεται στο δίκτυο και όχι μόνο το 20%, όπως γίνεται και στην Γερμανία, έστω και σε χαμηλότερη τιμή.

  Ποιος θα γνωρίζει πόση είναι η ενέργεια που θα παράγει σε ένα χρόνο για να δώσει το 20%. Εάν ήταν μελλοντολόγος και ήξερε, τη θα έκανε, θα έκλεινε τον διακόπτη όταν συμπληρωνόταν το 20% για να μην δώσει άλλο δωρεάν στην ΔΕΗ?

  Πιστεύουμε ότι με αυτή την διάταξη του 20%, η ΔΕΗ παίρνει δωρεάν την παραπάνω ενέργεια από το 20% και σίγουρα αυτό δεν θα προσελκύσει ενδιαφερόμενους αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους μεγαλοπαραγωγούς

  Με τιμή
  Για το Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
  Περιφερειακής Ανάπτυξης
  για την προώθηση των συνεταιρισμών
  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  «Οι συνεταιρισμοί φέρνουν πάντα λύσεις σε περιόδους κρίσης»

  Εκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας με θέμα
  » Η ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στην οικονομική κρίση» http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotita.pdf

  Εκθεση τεκμηρίωσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την προκήρυξη ενός Διεθνούς Έτους το 2012 για την προώθηση των Συνεταιρισμών στα αγγλικά
  http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHE.pdf και στα ελληνικά http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHEgr.pdf

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 19:07 | Σ.Μ.

  Συμφωνώ με την πρόταση της παράτασης της προγραμματισμένης μείωσης της τιμής πώλησης της παραγώμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Το σκεπτικό είναι ότι οποιαδήποτε δυναμική του νέου νόμου για μεγαλύτερη διείσδυση των φ/β στο ενεργειακό ισοζύγιο θα σκοντάψει στην μείωση της τιμής της φ/β κιλοβατώρας η οποία θα συμπέσει ουσιαστικά με την εφαρμογή του νέου νόμου. Συνεπώς, προτείνω την παράταση της προγραμματισμένης μείωσης κατά τουλάχιστον 1 έτος ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο νέο νόμο να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους του.
  Επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν η διατήρηση της επιδότησης του 40% στα φ/β (αν όχι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου θα μπορούσε μέσω του ΕΣΠΑ)μιας και το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης αυτών είναι αποθαρυντικό κυρίως για τους φορείς υλοποίησης που δεν διαθέτουν πολλά χρήματα. Δώστε λοιπόν την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους (και όχι μόνο στους έχοντες) να εμπλακούν στις «δημοκρατικές ΑΠΕ».
  Ευχαριστώ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2009, 22:51 | Αθανάσιος Παπαβασιλείου

  Επανέρχομαι και πάλι εστιάζοντας στο γεγονός ότι η προγραμματισμένη μείωση της τιμής πώλησης της παραγώμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά θα ξεκινήσει σε οκτώ μήνες περίπου, περίοδο που αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του παρόντος νομοθετικού πλαισίου.
  Μήπως πρέπει να επαναξιολογήσετε την έναρξη της μείωσης της ταρίφας και να την μετατοπίσετε για αργότερα?
  Επίσης προσθέτω ότι κατά την άποψη μου δεν απαιτούνται για τις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων τουλάχιστον, περαιτέρω μέθοδοι ενίσχυσης πέραν της ταρίφας. Και μόνο αυτή η αλλαγή θα μπορούσε εν δυνάμει να ξεπαγώσει χιλιάδες επενδύσεις και να σταματήσει επιτέλους η άθλια διαδικασία της μαύρης αγοράς των αδειών και των εξαιρέσεων.
  Έτσι με ανοικτή τη διαδικασία για νέες αιτήσεις και χωρίς επιπλέον επιδότηση της επένδυσης από το Κράτος δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτούνε πλέον οι επιτήδειοι «πωλητές» έως και 1 Ευρώ το Watt μόνο για την άδεια!!

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 15 Δεκεμβρίου 2009, 11:34 | Μανοπουλος Γιαννης

  Στην παραγρ 5 του αρθρου αναφερεται: «Για την αναπροσαρμογή της τιμής της ενέργειας που παράγεται από τους παραγωγούς που επέλεξαν, κατά την περίπτωση δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης, εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2009 οι διατάξεις της περίπτωσης β)της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, με τιμή αναφοράς για το έτος 2008 …..» και συνεχιζει με τον πινακα τιμολογησης.

  Εδω δινεται η εντυπωση οτι οι αναφερομενες τιμες αφορουν οσους εχουν ηδη δρομολογησει την αδειοδοτικη διαδικασια. Γιατι δεν αναφερεται ρητα οτι αυτες ειναι τιμες βασης για ολες τις μελλοντικες συνδεσεις; Νομιζω οτι χρειαζεται μια σαφεστερη διατυπωση αυτης της ποαραγραφο

 • 14 Δεκεμβρίου 2009, 15:08 | Σαμπάνης Δημήτρης

  Η τιμολόγηση της κολοβατώρας απο βιομάζα πρέπει να αυξηθεί πέραν των 120 ευρώ ανα μεγαβατώρα ώστε αφενός να είναι βιόσημες οι επενδύσεις και αφετέρου να χρησιμοποιηθεί το μεγάλο εγχώριο δυναμικό βιομάζας. Κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην μερική απεξάρτηση απο τους εισαγόμενους ορυκτούς πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο).
  Επίσης προτείνω την άρση της απαγόρευσης καύσης συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) στην Αττική και τη θεσσαλονίκη και την επιδότηση της αγοράς καυστήρων και σομπών βιομάζας όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη (Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία). Η βιομάζα είναι πανευρωπαικά η ναυαρχίδα των ανανεώσημων πηγών ενέργειας αλλά στη χώρα μας παραμένει ουραγός λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

 • 14 Δεκεμβρίου 2009, 09:31 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Θα ήθελα να κάνω σχόλιο σχετικά με τις τιμές από φωτοβολταικές μονάδες

  ΤΙΜΗ (€/MWh)
  ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
  457,14 507,14
  407,14 457,14

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!!!!!!

  Και να τονίσω ότι αυτές οι τιμές θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ.

  Δεν είναι δυνατό να επιβαρυνόμαστε όλοι από τόσο υψηλές τιμές. Δείτε τις τιμές που πουλάει η ΔΕΗ στα νοικοκυριά και θα καταλάβετε ότι τα παραπάνω νούμερα ζημιώνουν τη χώρα.
  Γενικά τα φωτοβολταϊκά είναι ασύμφορα σε κοινωνικό επίπεδο. Κατά την άποψη μου θα έπρεπε να δύναται μόνο η ΔΕΗ να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά για λογούς περιβαλλοντικούς και μόνο. Ας εγκαθιστούσε η ΔΕΗ μεγάλα πάρκα με φ/β πλαίσια και μόνο αυτή.
  Επίσης τα φ/β πάρκα δεν δίνουν καμία άμεση θέση εργασίας

  Χαιρετώ

 • 12 Δεκεμβρίου 2009, 21:51 | Together we will

  Είναι γνωστό οτι τα φωτοβολταικά πάρκα παράγουν φτηνή και καθαρή ενέργεια, αλλά από την άλλη δε δημιουργούν- παρά το μέγεθος της επένδυσης- νέες θέσεις εργασίας. Προτείνεται γι αυτό η απλούστευση των διαδικάσιών για δημιουργία πάρκων έως 20 KW (επένδυση που ανάρχεται σε 60-80.000Ε περίπου), ποσό το οποίο είναι ικανά να διαθέσουν ή να δανειστούν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα προκειμένου να αυξηθεί το εισόδημα τους. Γιατί όχι και μια μικρή- συμβολική έστω- ενίσχυση από το κράτος σαν επιπλέον κίνητρο για τη δημιουργία μικρών πάρκων.
  Ευχαριστώ

 • 12 Δεκεμβρίου 2009, 21:32 | Καραβόλιας Ηλίας

  Θεωρώ οτι σε γενικές γραμμές υπάρχει σωστή κατεύθυνση και ορθολογικός σχεδιασμός. Θα ηταν χρησιμο να δοθούν κίνητρα για βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ανεμογγενητριών ,φωτοβολταικών, καθώς και εξαρτημάτων για τέτοια μέσα ΑΠΕ. Να επιδοτούνται ΜΟΝΟ οσοι θα αγοράσουν πάνελς φωτοβολταικών και ανεμογεννήτριες, απο εγχώρια βιομηχανία.

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 15:28 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

  ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΘΕΜΑ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
  ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ, Π.Χ.10%.
  ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Π.Χ.ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε1, ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Ν/Σ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ).
  ΕΠΙΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000€ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 16:21 | Κωστής Σακελλάρης

  Για να μπορέσει κάποιος (συμπεριλαμβανομένου της Βουλής) να πάρει «σοβαρή» θέση επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου και ιδιαιτέρως επί της προτεινόμενης τιμολογήσεως της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, το νομοσχέδιο θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική μελέτη Κόστος – Οφέλους. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σαφές στον Έλληνα Καταναλωτή, που τελικώς θα καταβάλει το σχετικό κόστος της προβλεπόμενης αύξησης, πόσο του κοστίζει η κάθε επένδυση, τι περιθώριο κέρδους θα έχει ο κάθε παραγωγός (ανά κατηγορία επένδυσης) και τελικώς πόσο θα αυξηθεί το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ για να καλυφθεί το κόστος όλων αυτών των επενδύσεων. Μόνο με αυτές τις πληροφορίες μπορεί κάποιος να κρίνει εάν αξίζει ή δεν αξίζει να υποστεί την προβλεπόμενη αύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει γίνει αυτή η μελέτη και αν ναι υπάρχει σκοπός να δημοσιευτεί; Δεδομένου ότι η Υπουργός ΠΕΚΑ προσφάτως αρνήθηκε την αύξηση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, πως προβλέπει να καλυφθούν τα σχετικά ποσά;

  Και μια γενικότερη παρατήρηση: Είναι δυνατόν είτε να κωδικοποιηθεί η σχετική νομοθέσια είτε να παρουσιάζεται στην δημόσια διαβούλευση το κωδικοποιημένο κείμενο των σχετικών νόμων, καθώς είναι πρακτικά αδύνατον για κάποιον που δεν έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη μορφή να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τις τροποποιήσεις;

  Ευχαριστώ

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 10:28 | Ευάγγελος

  Θα έπρεπε να δοθεί πολύ μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο για Σ.Η.Θ.Υ.Α. από βιομάζα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 01:48 | Sunny Costantinou

  Με συγχωρείτε αλλά θεωρώ μη πρέπουσα την αύξηση των τιμολογίων ΑΠΕ και κυρίως των θαλασσιων πάρκων και μεγάλων έργων που επιχειρείται. Βρισκόμαστε σε τραγική οικονομική κατάσταση και δεν είναι πρέπον να πληρώνουμε ούτε 1cent παραπάνω στους λογαριασμούς μας υπέρ των πολυεθνικών των ΑΠΕ, στο βωμό της πράσινης ανάπτυξης.

 • Το νομοσχεδιο ειναι ενα βημα προς τα μπροστα. Με την ιδιοτητα του Ηλεκτρολογου Μηχανικου και επενδυτη και της νεαρης μου ηλικιας εχω να σχολιασω το εξης αρνητικο: Η μεταβολη στην τιμολογηση της κιλοβατωρας για τα φωτοβολταικα ειναι τεραστια, της ταξης του 40%. Κατι τετοιο ειναι απαραδεκτο. Παρα το γεγονος οτι τιμολογουνταν σχετικα εως αρκετα υψηλα, δεν μπορει ο νομος να οριζει δυο μετρα και δυο σταθμα. Κατι τετοιο παραβιαζει την υγιη αναπτυξη της αγορας και τον ανταγωνισμο. Δεν μπορει ενας νομος να προσφερει 0,5 ευρω την κιλοβατωρα για εναν επενδυτη και 0,3 ευρω για καποιον αλλο επειδη ετυχε να υπαγραψουν με μια εβδομαδα διαφορα τη συμβαση. Επισης, ειναι σημειοτεον οτι οφελουνται οσοι προλαβαν να καταθεσουν τα χαρτια τους νωρις και να «προωθησουν» τις αιτησεις τους αντιστοιχως, που συμβαινει να ειναι οι μεγαλυτεροι επενδυτες. Ειδικα στον τομεα των φωτοβολταικων ειναι χιλιαδες οι αιτησεις που εχουν εγκριθει απο τη ΡΑΕ και δεν εχουν υπγραψει συμαβαση με τη ΔΕΗ. Αρα δεν υπαγονται ουτε στον προηγουμενο νομο και αναγκαστικα θα υπαχθουν στο νεο με την χαμηλοτερη τιμη, γιατι δεν προλαβαινουν να περασουν το τερας της γραφειοκρατιας. Αλλωστε, ολοι γνωριζουν οτι απο τη στιγμη που αδειοδοτειται κανεις απο τη ΡΑΕ μεχρι να ξεκινησει την επενδυση του περναν χρονια.
  Επειδη τυγχανει και μελετω την ισπανικη νομοθεσια για αντιστοιχα ζητηματα προβλεπει πολλες σοβαρες μεταβατικες διαταξεις και επιδιωκεται κατα το δυνατον ιση μεταχειριση των επενδυτων και σταθερο επενδυτικο περιβαλλον. Επισης οι ενδιαφερομενοι εχουν το δικαιωμα να επιλεξουν σε ποιο νομο υπαγονται οχι μονο κατα τη διαρκεια της μεταβασης αλλα και αργοτερα. Αυτη θα ηταν μια σωστη και δικαιη λυση. Οπως επισης και μια σωστη λυση θα ηταν να λαμβανεται υποψιν και ο χρονος καταθεσης του φακελου στη ΡΑΕ. Σε καθε περιπτωση ομως επιβαλλεται μια σταδιακη μεταβαση.

  Ευχαριστω για τη φιλοξενια και συγχαρητηρια για την καινοτομια της ηλεκτρονικης διακυβερνησης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 18:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ

  Επειδή οι διαθέσιμοι πόροι για επενδύσεις, ακόμη και στον τομέα των ΑΠΕ, είναι περιορισμένοι, και πολύ περισσότερο τώρα που διερχόμαστε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, πιστεύω ότι πρέπει να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά (από οικονομική άποψη) το όλο σύστημα παραγωγής ηλ. ενέργειας από ΑΠΕ ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Η αγορά είναι ακόμη στα πρώϊμα στάδιά της και γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μορφές εκείνες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίες παρουσιάζουν 1ον)χαμηλό κόστος παραγωγής ανά ΜWh και 2ον) σταθερότητα στην ροή παραγωγής ηλ. ρεύματος, ώστε να μπορεί ο διαχειριστής του συστήματος να κάνει κατά προσέγγιση προγραμματισμό της διαθεσιμότητας ηλ. ενέργειας, σε μηνιαία βάση.

  Ο σταθερός μακροπρόθεσμος στόχος του σχεδιασμού ανάπτυξης της εσωτερικής μας αγοράς ηλ. ενέργειας, πρέπει να γίνεται όχι άτακτα και τυχαία, όπως έγινε προ δεκαετιών με την άναρχη οικιστική επέκταση των αστικών ιστών της Ελλάδας, η οποία επέφερε τις πολλές αστικές δυσλειτουργίες των σημερινών μεγαλουπόλεων (πυκνή και άναρχη δόμηση, κυκλοφορικό, ρύπανση κ.ά.), αλλά με σεβασμό στην μελλοντική δομή των πόλεων και προς το περιβάλλον. Παράλληλα, πρέπει να έχει σαν τιμολογιακό γνώμονα την μεσομακροπρόθεσμη σύγκλιση προς την εκάστοτε οριακή τιμή του συστήματος παραγωγής ηλ. ενέργειας, επειδή σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να γίνονται αντιπαραγωγικές επενδύσεις τις οποίες θα πρέπει επί 20 και πλέον έτη να επιδοτεί το Δημόσιο, τη στιγμή που εαν είχαν επιλεγεί αποτελεσματικότερες μέθοδοι παραγωγής μέσω άλλων ΑΠΕ, η ανάγκη για κρατική επιχορήγηση δεν θα υπήρχε, ή θα ήταν σε μειωμένο βαθμό.
  Ένα πρώτο ανησυχητικό φαινόμενο είναι το μεγάλο εύρος αποκλίσεων στις προτεινόμενες κλίμακες, όπου βλέπουμε την τιμή της MWh να κυμαίνεται από 87,84 έως 507,14 ευρώ. Θα προτιμούσα να μην υπάρχει διακύμανση του εύρους τιμής πάνω από 50% της χαμηλότερης τιμής παραγωγής του ηλ. ρεύματος (87,84), για λόγους οικονομίας, αλλά και ευκολίας διαχείρισης και προγραμματισμού των πληρωμών από τη ΡΑΕ. Μια τέτοια πολιτική θα ενέτεινε τον ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων παραγωγών και θα έδινε κίνητρο για συνεχή μείωση της τιμής παραγωγής της MWh, αντί να εφησυχάζουν οι παραγωγοί, εκμεταλλευόμενοι τις πολυετείς τους επιδοτούμενες χρυσοφόρες συμβάσεις, που με την πάροδο του χρόνου θα αποκλίνουν αντί να συγκλίνουν προς την οριακή τιμή του συστήματος παραγωγής.

  Προτείνεται, λοιπόν, η κρατική επιδότηση των παραγωγών ΑΠΕ ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να εξαντλείται κυρίως στην φάση της δημιουργίας της επένδυσης σε αυτά τα συστήματα, και από κει και πέρα η τιμολόγηση της MWh να γίνεται κατά πολύ πιο ανταγωνιστικό τρόπο από τον προτεινόμενο με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, προς αποφυγή ένταξης αντιπαραγωγικών επενδύσεων στο σύστημα, και παράλληλα προς επίτευξη ευχερέστερης διαχείρησης τόσο στον τομέα του κόστους όσο και στον τομέα της ομαλότητας της ροής της παραγόμενης ηλ. ενέργειας.

  Όσον αφορά την συχνότητα αναθεώρησης των τιμών της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., θα πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, ώστε να επηρεάζεται και από την εξέλιξη του κόστους των κυριότερων μεθόδων παραγωγής ηλ. ρεύματος (πετρέλαιο, λιθάνθρακας, φυσικό αέριο κλπ.) και να μην διακυμαίνεται ανεξέλεγκτα προς τις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου της ενέργειας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 18:38 | Νικος Φραγκούλης

  Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να δωθεί σε μικρούς παραγωγούς Φ/Β ενέργειας (εως 100KW) ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ η δυνατότητα να συνδεθούν στο δίκτυο. Κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη επιδότηση στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου (που πρόκειται να αναθεωρηθεί) ή του ΕΣΠΑ, θα ήταν νομίζω ένα σημαντικό κίνητρο για την κινητοποίηση του δυναμικού της υπαίθρου στην κατευθυνση της παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας. Επιπλέον θα μπορούσε να δώσει και μια λύση στο βιοποριστικό πρόβλημα των κατοίκων της υπαίθρου αλλά και μια νέα προοπτική στους αγρότες (ιδιαίτερα τους νέους), οι οποίοι είναι σε θέση να διαθέσουν μικρές εκτάσεις και κάποια μικρά κεφάλαια για την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας. Θα μποροούσε επίσης να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα της υπαίθρου.

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 11:31 | KMARGIANNIS DIMIITRIOS

  Παρατηρω οτι στο Νομοσχεδιο δεν περιλαμβανεται ειδικη αναφορα σε θεματα καινοτομιας στις ΑΠΕ. Προς πληροφορηση σας θα ηθελα να σας γνωρισω οτι εχουμε δημιουργησει στην Γερμανια καινοτομα μοναδα ενεργειας με την χρηση φυκιων. Αντιστοιχα ειχαμε προγραμματισει να κανουμε μεγαλυτερη μοναδα στην Ελλαδα . Η τιμη €/ΜW ειναι υπερβολικα χαμηλε και δεν καθιστα κερδοφορα την συγκεκριμενη επιχειρηματικη κινηση. Στην Ο.Δ. Γερμανιας η παραγωγη βιοενεργειας απο φυκη ειναι 340 Ευρω. Παραλληλα μπορει να χρησιμοποιηθουν τα φυκη και για την απορροφηση του Διοξειδιου του Ανθρακα. Παγκοσμια εχουν επενδυσει στην αναφερομενη τεχνολογια πολυεθνικα επενδυτικα ταμεια οπως του Bill Gates( 150 εκ. Ευρω) πολυ μεγαλα ποσα.

  Ευχαριστω πολυ για την δυνατοτητα εκφρασης που μου δοθηκε.

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 11:10 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑΣ

  ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙΣΤΕ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, ΚΑΤΑ 40-50% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 100-1000 ΚW ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Η΄ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕ8ΝΙΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ.