Άρθρο 19 – Παραρτήματα

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα 1 έως 10 που ακολουθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (pdf)Μεθοδολογία υπολογισμού σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πρότυπα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (pdf)Επίπεδα φωτισμού χώρων κτιρίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (pdf)Κλιματικά δεδομένα – Ηλιακό ύψος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (pdf)Υπολογισμοί θερμομόνωσης κτιρίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (pdf)Υπολογισμός διείσδυσης αέρα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (pdf)Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 (pdf)Ενδεικτικός κατάλογος μετρητικών οργάνων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 (pdf)Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 (pdf)Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Λέβητα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 (pdf)Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (pdf)Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 (pdf)Κατάλογος Οδηγιών
 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:21 | Δημήτριος Φείδαρος

  Σε ότι αφορά το έντυπο καταγραφής του κελύφους θα πρέπει να συμπληρωθεί με ερωτήματα για το κατά πόσο έχει εφαρμοστεί η φύτευση και τα προβλεπόμενα από την Αρχιτεκτονική μελέτη σε ότι αφορά τον ακάλυπτο χώρο. Η σωστή εφαρμογή των προβλεπομένων στην πολεοδομική άδεια θα έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στο μικροκλίμα των πόλεων. Η ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εφαρμογής της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας σε ότι αφορά τη φύτευση και την επικάλυψη των ακάλυπτων χώρων οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες με παράλληλη μείωση των φορτίων αιχμής. Αφορά κυρίως τα νέα κτίρια.
  Στο έντυπο καταγραφής του κελύφους αλλά και των άλλων συστημάτων θα πρέπει να ζητείται χρονική ανάλυση του προφίλ της κατανάλωσης ενέργειας βάσει των ενεργειακών τιμολογίων στη λογική που έθετε η οδηγία Δ6/Β.οικ.11038/27-7-99 ΥΑ ‘Διαδικασία, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων’. Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν ο ενεργειακός επιθεωρητής θα είναι σε θέση να οδηγηθεί σε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα μέτρα που θα προτείνει για εξοικονόμηση ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματική ενεργειακή συμπεριφορά των χρηστών του κτιρίου (είναι πιθανό να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σημαντική και μόνο από αυτό με μηδενικό κόστος) αλλά και θα καθοδηγηθεί στη συμπλήρωση των χρόνων λειτουργίας των διαφόρων υποσυστημάτων και το διαχωρισμό του τμήματος ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται για ψύξη, για θέρμανση, για ΖΝΧ, για φωτισμό και για λειτουργία συσκευών.
  Στο έντυπο καταγραφής του λεβητοστασίου και του συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να προστεθεί πεδίο για την καταγραφή ύπαρξης ή όχι της σωστής καπνοδόχου. Η επίδρασή της θα μετρηθεί κατά την ανάλυση καυσαερίων, όμως η επισήμανση στο έντυπο θα μπορέσει να καθοδηγήσει τον ενεργειακό επιθεωρητή στην πρόταση μέτρων βελτίωσης της απόδοσης του λέβητα. Επίσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας η οποία σπανίως τηρείται σε υπάρχουσες οικοδομές στις οποίες τοποθετούνται ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου.
  Στο έντυπο καταγραφής του λεβητοστασίου και του συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να προστεθεί πεδίο για την ύπαρξη ή όχι κατάλληλης αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων στους λέβητες συμπύκνωσης. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην αρχή και καλό θα είναι να μη γίνει καθεστώς η χύδην αποχέτευσή τους ως όμβρια ύδατα.
  Στο έντυπο καταγραφής του κελύφους ζητείται να συμπληρωθεί ο βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης. Στις οδηγίες του προσχεδίου ΚΕΝΑΚ του 2008 αυτός περιγραφόταν είτε ως μια παράμετρος που θα λάμβανε ο ενεργειακός επιθεωρητής από την ενεργειακή επιθεώρηση του συστήματος θέρμανσης, είτε ως ο βαθμός απόδοσης του λέβητα που θα προέκυπτε από τις μετρήσεις του συντηρητή εφόσον υπήρχε διαθέσιμο έντυπο συντήρησης είτε ως ο βαθμός απόδοσης του λέβητα που θα υποδείκνυε ο κατασκευαστής. Στο έντυπο της ενεργειακής επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης δε ζητείται ο βαθμός απόδοσης του συστήματος παρά μόνο η μέτρηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός απόδοσης του συστήματος λέβητας-καυστήρας, μετρημένος κατά την ενεργειακή επιθεώρηση ή από τον συντηρητή ή από τον κατασκευαστή δε μπορεί να θεωρηθεί βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης. Ο τελευταίος μπορεί να προκύψει μόνο από τη προσομοίωση με χρήση των σχετικών PrENs και θα πρέπει να ζητείται σε ιδιαίτερο πεδίο κατά τη συμπλήρωση του εντύπου καταγραφής του συστήματος θέρμανσης.
  Με αντίστοιχο τρόπο αντιμετωπίζεται και ο βαθμός απόδοσης του συστήματος κλιματισμού, ο οποίος βάσει της σημερινής δομής των εντύπων καταγραφής κελύφους και συστήματος κλιματισμού θα είναι στην καλύτερη περίπτωση ο βαθμός απόδοσης του κατασκευαστή στην ταμπέλα του κλιματιστικού ή της αντλίας θερμότητας ή της ΚΚΜ. Επίσης θα πρέπει να υπολογίζεται πραγματικά για όλο το σύστημα κλιματισμού βάσει της σχετικής PrEN και να συμπληρώνεται σε ιδιαίτερο πεδίο στο έντυπο καταγραφής του συστήματος κλιματισμού.
  Στο έντυπο καταγραφής του συστήματος θέρμανσης ζητείται η ταυτοποίηση του συστήματος διανομής ως μονοσωλήνιο, δισωλήνιο ή πολυζωνικό. Δεν είναι σαφές τι νόημα έχει ο διαχωρισμός αυτός. Μπορεί να είναι μονοσωλήνιο μονοζωνικό ή πολυζωνικό, δισωλήνιο μονοζωνικό ή πολυζωνικό, ενδοδαπέδιο επίσης μονοζωνικό ή πολυζωνικό κλπ. Θα πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου το σημείο αυτό.
  Στο έντυπο καταγραφής του συστήματος κλιματισμού ζητούνται λεπτομέρειες οι οποίες είναι δύσκολο ή απίθανο να μετρηθούν ή να εκτιμηθούν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης (μέτρηση πτώση πίεσης στο σύστημα διανομής, μέτρηση χρόνου λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων κλπ). Ίσως θα πρέπει να γίνει μια επανεξέταση του εντύπου.

  Δημήτριος Φείδαρος
  Μηχ/γος Μηχ/κος, ΜΔΕ, PhD

 • Αναφέρουμε και εδώ (για μια ακόμη φορά) την επιφύλαξή μας για τον έλεγχο στα μετά το 1979 κατασκευασμένα κτήρια. Πάρα πολλά κτήρια από αυτά είναι πλημμελλώς θερμομονωμένα και παρουσιάζουν πολλές θερμογέφυρες.
  Κρίνουμε αναγκαία τη θερμογράφησή τους με θερμοκάμερα και θερμογράφο επιπέδου Α,Β,Γ

 • Συμφωνούμε με όσα αναφέρει το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτηρίων για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
  Τονίζουμε απλώς στο συγκεκριμένο: «Η επικάλυψη με αδιαβροχοποιητικές επιστρώσεις και διαφανή θερμοκεραμικά χρώματα περιορίζουν σημαντικά τις θερμικές απώλειες και τις θερμογέφυρες» ότι απλοποιήσεις αυτού του τύπου αναφερόμενες στον ΚΕΝΑΚ μπορούν να οδηγήσουν σε γενικευμένες πρακτικές που ναι μεν θα βολεύουν με την ευκολία χρήσης τους (απλές επαλείψεις που δε δημιουργούν κόστος ή σημαντικές οχλήσεις ή προβλήματα λόγω του περιορισμένου πάχους τους) αλλά που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη θερμομόνωση.
  1) Ειδικά για το θέμα των φυτεμένων δωμάτων και κυρίως των εκτατικού τύπου φύτευσης: Πιστεύουμε ότι η φύτευση των δωμάτων θα πρέπει να γίνεται με φυτά που απαιτούν τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση σε νερό και να έχουν ταυτόχρονα μεγάλη αντοχή σε παγετό, υψηλές θερμοκρασίες ή ξηρασία καθώς επίσης να είναι και πυρασφαλή. Αυτό μπορούν να το διασφαλίσουν μόνο ειδικού τύπου παχύφυτα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ερευνηθεί η θερμομονωτική τους απόδοση. Θεωρούμε ότι είναι μια ιδανική πρόταση για την αλλαγή του αστικού τοπίου και του δροσισμού των μεγαλουπόλεων.
  2) Δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν δίνεται το λ πολλών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη θερμομόνωση δωμάτων: πχ αφρομπετόν ή άλλα ελαφρά τσιμεντοκονιάματα ρύσεων, καθώς και θερμομονωτικών υλικών είτε υπό μορφή πλακών είτε θερμομονωτικών κονιαμάτων για τη θερμομόνωση τοίχων (μερικά μάλιστα ιδιαιτέρως φιλοπεριβαλλοντικά υλικά πχ προϊόντα ανακύκλωσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:44 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
  ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ (Π.Χ. 250 m2), να θεσπισθεί η δυνατότητα χρήσης ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, (επιστημονικά τεκμηριωμένης) που να μπορεί να γίνει με χρήση απλών λογιστικών φύλλων (spreadsheets) – πάλι εντός της φιλοσοφίας του «κτιρίου αναφοράς».

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
  Η στήλη «Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού (W/m2)» δεν υπάρχει στο ΕΝ 12464-1:2002. Τι σκοπό εξυπηρετεί εδώ;

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
  Εφόσον στα άρθρα 9 και 11 απαιτούνται και διαστασιολογήσεις εξοπλισμού θέρμανσης και κλιματισμού, είναι απαραίτητο να υπάρξουν και Πίνακες με Κλιματικά Δεδομένα για τις «συνθήκες υπολογισμού» ανά πόλη κλπ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
  # Υιοθέτηση – χρήση του συμβόλου U, (αντί για k) – h (αντί για α) – Α (αντί για F) παντού (βλ. προηγούμενό μου σχόλιο στο άρθρο 3).

  # Ο Πίνακας 4.1. επίσης δεν είναι συμβατός με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6946:1996. Εκτός του ότι δεν συμφωνούν οι δύο στήλες του (υπολογιστικά), οι τιμές του δεν είναι οι προτεινόμενες στο πρότυπο. Βλ. παρακάτω Πίνακες, βασισμένους στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6946:1996)

  ΣΥΝΤΕΛ. ΣYΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ hci
  Κατεύθυνση θερμορροής
  Προς τα πάνω Οριζόντια Προς τα κάτω
  Συντ. συναγωγής για εσωτερικές επιφάνειες
  hci, W/(m2K) 5 2,5 0,7

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (hi και he) –
  ΣΥΝΤΕΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Rsi και Rse (ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ)
  Κατεύθυνση θερμορροής
  Προς τα πάνω Οριζόντια (1) Προς τα κάτω
  Συντ. θερμικής μετάβασης
  επιφάνειας, εσωτερικά: hi, W/(m2K)…………. 10 7,7 5,9
  Συντ. επιφανειακής αντίστασης,
  εσωτερικά: Rsi, m2K/W………………………… 0,10 0,13 0,17
  Συντ. θερμικής μετάβασης
  επιφάνειας, εξωτερικά: he, W/(m2K)………(2) 25 25 25
  Συντ. επιφανειακής αντίστασης,
  εξωτερικά: Rse, m2K/W………………..……(2) 0,04 0,04 0,04
  (1) Οι τιμές ισχύουν για κατεύθυνση θερμορροής 30° από το οριζόντιο επίπεδο.
  (2) Οι τιμές ισχύουν για ταχύτητα αέρα 4 m/s, συντ. εκπομπής 0,9 και μέση θερμοκρασία επιφάνειας – περίγυρου θm = 0°C

  # Ο Πίνακας 4.2. πρέπει να εμπλουτιστεί και με άλλα υλικά. Και γιατί οι τιμές να είναι «ενδεικτικές»;; Νομίζω ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικές ή διαφορετικά να αποδεικνύονται με έγκυρα και επίσημα πιστοποιητικά.
  Επίσης είναι απαράδεκτο σε νομοθέτημα να γίνεται αναφορά σε εμπορικές ονομασίες – σήματα (Roofmate, Styrofoam).
  Ακόμη: Μήπως πρέπει να διαγραφεί το υλικό με «ρητίνη ουρίας-φορμαλδεϋδης» αφού θεωρείται υπεύθυνο για έκλυση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους;; (βλ. και ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92)
  # Στη σχέση υπολογισμού του km (=Um) λείπει κάτι στον αριθμητή. Επίσης, να οριστεί σαφώς ποια είναι η επιφάνεια F (=A) στον παρονομαστή και στη σχέση [4.5].
  # Ο δείκτης WE τι αφορά;; Εξωτερικούς τοίχους σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους (;) ή όπως στον Πίνακα Γ.1. (μάλλον σωστά) αναφέρεται: Διαχωριστικούς τοίχους σε επαφή με μη θερμ. χώρους;
  # Ο Πίνακας 4.6. δεν συμφωνεί με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6946:1996! Είναι όπως παρακάτω:
  Επίσης, στο ίδιο πρότυπο, υιοθετείται ο όρος «θερμική αντίσταση» με σύμβολο R και όχι «αντίσταση θερμοδιαφυγής» με σύμβολο 1/Λ).
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Rg ΜΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΕΡΑ
  μεταξύ επιφανειών μεγάλου συντ. εκπομπής: 0,80

  Πάχος στρώσης αέρα (mm) Τιμή Rg (m2K/W) για κατεύθυνση θερμορροής
  Προς τα πάνω Οριζόντια (1) Προς τα κάτω
  0 0,00 0,00 0,00
  5 0,11 0,11 0,11
  7 0,13 0,13 0,13
  10 0,15 0,15 0,15
  15 0,16 0,17 0,17
  25 0,16 0,18 0,19
  50 0,16 0,18 0,21
  100 0,16 0,18 0,22
  300 0,16 0,18 0,23
  (1) Οι τιμές ισχύουν για κατεύθυνση θερμορροής 30° από το οριζόντιο επίπεδο.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ενδιάμεσες τιμές μπορεί να ληφθούν με γραμμική παρεμβολή.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ελαφρώς αεριζόμενη στρώση αέρα λαμβάνεται τιμή συντελεστή θερμικής αντίστασης ίση με τη μισή της αντίστοιχης τιμής του παραπάνω Πίνακα.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
  # Ο σθ έχουν μπει μάλλον ανάποδα στα (α) και (β): 0,4 προς ημιυπαίθριο χώρο και 0,8 προς αίθριο χώρο.
  # Γιατί δεν τηρείται το prEN 15241:2006;
  # Η τελευταία παράγραφος ισχύει – προφανώς – μόνο για ενεργειακές επιθεωρήσεις. Αλλά, και σ’ αυτή την περίπτωση, είναι τόσο απαραίτητη;

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
  Βλ. προηγούμενο σχόλιο – πρόταση (προς επεξεργασία – βελτίωση) στο άρθρο 9, σχετικά με το πώς ορίζεται η «θερμαινόμενη επιφάνεια». Θέλει ΠΡΟΣΟΧΗ, αφού όλοι οι δείκτες αναφέρονται σε «m2 θερμαινόμενης επιφάνειας»!!!

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
  #Είναι προτιμότερο να μπει ο όρος «κλιματιζόμενο εμβαδόν» για χώρους που ψύχονται το καλοκαίρι και υποχρεωτικά (θεωρείται ότι) θερμαίνονται το χειμώνα. Κι αυτό για να γίνει η διάκριση με «ψυχόμενο εμβαδόν» σε χώρους που μόνο ψύχονται (όπως σε κτίρια του τριτογενούς τομέα μπορεί να υπάρχουν χώροι επεξεργασίας, εργαστήρια κλπ)
  #Στο 10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: Πρέπει να οριστούν ακριβώς οι όροι: «Βαθμός απόδοσης συστήματος θέρμανσης» και «Βαθμός απόδοσης συστήματος ψύξης». Πώς θα προκύπτουν;
  #Σο 12.1 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ. Τι έννοια έχει η τελευταία στήλη «Επαλήθευση»; Και γιατί δεν υπάρχει στα άλλα τοιχώματα;
  # Χρειάζεται συμπλήρωση: 12.2α. Υλικά ενδιάμεσης τοιχοποιίας
  # 12.4. ΔΑΠΕΔΟ: Η στήλη «τύπος εδάφους» χρειάζεται; Υπεισέρχεται – καθοριστικά – στους υπολογισμούς;
  # Χρειάζεται συμπλήρωση – διάκριση, λόγω διαφορετικών συντ. θερμικής μετάβασης, όπως παρακάτω:
  14.4α. Δάπεδο επί εδάφους
  14.4β. Δάπεδο πάνω από ελεύθερο χώρο (pilotis)
  14.4γ. Δάπεδο ενδιάμεσο
  12.5. Οι συντελεστές g που θα βρίσκονται; Πώς θα τεκμηριώνονται;

  20 …..
  Πηγές δεδομένων: Να προστεθεί τελευταία γραμμή: Μετρήσεις του εν. επιθεωρητή.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
  #Να είναι απαραίτητη η φωτογράφιση των εγκαταστάσεων.
  2. Ταυτοποίηση κτιρίου: Πώς αξιολογείται η «θερμομόνωση» κτιρίου; Ας γίνει, τουλάχιστον, ένας Πίνακας – «μπούσουλας», που να αξιολογεί τη θερμομόνωση σε σχέση με την απόκλιση από την απαιτούμενη θερμομόνωση.
  3. Χώρος στο έντυπο για μπει μια σύντομη περιγραφή του «άλλου συστήματος θέρμανσης»
  9. Στα «Χαρακτηριστικά του συστήματος θέρμανσης» – όπως περιγράφονται – καλύτερα να μείνει ο χώρος για ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, αντί για ΝΑΙ – ΟΧΙ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
  #Να είναι απαραίτητη η φωτογράφιση των εγκαταστάσεων.
  #Γενικά: Νομίζω μερικές καταγραφές είναι πολύ λεπτομερειακές – σε σημείο να είναι αδύνατον να βρεθούν ή και να μετρηθούν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά (και μπορεί να είναι και αμφίβολης χρησιμότητας …)
  #Υπάρχουν αδόκιμοι όροι (όπως π.χ. «Ένταση ροής αέρα», αντί του γνωστού «Παροχή αέρα»)
  #Υπάρχουν λάθη (π.χ. η ικανότητα παροχής του υγραντήρα σε g/kg, αντί του σωστού g/s ή kg/h)

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
  Υπάρχουν μερικά φραστικά λάθη ή παραλείψεις, αλλά τα παρακάτω πρέπει να επισημανθούν:
  #Ενδεικτικές συστάσεις για εφαρμογή ΑΠΕ: Στο 3. Η λέξη «υπόγειου» είναι περιττή.
  #Ενδεικτικές συστάσεις για συστήματα φωτισμού: Στο 3. «Αντικατάσταση» αντί «εγκατάσταση». Και να προστεθεί η φράση: «Ίσως συμφέρει η αντικατάσταση και των φωτιστικών σωμάτων για να δεχθούν τους λαμπτήρες αυτούς».
  #Ενδεικτικές συστάσεις για συστήματα Θ-Ψ-Κ: Στο 9: Να διαγραφεί η λέξη «απόδοση» ή να αντικατασταθεί με «αποδοτικότητα». Επίσης να προστεθεί: ….προτείνονται μόνο στην περίπτωση συνεχούς ΄Η ΕΣΤΩ ΠΟΛΥΩΡΗΣ λειτουργίας των συστημάτων….
  Στο 10: Οι λέξεις «των υπόγειων» είναι περιττές.
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 12:45 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ. (Δ.Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ.
  (Δ.Μπίκας, Αικ.Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  Παράρτημα 1. Μεθοδολογία υπολογισμού σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα

  1η παρατήρηση
  Πολλά από τα πρότυπα που εμφανίζονται στα σχήματα ως prEN (προσχέδια) είναι ΕΝ (οριστική μορφή) (ενδεικτικά αναφέρονται τα 15241, 10077, 15927, 15193, 15316).
  Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση με την οριστική μορφή των προτύπων.

  2η παρατήρηση
  Στον «υπολογισμό ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου» γίνεται αναφορά στην ωριαία μέθοδο• κάτι που προφανώς δεν ισχύει.

  3η παρατήρηση
  Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στις τιμές και στους συντελεστές που χρειάζεται να εκδοθούν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και περιλαμβάνονται στο ISO 13790.

  4η παρατήρηση
  Δεν υπάρχει αναφορά σε κατηγορίες θερμικής άνεσης στις οποίες πρέπει να λειτουργούν τα κτίρια, παρόλο που για παράδειγμα στην ΚΥΑ 1112 («Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα») γίνεται σαφής αναφορά σε αυτό.

  Παράρτημα 3. Κλιματικά δεδομένα – Ηλιακό ύψος

  1η παρατήρηση
  Στα προσφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ηλιακή ακτινοβολία σε διάφορους προσανατολισμούς και κλίσεις, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μεθοδολογία του ISO 13790. Τα στοιχεία που δίνονται στο παράρτημα δεν είναι επαρκή για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

  2η παρατήρηση
  Τα στοιχεία ηλιακού ύψους θα πρέπει να δίνονται πρωτίστως σε μορφή πινάκων και όχι γραφημάτων (στα οποία χάνεται η ακρίβεια των τιμών) προς διευκόλυνση των μελετητών.

  Παράρτημα 4. Υπολογισμοί θερμομόνωσης κτιρίου

  1η παρατήρηση
  Η σχέση 4.4. (σελίδα 5 του παραρτήματος 4) ουσιαστικά καταγράφει τη θερμική επάρκεια των εξωτερικών κατακόρυφων περιμετρικών επιφανειών κατ’ όροφο, αν και στο σχετικό εδάφιο δεν γίνεται σαφής αναφορά για την ικανοποίηση του ελέγχου σε κάθε όροφο χωριστά. Εικάζεται πάντως ότι αυτό υπονοεί, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα σήμερα στον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων.
  Πέραν αυτού όμως, οι επιμέρους ποσότητες kw•Fw και kF•FF των επιμέρους επιφανειών υπεισέρχονται στη σχέση 4.4. για τον υπολογισμό του kw (w,F) στο ακέραιο (δηλαδή έχουν συντελεστή τη μονάδα), χωρίς να γίνεται διάκριση αυτών αν πρόκειται για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, με μη θερμαινόμενο χώρο, με έδαφος ή ακόμη και με θερμαινόμενο χώρο που δεν συνυπολογίζεται στη θερμομονωτικά προστατευμένη περιοχή του κτιρίου.
  Στην περίπτωση που το δομικό στοιχείο δεν συνορεύει με τον εξωτερικό αέρα θα πρέπει να υπεισέρχεται στη σχέση 4.4. με ένα μειωτικό συντελεστή, που στον ισχύοντα κανονισμό λαμβάνεται με 0,5. Κατά απλοποιητική παραδοχή θα μπορούσε να διατηρηθεί ο συντελεστής 0,5, ορθότερο όμως θα ήταν να προσδιορισθεί αυτός κατά περίπτωση. Τότε:
  – Στην περίπτωση επαφής με το έδαφος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σχετικό ISO.
  – Στην περίπτωση επαφής με θερμαινόμενο χώρο η ροή θερμότητας είναι ελάχιστη έως μηδενική –όταν επικρατούν οι αυτές τιμές θερμοκρασίας εκατέρωθεν του δομικού στοιχείου–, θα μπορούσε όμως αυτός ο θερμαινόμενος χώρος, εκτιμώμενος προς την πλευρά της ασφάλειας, να θεωρηθεί ως μη θερμαινόμενος και το αντίστοιχο γινόμενο k•F να υπεισέλθει με κάποιο μειωτικό συντελεστή (π,χ, και πάλι 0,5).

  2η παρατήρηση
  Ομοίως στη σχέση 4.3. (σελίδα 4 του παραρτήματος 4), ενώ υπάρχει πρόνοια για τις επιφάνειες FG που έρχονται σε επαφή με το έδαφος να υπεισέλθουν ως ποσότητα kG•FG για τον υπολογισμό του συνολικού km με μειωτικό συντελεστή 0,5, οι επιφάνειες FWE που έρχονται σ επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο υπεισέρχονται ως ποσότητες kWE•FWE στο ακέραιο. Κανονικά οφείλουν και αυτές να υπεισέλθουν με μειωτικό συντελεστή.
  Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε για τον υπολογισμό της σχέσης 4.4., έτσι και για τον υπολογισμό της σχέσης 4.3., το ορθότερο θα ήταν ο μειωτικός συντελεστής της ποσότητας kG•FG να προσδιορισθεί κατά περίπτωση σύμφωνα με το σχετικό ISO.

  3η παρατήρηση
  Στη σχέση F/V, προκειμένου να προσδιορισθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του km για το σύνολο του κτιρίου, θα πρέπει με σαφήνεια να διευκρινισθεί ποιές θα είναι οι επιφάνειες που θα συνυπολογισθούν στο F και ποιός ο όγκος του V.
  Το ερώτημα προκύπτει προφανώς για να εκλείψουν οι ασάφειες του ισχύοντoς σήμερα κανονισμού σχετικά με το συνυπολογισμό (ή το μη συνυπολογισμό) των επιφανειών προς τμήματα του οικοπέδου, προαιρετικά ή υποχρεωτικά ακάλυπτα, μέσα στο σώμα του κτιρίου.
  Το ίδιο ερώτημα τίθεται για αίθρια, ημιυπαίθριους χώρους, πιλοτές κ.τ.λ., που βρίσκονται μέσα στο σώμα του κτιρίου.
  Θα μπορούσε να προταθεί η διευκρίνηση ότι οι επιφάνειες που θα συνυπολογίζονται στο F είναι εκείνες που περικλείουν το σύνολο των θερμαινόμενων ωφέλιμων χώρων του κτιρίου και ο όγκος V είναι ο αντίστοιχος περικλειόμενος όγκος.

  4η παρατήρηση
  Στον πίνακα 4.1. του παραρτήματος (σελίδα 3 του παραρτήματος 4) δίνονται οι τιμές των συντελεστών θερμικής μετάβασης και των αντιστάσεων θερμικής μετάβασης. Αυτές οι τιμές είναι εκείνες του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων και μάλιστα λανθασμένα περασμένες, δεδομένου ότι οι μεν τιμές των συντελεστών θερμικής μετάβασης αi και αa είναι αυτές που αντιστοιχούν σε μονάδες W/(m²•K), οι δε των αντιστάσεων θερμικής μετάβασης άλλοτε είναι αυτές που αντιστοιχούν σε μονάδες m²•h•°C/kcal και άλλοτε αυτές που αντιστοιχούν σε μονάδες m²•K/W, παρά το γεγονός ότι στην κεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης αναγράφεται ως μονάδα: m²•K/W. Ένας απλός υπολογισμός της αντιστροφής της τιμής της μιας στήλης (δηλαδή της τιμής του 1/α αυτής που δίνεται ως α) είναι αρκετός.
  Πέραν του σφάλματος όμως και ερχόμενος κανείς επί της ουσίας θα πρέπει να επισημάνει ότι αυτές οι τιμές έχουν ήδη αναθεωρηθεί προ πολλού βάσει νεότερων υπολογιστικών και μετρητικών δεδομένων, αποδίδοντας καλύτερα την αντίσταση που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα αέρα στη ροή θερμότητας προς και από το δομικό στοιχείο.
  Είναι επομένως σκόπιμο να αντικατασταθούν με αυτές του προτύπου ISO 13790.

  5η παρατήρηση
  Στον πίνακα 4.2. (στις σελίδες 3 και 4 του παραρτήματος 4) δίνονται οι τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ορισμένων θερμομονωτικών υλικών.

  Επ’ αυτού:

  α)Ορισμένες από τις τιμές που αναγράφονται δεν θεωρούνται σήμερα αποδεκτές. Βασίζονται στις τιμές του λ που περιείχε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων του 1979. Από τότε όμως πολλά νέα προϊόντα έχουν προκύψει, ενώ πολλών άλλων τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά έχουν τροποποιηθεί (επί τω χείρω ή τω βελτίω). Εντελώς ενδεικτικά:
  – Μάρμαρα, γρανίτες και ασβεστόλιθοι δεν έχουν όλα την ίδια τιμή λ.
  – Ο πετροβάμβακας έχει τιμή του λ κοντά σ’ αυτήν του υαλοβάμβακα.
  – Οπτόπλινθοι, τσιμεντόλιθοι κ.τ.λ. διακρίνονται ως προς την τιμήν του με βάση τουλάχιστον το ειδικό βάρος και την πυκνότητα και διάταξη των οπών τους.
  – Η διογκωμένη πολυστερίνη έχει πλέον πολύ καλύτερες τιμές του συντελεστή λ από την αναγραφόμενη στον πίνακα και σχεδόν ταυτίζεται με αυτήν της αφρώδους εξηλασμένης πολυστυρόλης.
  – Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστυρόλη από καμιά εταιρεία παραγωγής σήμερα –από όσο τουλάχιστον μπορούμε να γνωρίζουμε– δεν παρουσιάζει τόσο χαμηλή τιμή του λ.

  β) Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό, να αναγράφονται στον πίνακα υλικά με την εμπορική τους ονομασία (π.χ. αφρώδης πολυστυρόλη Roofmate και Styrofoam)

  γ) Από τον πίνακα απουσιάζουν πολλά υλικά, από τα πλέον χρησιμοποιούμενα σήμερα στη δόμηση (π.χ. κεραμικά πλακίδια, κισηρόλιθοι, ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι, γυψοκονιάματα, πολυουρεθάνη και πολλά άλλα)

  δ) Η ονοματολογία των υλικών οφείλει να είναι σύγχρονη και ορθή. Για παράδειγμα:
  – Το σκυρόδεμα έχει πάψει εδώ και πολλά χρόνια να χαρακτηρίζεται ως Β160, Β225 κ.τ.λ.
  – Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη διακρίνεται από τη διογκωμένη από τη διαδικασία παραγωγής τους, δηλαδή ακριβώς από αυτό που δηλώνει το όνομά τους, ότι η μία είναι διογκωμένη και η άλλη εξηλασμένη και όχι από το γεγονός ότι είναι αφρώδης.
  Συμπερασματικά: Είναι επιβεβλημένη η επικαιροποίηση του πίνακα σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ISO, η συμπλήρωσή του και η διόρθωση των σφαλμάτων του.
  Επιπροσθέτως, για την τελική του μορφή του πίνακα 4.2. προτείνεται:
  • Στον κατάλογο των δομικών υλικών να συμπεριλαμβάνονται οι τοιχοποιίες, με συμβατικούς αρμούς.
  • Να περιλαμβάνονται περισσότερα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά:
  – το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ),
  – το συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών (μ),
  – την ειδική θερμότητα (c).
  • Να περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υλικών:
  – η εμπεριεχόμενη ενέργεια,
  – ισοδύναμες εκπομπές.
  Τέλος, ο πίνακας μπορεί υπό μορφή παραρτήματος να συνοδεύεται από εκτεταμένο κατάλογο ενδεικτικών κατασκευαστικών λύσεων (δομικών στοιχείων) με πληροφορίες περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών όπως περιεχόμενη ενέργεια και ισοδύναμες εκπομπές.

  6η παρατήρηση
  Στο κείμενο του σχεδίου φαίνεται να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις χρησιμοποιούμενες έννοιες των «ανοιγμάτων», των «κουφωμάτων» και των «πλαισίων» (πίνακας Γ.1. & πίνακες 4.4. και 4.5. του παραρτήματος 4).
  Διευκρινίζεται ότι:
  • Ως (οικοδομικά) ανοίγματα ορίζονται τα κενά που αφήνονται στις επιφάνειες των κατασκευαστικών στοιχείων των εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών των κτιρίων.
  • Ως κουφώματα ορίζονται τα ολοκληρωμένα δομικά στοιχεία που τοποθετούνται στα ανοίγματα, με λειτουργίες που εξασφαλίζουν και ρυθμίζουν την οπτική, ακουστική και γενικότερη επικοινωνία και κίνηση ανάμεσα στο εσωτερικό των κτιρίων και το εξωτερικό περιβάλλον και μεταξύ των εσωτερικών χώρων. Αποτελούνται από τα πλαίσια, τους υαλοπίνακες ή/και πλήρη τμήματα.
  Επομένως είναι άνευ περιεχομένου η αναφορά σε «συντελεστές θερμικής διαπερατότητας του ανοίγματος» που γίνεται στους τίτλους των πινάκων 4.4. και 4.5. του παραρτήματος 4 (σελίδες 6 και 7 αντίστοιχα). Η ορθή διατύπωση θα είναι «συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος».

  7η παρατήρηση
  Στη σελίδα 4 του παραρτήματος 4, ενώ υπάρχει η υπόδειξη ο υπολογισμός των θερμογεφυρών να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14683, αυτό σχεδόν αναιρείται στην επόμενη πρόταση όταν δηλώνεται ότι εναλλακτικά ο συντελεστής θερμοπερατότητας k των δομικών στοιχείων μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10% έναντι της τιμής που προκύπτει από τον υπολογισμό του. Στην ουσία προτρέπει το μελετητή να αντιμετωπίζει τη θερμογέφυρα, δίνοντας απλώς μια προσαύξηση 10%, γεγονός που είναι λανθασμένο, διότι:

  α) Με τον τρόπο αυτό δεν αντιμετωπίζεται το πνεύμα της λογικής υπολογισμού της θερμογέφυρας αλλά ο τύπος (κοινώς, η τυπική υποχρέωση), καθώς οποιαδήποτε προσαύξηση δεν καταργεί ούτε μειώνει τη θερμογέφυρα, αλλά απλά σε άλλα σημεία εξισορροπητικά αυξάνει τη θερμική του προστασία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση στη θέση της θερμογέφυρας. Στη θέση της θερμογέφυρας όμως η μειωμένη θερμική προστασία θα εξακολουθεί να υφίσταται με όλα τα εξ αυτής συνεπαγόμενα προβλήματα, δηλαδή:
  – αισθητά μειωμένο το αίσθημα της θερμικής άνεσης και
  – πλήρως υπαρκτό τον κίνδυνο επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών.

  β) Αλλά ακόμη και αν αποδεχθεί κανείς ποσοστιαία προσαύξηση της τιμής του συντελεστή k, η προσαύξηση αυτή κατά 10% σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι υπεραρκετή και σε άλλες ανεπαρκής. Υπολογισμοί έχουν δείξει ότι αυτή άλλοτε μπορεί να περιορίζεται ακόμη και στο 5% και άλλοτε να φθάνει ή ακόμη και να υπερβαίνει το 20%.

  8η παρατήρηση
  Ο τύπος 4.5. (στη σελίδα 5 του παραρτήματος 4) που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των θερμικών απωλειών από το σύνολο των δομικών στοιχείων (Q = km•F•Δθ) δεν αποδίδει παρά χονδροειδώς και με μεγάλες αποκλίσεις από την πραγματικότητα τις θερμικές απώλειες, κάτι που έρχεται σε γενική αντίθεση με όλο το πνεύμα της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/91/ΕΚ και τους λεπτομερέστατους ελέγχους που επιβάλλουν τα πρότυπα.
  Θα έπρεπε τουλάχιστον για το δέον και την επιστημονική ορθότητα της εφαρμογής να προσδιορίζει ότι πρόκειται κατά παραδοχή για μονοδιάστατη ροή θερμότητας και κάθετη προς την επιφάνεια των δομικών στοιχείων, ότι τα υλικά θεωρούνται ομογενή και ισότροπα, ότι το φαινόμενο εξετάζεται σε στάσιμη κατάσταση, σε σταθερό θερμοκρασιακό πεδίο και χωρίς την επίδραση εξωγενών παραγόντων.
  Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν οι ροές θερμότητας από το σύνολο του κτιρίου να υπολογίζονται ισοπεδωτικά με την εφαρμογή του παραπάνω τύπου. Προκύπτει επομένως εύλογο το ερώτημα: Δεν είναι άλλη η διαφορά θερμοκρασίας σε ένα δομικό στοιχείο που έρχεται σ επαφή με τον αέρα, άλλη σε ένα που έρχεται σε επαφή με το έδαφος και άλλη σε ένα δομικό στοιχείο που έρχεται σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο (ή όπως παλαιά οριζόταν, χώρο χαμηλότερης θερμοκρασίας);. Πώς για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα ληφθεί ενιαίο Δθ, αφού η εξωτερική θερμοκρασία σε κάθε περίπτωση θα είναι διαφορετική;
  Είναι, λοιπόν, σκόπιμο σ’ αυτές τις περιπτώσεις να καταστρωθεί πίνακας, στον οποίον θα υπολογίζονται ξεχωριστά οι θερμικές απώλειες από κάθε εξωτερική επιφάνεια του κελύφους, λαμβανομένης υπόψη της πραγματική διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των εκατέρωθεν του δομικού στοιχείου χώρων.

  9η παρατήρηση
  Στους πίνακες 4.4. και 4.5. του παραρτήματος (σελίδες 6 και 7 αντίστοιχα), όπου καταγράφονται οι τιμές των συντελεστών θερμοπερατότητας των κουφωμάτων (και όχι των ανοιγμάτων, ως εσφαλμένα αναφέρεται) δεν λαμβάνεται υπόψη η αναλογία υαλοπίνακα πλαισίου, αφήνοντας ενιαία αντιμετώπιση στα κουφώματα όλων των διαστάσεων. Γίνεται μόνο μια γενικόλογη αναφορά σε ποσοστό αναλογίας 20% και 30%.
  Ειδικότερα στον πίνακα 4.5. με μια ισοπεδωτική λογική λαμβάνονται όλα τα μεταλλικά κουφώματα με ενιαίο συντελεστή, ενώ οι συντελεστές θερμοπερατότητας των διαφόρων μετάλλων έχουν πολλαπλάσιες τιμές του ενός από του άλλου. Π.χ.:
  Χάλυβας: λ = 58 W/(m•K),
  Ανοξείδωτος χάλυβας: λ = 17 W/(m•K),
  Χαλκός: λ = 380 W/(m•K),
  Αλουμίνιο: λ = 203 W/(m•K).

  10η παρατήρηση
  Ενώ γίνεται αναφορά σε απαιτήσεις πιστοποίησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δεν γίνεται λόγος για τις απαιτήσεις πιστοποίησης των θερμομονωτικών υλικών και των κουφωμάτων.

  11η παρατήρηση
  Προτείνεται η τυποποίηση εύχρηστων εντύπων:
  – Της κατασκευαστικής δομής (διατομής) και καταγραφής των θερμικών χαρακτηριστικών ενός δομικού στοιχείου και του υπολογισμού του αντίστοιχου συντελεστή θερμοπερατότητας.
  – Του υπολογισμού των θερμογεφυρών.
  – Του υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας των επιφανειών εξωτερικών τοίχων, συμπεριλαμβανομένων των θυρών και παραθύρων.
  – Του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας και των απωλειών θερμότητας ενός κτιρίου.

  12η παρατήρηση
  Ο συντελεστής θερμοπερατότητας αλλού εμφανίζεται ως k και αλλού ως U. Προτείνεται να υιοθετηθεί ο συμβολισμός U αντί του k, προκειμένου να συμβαδίζει με τη διεθνή ορολογία.

  Παράρτημα 5. Υπολογισμός διείσδυσης αέρα

  Στο παράρτημα προτείνεται μεθοδολογία υπολογισμού, διαφορετική από αυτή που υπάρχει στο ISO 13790 και στα συναφή πρότυπα. Θα ήταν ορθότερο να ακολουθείται συνολικά η προτεινόμενη μεθοδολογία, η οποία βασίζεται σε κοινές αρχές και φιλοσοφία και να μην αντικαθίστανται τμήματα υπολογισμών από μεθοδολογίες ξένες προς το ISO.

  Παράρτημα 12. Κατάλογος οδηγιών

  Για το συγκεκριμένο παράρτημα ας επιτραπεί με αυστηρότητα η γενικόλογη παρατήρηση ότι είναι βιαστικά και πρόχειρο γραμμένο και άρα κακογραμμένο. Εμπεριέχει πληθώρα λαθών, ορισμένα των οποίων είναι ανεπίτρεπτα για μελετητή ή κατασκευαστή μηχανικό, ανακρίβειες, ασάφειες και ελλείψεις.
  Ένας κατάλογος οδηγιών οφείλει να είναι προσεκτικά γραμμένος, με αρκετές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τόσο σχεδιαστικές, όσο και περιγραφικές (υπό τύπο τεχνικής έκθεσης), να αποφεύγει τις γενικολογίες, να μη δημιουργεί συγχύσεις και να υποδεικνύει τεκμηριωμένες επιστημονικά λύσεις.
  Προς τεκμηρίωση των παραπάνω, ενδεικτικά αναφέρεται:
  • Στη 2η σύσταση: Τι σημαίνει «αντικατάσταση των ανοιγμάτων»;
  Προφανώς εννούσε: «αντικατάσταση των κουφωμάτων».
  Και λίγο παρακάτω: «Τα συρόμενα παράθυρα …» αντί για «Τα συρόμενα κουφώματα …».
  • Στη 2η σύσταση: Τι σημαίνει «επιφέρει συνεχή αερισμό της θερμομόνωσης»;
  Προφανώς εννoούσε ότι το θερμομονωτικό υλικό έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και επηρεάζεται από τις κλιματικές διακυμάνσεις. Πέραν αυτού όμως, ο βαθμός ευαισθησίας του κάθε θερμομονωτικού υλικού στους ποικίλους εξωτερικούς παράγοντες είναι διαφορετικός. Υπάρχουν θερμομονωτικά υλικά (κυρίως τα ανόργανα) που κανένα τέτοιο κίνδυνο δεν διατρέχουν. Παρουσιάζουν όμως ενδεχομένως άλλους κινδύνους, για τους οποίους ουδεμία νύξη γίνεται.
  • Στην 3η σύσταση: Αναφέρει: «Η τοποθέτηση εξωτερικών παραθυρόφυλλων περιορίζει ακόμη περισσότερο τις απώλειες ανοιγμάτων» (!) «και ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλής ανεμόπτωσης» (!).
  Προφανώς εννοούσε: Η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών στοιχείων στα κουφώματα περιορίζει ακόμη περισσότερο τις απώλειες θερμότητας από αυτά (τα κουφώματα) και ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλής ανεμοπίεσης.
  • Στην 4η σύσταση: Αναφέρει: «η εξωτερική θερμομόνωση που καλύπτει ενιαία το κτιριακό κέλυφος περιορίζει τις θερμογέφυρες που δημιουργούνται κυρίως στις συναρμογές (φέροντος οργανισμού και τοιχοποιίας), περιορίζοντας και τα φαινόμενα υγρασίας».
  Επ’ αυτού:
  α) Η εξωτερική θερμομόνωση δεν καλύπτει πάντα ενιαία το κτιριακό κέλυφος. Π.χ. τι γίνεται στους προβόλους;
  β) Θα ήταν προτιμότερη η διάκριση φέροντος οργανισμού και τοιχοποιίας πλήρωσης, καθώς και η τοιχοποιία μπορεί να είναι φέρουσα, όπως και ο φέρων οργανισμός με την ευρύτερη έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί τμήμα της τοιχοποιίας.
  γ) Δεν περιορίζονται τα φαινόμενα υγρασίας γενικώς, αλλά το ενδεχόμενο επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών (δρόσου) στις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών στοιχείων.
  • Στην 4η σύσταση: Αναφέρει ότι αν εφαρμοσθεί εσωτερική μόνωση (εννοεί θερμομόνωση) «απαιτείται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των θερμομονωτικών υλικών που τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους».
  Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Στην περίπτωση εσωτερικής θερμομονωτικής προστασίας μπορεί να εφαρμοσθεί οποιοδήποτε θερμομονωτικό υλικό, αρκεί να τοποθετηθεί σωστά και να επικαλυφθεί με τα κατάλληλα υλικά και να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος από το ενδεχόμενο υγροποίησης υδρατμών. Ενδεχομένως, και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, θα μπορούσε να οδηγηθεί κάποιος σε επιλεγμένες λύσεις, αλλά για διαφορετικούς λόγους (π.χ. για λόγους πυρασφάλειας), πάντως όχι για λόγους θερμομονωτικής προστασίας.
  • Στην 4η σύσταση: Αναφέρει: «Η επικάλυψη με αδιαβροχοποιητικές επιστρώσεις και διαφανή θερμοκεραμικά χρώματα περιορίζουν σημαντικά τις θερμικές απώλειες και τις θερμογέφυρες».
  Εντελώς λανθασμένη άποψη, καθώς τα υλικά αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη θερμομόνωση. Επιπροσθέτως, μια τέτοια σύσταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι μια αδιαβροχοποιημένη εξωτερική επιφάνεια επαυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο συμπύκνωσης λόγω διάχυσης των υδρατμών διά μέσου των στρώσεων του δομικού στοιχείου από τον εσωτερικό προς τον εξωτερικό χώρο. Οφείλει γι’ αυτό να λαμβάνει μέριμνα για αναδιαμόρφωση των στρώσεων του δομικού στοιχείου με την ενδεχόμενη τοποθέτηση ενός φράγματος υδρατμών στη θερμή πλευρά του δομικού στοιχείου. Δεν αναφέρει τίποτα σχετικό.
  • Στην 4η σύσταση: Αναφέρει ότι για τις κλιματικές ζώνες Α’ και Β’ ενδείκνυται η επικάλυψη του εξωτερικού κτιριακού κελύφους με βαφές υψηλής ανακλαστικότητας, όπως ο παραδοσιακός ασβέστης.
  Μια τέτοια υπόδειξη όμως οφείλει να απαντά πώς θα αντιμετωπιστούν προβλήματα προσβολής από την υγρασία βροχής.
  • 5η σύσταση: Παραδόξως, δεν υπάρχει…
  • Στην 6η σύσταση: Τα όσα αναφέρονται περί εξωτερικής υγρομόνωσης οφείλουν να λάβουν υπόψη τη συνολική διατομή του δομικού στοιχείου, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τη σειρά των στρώσεων. Επιπλέον, να διαχωρίζουν κατασκευαστικές λύσεις για υφιστάμενες και νέες κατασκευές.
  • Στην 8η σύσταση: Αναφέρει: «Τα αναρριχητικά φυτά συμβάλλουν στη σκίαση του κελύφους, αλλά προκαλούν ζημιές στο κτιριακό κέλυφος».
  Είναι λανθασμένη η αντίληψη που αφορίζει γενικώς τα αναρριχόμενα φυτά για φθορές στο κτιριακό κέλυφος. Τέτοιες φθορές σπανίως προκαλούνται, καθώς το φύλλωμα των φυτών απλώς «γαντζώνεται» επάνω στον τοίχο και δεν διεισδύει σ’ αυτόν (σε αντίθεση με τις ρίζες τους που διεισδύουν στο υπόβαθρο).
  • Στην 9η σύσταση: Υποδεικνύεται να επιλέγονται ως φυτά σε φυτεμένο δώμα μεταξύ άλλων τα κακτοειδή, μόνο που αυτά δεν συμβάλλουν στη θερμομονωτική προστασία του δώματος.
  Επιπλέον όμως αυτών, το φυτεμένο δώμα δεν λειτουργεί πάντα ευεργετικά για τη θερμική προστασία του κτιρίου, ιδίως το χειμώνα που η εξάτμιση του νερού ως ενδόθερμη αντίδραση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει αύξηση των θερμικών ροών. Μια σωστή αντιμετώπιση επιβάλλει έλεγχο και αξιολόγηση όλων των παραμέτρων πριν να προχωρήσει κανείς σε σχετικές υποδείξεις.

  Χωρίς να έχει νόημα μια περαιτέρω επισήμανση λαθών και αδυναμιών, είναι σαφές ότι αυτό το παράρτημα ή θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να ξαναγραφτεί με μεγαλύτερη επιμέλεια και προσοχή.

  Ορθογραφικά λάθη, συντακτικά λάθη και λάθη πληκτρολόγησης (στο σύνολο του προσχεδίου)

  Σε όλο το κείμενο βρίσκονται διάσπαρτα αρκετά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη αλλά και λάθη πληκτρολόγησης ή αβλεψίας, αναπόφευκτο βέβαια σε τέτοια μεγάλα κείμενα, που όμως είναι σκόπιμο να διορθωθούν.
  Εμφανίζεται για παράδειγμα το υποκείμενο στον ενικό αριθμό και το ρήμα στον πληθυντικό ή το αντίστροφο, το αντικείμενο στην ονομαστική πτώση, η στίξη σε λανθασμένη θέση και πολλά άλλα.
  Ιδιαίτερα έχει «ταλαιπωρηθεί» το ρήμα «βάλλω» με όλα τα παράγωγα από τη σύνθεσή του με προθέσεις: καταβάλλω, επιβάλλω, προβάλλω κ.τ.λ. Άλλοτε χάνει αναίτια το ένα λ και άλλοτε χρεώνεται και τα δύο, χωρίς να υπάρχει λόγος.
  Το καλύτερο όλων θα ήταν το τελικό κείμενο να δεχθεί μια γενική φιλολογική επιμέλεια.
  Υπάρχουν όμως και λάθη, τα οποία ξεφεύγουν από τις γνώσεις ενός φιλολόγου και άπτονται αυτών ενός μηχανικού. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια από αυτά παρακάτω και καλό θα ήταν να διορθωθούν:
  α) Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ:
  – Εμφανιζόμενη γραφή: W/m•K.
  – Ορθή γραφή: W/(m•K) ή W/m/K.
  β) Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας k:
  – Εμφανιζόμενη γραφή: W/m²•K.
  – Ορθή γραφή: W/(m²•K) ή W/m²/K.
  γ)Παράρτημα 4, σελίδα 3: Η αναγραφή των μονάδων του συντελεστή θερμοδιαφυγής 1/Λ δεν δίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.), στο οποίο δίνονται όλες οι υπόλοιπες και αυτό δημιουργεί σύγχυση και λανθασμένους υπολογισμούς:
  – Εμφανιζόμενη γραφή: m²•h•C/kcal.
  – Ορθή γραφή: m²•K/W.
  δ) Παράρτημα 5, σελίδα 2η, σειρά 6η:
  – Εμφανιζόμενη γραφή: στεγανωτικά.
  – Ορθή γραφή: στεγανοποιητικά.
  Δεν υπάρχει στα ελληνικά η λέξη «στεγανώνω». Το ορθό είναι «στεγανοποιώ».
  ε) Σε μεγάλο μέρος του κειμένου (π.χ. σε όλο σχεδόν το παράρτημα 5) λανθασμένος συμβολισμός της μονάδας του μέτρου:
  – Εμφανιζόμενη γραφή: Το μέτρο αποδίδεται με «μ».
  – Ορθή γραφή: Το μέτρο να αποδίδεται παντού σύμφωνα με το S.I. με «m».
  στ) Ομοίως, στο παράρτημα 8, αλλά και σε άλλα σημεία, ο συμβολισμός του λίτρου εμφανίζεται ποικιλοτρόπως όχι όμως στην ορθή γραφή του.
  – Εμφανιζόμενη γραφή: lit (3η σελίδα) και lt (11η σελίδα).
  – Ορθή γραφή: l σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.).
  ζ) Επίσης στο S.I. το μέγεθος του έτους δεν υπάρχει. Μονάδα μέτρησης είναι το δευτερόλεπτο που αποδίδεται με s. Ως εκ τούτου κανένας λόγος δεν επιβάλλει τα μεγέθη που εισάγουν το μέγεθος του έτους να το αποδίδουν με το αγγλικό «year» ή «y», όπως συμβαίνει σε μεγάλο μέρος των παραρτημάτων 8, 9, 10 και 11. Για παράδειγμα:
  – Εμφανιζόμενη γραφή: kWh/y, lit/y, m³)/y.
  – Ορθή γραφή: kWh/έτος, l/έτος, m³/έτος.
  η) Η λέξη πιλοτή είναι γλωσσικό αντιδάνειο της γλώσσας μας και δεν συντρέχει κανένας λόγος να γραφτεί με λατινικούς χαρακτήρες.
  – Εμφανιζόμενη γραφή: pilotis.
  – Α’ ορθή γραφή: πιλοτή (με απλοποίηση της ορθογραφίας).
  – Β’ ορθή γραφή: πυλωτή (με διατήρηση της ορθογραφία της μητρικής λέξης «πυλών»).
  θ) Στον πίνακα 4.2. του παραρτήματος 4 (σελίδα 4):
  – Εμφανιζόμενη γραφή: αφρώδης πολυστυρώλη.
  – Ορθή γραφή: αφρώδης εξηλασμένη πολυστυρόλη (ή πολυστερίνη).
  ι) Θα πρέπει να παρουσιάζεται ενιαίος συμβολισμός των μεγεθών και ενιαία ορολογία σε όλη την έκταση του κειμένου. Π.χ., όπως προελέχθη, συντελεστής k πρέπει να εμφανίζεται παντού ως k ή U και όχι άλλοτε με τον έναν συμβολισμό και άλλοτε με τον άλλο και να αναφέρεται πάντοτε ως συντελεστής θερμοπερατότητας και όχι άλλοτε ως θερμοπερατότητας και άλλοτε ως θερμικής διαπερατότητας.
  – Εμφανιζόμενη γραφή: Συντελεστές θερμικής διαπερατότητας ανοιγμάτων.
  – Ορθή γραφή:Συντελεστές θερμοπερατότητας κουφωμάτων.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:44 | Ηλίας Νόλης

  Αγαπητοί κύριοι,

  Συμπληρωματικά και λόγω της απουσίας δυνατότητας εμφάνισης γραμμογραφημένων πινάκων στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, σας παραθέτω παρακάτω κατάλληλο υπερσύνδεσμο, όπου μπορείτε να βρείτε τον τροποποιημένο και βελτιωμένο πίνακα του ¨Παραρτήματος 2″ του νόμου, με ποσοτικά και επιπλέον ποιοτικά στοιχεία του βέλτιστου φωτισμού ανά εφαρμογή:

  http://www.pilux-danpex.gr/download/annex2.doc

  Σημειωτέον, ότι ο πίνακας έχει ελεγχθεί και εγκριθεί παλαιότερα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για προσθήκη του στον υπό διαβούλευση νόμο.

  Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

  Νόλης Ηλίας
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
  PILUX & DANPEX AE

 • Στο παράρτημα 1, τα prEN 15316, prEN 15243 έχουν οριστικοποιηθεί πιά σαν EN 15316 και EN 15243 αντίστοιχα.

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 21:25 | Ηλίας Νόλης

  Αγαπητοί κύριοι,

  Σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης – ΣΔΕΑ 1» στα πλαίσια της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ που εκπονήθηκε το 2007 από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), βάσει επίσημων εθνικών στατιστικών, και το οποίο καλύπτει όλα τα απαιτούμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τα επόμενα έτη έως και το 2016, διαβάζουμε στην σελίδα 30:

  Πίνακας 2.1.6β.: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Τριτογενή Τομέα
  Μ.Ο. 2001-2005 [GWh]

  Κλάδος Ηλεκτρική ενέργεια Ποσοστό Ηλεκτρικής
  για Φωτισμό (GWh) Ισχύος επί συνόλου(%)
  ______________________________________________________________________
  Εμπορικά Καταστήματα 850 15,5%
  Ξενοδοχεία 515 17,0%
  Κτίρια Γραφείων 784 28,0%
  Νοσοκομεία 246 23,0%
  Εκπαίδευση 249 55,1%
  Αθλητικές Εγκαταστάσεις 75 33,0%
  Αεροδρόμια 12 32,4%
  Φωτισμός Δρόμων 597 100,0%
  Άλλα 229 19,1%

  Από το ίδιο πίνακα παρατηρούμε ότι η καταναλισκόμενη ενέργεια για φωτισμό στην Ελλάδα αθροιστικά (=2960 GWh) υπερβαίνει:

  α) την ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση (=1987 GWh) κατά 49,0%
  β) την ηλεκτρική ενέργεια για ψύξη (=2543 GWh) κατά 16,4%
  γ) την ηλεκτρική ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης (=965 GWh) κατά 206,7%

  Απορούμε λοιπόν γιατί δόθηκε τεράστιο βάρος με πληθώρα σελίδων και υπολογισμών στην κατανάλωση ενέργειας μόνο των τριών παραπάνω υποκατηγοριών και όχι στη μείζονα κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό που αποδόθηκε στο προς υποβολή νόμο με το παρακάτω μικρό εδάφιο λίγων σειρών!

  Απόσπασμα Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) για τον φωτισμό:

  «3.6 Σύστημα φωτισμού κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα:
  α) Η στάθμη και η αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού (1) λαμβάνονται όπως στον πρότυπο EN 12464-1:2002, ενώ η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 0,015 [W/lumen] (2). Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες . Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτής.
  β) Ο γενικός φωτισμός παρέχεται από λαμπτήρες φθορισμού, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) κατηγορίας A3 (3) σύμφωνα με κατάταξη της Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτιστικών (CELMA) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ.
  γ) Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι με ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού φωτισμού, όπως χειρουργεία, όπου ο φωτισμός του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο.
  3.7 Διατάξεις ελέγχου εγκαταστάσεων κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα:
  α) Το κτίριο αναφοράς ξενοδοχείου διαθέτει σύστημα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωματίων μέσω ηλεκτρονικών καρτών, επιτυγχάνοντας 15% εξοικονόμηση ενέργειας (4).
  β) Το κτίριο αναφοράς τριτογενή τομέα, για κτίρια με επιφάνεια πάνω από 3.500 τ.μ., διαθέτει σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BΕMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, επιτυγχάνοντας 10% εξοικονόμηση ενέργειας (5).»

  Αυτό το μικρό εδάφιο επιχειρεί ανεπιτυχώς να αντικατοπτρίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης στον τομέα του φωτισμού. Αριθμήσαμε τα ευαίσθητα σημεία του από (1) έως (5) και σχολιάζουμε:

  (1) Το πρότυπο EN 12464-1:2002 μελετά και προδιαγράφει την στάθμη φωτισμού ανά εφαρμογή και όχι την αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύ γενικού φωτισμού. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 4.9 «Ενεργειακή θεώρηση» αναφέρει μόνο:
  «Μια εγκατάσταση φωτισμού θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις φωτισμού ενός συγκεκριμένου χώρου χωρίς σπατάλη ενέργειας.»

  Είναι μια γενικόλογη παρατήρηση χωρίς αριθμητικά μεγέθη και δίχως κανένα ουσιαστικό περιορισμό της καταναλισκόμενης ισχύος.

  Αντί αυτού ο ΚΕΝΑΚ πανευρωπαικώς στηρίχτηκε σε πλειάδα νέων προτύπων με αριθμητικές ρήτρες και περιορισμούς ηλεκτρικής ισχύος με μοναδική παράμετρο για τα κτίρια τη μονάδα W/m2 (ή με αναγωγή σε ετήσια βάση kWh/m2 x έτος).Στην περίπτωση μας για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων στον τομέα του φωτισμού όποιες επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές και να διατυπωθούν από το νόμο 3661/08 θα είναι υπερβάλλουσες, αφού ούτως ή άλλως για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα ισχύει υποχρεωτικά μόνο το ακόλουθο πληρέστατο πρότυπο:
  «ΕΛΟΤ EN 15193 Ενεργειακή επίδοση κτιρίων – Ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισμό».

  (2) Η μονάδα W/lumen που εισάγετε είναι ασαφής και ισχύει μόνο για τους λαμπτήρες και όχι για τα φωτιστικά σώματα. Αναλυτικότερα:

  Α) Αρχικά δεν αναφέρετε αν το 0,015 [W/lumen] είναι το κατώτερο ή ανώτερο όριο για τον φωτισμό. Προφανώς ισχύει το ανώτερο όριο, δηλαδή ο δείκτης να είναι πάντα μικρότερος από 0,015 [W/lumen].

  Β) Ένας συνηθισμένος λαμπτήρας της αγοράς έχει ισχύ 36W και παράγει φωτεινή ροή 3350 lumen οπότε ο αντίστοιχος ενεργειακός δείκτης είναι 36/3350= 0,0107 άρα προφανώς πληρεί τον παραπάνω περιορισμό. Η ίδια λάμπα αν μπει σε φωτιστικό σώμα αποδοτικότητας LOR=80% που καταναλώνει 38W (τα δύο επιπλέον Watt είναι απώλειες στο ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού με ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο ενεργειακής κλάσης Α3) τότε από το φωτιστικό σώμα θα παράγονται συνολικά 80% x 3350 = 2680 lumen (τα υπόλοιπα lumen απορροφούνται εντός του φωτιστικού) και ο συνολικός ενεργειακός δείκτης θα γίνει 38/2680 = 0,0142 δηλαδή το φωτιστικό οριακά καλύπτει την παραπάνω απαίτηση. Με τοποθέτηση της ίδιας λάμπας σε παρόμοιο εμφανισιακά φωτιστικό αποδοτικότητας LOR=70% που καταναλώνει επίσης 38W, τότε το φωτιστικό σώμα θα παράγει συνολικά 70% x 3350 = 2345 lumen και ο συνολικός ενεργειακός δείκτης θα γίνει 38/2345 = 0,0162 δηλαδή δεν καλύπτεται η απαίτηση του νόμου.

  Περαιτέρω θεώρηση ανεπάρκειας χρήσης του παραπάνω δείκτη είναι ότι όμοιοι λαμπτήρες διαφόρων τύπων παράγουν διαφορετική φωτεινή ροή σε lumens. Για παράδειγμα στην επιλογή λαμπτήρων 36W που παράγονται από την ίδια εταιρία αλλά με διαφορετική απόδοση και χρωματικό δείκτη (Ra ή CRI) η φωτεινή ροή θα είναι 1600 lumens στη μια περίπτωση και 3350 lumens σε άλλη, με απόκλιση δηλαδή πάνω από 100% που περιπλέκει περισσότερο την εφαρμογή της νομοθεσίας. Όταν δηλαδή ο συντηρητής ενός κτιρίου μετά από 2-3 έτη λειτουργίας θα αλλάξει τους λαμπτήρες με άλλους διαφορετικής αποδοτικότητας και φωτεινής ροής όλη η αρχική μελέτη ακυρώνεται παντελώς, όσον αφορά τη στάθμη φωτισμού και την ενεργειακή απόδοση.

  Ακόμη υπάρχουν τα φωτιστικά εμμέσου φωτισμού ή όσα διαθέτουν καλύμματα οπάλ, πρισματικά και διαχύτες που περιορίζουν και καταπνίγουν ακόμη περισσότερο τον φωτισμό επιδεινώνοντας τους ενεργειακούς δείκτες.

  Συνεπώς δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο η χρήση συγκεκριμένων λαμπτήρων αλλά να ελεγχθεί το φωτιστικό στην ολότητα του!

  Αναλογικά είναι σαν σε ένα ψυγείο να εξετάζουμε και να βαθμολογούμε την ενεργειακή του κλάση (Α έως G) εξετάζοντας μόνο το βαθμό απόδοσης του εναλλάκτη ενέργειας και καθόλου τη μόνωση του!

  Πρέπει να απαιτηθεί όπως περιγράφηκε παραπάνω η χρήση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 15193 που στο «Παράρτημα F» θέτει ενεργειακούς περιορισμούς φωτισμού με τον ένα και μοναδικό συντελεστή για όλες τις καταναλισκόμενες μορφές ενέργειας στα κτίρια ο οποίος αποδίδεται σε μονάδες W/m2 (ή με αναγωγή σε ετήσια βάση kWh/m2 x έτος).

  (3) Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία ενεργειακής κλάσης Α3 (χαμηλής συχνότητας) είναι τα κατώτερα και χειρότερα ενεργειακά στην αγορά (συμβουλευτείτε τα τεχνικά εγχειρίδια οποιουδήποτε επώνυμου κατασκευαστή τέτοιων εξαρτημάτων) ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως από κατασκευαστές φωτιστικών της Άπω Ανατολής. Αντίθετα, τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία ενεργειακής κλάσης Α2 (υψηλής συχνότητας) είναι τα καλύτερα ενεργειακά που διατίθενται και είναι τα μοναδικά που χρησιμοποιούνται ευρέως από όλους τους Ευρωπαίους κατασκευαστές φωτιστικών.

  Πρέπει να ζητηθεί η χρήση ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών πηνίων ενεργειακής κλάσης Α2 που με την πτώση πλέον της τιμής τους δίνουν την βέλτιστη σχέση κόστους έναντι απόδοσης και την ταχύτερη απόσβεση για το επενδεδυμένο κεφάλαιο λόγω της μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνουν.

  (4)&(5) Εφόσον υιοθετηθούν τα παραπάνω και επιλεγούν βάσει της υποχρεωτικής φωτομετρικής μελέτης που απαιτείται για να προϋπολογιστεί η σωστή φωτιστική στάθμη (lux) στο χώρο εφαρμογής, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν θα κυμαίνεται στο 10%-15% μόνο όπως αναφέρετε, αλλά θα είναι τεράστια σε σχέση με τα συνήθη φωτιστικά που φέρουν μαγνητικό στραγγαλιστικό πηνίο, και μπορεί να κυμαίνεται από 25% με χρήση απλώς ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών πηνίων Α2 έως και 75% με φωτιστικά υψηλής αποδοτικότητας LOR>75%, χρήση αισθητήρων φωτός για συνυπολογισμό της φυσικής ηλιοφάνειας και παράλληλα χρήση αισθητήρων παρουσίας προσωπικού.

  Η βέλτιστη όμως εξοικονόμηση ενέργειας για φωτισμό προκύπτει όταν με την χρήση των προγραμμάτων φωτοτεχνίας επιλέγεται κατά περίπτωση το φωτιστικό σώμα που αποδίδει τον μικρότερο δείκτη φορτίων φωτισμού W/m2/100lux συγκριτικά με όλα τα παρεμφερή φωτιστικά. Πρέπει να απαιτείται τυπική φωτομετρική μελέτη και καταγραφή του δείκτη φορτίων φωτισμού W/m2/100lux όπως και περιορισμός του δείκτη W/m2 βάσει του σχετικού πίνακα του «Παραρτήματος 2» για όλους τους χώρους.

  Για τιμές αυτών των δεικτών και πλήρεις οδηγίες ποσοτικές και ποιοτικές για το φωτισμό, εκπονήθηκαν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Green Building και Green Light που υιοθέτησε άμεσα το ΚΑΠΕ και τα δημοσιεύει εδώ και έτη μεταφρασμένα στην ιστοσελίδα του. Αυτές οι οδηγίες μέσα σε ελάχιστες σελίδες εμπεριέχουν όλη τη σύγχρονη, νομοθεσία, φιλοσοφία και τάσεις για το σύγχρονο και αποδοτικό φωτισμό.

  Σας στέλνω τον διορθωμένο και βελτιωμένο πίνακα για το «Παράρτημα 2» του νόμου 3661 που κοινοποιήθηκε στις 18-12-08 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ελέγχθηκε για την αρτιότητα του από το ΚΑΠΕ και όπως τηλεφωνικά μας βεβαιώθηκε εγκρίθηκε η χρήση του στον συγκεκριμένο νόμο περιλαμβάνοντας όλα τα ποσοτικά κριτήρια επιλογής φωτισμού.

  Συμπληρωματικά υπάρχει πίνακας με όλα τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής του σωστού φωτισμού με μέτρα από την οδηγίες των προγραμμάτων Green Building / Green Light και εγκεκριμένα από το ΚΑΠΕ, δεδομένα εξίσου σημαντικά για την επιτυχία εφαρμογής του νόμου.

  Ο φωτισμός παρέχει την ταχύτερη, απλούστερη και φθηνότερη παρέμβαση στα κτίρια με τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης ενέργειας συγκριτικά με οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες παρεμβάσεις.

  Δυστυχώς η δημόσια διαβούλευση δεν δέχεται διαγραμμισμένους πίνακες και η προβολή των παρακάτω δεδομένων θα είναι πιθανώς μετατοπισμένη και αλλοιωμένη.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
  Επίπεδα φωτισμού χώρων κτιρίου

  2.1. Απαιτήσεις φωτισμού κτιρίων (εκτός κατοικίας)

  Χρήση κτιρίου
  Χρήση Χώρου Στάθμη Φωτισμού(lux)
  Τιμές εγκατεστημένης
  ισχύος φωτισμού(W/m2)
  Τυπικές Συνιστώμενες
  Επίπεδο
  Μέτρησης(m)
  ______________________________________________________________________
  Κτίρια Γραφείων
  Γραφεία 500 15 11 0,80
  Γραφεία open plan 500 15 11
  Αίθουσες συνεδριάσεων 500 15 11
  Σχολεία – Εκπαιδευτικά ιδρύματα
  Αίθουσες διδασκαλίας 300 10 7,5 0,80
  Αίθουσες διδασκαλίας
  ενηλίκων 500 15 11
  Αίθουσες διαλέξεων 500 15 11
  Νοσοκομεία
  Θάλαμος 100 4,5 3,5 0,80
  Εξεταστήριο 300 10 7,5
  Εξέταση και Θεραπεία 1000 25 21
  Ξενοδοχεία
  Αίθουσες εστιάσεων – 10 7,5 –
  Αθλητικές εγκαταστάσεις
  Αίθουσα άθλησης 300 10 7,5 0,10
  Εμπορικά καταστήματα
  Χώρος πωλήσεων 300 10 7,5 0,80
  Χώρος ταμείου 500 15 11
  Χώροι κυκλοφορίας κοινού
  Διάδρομοι 100 4,5 3,5 0,10
  Σκάλες 150 7 5

  Αντικειμενικός σκοπός του σχεδιασμού είναι να επιτυγχάνεται η ζητούμενη στάθμη φωτισμού ανά χρήση κτιρίου, με εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού (W/m2) ίση ή μικρότερη της τυπικής τιμής και με προτεινόμενη τιμή ίση ή μικρότερη της συνιστώμενης.

  2.2: Μέτρα Ενεργειακής Εξοικονόμησης Συστημάτων φωτισμού

  2.2.1 Επιλογή ενεργειακά αποδοτικού λαμπτήρα
  · Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες φθορισμού
  · Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με άλλου τύπου λαμπτήρες εκκένωσης
  · Αντικατάσταση των μη αποδοτικών λαμπτήρων φθορισμού με αποδοτικούς λαμπτήρες φθορισμού

  2.2.2 Διατάξεις σύνδεσης
  · Αντικατάσταση των μαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων (ballast) με ηλεκτρονικά A2

  2.2.3 Βελτίωση των φωτιστικών
  · Αντικατάσταση των λευκών ανακλαστήρων με ανακλαστήρες κατοπτρικούς
  · Επιλογή φωτιστικών με κατευθυνόμενο φωτισμό, μείωση του αριθμού των φωτιστικών
  · Βελτίωση των παλιών φωτιστικών με αντικατάσταση των διαχυτών και των πρισματικών καλυμμάτων με συστήματα ανάκλασης

  2.2.4 Συστήματα Ελέγχου
  · Εγκατάσταση αισθητήρων παρουσίας
  · Εγκατάσταση χρονοδιακοπτών
  · Εγκατάσταση αισθητήρων φυσικού φωτισμού

  2.2.5 Συντήρηση
  · Τακτικός καθαρισμός φωτιστικών
  · Αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων με ανεπαρκή φωτισμό

  2.2.6 Σχεδιασμός
  · Τοπικός φωτισμός π.χ. σε θέσεις εργασίας
  · Εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού

  Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

  Νόλης Ηλίας
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
  PILUX & DANPEX AE

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θ/Μ ΚΤiΡΙΟΥ
  Σχέση 4.1. να προσαρμοσθεί η συμβολογραφία στην Ευρωπαϊκή τυποποίηση

  ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.
  Οπτόπλινθοι πλήρεις :φαινόμενη πυκνότητα 1400 kg/m³=>λ eq =0,70
  // διάτρητοι :φαινόμενη πυκνότητα 1200 kg/m³=>λ eq =0,52
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ούτε οπτόπλινθοι πλήρεις υπάρχουν με φ.π. 1400 kg/m³ ούτε διάτρητοι με φ.π. 1200 kg/m³.
  Στην Ελλάδα οι διάτρητοι π.χ. αναλόγως της γεωμετρίας τους και της πυκνότητας της μάζας τους κυμαίνονται από 850 kg/m³ -980 kg/m³ προκειμένου περί οπτοπλίνθων οριζόντιας διατρήσεως και
  950-1050 kg/m³ για τους οπτόπλινθους κατακόρυφου διατρήσεως.
  Γενικά θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι υιοθετήθηκε η λογική της συνδέσεως της τιμής της ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας των δομικών υλικών ( π.χ. οπτόπλινθοι) με την φαινόμενη πυκνότητα τους. Κάτι τέτοιο είναι και αδόκιμο αλλά και ξεπερασμένο. Θα πρέπει η ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα να συνδέεται με την θερμική αγωγιμότητα του χώματος και να λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πλίνθου, αφού σημαντικότατο ρόλο παίζει τόσο η γεωμετρία, ιστός, διάκενα, ποσοστό διάκενου σε σχέση με την συνολική επιφάνεια κλπ).
  Συνεπώς, στο σημείο αυτό θα πρέπει να μνημονεύεται το πρότυπο ΕΝ 1745.

  Επιπλέον η λeq οπτόπλινθου εξαρτάται σημαντικότατα από την γεωμετρία του ιστού το πόσο των διάκενων της διάταξης τους και το μέγεθος τους, ενώ σημαντικό ρόλο στην λeq της τοιχοποιίας παίζει ο τύπος και το πάχος της συγκολλητικής κονίας που θα χρησιμοποιηθεί.
  Στο σημείο λοιπόν αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνεται αναφορά και στο πρότυπο ΕΝ 1745 που έχει υιοθετηθεί και από την Ελλάδα και το οποίο παρέχει τιμές σχεδιασμού λ eq (desing values).
  Στον πίνακα αναφέρονται τα υλικά « Αφρώδης πολυστερόλη STYROFOAM & ROOFMATE” . Τα υλικά αυτά είναι εμπορικές ονομασίες συγκεκριμένης εταιρίας, ενώ στην αγορά υπάρχουν και αντίστοιχα υλικά (εξηλασμένη πολυστερίνη) με άλλες εμπορικές ονομασίες (trademarks). Θα πρέπει εν προκειμένω να αλλάξει η ονομασία τους σε εξηλασμένη πολυστερίνη και φυσικά να διαγραφούν οι εμπορικές ονομασίες.
  Δεν αναφέρεται πουθενά τι θα γίνεται σε περιπτώσεις που το υλικό, θερμομονωτικό ή δομικό, δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτό (συνήθης περίπτωση αφού η πλειονότητα των υλικών δεν υπάρχει στον πίνακα).
  Για τα υλικά τοιχοποιίας (masonry) συνεπώς θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο πρότυπο ΕΝ 1745, όπου παρέχονται οι εναλλακτικές μέθοδοι μετρήσεως (στην βιβλιογραφία του προτύπου) ή υπολογιστικών μεθόδων απλοποιημένων( simplified) ή αριθμητικών μεθόδων (numerical methods) με δισδιάστατη ή τρισδιάστατη προσομοίωση ροής θερμότητας.
  Στα θ/μ υλικά δεν αναφέρει τις συνθήκες αναφοράς (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) όπου προσδιορίζεται η τιμή δήλωσης του παραγωγού.
  Δεν αναφέρονται όμως ούτε και οι διορθώσεις που θα πρέπει να γίνονται στις δηλωμένες τιμές (declared values) προκειμένου να προκύψουν οι τιμές σχεδιασμού.
  Τέλος δεν αναφέρει πουθενά ότι όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ούτε στο παράρτημα αυτό, αλλά και πουθενά αλλού δεν αναφέρεται τίποτα για το πώς χρησιμοποιείται η θερμική μάζα και πως λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς.
  Στη σελ. 5 του παραρτήματος αυτού, 4η παράγραφος : «σε όλες τις ζώνες…πλευρές του κτιρίου» θα πρέπει να διορθωθεί ότι « η χρήση διπλών υαλοπινάκων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» και αντίστοιχα «στα κτήρια που βρίσκονται στην κλιματική ζώνη Γ και Δ η χρήση διπλών υαλοπινάκων σε όλες τις πλευρές του κτιρίου ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ, τα δε μεταλλικά πλαίσια θα πρέπει να έχουν θερμοδιακοπή αναλόγως του υλικού κατασκευής τους.

 • Στα παραρτήματα πρέπει να γίνει έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης των προτύπων στα οποία γίνεται αναφορά, αφού πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί από prEN(σχέδια ευρωπαϊκών προτύπων) σε πρότυπα ΕΛΟΤ EN, άλλα, ενδεχομένως, έχουν καταργηθεί και άλλα έχουν αντικατασταθεί από νεότερα.

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 10:16 | Χρήστος Τέας

  Σχετικά με τον πίνακα 4.2 του παραρτήματος 4 για τους Συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας (λ) για διάφορα δομικά υλικά είναι σκόπιμο ο ΚΕΝΑΚ να αναφέρεται σε θερμομονωτικά υλικά με σήμανση CE που παράγονται βάση των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ που περιγράφονται στο ΦΕΚ 815/Β/2007, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα τους και κατ’ επέκταση η ποιότητα της μόνωσης.
  Είναι απαίτηση για έναν κανονισμό εκτός της μεθοδολογίας υπολογισμού να επισημαίνει και την χρήση υλικών με κατάλληλη σήμανση ποιότητας ώστε τυχόν δράσεις (πχ Εξοικονομώ κατ’ οίκον») που θα στηρίζονται σε αυτόν να έχουν το παραγματικό προσδοκούμενο αποτέλεσμα.
  Τέλος η παράθεση ενδεικτικών υλικών από φύκια και ζαχαροκάλαμο εκτός προτύπων ΕΝ και συντελεστών λ που δεν είναι ρεαλιστικοί μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση.

 • Ο πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών έχει συμπληρωθεί προφανώς με στοιχεία παλιά που δεν έχουν κάποια ισχύ σήμερα.
  Συγκεκριμένα ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των θερμομονωτικών υλικών περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 12667. Επίσης να σημειώσουμε πως σύμφωνα με το ΦΕΚ 815Β 24/05/2007 όλα τα δομικά υλικά που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

  Αναλυτικότερα, στην Ελληνική αγορά υπάρχουν πιστοποιημένα υλικά που πληρούν τις προϋποθέσεις του προαναφερθέντος ΦΕΚ. Ας σημειωθεί επίσης, πως δεν είναι φρόνιμο στο γενικό πίνακα προϊόντων του νομοσχεδίου να αναφερόμαστε σε προϊόντα συγκεκριμένης εταιρείας.

  Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε πως για τα προϊόντα «εξηλασμένου πολυστυρολίου» ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δίνεται σύμφωνα με το πάχος και όχι ως απόλυτο νούμερο.
  Αντίστοιχα για τα προϊόντα πετροβάμβακα ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δίδεται σύμφωνα με την πυκνότητα και όχι ως απόλυτο νούμερο.

  Πιστεύω πως είναι αδιαμφισβήτητη η σπουδαιότητα να υπάρχουν ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, ώστε και η αγορά να προστατευτεί από ακατάλληλα υλικά, αλλά και οι καταναλωτές από λάθος επιλογές. Συνεπώς, πιστεύω πως κρίνεται επιβεβλημένη ανάγκη να καταρτιστεί ένας πίνακας εγκεκριμένων δομικών προϊόντων και μια διαδικασία έγκρισης αυτών.
  Η κατάρτιση του μπορεί να γίνει από τον ΕΛΟΤ ή το ΚΑΠΕ με την ζήτηση να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των υλικών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

 • Στο παράρτημα 4 στον «Πίνακα 4.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για διάφορα δομικά υλικά», δεν αναφέρονται καθόλου τα παρακάτω:

  τα «θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα» με βάση τα σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης, τα οποία προορίζονται για την:
  1. σκυροδέτηση και διάστρωση σε χυτές στρώσεις ελαφρών μιγμάτων πολυστερίνης-τσιμέντου πυκνότητας :200 ή 250 kg/m3, για κλίσεις σε δώματα & ταράτσες
  – και ταυτόχρονα προσφέρουν υψηλή θερμομονωτική ικανότητα με λ =0,065[W/m.K]

  2. Επίσης τα ελαφροσκυροδέματα προορίζονται και για διαστρώσεις δαπέδων πυκνότητας (300 – 350 – 500 – 800 kg/m3) καθώς παρουσιάζουν υψηλή επιφανειακή τάση για την απ’ ευθείας επικόλληση των πλακιδίων.
  – και ταυτόχρονα προσφέρουν υψηλή θερμομονωτική ικανότητα με λ =0,080[W/m.K]

  3. το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1 αναφέρεται στις προδιαγραφές των επιχρισμάτων τοιχοποιίας (Μέρος 1- εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα).
  Θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι είμαι επίσης παραγωγός θερμομονωτικού επιχρίσματος με βάση τα σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης, ο οποίος θερμοσοβάς εναρμονίζεται με το πρότυπο ΕΝ 998-1.
  Επιπροσθέτως το προϊόν αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία Τ1 (λ≤0,1 W/mK), με λ =0,059[W/m.K].
  Με βάση όλων αυτών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο θερμοσοβάς στον πίνακα 4.2.
  Επιπλέον ο θερμοσοβάς αποτελεί μέρος του συστήματος της εξωτερικής θερμοπρόσοψης καθώς διαθέτει υψηλή θερμομονωτική ικανότητα και χρησιμοποιείται και σε μεγάλα πάχη.

  Θέλω να σας παρακαλέσω να συμπεριλάβετε τα προϊόντα μας στον πίνακα, γιατί τα προϊόντα μας είναι καινοτόμα , εξάγονται & στις γύρω Βαλκανικές χώρες αλλά και προσφέρουν λύσεις σε χιλιάδες κατασκευές στην Ελλάδα καθώς βελτιώνουν την αντισεισμικότητα των κατασκευών, είναι υψηλής τεχνολογίας και είμαστε κάτοχοι 2 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.tekto.gr
  Ή επισπευτείτε τους προσφάτους τίτλους ΠΕΤΕΠ στην σελίδα του : http://www.iok.gr
  1.Θερμομονώσεις δωμάτων με θερμομονωτικά ελαφροβαρή σκυροδέματα διογκωμένης πολυστερίνης
  http://www.iok.gr/petep/03-06-02-05.pdf
  2.Θερμομονώσεις στεγών με θερμομονωτικά ελαφροβαρή σκυροδέματα διογκωμένης πολυστερίνης
  http://www.iok.gr/petep/03-06-02-06.pdf
  3.Ελαφροβαρή θερμομονωτικά σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη
  http://www.iok.gr/petep/03-07-15-02.pdf

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 17:36 | Energy Cycle

  Από τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία θα ανακαινιστούν ριζικά, θα πρέπει να εξεταστούν με μεγαλύτερη προσοχή τα παλαιότερα κτίρια, εκείνα δηλαδή που για τη θέρμανσή τους χρησιμοποιούν το κλασσικό δισωλήνιο σύστημα θερμάνσεως και η κατανομή της δαπάνης του καυσίμου θέρμανσης μεταξύ των ενοίκων, γίνεται με χιλιοστά συμμετοχής.
  Στην πλειοψηφία τους τα κτίρια αυτά δεν έχουν κανενός είδους μόνωση, ή στεγάνωση από τις προτεινόμενες στο Παράρτημα 12 (Συστάσεις για περιορισμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων).
  Στα κτίρια αυτά λοιπόν κάποιοι κρυώνουν, διαμαρτυρόμενοι βεβαίως για χρήματα που πληρώνουν χωρίς να παίρνουν ανάλογη θέρμανση (τελευταίοι όροφοι και πρώτοι όροφοι άνωθεν πιλοτής), κάποιοι ζεσταίνονται υπερβολικά με αποτέλεσμα να ενοχλούνται από την πολλή ζέστη και έτσι ανοίγουν πόρτες, ή παράθυρα (ενδιάμεσοι όροφοι) και ελάχιστοι να παίρνουν την επαρκή θερμοκρασία άνεσης και να είναι ευχαριστημένοι. Σε πολλά διαμερίσματα επίσης έχουν αντικατασταθεί θερμαντικά σώματα, είτε λόγω φθοράς, είτε λόγω μη επαρκούς ισχύος, με άλλα μεγαλύτερης ισχύος. Σκεφθείτε ένα τέτοιο τυπικό κτίριο, των 10,20,30, ή και περισσοτέρων διαμερισμάτων, να εφαρμόσει κατά το Παράρτημα 12 τις προτεινόμενες Συστάσεις…
  Τα αποτελέσματα βεβαίως θα είναι θεαματικά. Η ήδη εγκατεστημένη ισχύς (θερμαντικά σώματα), ακόμη κι αν είναι η προβλεπόμενη – χωρίς αλλαγές – εκ κατασκευής, σε σχέση με τις νέες πραγματικές ανάγκες θα αποδειχθεί πλέον υπερβολική, καθώς με την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων οι θερμικές απώλειες θα έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι περισσότεροι τώρα θα ανοίγουν πόρτες, ή παράθυρα και θα «σκορπούν» την περίσσια ενέργεια στο περιβάλλον. Δεν θα έχουν ούτε τον αποτελεσματικό αυτοματισμό ο οποίος θα μπορεί να ελέγξει αυτήν την προσφερόμενη ενέργεια στα επιθυμητά επίπεδα (στα «μονοσωλήνια» έχουν τουλάχιστον έναν θερμοστάτη για να ρυθμίσουν θερμοκρασία άνεσης), ούτε όμως και το κίνητρο για την εξοικονόμησή της, αφού η μέτρηση για την κατανομή της αντίστοιχης δαπάνης θα εξακολουθεί να μην υπάρχει και τα γνωστά χιλιοστά του καθενός θα καθορίζουν όπως πάντα τη δαπάνη του.
  Αποτέλεσμα: για αυτά τα κτίρια – τα οποία βεβαίως είναι χιλιάδες – η κατανάλωση καυσίμου δεν θα μειωθεί και οι εκπομπές CO2, φυσικά δεν θα μειωθούν.
  Η λύση όμως υπάρχει και έχει προταθεί και παλαιότερα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, Εφημ. Της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β’, Αρ. Φύλλου 880/19-8-1998. Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις: αριθ. 21475/4707.
  Κατά το Άρθρο 7 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, προτείνονται:
  2α. συστήματα ρύθμισης και προσαρμογής της λειτουργίας του λέβητα σε συνθήκες μερικού φορτίου, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος….. (δηλαδή αντιστάθμιση).
  2γ. θερμοστατικοί διακόπτες ανά θερμαντικό σώμα
  2στ. θερμιδομετρητής ανά θερμαντικό σώμα.
  Η τοποθέτηση θερμοστατικού διακόπτη με θερμοστατική κεφαλή και θερμιδομετρητή (κατανεμητή) ανά θερμαντικό σώμα, σε συνδυασμό με αντιστάθμιση στο λέβητα, είναι το ζητούμενο. Με το θερμοστάτη προσφέρεται ο ενεργειακά αποτελεσματικός αυτοματισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου (και μάλιστα ανά δωμάτιο) και με τον κατανεμητή καταγράφεται η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση, η γνώση της οποίας δίδει το κίνητρο για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας. Στη συνέχεια εκδίδεται αναλυτικός λογαριασμός κατανάλωσης προς τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος περιέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να έχει πλήρη εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού του κόστους. Αυτό προτείνεται και από την ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ 16-12-2002, (εισαγωγικό κείμενο παράγραφος (20)), καθώς και από την ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/ΕΚ 5-4-2006, άρθρο 13 παράγραφοι 1,2 και 3.
  Στοιχεία συγκεκριμένων κτιρίων, τα οποία εφαρμόζουν ήδη τα προπεριγραφόμενα, χωρίς να έχουν προβεί σε άλλου είδους παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, επιβεβαιώνουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως και 40%. (www.energycycle.gr).

 • Αξιότιμοι κύριοι,

  Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στην αίτηση Δημόσιας Διαβούλευσης για ΚΕΝΑΚ και Επιθεωρητές (Νόμος 3661 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων) θα ήθελε να θέσει υπόψη σας τα κάτωθι:

  Από τις τιμές του πίνακα 4.2, του παραρτήματος 4 (Υπολογισμοί θερμομόνωσης κτιρίου), λείπει ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ της τσιμεντοσανίδας ο οποίος είναι ίσος με 0,36W/mK. Η τσιμεντοσανίδα είναι πλέον υλικό που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις οικοδομικές κατασκευές και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα υλικά παρέχει πλήθος πλεονεκτημάτων θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, πυροπροστασίας κ.α.

  Προτείνουμε την συμπλήρωση του πίνακα 4.4 και με τον συντελεστή λ=0,36W/mK της τσιμεντοσανίδας.

  Με εκτίμηση,

  Δημήτρης Πολιτόπουλος
  Πολ/κός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  Υπέυθυνος Καινοτομικών Συστημάτων Δόμησης

  Knauf ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ABEE
  Ευριπίδου 10, 17674 Καλιθέα Αθήνα
  Τηλ. +30 2109310567
  Fax: +30 210 9310568
  http://www.knauf.gr

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 13:17 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  22/01/2010
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» .
  Ανάγκη ενσωμάτωσης ΕΝ 1745 σε αντικατάσταση του πίνακα 4.2, παράρτημα 4, στο άρθρο 19 για την θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων, με ολόσωμη τοιχοποιία.
  1. Στο άρθρο 19, παράρτημα 4 και στον πίνακα 4.2, «Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ για διάφορα δομικά υλικά», οι τιμές που αναφέρονται για τα διάφορα υλικά και ειδικά για τους οπτοπλίνθους, είναι παρωχημένα. Προφανώς οι τιμές έχουν ληφθεί από της δεκαετίας του ’70 πίνακες, οι οποιοι δεν είναι επίκαιροι και δεν χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, ο κανονισμός ΕΝ 1745, ο οποίος έχει ενσωματωθεί και στους επιμέρους κανονισμούς ευρωπαϊκών χωρών, όπως π.χ. DIN EN 1745, περιλαμβάνει τελείως διαφορετικούς συντελεστές, όπως π.χ. υλικων που έχουν σχέση με την πυκνότητα των οπών των οπτοπλίνθων, όπως και την πυκνότητα του υλικού από το οποίο κατασκευάζονται οι οπτόπλινθοι.
  2. Στον ΕΝ 1745, διεθνώς και στον DIN 4108, τεύχος 5, λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, το αντικείμενο της συμπύκνωσης υδρατμών, που καταλήγει απαγορευτικά σε περιπτώσεις παρεμβολής αδιαπέραστων υλικών, σε «λεπτές» τοιχοποιίες, γιατί δημιουργείται το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών, όπου οι συντελεστές αλλοιώνονται προς το χειρότερο, λόγω της επικαθήμενης υγρασίας σε αυτά. Π.χ., σχεδόν πουθενά δεν παρατηρείται ενσωμάτωση αδιαπέραστων υλικών, σε πάχος τείχου μικρότερο των 30 εκ.
  3. Ο υπολογισμός της προσαύξησης κατά 10% των τιμών των υλικών για κατακόρυφη απόσταση έως 1,5 μ. εκατέρωθεν του στοιχείου θερμογέφυρας, δεν είναι τεκμηριωμένο κανονιστικά.
  4. Βασική παράμετρος που λείπει από το πινάκιο των υλικών, είναι η έννοια της θερμοχωρητικότητας, των διάφορων υλικών πληρώσεως/οπτοπλίνθων. Η θερμοχωρητικότητα, λόγω και του βάρους των υλικών, διορθώνει την καμπύλη θερμοχωρητικότητας σε σχέση με την στατική εργαστηριακή τιμή και σε μια ώρα μετρούμενο λ, σε καθεστώς υγρασίας 10%. Είτε άμεσα από τον ASTM CE 168-67, είτε έμμεσα από το DIN 4108 τεύχος 5, είτε από το ΕΝ 1745, υπάρχει σαφής θετική διαφοροποίηση για την επίδραση της θερμοχωρητικότητας στο λ των υλικών, είτε αρνητική επιρροή από το φαινόμενο της διάχυσης των υδρατμών που προκαλεί το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών. Οι περισσότερες διεθνείς μελέτες για την θερμοχωρητικότητα, δίνουν έναν διορθωτικό συντελεστή σε μορφη %, που αποτελείται από το βάρος/τμ., που σε παραβολική καμπύλη, ώστε να διορθώνει επί το καλύτερο ή χειρότερο, τον συντελεστή λ (π.χ. για μια οπτοπλιθοδομή πάχους 25-30 εκ., προβλέπεται διορθωτικός συντελεστής ~30%).
  5. Επί της γενικότερης θεώρησης του ΚΕΝΑΚ. Σας επισυνάπτουμε σε ηλεκτρονική μορφή και στέλνουμε ξεχωριστά με ταχυδρομείο, πλήρη συλλογισμό επικέντρωσης της συνολικής έννοιας θερμομόνωσης στα κτίρια, όπου η συνεισφορά της εξωτερικής τοιχοποιίας, συνήθως έχει εμβαδόν από 15-65% του συνολικού εμβαδού και Κm του κτιρίου. Η διαφορά ενός καλά θερμομονωμένου τοίχου με ενός διαπερατού τοίχου, μπορεί να είναι σημαντική, είτε από έλλειψη θερμοχωρητικότητας, είτε από το φαινόμενο της συμπύκνωσης των υδρατμών, που αλλοιώνει τους στατικούς εργαστηριακούς συντελεστές λ. Επιπρόσθετα, η σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία των κτιρίων (παράθυρα, υαλοπίνακες, στοιχεία σκυροδέματος), οι συντελεστές είναι 2 έως 3 φορές επί το έλατον στον υπολογισμό της θερμοπερατότητας των κτιρίων. Έτσι, αν μπορούσε κανείς να περιλάβει δυνητικά έναν υποθετικό όρο του συντελεστή % Δ.κ, θα προέκυπτε ότι η διαφορά μεταξύ μιας «καλής» θερμομόνωσης στην τοιχοποιία, δίνει διαφορά ~50% στην βελτίωση της θερμικής απόδοσης συνολικά του κτιρίου. Τα άλλα τμήματα παραθύρων και στοιχείων σκυροδέματος, με την κρατούσα «state of the art» βελτίωση των υλικών, παρατηρούνται διαφορές ~25-30%.
  Νίκος Σπ. Φιλίππου
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Φιλίππου Δομικά Έργα Α.Ε.
  τ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Κεραμοποιίας επί 8 χρόνια.
  τ. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην CEN 125, που κατήρτισε τον ΕΝ 1745.

 • Υπάρχουν ανακρίβειες στο παράρτημα 4, πίνακας 4.2 «Συντελεστής θερμ. αγωγιμότητας λ για διάφορα δομικά υλικά»
  1. Υαλοβάμβακας: συνήθεις πυκνότητες απο 12-90 Kg/m3 (παπλώματα-πλάκες), συντελεστές λ απο 0,033-0,043, βάσει πιστοποιητικών CE των εταιρειών παραγωγής.
  2.Πετροβάμβακας: ανφέρονται τελείως εξωπραγματικές πυκνότητες. Συνήθεις πυκνότητες απο 30 – 200 Kg/m3, με συντελεστές λ να κυμαίνονται μεταξύ 0,035 – 0,040 W/mK.
  3. Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS):συντελεστές λ, βάσει προτύπων (ΕΝ 13163),απο 0,033-0,039.
  4. Αφρώδης πολυστυρώλη!!:εδώ εννοείται η εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)και κακώς αναφέρονται εμπορικές ονομασίες για την περιγραφή της.
  5. Πλάκες πεπιεσμένου άχυρου, ίνες ζαχαροκάλαμου και φύκια δεν γνωρίζω να κυκλοφορούν (τουλάχιστον ευρέως) στην Ελληνική αγορά. Αντίθετα ευρέως κυκλοφορούν οι γνωστές πλάκες ξυλομάλλου με ανόργανη συνδετική ύλη (τσιμέντο ή μαγνησία), προιόν οικολογικό και απο τα παλαιότερα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Πυκνότητες απο 350-480 Kg/m3, αναλόγως πάχους (25mm-100mm)και συντελεστή λ 0,090W/mK.
  6. Δεν γίνεται επίσης αναφορά στις θερμομονωτικές πλάκες ξυλομάλλου 3 (τριών)στρώσεων (τύπου σάντουιτς)ήτοι: πλάκες ξυλομάλλου με πυρήνα διογκωμένη πολυστερίνη (πυκνότητες απο 120-200Kg/m3, αναλόγως πάχους και συντελεστή λ 0,040 W/mK καθώς και πλάκες ξυλομάλλου με πυρήνα πετροβάμβακα (πυκνότητες απο 180 – 260 Kg/m3) και συντελεστή λ 0,044 W/mK.

 • Επίσης να προστεθεί και προδιαγραφή για ειδικούς μετρητές (Smart Meters) real-time μέτρησης Ενεργειακής (Ηλεκτρικής) Ενέργειας (Smart Energy Profiling) καθώς και διαδικασίες – specifications – για την διασύνδεση και αποθήκευση / διαχείριση του μετρούμενου Ψηφιακού Ενεργειακού Ιστορικού με πληροφοριακές διαδικασίες.

  Β. Νικολόπουλος
  Intelen Group

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 00:50 | GLAPS

  ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ. ΟΤΙ ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΚ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ,
  ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ( ΝΕΟ Η ΠΑΛΙΟ ) , ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΚΑΙ
  ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ , ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.
  ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΑΣΑΦΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΛΟΓΟ…..
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΒΟΥΛΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΡΑΤΟΥΣ.
  ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.
  ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
  Κ & λ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΙΣ.ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ.
  ΕΧΩ ΔΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ,
  ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10cm ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
  ΔΙΑΚΕΝΟΥ 4cm. ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ? ΜΗ ΛΕΜΕ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡ-
  ΧΟΥΝ .
  ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΕΝΑΚ-ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ-
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΟ (Σ’ΑΥΤΟ ΜΗ ΔΙΑΛΥΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ
  ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΕΔΩ ΣΤΟ OPENGOV), ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗ
  ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ.

 • Στο παράρτημα 9 Ενδεικτικό Έντυπο Εν.Επ. Λέβητα:

  1. Δεν υπάρχει στήλη για καταγραφή Συστημάτων Ελέγχου Λειτουργίας Θέρμανσης( αντιστάθμιση, χρονοδιακόπτης, εξωτερικός θερμοστάτης χώρου κ.α.) και τυχόν συστημάτων εοικονόμησης ενέργειας και καυσίμου ( ανάκτηση καυσαερίων, μαγνητική επεξεργασία καυσίμου κ.α.)

  2. Δεν υπάρχει στήλη για την καταγραφή των συστημάτων ασφαλείας
  ( πυροσβεστήρας, εξωτερική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας) στήλη για την κατάσταση της καπνοδόχου ( ιδανικά και σχέδιο για τη διαδρομή από την έξοδο του λέβητα έως την κατακόρυφη καμινάδα),τέλος καταγραφή για το αν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται εντός ή εκτός του λεβητοστασίου.

  3. Δεν υπάρχει στήλη για ταυτοποίηση κυκλοφορητών και το είδος του υδραυλικού κυκλώματος (ανοιχτό με καζανάκι στην ταράτσα ή κλειστό με ΚΔΔ). Ως γνωστόν με πανομοιότυπο λέβητα και καυστήρα στο κλειστό κύκλωμα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας που είναι το ζητούμενο.

  4. Δεν υπάρχει στήλη καταγραφής για την αυτονομία στις πολυκατοικίες.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 09:51 | Λεκάκος Παύλος

  Στο Παράρτημα 11 (Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού) ζητείται ο υπολογισμός της αποδοτικότητας (EER/COP). Το COP του κατασκευαστή των εκάστοτε μηχανημάτων μια κλιματιστικής εγκατάστασης αναφέρεται σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας (35οC εξωτερική θερμοκρασία, 27οC εσωτερική θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 19οC υγρού θερμομέτρου). Τα κλιματιστικά μηχανήματα ελάχιστες φορές λειτουργούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνεται λειτουργικός έλεγχος των μηχανημάτων και όχι οπτικός για να μιλάμε για ουσιαστικές καταγραφές και επιθεωρήσεις.

  Ποιο είναι όμως το COP σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας?

  Για να γίνει έλεγχος της πραγματικής αποδοτικότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου του χώρου. Με τις τιμές αυτές υπολογίζουμε το superheat και τις πιέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης του ψυκτικού φορέα. Με αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό (free software της DuPont) προσδιορίζουμε την απόδοση μιας κλιματιστικής εγκατάστασης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, σύμφωνα και με την μεθοδολογία Eurovent.
  Τέλος, γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 14511 θα πρέπει:
  Heating & cooling capacity ≥0,88 x declared capacity
  Tested EER≥ 0,85 x declared EER
  Tested COP≥0,85 x declared COP

  Είναι επιθυμητό ο ΚΕΝΑΚ να αντιμετωπίζει σε βάθος τις διαδικασίες υπολογισμών και μετρήσεων σε όλα τα στάδια επιθεώρησης. Στην ουσία η εφαρμογή του νόμου αυτού αφορά όχι μόνο διπλωματούχους μηχανικούς & τεχνολόγους μηχανικούς αλλά και πολλές ειδικότητες τεχνικών πχ. ψυκτικοί.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς
  Λεκάκος Παύλος
  Τεχνολόγος Μηχανικός
  Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 21:25 | Αλέξης Παναγιωτίδης

  Τα κλιματικά στοιχεία αναφέρονται σε λίγες Ελληνικές πόλεις, εώ είναι και αρκετά παλιά. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία και από άλλες πηγές ;
  Επειδή κατά την Ενεργειακή Επιθεώρηση δεν καταγράφονται συσκευές, επομένως δεν χρειάζεται να αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον υπολογισμό της θερμοχωρητικότητας και των θερμογεφυρών
  Δεν δίδονται στοιχεία για την απαορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, την ανακλαστικότητα και την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας των δομικών στοιχείων και των ανακλαστικών θερμομονώσεων

 • Προτείνω να διασπάσετε τη διαβούλευση ώστε κάθε πίνακας του παραρτήματος να σχολιάζεται χωριστά.

 • Στο παράρτημα 4 στον «Πίνακα 4.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για διάφορα δομικά υλικά» οι τιμές που αναφέρονται για τον υαλοβάμβακα δεν είναι χαρακτηριστικές για τα προϊόντα υαλοβάμβακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

  Οι τιμές συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ για τα εμπορικά προϊόντα υαλοβάμβακα κυμαίνονται από:
  λ (W/mK) 0,032-0,044

  Στην περίπτωση δε του υαλοβάμβακα, στη σήμανση αρκετών προϊόντων δεν αναφέρονται τιμές για τη φαινόμενη πυκνότητα (είτε αυτή είναι 10 kg/m3 είτε 20kg/m3 είτε 70 kg/m3), αλλά μόνο τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ (που είναι και η ιδιότητα για την οποία χρησιμοποιεί κανείς το υλικό).

  Συμπερασματικά, εφόσον ο πίνακας αυτός αναφέρεται στον κανονισμό, είναι αναμενόμενο ότι δεν πρέπει να περιέχει σημαντικές ανακρίβειες. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γίνει σαφές στο κείμενο, ότι ο «Πίνακας 4.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για διάφορα δομικά υλικά» έχει ενδεικτική μόνο αξία, διότι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς θερμομόνωσης, θα πρέπει να προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από τα πιστοποιητικά CE που συνοδεύουν τα υλικά.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 21:56 | Λεκάκος Παύλος

  Στο Παράρτημα 11 (Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού) ζητείται ο υπολογισμός της αποδοτικότητας (EER/COP). Το COP του κατασκευαστή των εκάστοτε μηχανημάτων μια κλιματιστικής εγκατάστασης αναφέρεται σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας (35οC εξωτερική θερμοκρασία, 27οC εσωτερική θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 19οC υγρού θερμομέτρου). Τα κλιματιστικά μηχανήματα ελάχιστες φορές λειτουργούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνεται λειτουργικός έλεγχος των μηχανημάτων και όχι οπτικός για να μιλάμε για ουσιαστικές καταγραφές και επιθεωρήσεις.

  Ποιο είναι όμως το COP σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας?

  Για να γίνει έλεγχος της πραγματικής αποδοτικότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου του χώρου. Με τις τιμές αυτές υπολογίζουμε το superheat και τις πιέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης του ψυκτικού φορέα. Με αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό (free software της DuPont) προσδιορίζουμε την απόδοση μιας κλιματιστικής εγκατάστασης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, σύμφωνα και με την μεθοδολογία Eurovent.
  Τέλος, γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 14511 θα πρέπει:
  Heating & cooling capacity ≥0,88 x declared capacity
  Tested EER≥ 0,85 x declared EER
  Tested COP≥0,85 x declared COP

  Είναι επιθυμητό ο ΚΕΝΑΚ να αντιμετωπίζει σε βάθος τις διαδικασίες υπολογισμών και μετρήσεων σε όλα τα στάδια επιθεώρησης. Στην ουσία η εφαρμογή του νόμου αυτού αφορά όχι μόνο διπλωματούχους μηχανικούς & τεχνολόγους μηχανικούς αλλά και πολλές ειδικότητες τεχνικών πχ. ψυκτικοί.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς
  Λεκάκος Παύλος
  Τεχνολόγος Μηχανικός
  Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας
  τηλ.6972243058

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 20:45 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δρ Μηχ Μηχ

  Αγαπητοί
  Θα ήθελα να παραθέσω μερικά σχόλια σχετικά με Παράρτημα 4 και συγκεκριμένα του Πίνακες 4.3 , 4.4 και 4.5

  1. Σελ 5, ο Πίνακας 4.3 δεν αναφέρεται στο KF, όπως αναφέρεται στο σώμα του κειμένου αλλά στον συντελεστή θερμοπερατότητας μόνο των υαλοπινάκων όπως σωστά αναφέρεται στην επικεφαλίδα του Πίνακα 4.3
  2. Σελ 5-6. Ο πίνακας 4.3 που αποτελεί μερική αντιγραφή του πίνακα C-2 page 18, EN 10077-1:2006 (E) παρουσιάζει μερική αναντιστοιχία στις τιμές που αρχικού Ευρωπαικού προτύπου. Θα πρέπει να διορθωθούν κατά το ορθό.
  3. Σελ 5-6. Η ορθότερη ελληνική λέξη για το coating είναι επίστρωση και όχι επικάλυψη.
  4. Σελ5-6-7. Οι ενδεικτικές τιμές των Πινάκων 4.4 και 4.5 είναι παραπλανητικές για τους παρακάτω λόγους:

  a. Δεν αναφέρεται ότι ισχύουν για συνήθη υλικά σφράγισης διπλών υαλοπινάκων (πηχάκια αλουμινίου)

  b. Δεν αναφέρονται οι περιορισμοί που ορίζονται από το EN 10077 σχετικά με τον τρόπου υπολογισμού τους, και συγκεκριμένα

  ισχύουν για ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟ, (αλήθεια θα είχε ενδιαφέρον να οριστεί η μεθοδολογία υπολογισμού για υπο κλίση τοποθετημένες υαλώσεις),

  ισχύουν για διάσταση ΜΟΝΟ 1230mm X 1480mm,

  ισχύουν μόνο για μονόφυλλη πόρτα

  ΔΕΝ ισχύουν για υαλοπέτασμα

  c. Δεν αναφέρεται ο αναλυτικός τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας του ανοίγματος.

  d. Ο παραπάνω συντελεστής συμβολίζεται ως KF και αναφέρεται στο συνολικό άνοιγμα (πλαίσιο και γυαλί). Στην ευρωπαική βιβλιογραφία και καθημερινή πρακτική χρησιμοποιείται το σύμβολο Uw, ενώ ως Uf συμβολίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου μόνο (από τον όρο frame). Θα πρότεινα να μειώσουμε κατά το δυνατόν τη συγχιση με τους συμβολισμούς. (KF δεν πρέπει να παραπέμπει στο πλαίσιο).

  5. Τέλος προτείνω να αναφερθεί αναλυτικά η διαδικασία με την οποία ο παραγωγός του συστήματος πλαισίου και υάλωσης θα πρέπει να αποδεικνύουν τις μετρημένες ή υπολογισμένες τιμές των συντελεστών θερμοπερατότητας . (test report συγκεκριμένης κάσας/φύλλου από διαπιστευμένο εργαστήριο, αναλυτικές διαδικασίες CE Marking)

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • Στον πίνακα 4.2 του Παραρτήματος 4 και συγκεκριμένα στο τμήμα που αναφέρονται οι συντελεστές λ των θερμομονωτικών υλικών οι τιμές και η τυποποίηση των υλικών είναι λανθασμένες. Ενδεχομένως να προέρχονται απο πολύ παλαιότερα δεδομένα αλλά σήμερα πλέον για όλα τα τα υλικά θεμομόνωσης υπάρχουν Ευρωπαϊκοι κανονισμοί τυποποίησης βάση των οποίων κατηγοριοποιούνται και πιστοποιούνται τόσο τα υλικά όσο και οι φυσικές τους ιδιότητες.
  Ολες οι εταιρείες του χώρου των θερμομονωτικών υλικών είναι υποχρεωμένες να φέρουν σήμανση CE επί των προϊόντων τους που αναφέρεται ρητά ο συντελεστής θερμοπερατότητας.

 • ΣΧΟΛΙΑ για τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.
  Στο παράρτημα 4 στον «Πίνακα 4.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για διάφορα δομικά υλικά», υπάρχουν οι κατωτέρω πολύ σοβαρές παρατηρήσεις:
  1. Αναγράφεται:
  Υλικά: Διογκωμένη πολυστερίνη
  Φαινόμενη πυκνότητα: 10-30 [kg/m3]
  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,041 [W/m.K]

  Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2008, η διογκωμένη πολυστερίνη δεν τυποποιείται με την πυκνότητα, αλλά με τη θλιπτική αντοχή και με αυτόν τον τρόπο πωλείται σήμερα στην αγορά με σήμανση CE ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΚΥΑ Αριθμ. 9451/208 Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα.)

  Οι τύποι και οι ιδιότητες τους παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS http://www.epshellas.com, Μέλους του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Παραγωγών EPS EUMEPS

  Πρότυπο Προϊόντος: ΕΝ 13163
  Θλιπτική τάση Θερμική Αγωγιμότητα Πυκνότητα
  σ10(kPa)ΕΝ826 λ(W/mK)ΕΝ12667ήΕΝ12939 ρ(kg/m3)EN1602
  EPS 50 50 0,038 >12
  EPS 60 60 0,037 >14
  EPS 80 80 0,036 >16
  EPS 100 100 0,035 >19
  EPS 150 150 0,034 >25
  EPS 200 200 0,033 >30

  Η τιμή του συντελεστή λ του πίνακα 4.2 είναι απαράδεκτη και δεν αφορά τα πιστοποιημένα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης.
  Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του Πίνακα 4.2 με τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα.

  2. Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η αναγραφή σε δημόσια έγγραφα εμπορικών ονομασιών προϊόντων – και δη η επιλεκτική αναγραφή ορισμένων μόνο προϊόντων – η οποία παραπέμπει ευθέως στις εμπορικές εταιρείες που τα παράγουν, αποτελεί κρατική παρέμβαση, ενδεχομένως δε και συγκαλυμμένη ή έμμεση διαφήμιση, πρακτικές που είναι ευθέως αντίθετες και ασυμβίβαστες με την αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού, όπως αυτή πηγάζει τόσο από τις περί οικονομικής ελευθερίας του ατόμου διατάξεις του Συντάγματος, όσο και από τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάαστριχτ) και ακολούθως της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, αλλά και από την κειμένη εθνική νομοθεσία.

  3. Στις αναγραφόμενες τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ορισμένων προϊόντων δίδονται εξωπραγματικές τιμές, οι οποίες δεν προκύπτουν από τα αντίστοιχα Πρότυπα αναφοράς και πλησιάζουν την τιμή λ του ακίνητου ξηρού αέρα.
  Απαιτείται η άμεση διόρθωση των τιμών λ, μικρότερων του 0,033.

  4. Εξ’ όσων γνωρίζουμε και σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 9451/208 δεν υπάρχει θερμομονωτικό υλικό με την ονομασία «αφρώδης πολυστυρώλη».

  Σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης του πίνακα θα πρέπει να συμβουλευτεί τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης των υλικών που εκδίδονται από τους κοινοποιημένους στο CEN φορείς και τα οποία αναφέρουν τις τιμές λ των προϊόντων.

  Για τα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη EPS, τα μέλη του Συνδέσμου μας όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα κατωτέρω, είναι στην διάθεση του συντάκτη για την επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών.
  http://www.telemenu.gr/eps/en/paragogoi.php?ceonly

 • ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

  ΤΟ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  (ΠΡΟΤΥΠΑ CEN).

  META ΤΙΜΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

 • Στο παράρτημα 4 στον «Πίνακα 4.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για διάφορα δομικά υλικά», πρέπει να προστεθεί και ένα σημαντικό φυσικό μονωτικό υλικό με παρουσία στην ελληνική αγορά, οι πλάκες από ξυλόμαλλο.

  Οι πλάκες από ξυλόμαλλο είναι φυσικά μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά και προτείνονται ως λύσεις για τα χαρακτηριστικά τους, σε αντίθεση με άλλα υλικά που ήδη αναφέρονται στον πίνακα και για τα οποία δεν γνωρίζω να έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.

 • Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΧ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.
  ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ? ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ
  ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ?

  ΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ? Ή ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΤΙΚΩΝ.

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

 • ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. ΤΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ?

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΑΛΛΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΛΛΟΥ ΩΡΙΑΙΟ. ΑΥΤΟ ΧΡΗΖΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ.

  ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α,Β ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ).

  ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ = 25
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ= 25.5 ( ΤΟΤΤΕ).

  Q = Α. ΔT. U. TIME , ( TRANSMISSION LOSS)

  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΟΙ ΤΟΤΤΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΔΟΥΝ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.

  ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΩΣΤΕ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

  ΟΙ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.
  Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΤΟΝ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΙ? ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ? ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΨΥΚΤΕΣ.

  ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΙΑ ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΧ. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ.

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 12:45 | Κώστας Βασιλείου

  Αγαπητοί κύριοι,

  Ένας ακόμα παράγοντας ενεργοβόρος είναι ο πεπιεσμένος αέρας σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Ως γνωστόν η ενέργεια που παίρνουμε σε πεπιεσμένο αέρα είναι μόνο το 10% σχέση με την ενέργεια που καταναλώνουμε. Από προσωπική εμπειρία σας δηλώνω πως ελάχιστες είναι οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες που κάνουν έλεγχο διαρροών η έχουν συστήματα αυτομάτου ελέγχου στον πεπιεσμένο αέρα. Στην Αμερική και στις περισσότερες χώρες τις Ευρώπης ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός. Εμπειρογνώμονες (ενεργειακοί επιθεωρητές) κάνουν έλεγχο κάθε χρόνο και εκδίδουν πιστοποιητικό. Οι εγκαταστάσεις τέτοιου είδους είναι πολλές (περισσότερες από 15000) και κάθε εγκατάσταση έχει συστήματα που ξεπερνούν σε ηλεκτρική ισχύ τα 100 Kwatt. Θεωρώ πως εφόσον υπάρχει χρόνος για αλλαγές στο νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτός ο έλεγχος.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς
  Κώστας Βασιλείου

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 11:12 | Κώστας Βασιλείου

  Αγαπητοί κύριοι

  Στα ενδεικτικό κατάλογο μετρητικών οργάνων δεν αναφέρετε τον αναλυτή καυσαερίων συσκευή που είναι απαραίτητη για την μέτρηση και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας καυστήρα και λέβητα.

  Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
  Κώστας Βασιλείου

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 01:24 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ

  Στο έντυπο επιθεώρησης λέβητα δεν γίνεται καμία αναφορά στην καπνοδόχο ούτε στην καπναγωγό και αυτό αποτελεί πολύ σοβαρή παράλειψη διότι πολλές φορές μια ελλειπώς θερμομονωμένη καπνοδόχος είναι η αιτία κακής απόδοσης του συστήματος.

  Επίσης δεν γίνεται αναφορά για τυχον παρεμβάσεις στο λέβητα (ουκ ασυνήθιστο φαινόμενο).

  Ακόμα εν λειτουργία θα πρέπει να καταγράφεται/να μετριέται η θερμοκρασία των τοιχωμάτων της πόρτας του λέβητα για να διαπιστωθεί η κατάσταση της μόνωσης της (συνήθως το πυροτσιμέντο στο εσωτερικό της με την πάροδο των ετών κορνιοποιείται και έτσι ελαττώνεται το πάχος μόνωσης και χειροτερεύουν οι ιδιότητες της). Τέλος δεν γίνεται καμία αναφορά στα διάφορα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και αντιστάθμισης της ισχύος (π.χ τετράοδη με σερβομοτέρ και αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας σε διάταξη αντιστάθμισης. Με την ευκαιρεία αυτή θα πρέπει να ελέγχεται η και η ύπαρξη των προβλεπόμενων ασφαλιστικών διατάξεων.. (βαλβίδες υπερπίεσης, θερμοστάτης ασφαλείας στο πίνακα κτλ κτλ)

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 21:49 | ΔΗΜ.ΚΑΠ.

  Στο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων να υπάρχει πλαίσιο αναγραφής αυθαίρετα κλειστών χώρων, εάν διαπιστωθούν τέτοιοι από τον επιθεωρητή.

 • Στο παράρτημα 4 στον «Πίνακα 4.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για διάφορα δομικά υλικά», οι σημειωμένες τιμές για τον πετροβάμβακα είναι λανθασμένες.

  Η φαινόμενη πυκνότητα για τα προϊόντα πετροβάμβακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο κυμαίνεται από 40 kg/m3 – 175 kg/m3. Παρακαλώ να προβείτε σε διόρθωση του σχετικού σημείου γιατί οι τιμές που αναγράφονται είναι εκτός κλίμακας.

  Αντίστοιχα, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ για πετροβάμβακα κυμαίνεται από 0,035-0,040. Παρακαλώ να προβείτε σε διόρθωση του σχετικού σημείου γιατί οι τιμές που αναγράφονται δεν υπάρχουν σε κανένα εμπορικό προϊόν.