Άρθρο 5 – Υπολογιστικές μέθοδοι – Δεδομένα υπολογισμού

1. Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων εφαρμόζεται μεθοδολογία υπολογισμού σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 Ε2), με τη μέθοδο ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος, όπως απεικονίζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος 1 της παρούσας και σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, όπως καθορίζονται με τις ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ). Οι ΤΟΤΕΕ επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις, αλλά και τη διεθνή πρακτική.

2. Για τους ανωτέρω υπολογισμούς χρησιμοποιείται λογισμικό που αξιολογείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του προγράμματος ‘Building Energy Simulation Test – BESTEST’ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

3. Τα δεδομένα υπολογισμού καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ τα σχετικά Παραρτήματα της παρούσης και τα στοιχεία που προκύπτουν από την αρχιτεκτονική και τις Η/Μ μελέτες του κτιρίου.

4. Οι πρότυπες εσωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού των εσωτερικών χώρων των κτιρίων προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ.

5. Οι στάθμες φωτισμού προσδιορίζονται σύμφωνα με το EN 12464-1:2002 και δίνεται σε πίνακα στο Παράρτημα 2.

6. Για τους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της πλησιέστερης περιοχής που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας, όπως ισχύουν ή όπως αυτά επικαιροποιούνται κατά περίπτωση από αρμόδιο φορέα.

7. Η αναγωγή της υπολογιζόμενης τελικής κατανάλωσης καυσίμου σε πρωτογενή γίνεται με τη χρήση των συντελεστών του Πίνακα Β.1.

Πίνακας Β.1: Συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου σε πρωτογενή ενέργεια

Πηγή ενέργειας

Συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια

Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας

[kgCO2/kWh]

Φυσικό αέριο

1,05

0,196

Πετρέλαιο θέρμανσης

1,10

0,264

Ηλεκτρική ενέργεια

2,90

0,989

Βιομάζα

1,00

8. Η εφαρμοζόμενη μέθοδος υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης είναι η ίδια, τόσο για το υπό μελέτη κτίριο, όσο και για το αντίστοιχο κτίριο αναφοράς.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:39 | Κονταράτος Ιάκωβος

  Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

  Η Ενεργειακή Επιθεώρηση θα πρέπει να γίνεται αυστηρά με την Μεθοδολογία του Κτιρίου Αναφοράς, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού με το κόστος του 1ευρώ/τ.μ
  Σε κάθε άλλη περίπτωση οι υποψήφιοι Ενεργ. Επιθεωρητές θα πρέπει να επενδύσουν ένα πολύ σεβαστό ποσόν της τάξεως των 35.000 – 40.000 ευρώ για την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού, αλλά και πλήθος ωρών εργασίας για λήψη μετρήσεων και επεξεργασία αυτών και τέλος βέβαια δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος μόνος του άρα χρειάζεται και προσωπικό.
  Όλα αυτά σημαίνουν υπερβολική αύξηση στο κόστος, το οποίο υποχρεωτικά θα μετακυλίσει στους ιδιοκτήτες και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι της τάξεως του 1ευρώ/τ.μ.
  Επίσης σημαίνει έμμεσος αποκλεισμός των νέων Μηχανικών μιας και δεν θα μπορούν να επενδύσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού αλλά και πρόσληψη προσωπικού.
  Τέλος σημαίνει πλήθος αντικρουόμενων μετρήσεων και εκτιμήσεων, αναξιοπιστία αποτελεσμάτων, νομικές αντιπαραθέσεις, όπως άλλωστε έχει συμβεί σε αρκετά Κράτη Μέλη της Ε.Ε, τα οποία ξεκίνησαν με σύνθετες μεθοδολογίες αλλά τελικά κατέληξαν στην απλή Μεθοδολογία του Κτιρίου Αναφοράς, κάτι που θα πρέπει να εφαρμόσουμε και εμείς αρχής εξαρχής.

  Ευχαριστώ,

  Ιάκωβος Κονταράτος
  Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία υπολογισμού θα πρέπει να παρουσιαστεί ένα τελικό κείμενο με τις διαδικασίες και τις σχετικές εξισώσεις του ISO13790. Δεν μπορεί ένας Ελληνικός Νόμος να παραπέμπει ευθέως σε ένα κείμενο στα αγγλικά χωρίς μάλιστα να έχει φροντίσει να το εφοδιάσει με εθνικές βιβλιοθήκες δεδομένων, όπως άλλωστε και το ίδιο απαιτεί. Οι αντίστοιχοι πίνακες του ISO13790 που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελλείψει εθνικών βιβλιοθηκών αντιστοιχούν σε δεδομένα κεντρο-βορειο-Ευρωπαικών χωρών.
  Ακόμα δε πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι το ISO13790 πλαισιώνεται από PrENs οι οποίες δεν είναι τελικά κείμενα, αλλά κείμενα με πολλές ελλείψεις, σημεία που χρήζουν επανεξέτασης, όπως σημειώνουν στα ίδια τα κείμενα οι συντάκτες τους, και συγχρόνως περιέχουν αρκετά λάθη ακόμα και σε επίπεδο μονάδων. Ελπίζουμε ότι μέχρι την οριστική ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας τον Απρίλιο τα προβλήματα αυτά θα έχουν λυθεί.
  Τέλος πιστεύουμε ότι η Ενεργειακή Μελέτη θα πρέπει να γίνεται με ωριαίο βήμα διότι το μηνιαίο βήμα εμπεριέχει απλοποιήσεις οι οποίες οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα κυρίως σε ότι αφορά τα ψυκτικά φορτία, όπως έχει υποδειχθεί και από άλλους στη διαβούλευση, αλλά κυρίως χάνεται το πλεονέκτημα των βέλτιστων επιλογών υλικών, θέσεων και Η/Μ συστημάτων κάτι για το οποίο έχει προταθεί η ενεργειακή μελέτη όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

  Δρ. Αικατερίνη Μπαξεβάνου
  Μηχ/γος Μηχ/κος, MSc, PhD

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:57 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  # Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ, η μεθοδολογία υπολογισμού «θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο». Επίσης, δεν επιβάλλεται να είναι ενιαία, αρκεί να κινείται εντός «του γενικού πλαισίου το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα και συγκεκριμένα στα μέρη 1 και 2 αυτού».
  Παράλληλα, για: α) οικογενειακές κατοικίες διαφόρων τύπων και β) συγκροτήματα διαμερισμάτων, μικρού ή και μεσαίου μεγέθους, οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις, σε σχέση με μια απλοποιημένη μέθοδο υπολογισμού, που δεν θα απαιτεί εξειδικευμένο λογισμικό και πλήρη τήρηση του παραπάνω προτύπου. (Και είναι γνωστό και τεκμηριωμένο ότι εκτιμήσεις σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση με απόκλιση έως και 15% είναι – πρακτικά – αποδεκτές).
  Για να είναι πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ (ΚΑΙ για τον ιδιοκτήτη ΚΑΙ για τον μελετητή ή επιθεωρητή ΚΑΙ για το κτίριο ΚΑΙ το περιβάλλον), και κυρίως, για να μην καταντήσει η όλη προσπάθεια μόνο σε ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ όλων, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, πρέπει να στηριχθεί σε ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ.
  Και μία από αυτές θεωρώ ότι είναι: ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ (Π.Χ. 250 m2), να θεσπισθεί η δυνατότητα χρήσης ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, (επιστημονικά τεκμηριωμένης) που να μπορεί να γίνει με χρήση απλών λογιστικών φύλλων (spreadsheets) – πάλι εντός της φιλοσοφίας του «κτιρίου αναφοράς».
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εδώ, ολόκληρη ASHRAE, υιοθετεί και προτείνει προσεγγιστική μέθοδο υπολογισμού για ψυκτικά φορτία ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (μέθοδος RLF, βλ. ASHRAE – Fundamentals 2009, Ch. 17) και εμείς θα «δυσκολεύουμε τη ζωή μας» χωρίς λόγο…)
  Αν, ωστόσο, επιλεγεί και γίνει υποχρεωτική η σε κάθε περίπτωση, για όλα τα κτίρια, εφαρμογή του 13790, τότε, νομίζω ότι ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ (΄Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙ) ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΒΛ. ΚΥΠΡΟΣ!) ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ (ή με μικρό αντίτιμο) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

  # Απαιτείται επικαιροποίηση – ίσως και αντικατάσταση – των υπαρχόντων ΤΟΤΕΕ, αλλά, κυρίως, σύνταξη των απαραίτητων για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ νέων ΤΟΤΕΕ. Μέχρι τότε τι γίνεται;; Είναι ανάγκη το ΥΠΕΚΑ να διαμορφώσει κατά το δυνατόν σαφείς, ολοκληρωμένες και λειτουργικές τεχνικές οδηγίες, που να καλύπτουν τα – κάμποσα – κενά.
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:18 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 5.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1- 2.
  Είναι ασαφές αν τα αποδεκτά υπολογιστικά προγράμματα θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο πρότυπο 13790, αν αρκεί η έγκρισή τους απο τη διαδικασία BESTEST, ή αν απαιτούνται και τα δύο.
  Επίσης ασαφές είναι αν η αγορά θα είναι ανοικτή στην παραγωγή λογισμικού που θα καλύπτει τις προδιαγραφές ή αν θα υπάρχει «εθνικό λογισμικό».

  Σε μια τέτοια περίπτωση, ο μηχανικός που θα έχει τη διάθεση να σχεδιάσει ένα κτήριο που θα ενσωματώνει πολλές τεχνολογίες εξοικονόμησης, με τελικό στόχο ένα «βιοκλιματικό» κτήριο, πώς θα αποδείξει την μελετητική υπεροχή του κτηρίου του, αποκλεισμένος από την χρήση ευρωπαϊκά και διεθνώς καταξιωμένου λογισμικού που μπορεί να του προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ?
  Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης «ενεργειακής μελέτης», προφανώς θα είναι ένα υπολογιστικό εργαλείο χοντρικής αξιολόγησης στοιχείων εξοικονόμησης και όχι αναλυτικό σχεδιαστικό-υπολογιστικό εργαλείο.

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:19 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ. (Δ.Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ.
  (Δ.Μπίκας, Αικ.Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων προτείνεται η εφαρμογή μεθοδολογίας με τη μέθοδο του μηνιαίου βήματος. Αυτή η μέθοδος είναι σαφώς ορθότερη από την επιλογή μιας ενιαίας τιμής για όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (όπως συμβαίνει στον ισχύοντα σήμερα κανονισμό). Δεν αποδίδει όμως πλήρως και ορθώς την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, που υποτίθεται ότι είναι και το ζητούμενο, καθώς υπολείπεται από την πραγματική κατάσταση, που μπορεί να αποδοθεί με μέσες ημερήσιες τιμές και βεβαίως πολύ καλύτερα με ωριαίες. Είναι σαφές ότι η μέση μηνιαία τιμή απέχει από τη μέση ημερήσια και απέχει πολύ περισσότερο από την ωριαία τιμή. Η διακύμανση της θερμοκρασίας στη διάρκεια της ημέρας (ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος) μπορεί να φθάσει σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και τους 20°C, κάτι που χάνεται εξ ολοκλήρου στη μέση μηνιαία τιμή. Με τη μέση μηνιαία τιμή εξασφαλίζεται μια μέση γενική κατάσταση θεωρητικής θερμικής άνεσης που δεν μπορεί να λάβει υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών θερμοκρασίας και τη διαμόρφωση διαφορετικού αισθήματος άνεσης στις διάφορες ώρες της ημέρας ή σε πρόσκαιρη μεταβολή των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών.

  Έτσι, σε ένα κτίριο υπό γενική θεώρηση μπορεί να διαμορφώνονται συνθήκες θερμικής άνεσης, στην πραγματικότητα όμως μπορεί να διαμορφώνονται συνθήκες ψύχους κατά τις νυκτερινές ώρες με την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών και συνθήκες υπερθέρμανσης κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες με την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών.
  Η επιλογή μέσων μηνιαίων τιμών δικαιολογείται μόνον στην περίπτωση που θα επιλεγεί η εκτέλεση των πράξεων με αριθμητικό μικροεπεξεργαστή (κοινώς «κομπιουτεράκι») και όχι η ενεργειακή επίλυση μέσω κάποιου προγράμματος Η/Υ. Η χρήση όμως Η/Υ δύσκολα πλέον αποφεύγεται, ακόμη και για τους ελάχιστους υπολογισμούς σε απλά λογιστικά φύλλα (π.χ. Excel).

  Η μόνη σοβαρή δικαιολογία που μπορεί ως αντίλογος να προβληθεί είναι η έλλειψη καταγεγραμμένων ωριαίων κλιματικών δεδομένων από τις διάφορες μετεωρολογικές μονάδες στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αλλά και στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιλεγούν τιμές από διεθνείς βάσεις μετεωρολογικών δεδομένων που διαθέτουν είτε καταγεγραμμένες είτε προσεγγιστικά υπολογισμένες τιμές από τις πλησιέστερα καταγεγραμμένες (π.χ. Meteonorm).

  Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα στους μελετητές να χρησιμοποιούν και τις άλλες μεθοδολογίες υπολογισμού που προβλέπει το πρότυπο, δηλαδή την απλή δυναμική μέθοδο ωριαίου βήματος ή/και τη λεπτομερέστερη με δυναμική προσομοίωση όταν αυτό απαιτείται. Τέτοια απαίτηση μπορεί να εμφανιστεί σε μελέτες, για τις οποίες αναδεικνύεται κυρίαρχη η εκτίμηση των συνθηκών θερμικής άνεσης η συνολική και ολοκληρωμένη μελέτη ένταξης παθητικών ηλιακών συστημάτων και συστημάτων Α.Π.Ε. στο κτιριακό κέλυφος, συστημάτων φυσικού δροσισμού κ.ά.

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 23:13 | virginios

  θα πρέπει να υπάρξει λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων από τη ΓΕΠΕΕ ενδεχομένως, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το εκάστοτε πρόγραμμα. Η λίστα αυτή να μπορεί να ανανεώνεται αφού γίνουν όλα τα απαραίτητα τεστ.

 • Παράγραφος 1:

  Πιστευω ότι εδώ θα πρέπει να αναφέρονται ρητά, εκτός του προτύπου EN ISO 13790, και τα πλέον σημαντικά συναφή πρότυπα που είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης, και του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, όπως:
  EN 15316
  EN 15243
  EN 15265
  EN 15193
  EN 15241
  EN 15232

  EN 15603
  EN 15217

  Η γενικόλογη αναφορά σε κατά κανόνα πεπαλαιωμένες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ δεν νομίζω ότι βοηθά τον ενεργειακό μελετητή, μάλλον δημιουργεί σύγχυση.

 • 1.Στο άρθρο αυτό αλλά και σε άλλα άρθρα του κειμένου γίνεται αναφορά στις ΤΟΤΕΕ.Όπως γνωρίζετε, οι Τεχνικές αυτές Οδηγίες έχουν συνταχθεί από πολλών ετών και δεν περιλαμβάνουν τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις της επιστήμης και της τεχνικής, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα ευρωπαϊκά πρότυπα(πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ), τα οποία σε σημαντικό βαθμό είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, καθώς υποστηρίζουν Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.
  Προτείνεται η αντικατάσταση των ΤΟΤΕΕ από Ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ ως Ελληνικά.

  2.Καλό θα είναι οι αναφορές σε πρότυπα να μην είναι χρονολογημένες(π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 E2-σημαίνει 2η έκδοση-), διότι σε περίπτωση νέας έκδοσης του εκάστοτε προτύπου θα πρέπει να γίνεται αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, αφού είναι καταστατική υποχρέωση των φορέων Τυποποίησης να αποσύρουν προηγούμενα πρότυπα και ως εκ τούτου τα πρότυπα αναφοράς δεν θα υφίστανται.

  3.Καλό θα είναι μέσα στο κείμενο του ΚΕΝΑΚ να περιλαμβάνονται αναφορές σε πρότυπα και όχι το περιεχόμενο(μέρος ή σύνολο) των προτύπων, διότι αφενός μεν αυτό μπορεί να τροποποιηθεί αφετέρου δε απαιτούνται σχετικές εγκρίσεις που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα επί των προτύπων.

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 13:28 | Λάσκος Κωνσταντίνος

  (παράγραφος 4)
  Υπάρχει ήδη το EN 15251(2007), το οποίο είναι μέρος της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση της κοινοτικής οδηγίας και την υποστήριξη του EN ISO 13790(2008), το οποίο καθορίζει εσωκλιματικές συνθήκες για ενεργειακούς υπολογισμούς. Το εν λόγω πρότυπο έχει ενσωματωθεί εν μέρει στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826 «Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα».

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 13:34 | Λάσκος Κωνσταντίνος

  Η διαδικασία BESTEST (Building Energy Simulation Test) δημιουργήθηκε για την διαπίστωση προβλημάτων στον κώδικα και τις υπορουτίνες προγραμμάτων δυναμικής προσομοίωσης και τον συγκριτικό έλεγχο τους. Η ανάγκη χρήση της προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι τα προγράμματα αυτά κάνουν χρήση περίπλοκων και διαφορετικών υπο-μοντέλων υπολογισμού και αντιμετώπισης των διαφόρων μεταβλητών που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων (πχ. διαφορετικά μοντέλα για το υπολογισμό την μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, διαφορετική αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας κτλ.).

  Η μηνιαία μέθοδος του EN ISO 13790(2008) περιγράφεται επακριβώς και όλες οι απαραίτητες εξισώσεις για τους υπολογισμούς δίνονται στο συγκεκριμένο πρότυπο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την εφαρμογή του. Συνεπώς τα λογισμικά που υπάρχουν ή που θα δημιουργηθούν πρέπει να δίνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα μεταξύ τους. Δεν αντιλαμβάνομαι συνεπώς για ποιο λόγο υπάρχει η συγκεκριμένη απαίτηση.

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 12:49 | Αρης Τσαγκρασούλης

  Δεν είναι προφανές αν η μόνη μεθοδολογία που επιτρέπεται είναι αυτή που θα βασίζεται στον κανονισμό ΕΝ ISO 13790-2008. Το άρθρο 2 προβλέπει η όποια μεθοδολογία να έχει αξιολογηθεί μα βάση τις διαδικασίες του προγράμματος BESTEST. Σε διεθνές επίπεδο σήμερα υπάρχει ένας αριθμός μεθοδολογιών (οι οποίες θεωρούνται αναφοράς) που ικανοποιεί αυτή την απαίτηση. Αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή όχι;
  Αν όχι τότε :
  1. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας εθνικός κώδικας (είναι δύσκολο να αναληφθεί η υποχρέωση αξιολόγησης πιθανών λογισμικών από τις όποιες εταιρείες ανάπτυξης) και
  2. Θα πρέπει να συζητηθούν τα όρια εφαρμογής του ΕΝ 13790 γιατί εμφανίζει διάφορα προβλήματα όπως π.χ. ποια προσέγγιση θα ακολουθείται στη περίπτωση ύπαρξης αιθρίων ; χρήσης συστήματος Θ/Ψ αργής αντίδρασης ; πιο ειδικών παθητικών συστημάτων ; πολύ «ελαφρών» θερμικά κτιρίων ;

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 11:39 | ΗΛΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. ΕΤΣΙ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
  ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ:
  1. ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟ
  2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 15:59 | NIKOΣ ΠΑΙΓΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

  Με δεδομένο ότι οι ΤΟΤΕΕ έχουν να αναθεωρηθούν από τη δεκαετία του 1980, μέχρι να επικαιροποιηθούν (κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει άμεσα), θα πρέπει να ισχύουν οι τελευταίες εκδόσεις των αντίστοιχων διεθνών προτύπων (π.χ. ASHRAE). Προτείνεται να γίνει αναλυτική αναφορά αυτών σε κάποιο από τα Παραρτήματα του νόμου.

 • Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων προτείνεται η μέθοδος της ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος
  Για μεν τις χώρες με σταθερά χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, η προτεινόμενη μέθοδος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, για τη χώρα μας όμως δεν ανταποκρίνεται και αυτό γιατί η βάση υπολογισμού της στηρίζεται όταν το κτίριο βρίσκεται σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας.
  Σε έρευνα που έκανε το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο πριν 15+ χρόνια από το καθηγητή κο Αλ. Οικονομόπουλο, στην ομάδα συμμετείχε και ο γνωστός μας ΜΜ κος Γιάννης Παπαδημητρίου, κατεγράφη ότι τα κτίρια με συμβατική δόμηση (τούβλα, κλπ) βρίσκονται σε κατάσταση θερμοκρασιακής ισορροπίας μετά από τρείς (3) ώρες, ενώ τα «γυάλινα» κτίρια μετά από μία ώρα (1).
  Ερώτημα: σε κτίρια με κύκλο θέρμανσης δύο ή τρεις ώρες, είναι και οι συνηθέστερες ώρες των κύκλων θέρμανσης των κτιρίων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Α και Β κλιματική ζώνη, πως μπορεί να γίνει ο υπολογισμός ; ή ακόμα και σε περισσότερες ώρες ; Οι πρώτες τρεις ώρες, όπου και ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο κύκλος θέρμανσης των κτιρίων, πως υπολογίζονται ;

  Παράγραφος 4. Οι πρότυπες συνθήκες θερμοκρασίας που αναφέρονται στη παράγραφο 4 και οι οποίες προσδιορίζονται από τις ΤΟΤΕΕ αναφέρονται αποκλειστικά για τις μελέτες υπολογισμού των θερμικών φορτίων ένεκα ΔΤ και μόνο.
  Για την εξοικονόμηση όμως ενέργειας δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτεινόμενες σταθερές θερμοκρασίες, δεδομένου ότι για την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης των χρηστών οι θερμοκρασίες των θερμαινόμενων χώρων των κτιρίων επιβάλλεται να είναι κυμαινόμενες και όχι σταθερές, σύμφωνα με το φασεολόγιο ενός κύκλου θέρμανσης του κτιρίου (περίοδος για την ανύψωση των θερμοκρασιών, περίοδος θερμικής εξισορρόπησης, περίοδος θερμικής ισορροπίας, περίοδος θερμικής άνεσης χρηστών).
  Αν στηριχτούμε στις σταθερές θερμοκρασίες των θερμαινόμενων χώρων και όχι στις κυμαινόμενες για την εξοικονόμηση ενέργειας, ακολουθούν σειρά λαθών:
  1. Ο υπό διαβούλευση κανονισμός προτείνει συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας για τη χώρα μας (θερμοστάτες αντιστάθμισης και θερμοστατικές κεφαλές, κατασκευασμένα να λειτουργούν και να αποδίδουν σε σταθερές και μόνο θερμοκρασίες εσωτερικού περιβάλλοντος). Αυτό είναι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, μέγα ενεργειακό λάθος. Οι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν οικονομικά για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων και οι χρήστες για την επιμήκυνση, υποχρεωτικά, του χρόνου θέρμανσης αυτών, που με ορθολογική χρήση της θέρμανσης ή με άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας (βπ προγραμματιστής θέρμανσης), ο χρόνος αυτής μειώνεται σημαντικά.
  Ο θερμοστάτης αντιστάθμισης λόγου χάρη, είναι υποχρεωτικός από το 1979, η αγορά όμως το έχει απορρίψει, γιατί ; Σύμφωνα με έκθεση του ΠΕΡΠΑ δημοσιευμένη το 1978, το ποσοστό διείσδυσης στην Ελληνική αγορά τότε ήταν 4.4% του συνόλου των λεβητοστασίων. Σήμερα είναι πολύ μικρότερο δεδομένου ότι τοποθετούνται ελάχιστοι και πολύ περισσότεροι καταργούνται χωρίς να αντικατασταθούν, όταν παρουσιάσουν βλάβη.
  2. Οι μελετητές προτείνουν ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης για τη χώρα μας τα οποία και αυτά αποδίδουν ικανοποιητικά μόνο σε σταθερές θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου (συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θερμοσυσσωρευτών, κλπ) τα οποία στη χώρα μας μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις αποδίδουν και δεν προτείνουν σε ειδικούς χώρους, επικουρικά, συστήματα θέρμανσης μέσω ακτινοβολίας.

  Συμπερασματικά, στηριζόμενοι στη παράμετρο θερμοκρασία εσωτερικού χώρου, προτείνονται, κακώς, συστήματα που σε άλλες χώρες αποδίδουν ικανοποιητικά, στη χώρα μας όμως, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι ενεργοβόρα.
  (ανοίγω τους ασκούς του Αιόλου, αλλά επιβάλλεται να αναθεωρήσομε τα περισσότερα, ξεκινώντας από μηδενική βάση)

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 00:00 | Αντώνης Κλήμης

  Αγαπητοί κύριοι,

  Ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων ΠΡΕΠΕΙ να γίνει με την απλή μέθοδο με δεδομένη την οικονομική κρίση και την προσπάθεια για αποφυγή μεγάλου κόστους στους ιδιοκτήτες που θα προκαλέσει τρομερές αντιδράσεις!
  Η χρήση λογισμικού είναι ΜΕΓΙΣΤΟ λάθος και θα προκαλέσει πολλά προβλήματα όπως:
  Διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε διαφορετικό έλεγχο (όπως έγινε σε διάφορες χώρες της Ε.Ε διότι το δεδομένα που εισάγουμε στο σύστημα είναι πολλά με πολλές παραδοχές και με τη χρήση αρκετών οργάνων και μετρήσεων) αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση σε αγωγές κατά των επιθεωρητών (σας πληροφορώ εάν δεν το γνωρίζετε οτι αρκετοί δικηγόροι κάνουν σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρήσεων για να είναι έτοιμοι για αυτά που θα γίνουν σύντομα…στην Ιταλία αυτό το πρόβλημα έκανε το Μπερλουσκόνι να ακυρωσει την Ευρωπαϊκή αυτή οδηγία!!!
  Τα σχέδια στα παλιά κτίρια (πρίν το ’80 ) δέν υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις ή είναι διαφορετικά απο τη πραγματικότητα. Ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει 1€/μ2 για την ενεργειακή επιθεώρηση και πολλαπλάσια για την αποτύπωση του κτιρίου απο πολιτικό μηχανικό!!!Χωρίς να αναφέρω τι θα κάνει ο ενεργειακός επιθεωρητής στην περίπτωση διαφοράς σχεδίου πραγματικότητας?
  Η χρήση πολλών οργάνων για εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα θα έχει ώς αποτέλεσμα διαφορετικά δεδομένα απο διαφορετικούς επιθεωρητές για το ίδιο κτίριο διότι υπάρχουν χιλιάδες παράμετροι που διαφοροποιούν αυτές τις μετρήσεις!
  Η μέθοδος πρέπει να είναι ΑΠΛΗ και χωρίς:
  Χρήση σχεδίων κτιρίων
  Χρήση οργάνων μέτρησης
  Χρήση λογισμικού
  Η ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να γίνεται με συνταγολόγια ΑΠΛΑ με + ή – μονάδες ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά του κτιρίου σε σχέση με το κτίρίο αναφοράς.
  Πρέπει να είμαστε σοβαροί δεν μπορούμε να λέμε στη διαβούλευση οτι θα χρησιμοποιούμε την απλή μέθοδο ενω στην πραγματικότητα να κάνουμε χρήση της αναλυτικής μεθόδου με σύγκριση αποτελεσμάτων με χρήση λογισμικού! Καλή είναι η θεωρία αλλά στη πράξη αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
  Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ξέρει σε γενικές γραμμές σε ποιά κατάσταση είναι το κτίριο του όχι για να απαξιώσουμε την περουσία του και να τον τιμωρήσουμε αλλά να τον βοηθήσουμε (υπάρχουν διάφοροι τρόποι) να κάνει κάποιες ενέργειες να κάνει το κτίριο του καλύτερο.

  Υπάρχουν οι προθέσεις απο αυτή τη κυβέρνηση να γίνουν σωστά τα πράγματα και να γίνουν ανατροπές, παρακαλώ πολύ δεν πρέπει να κάνουμε διδακτορικά σε κάθε επιθεώρηση όταν με 2 επεμβασεις (κουφώματα και θερμομόνωση) κάνουμε εξοικονόμηση 50%. Τί θέλουμε κύριοι να κάνουμε μείωση ενέργειας ή να στοχεύουμε στο τέλειο που δέν υπάρχει περίπτωση να γίνει?

  Υπενθυμίζω το ΚΑΠΕ έχει αρκετά χρόνια που προτείνει διάφορες σωστές-πραγματικά επιστημονικές μεθόδους. Είχααμε κύριοι κάποια πρόοδο???? Γνωρίζετε πολύ καλά τα πρόστιμα που πληρώνουμε για αυτό!!! και το καινούργιο πρόστιμο σύντομα θα είναι πραγματικότητα.

  ΄Ελεος κύριοι πρέπει να προχωρήσουμε κάποτε μπροστά….

  Τέλος τα Simulations αυτά είναι για τα εργαστήρια και όχι για την αγορά…εάν βάλουμε και στο τύπο την αμοιβή 1€/μ2 τότε μάλλον είναι ανέκδοτο!

  Με εκτίμηση,

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 23:26 | Αλέξης Παναγιωτίδης

  Παράγραφος 7 – άρθρο 5 : Μάλλον το σωστό είναι τελική κατανάλωση ενέργειας.
  Η αναγωγή της υπολογιζόμενης τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε πρωτογενή για το πετρέλαιο και το αέριο πως γίνεται ; Με βάση το βαθμό απόδοσης του λέβητα (καύσης και απωλειών τοιχωμάτων) ή κάνω λάθος ; Μα αυτά δεν ελέγχονται και σημειώνονται στο έντυπο της Ενεργειακής Επιθεώρησης ; Δεν πρέπει να αξιολογούνται διαφορετικά διαφορετικής ποιότητας συσκευές (λέβητες) και κατασκευές ;

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 21:03 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

  Πρέπει να υπάρχει αναφορά σε έγκυρα site (πανεπιστημιακά, κυβερνητικά κλπ) που διανέμουν ελεύθερο λογισμικό ενεργειακών μελετών κατάλληλα πιστοποιημένο.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 19:38 | hlektrismos

  Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας

  Φυσικό αέριο 0,196
  Πετρέλαιο θέρμανσης 0,264
  Ηλεκτρική ενέργεια 0,989 !!!!

  Υπάρχει μια σαφέστατη εύνοια προς το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και ενάντια στην ηλεκτρική ενέργεια.

  Προφανώς ο παραπάνω πίνακας έχει προκύψει απο τις μετρήσεις ρύπων του λιγνίτη που καίει η ΔΕΗ, ομως αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό, ούτε θα συμβαίνει πάντα, και όσο προχωραει η διείσδυση των ΑΠΕ, τόσο ο συντελεστής του ρεύματος ΠΡΕΠΕΙ να μειώνεται.

  ΠΡΕΠΕΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΛΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΑΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ.

  Αλλιώς είναι σαν να πολεμάμε τις ΑΠΕ που παράγουν ρεύμα και να ευνοούμε το πετρέλαιο.
  Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:04 | Θεόδωρος Πάνου

  Τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι πολύ περισσότερα και θα πρέπει μετά από σχετική παρουσίαση να εμπλουτισθούν. Ενημερωτικά στον ιστότοπο http://www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/Standards.asp?param=6072&title=CEN%2FTC+89

  Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρονται οι υποχρεώσεις των υλικών και προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν να είναι συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊθκές τεχνικές εγκρίσεις και κυριότερα με την υποχρεωτική σήμανση CE!

  θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπάρχουσες ΤΟΤΕΕ περιέχουν διατάξεις ασύμβατες με το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και θα πρέπει να αναθεωρηθούν.
  Ουσιαστικά προτείνεται αυτό το άρθρο να αποτελεί από μόνο του ξεχωριστή Υπουργική Απόφαση η οποία να εμπλουτίζεται και να τροποποιείται σύμφωνα με τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής τυποποίησης.
  Την αναθεώρηση αυτή κάλιστα μπορεί να αναλάβει να επικαιροποιεί ο ΕΛΟΤ

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 19:07 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ

  Πιστεύω ότι όταν αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε κάτι πρέπει να το εφαρμόζουμε σωστά και χωρίς εκπτώσεις.
  Στην προηγούμενη προσέγγιση του ΚΕΝΑΚ (ΚΑΠΕ) γινόταν πιο σωστός υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου:Για τα νέα κτίρια με βάση την ωριαία μέθοδο του ΕΝ ΙSO 13790 και για τα παλιά με τη μηνιαία μέθοδο του ΕΝ ΙSO 13790. Επίσης η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου γινόταν με βάση τις πραγματοποιούμενες ενεργειακές καταναλώσεις και όχι τις σχετικές ενεργειακές καταναλώσεις.
  Αν μας ενδιαφέρει με τον κανονισμό αυτό να συνεισφέρουμε πραγματικά στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη υπολογισμένες σωστά πραγματικές καταναλώσεις και όχι υπολογισμένες προσεγγιστικά σχετικές καταναλώσεις.
  Θα συμφωνήσω με τις επισημάνσεις του κ.Κίτσιου παραπάνω.

 • H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΤΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΛΕΖΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΝ ΕΝΑΝ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΑΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ Ή ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΕΝΑΚ ( ΚΑΠΕ) Η ΜΕΛΕΤΗ ΗΤΑΝ ΜΕ ΩΡΙΑΙΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΗΜΑ. ΕΔΩ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ?

  ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ( ΑΛΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΩΡΙΑΙΟ) ΤΟΤΕ ΠΟΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΤΤΕΕ 25-26 ΒΑΘΜΟΙ, ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 24 ΒΑΘΜΟΙ. ΠΟΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ? ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ !!

  ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΤΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ 25-26 ΒΑΘΜΟΙ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΚΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΤΟΤΤΕ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 21:23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Η υποχρέωση χρήσης λογισμικού Η/Υ όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 παρ. 1.6 δημιουργεί υπόνοιες για προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Εάν δέν υπάρχει εμπιστοσύνη στους επιθεωρητές-μηχανικούς για τους υπολογισμούς τότε βαδίζουμε εξ’ ορισμού λάθος.
  Μπορεί η επιτροπή ελέγχου των επιθεωρητών να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο λογισμικό για τον έλεγχο των υπολογισμών αλλά είναι κακό να υποχρεώνεται ο επιθεωρητής-μηχανικός να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο λογισμικό.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:13 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  ΄Αρθρο 5 παράγραφος 2.1. β.

  Αιτιολόγηση:
  Προκειμένου οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς να καταστούν ελκυστικότερες για τις ΑΣΟ, οι οποίες γενικά στερούνται κεφαλαίων, κρίνεται απαραίτητο να μην ισχύσει γι αυτές η προβλεπόμενη από το άρθρο 27Α του Ν. 3734/2009 τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από Φ/Β σταθμούς και την επιβαλλόμενη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα.

  Προτεινόμενη τροπολογία:
  Ειδικότερα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ιδιοκτησίας των ΑΣΟ και απορροφάται από το Δίκτυο της ΔΕΗ, θα τιμολογείται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το έτος 2009.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 01:39 | Κ. Γράψας

  Συμφωνώ με το:

  ‘Να υπάρχει αναφορά σε έγκυρα site (πανεπιστημιακά, κυβερνητικά κλπ) που διανέμουν ελεύθερο λογισμικό ενεργειακών μελετών κατάλληλα πιστοποιημένο.’

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:20 | ΓΑΒΑΛΑΣ Στέφανος

  Αναφέρεται ότι

  «Τα δεδομένα υπολογισμού καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ τα σχετικά Παραρτήματα της παρούσης και τα στοιχεία που προκύπτουν από την αρχιτεκτονική και τις Η/Μ μελέτες του κτιρίου»

  Επειδή το σύνολο σχεδόν των ΤΟΤΕΕ είναι τεχνικά απαρχαιομένες (ηλικίας περίπου 15 – 20 έτών)μήπως θα έπρεπε να μην γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι στις ΤΟΤΕΕ.

  Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το σύνολο των ΤΟΤΕΕ χρήζει ριζικής αναθεώρησης, προσθηκών και διορθώσεων τα οποία έχουν διαπιστωθεί κατά την πολυετή χρήση τους.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 16:08 | nikos ioannidis

  Επιβάλλεται να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των παλαιών κτιρίων.

  Π.Χ. Το πατρικό της μητέρας μου στο Μέτσοβο είναι ηλικίας 120 ετών αλλά έχει πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση από νέα διαμερίσματα ή κατοικίες αρκούντων μόνο των πέτρινων τοίχων διατομής ενός μέτρου γι αυτό. Πηγαίνω χειμώνα και το σπίτι παρόλο που είναι κλειστό και ακατοίκητο σε σταθερή βάση, με το που μπαίνεις αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά θερμοκρασίας σε σχέση με έξω, ζεσταίνεται δε πλήρως με χρήση μιάς σόμπας μέσα σε μισή ώρα. Το αντίστροφο συμβαίνει το καλοκαίρι όπου μέσα έχει καταπληκτική δροσιά χωρίς βέβαια χρήση… κλιματιστικού.

  Πέραν των άλλων λόγων (διατήρηση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής- η οποία άλλωστε είναι και η μητέρα της βιοκλιματικής) και μόνο ενεργειακά να το αντιμετωπίσει κανείς, ένα τέτοιο σπίτι με τα 50 ετών τζάμια του και 100 ετών κουφώματά του είναι πολύ αποδοτικότερο από ένα καινούργιο μονότουβλο με λίγο μόνωση και κουφώματα με διπλά τζάμια.

  ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΟΝΟ ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΠΑΛΙΩΝ (και ενεργειακά αποδοτικότατων) ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΛΙΩΝ Ι.Χ. ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 15:37 | ΔΗΜ.ΚΑΠ.

  Να υπάρχει αναφορά σε έγκυρα site (πανεπιστημιακά, κυβερνητικά κλπ) που διανέμουν ελεύθερο λογισμικό ενεργειακών μελετών κατάλληλα πιστοποιημένο.