Άρθρο 1- Σκοπός

1. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

2. Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό (ΘΨΚ), φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (ΣΗΘ).

3. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου:

3.1 Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧ.

3.2 Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.

3.3 Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων, τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων, του υπό μελέτη νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3661/2008.

3.4 Ορίζονται τα περιεχόμενα της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

3.5 Καθορίζεται η μορφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, καθώς και τα στοιχεία που αυτό θα περιλαμβάνει.

3.6 Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

 • Μετατρέποντας τα κτίρια στην Ελλάδα ώστε αντί για σπατάλη ενέργειας να συνεισφέρουν στην αειφορία του περιβάλλοντος

  Με το 40% της ενέργειας στην Ευρώπη να χρησιμοποιείται σε κτίρια, είναι καιρός να αρχίσουμε να μετατρέψουμε τα κτίριά μας ώστε αντί για σπατάλη ενέργειας να συνεισφέρουν στην αειφορία του περιβάλλοντος. Η παρούσα απόφαση που τελεί υπό διαβούλευση αποσκοπεί να εφαρμόσει για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) του 2002 στην Ελλάδα, προσφέρει τη δυνατότητα να μην ληφθούν μόνο τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να προχωρήσουμε και στην υλοποίηση των οδηγιών της «Αναδιατύπωσης της Οδηγίας για Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» (Recast of Energy Performance of Buildings Directive) που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τέλος του 2009. Και ενώ οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην «Αναδιατύπωσης της Οδηγίας για Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» δεν θα τεθούν σε ισχύ άμεσα, το κλίμα και τα ζητήματα για την ενέργεια που οδήγησαν στην έκδοσή αυτής της οδηγίας και η φιλόδοξη κατεύθυνσή της δικαιολογούν άμεση δράση σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και στην Ελλάδα.

  Παρακάτω φαίνεται το κείμενο για την Αναδιατύπωση της Οδηγίας (2009) στα Ελληνικά:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0780:FIN:EL:PDF
  και η ανακοίνωση για αυτήν (στα Αγγλικά):
  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/693&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en

  Η παρούσα πρόταση απόφασης για τον ΚΕΝΑΚ μας δίνει μια σημαντική ευκαιρία για να προχωρήσουμε μπροστά, σε εξοικονόμηση ενέργειας που θα ωφελήσει όλους μαζί και καθέναν ξεχωριστά. Προτείνουμε λοιπόν να εξεταστεί η «Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» και να ενσωματωθούν στον ΚΕΝΑΚ όσα μέτρα προβλέπονται σε αυτήν με σημαντικά κέρδη για όλη την Ελλάδα.

  Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τα κτίριά μας ώστε αντί για σπατάλη ενέργειας να συνεισφέρουν στην αειφορία του περιβάλλοντος.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 23:15 | Λεωνίδας Μπέης

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Η αλλαγή του κλίματος εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου αποδεικνύεται καθημερινά. Η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων που συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί επιτακτική παγκόσμια ανάγκη. Η χώρα μας πρέπει και μπορεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα οικολογικής συνείδησης, όπως είναι η Δανία. Το σχέδιο του ΚΕΝΑΚ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, δεδομένου ότι αυτά καταναλώνουν περίπου το 40% της ενέργειας. Έτσι η επένδυση στην εξοικονόμηση της ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μια «νέα μορφή ενέργειας» που έχει ανάγκη η χώρα μας.

  Στο σημείο αυτό παραθέτω κάποια σχόλια – σκέψεις πάνω στον ΚΕΝΑΚ.

  Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το τι είναι βιοκλιματικό κτίριο. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε με απλά λόγια ότι βιοκλιματικό είναι ένα κτίριο που καταναλώνει λιγότερη ή πολύ λιγότερη ενέργεια από ένα άλλο αντίστοιχό του (ανάλογα με τον τύπο και την περιοχή), χωρίς να επηρεάζονται οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης για τους χρηστές.

  Έτσι λοιπόν μιλώντας για ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ή ενεργειακή κατάταξη τους, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο η αναφορές και οι συγκρίσεις, στα υφιστάμενα κτίρια να γίνονται με βάση την τελική κατανάλωση σε ενέργεια, κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να ελέγξει και ο ιδιοκτήτης από τους λογαριασμούς ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δηλαδή θα μπορούσαν όλα τα υφιστάμενα κτίρια να καταταχθούν αρχικά σε μια κατηγορία με βάση την κατανάλωση της ενέργειας. Το κράτος δε χρειάζεται να υποχρεώσει τους ιδιοκτήτες να προβούν σε ανακαινίσεις. Αυτό θα το κάνει από μόνη της η ίδια η αγορά, αφού πλέον οδηγούμαστε σε μια νέα αγορά ακινήτων, η οποία θα συσχετίζει την ενεργειακή απόδοση με την εμπορική αξία του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να κρίνει αν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι αληθές, ή όχι. Έτσι το σύστημα θα γίνει αυτοελεγχόμενο και θα διασφαλίσει η αξιοπιστία των ενεργειακών επιθεωρητών και των μελετητών.

  Σε νέα κτίρια θα πρέπει να γίνεται μελέτη πρόβλεψης κατανάλωσης ενέργειας και αυτή η μελέτη να συγκρίνεται με την ενεργειακή αποτίμηση του κτιρίου μετά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το κτίριο ικανοποιεί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις (όρια κατανάλωσης ενέργειας), ώστε να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας και την ομαλή αφομοίωση – ενσωμάτωση της ενεργειακής μελέτης στις υπόλοιπες μελέτες, για την έκδοση οικοδομικής άδειας, προτείνω τα κτίρια που εφαρμόζουν τον σημερινό κανονισμό θερμομόνωσης να κατατάσσονται κατευθείαν στην κατηγορία Β. Για την μελέτη του κτιρίου με στόχο τις μηδενικές εκπομπές CO2 (κατηγορία Α+), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και ειδίκευση πάνω στο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων και σίγουρα θέματα που άπτονται του σχεδιασμού αυτού δεν μπορούν να γενικευτούν μέσα σε έναν νόμο. Κάθε κτίριο είναι μοναδικό και χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Έτσι είναι εσφαλμένη η υποχρεωτική ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον παθητικού ηλιακού συστήματος στα κτίρια. Δεν έχουν όλοι οι τύποι κτιρίων τις ίδιες ανάγκες. Η απαίτηση αυτή περιορίζει την αρχιτεκτονική ελευθερία, αλλά και την ελευθερία στην μελέτη του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου.

  Κατά τη άποψή μου η ορθή διαδικασία για τον (βιοκλιματικό) σχεδιασμό ενός κτιρίου πρέπει να ξεκινάει πρώτα από τον καθορισμό του κτιριολογικού προγράμματος και των αναγκών των χρηστών του κτιρίου, στη συνέχεια πρέπει να γίνεται ανάλυση του (μικρο)κλίματος και ο καθορισμός των ζωνών θερμικής άνεσης κι έτσι να υπάρχει ο άμεσος συσχετισμός αυτών των δύο. Ακολουθεί η διερεύνηση της μορφής του κτιρίου σε σχέση με διάφορους παράγοντες (αισθητικούς, λειτουργικούς, προσανατολισμός, ένταξη με τη αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής κ.α.). Η αρχιτεκτονική μορφή που θα προκύψει θα πρέπει να μελετηθεί ως προς τον προσανατολισμό και να γίνει η μελέτη των αντίστοιχων όψεων και η ορθή επιλογή του τρόπου ηλιοπροστασίας και των υλικών. Στη συνέχεια και αφού έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα προηγούμενα στάδια με στόχο την μείωση της ζήτησης σε ενέργεια, έρχεται η συμβολή της τεχνολογίας και των έξυπνων συστημάτων ψύξης – θέρμανσης με υψηλούς βαθμούς απόδοσης. Τέλος στοχεύοντας στις μηδενικές εκπομπές CO2, είναι δυνατό να μελετηθεί και η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτίριο.

  Έχοντας τις παραπάνω σκέψεις θεωρώ ότι η εισαγωγή του κτιρίου αναφοράς με τον τρόπο που εμφανίζεται στο άρθρο 9, περιπλέκει την διαδικασία και γενικεύει ουσιαστικά θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η αναφορά και η σύγκριση σαφώς και είναι απαραίτητη για να υπάρχουν κάποιοι στόχοι στον σχεδιασμό. Προτείνω λοιπόν να υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένες καταναλώσεις ενέργειας με στόχο την μείωση της ζήτησης σε ενέργεια από το υπό μελέτη κτίριο.

  Η πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα για την κατασκευή, ή την ανακαίνιση κτιρίων με στόχο τις μηδενικές εκπομπές CO2. Τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Καλό θα ήταν να θεσμοθετηθεί και κάποιο βραβείο για το πιο βιοκλιματικό κτίριο ανά κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένας υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του περιβάλλοντος.

  Τέλος, στο άρθρο 6 θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναφορά στην αλλαγή του κλίματος. Στην μελέτη του κλίματος θα πρέπει να υπολογίζεται και η προβλεπόμενη αλλαγή του κλίματος στα επόμενα χρόνια, γιατί ένα κτίριο δεν σχεδιάζεται μόνο για το σήμερα αλλά και για το μέλλον.

  Με εκτίμηση,
  Λεωνίδας Μπέης
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  MSc in Sustainable Environmental Design AA
  Architectural Association School of Architecture

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 23:42 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
  ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΗΛ/ΓΟΣ ΕΜΠ
  ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΤΕΕ 31586

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Με την εμπειρία μου των 30 ετών στο επάγγελμα του Μηχ/γου-Ηλ/γου, (6 έτη σε λειτουργεία, συντήρηση και επισκευή κεντρικών θερμικών και ψυκτικών εγκ/σεων δημοσίων κτιρίων, 20 έτη σε κατασκευή δημοσίων έργων κάθε κατηγορίας -πλην λιμενικών- κυρίως κτιριακών και Η/Μ, και 10 έτη σε μελέτη – κατασκευή πολυκατοικιών και μονοκατοικιών, θα επιθυμούσα να Σας υποβάλλω μιά πρόταση.

  Προτείνω, πρίν την υπογραφή τού Π/Δ, να εφαρμοστεί δοκιμαστικά ο ΚΕΝΑΚ (για να διαπιστωθεί αν αυτός λειτουργεί), και μάλιστα, κατά προτίμηση από τα μέλη της ομάδας εργασίας που τον συνέταξε. Πρός τούτο προσφέρω το σπίτι μου, μιά μονοκατοικία 150 m2 σχεδιασμένη με βιοκλιματικές αρχές. Ως μηχανικός δηλώνω ότι α)Θα παρέχω σχέδια της πολεοδομικής άδειας. β)Δεν έχω καλύψει η/υ χώρους. γ)Θα επιτρέψω την πρόσβαση σε όλους τους χώρους (γεγονός που δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο φαίνεται, και το οποίο θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες) δ)Το λεβητοστάσιο είναι επαρκώς συντηρημένο. ε)Δεν διαθέτω σύστημα ψύξης. ε)Θα προσπαθήσω να βρώ τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τις αποδείξεις αγοράς πετρελαίου των τελευταίων 2 ετών.

  Δηλώνω όμως, επίσης, ότι α)Δεν διαθέτω σχέδια αρχιτεκτονικών και Η/Μ του κτιρίου «ως κατασκευασθέν» (αρθρο 15 παρ.2) & β)Δεν θα επιτρέψω χρήση καταστροφικών μεθόδων (π.χ.διανοιξη οπών) για την διαπίστωση πάχους και είδους μονώσεων και την συμφωνία της κατασκευής με την πολεοδομική μελέτη.

  Αφού λοιπόν οι συντάκτες του Κανονισμού αγοράσουν τον εξοπλισμό που προβλέπεται στο παράρτημα 7, καθώς και το λογισμικό (εξ ιδίων παρακαλώ και όχι με χρήματα του Δημοσίου) υψους περί τις 35 – 40.000 Ε, και προβούν στην ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση του Πιστοποιητικού, παρακαλώ όπως κοστολογίσουν την όλη εργασία τους συνυπολογιζοντες και την Ευθύνη που θα φέρουν από μία επιθεώρηση, με την οποία θα διαφωνήσω ενδεχομένως ως ιδιοκτήτης (οχι ως μηχανικός), στην περίπτωση που μου απομειώνει την αξία του ακινήτου μου. Αμοιβή βεβαίως στο σχέδιο του Π.Δ. δεν καθορίζεται, αλλά ευρέως συζητείται η αμοιβή του 1 Ε/m2 (με ή χωρίς ΦΠΑ;;;). (Εδώ βεβαίως πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν η πλευρά αυτών που θα κληθούν να πληρώσουν, δηλ. των ιδιοκτητών, οι οποίοι στην Ελλάδα ταυτίζoνται κατα 80% με το κοινωνικό σύνολο).

  Εάν, μετά την διαδικασία αυτή, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (επιθεωρητές και ιδιοκτήτες) είναι ευχαριστημένοι, τότε προχωρήστε στην υπογραφή του Π/Δ, αλλιώς να είστε βέβαιη, ότι η εφαρμογή του θα συναντήσει τεράστιες δυσκολίες και τελικως θα καταστεί αυτό ανεφάρμοστο.

  Κα Υπουργέ,
  Πιστεύω ότι το πνεύμα του νόμου κατ’ εφαρμογή του οποίου συνταχθηκε το παρόν Π/Δ, των οδηγιών της Ε.Ε. αλλά και (κυρίως) η ουσία των εν λόγω διοικητικών πράξεων, είναι να μειωθεί η κατανάλλωση ενέργειας. Απο πού χάνεται ενέργεια (και άρα από πού δύναται να εξοικονοιμηθεί), είναι εύκολα αντιληπτό στον έμπειρο μηχανικό σε ποσοστό 80%. Είναι λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ΑΝΑΓΚΑΙΑ η θεσμοθέτηση ενός Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης, απλού, λειτουργικού, κατανοητού στον πελάτη-τελικό χρήστη, χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, χωρις όμως να δημιουργεί προβλήματα κατα την εφαρμογή του.

  Τέλος, παραβλέπω άλλα προβλήματα νομιμότητας και συμβατότητας με το Κοινοτικό Δίκαιο περί ελεύθερης διακίνησης ατόμων, προϊόντων και υπηρεσιών, του εν λόγω Π/Δ, όπως π.χ. η πρόβλεψη να πιστοποιούνται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές ΜΟΝΟ από το ΤΕΕ (το οποίο δεν είναι πιστοποιημένο το ίδιο ούτε να εκπαιδεύει -με τί πρόγραμμα σπουδών, ποιούς εισηγητές κλπ- ούτε και να διενεργεί εξετάσεις, και άρα πρέπει να πιστοποιηθεί πρώτα αυτό), στά οποία έχουν αναφερθεί άλλοι συνάδελφοι.

  Με θερμές ευχαριστίες για την δυνατότητα που έχουν πλέον οι Ελληνες πολίτες στην διαμόρφωση των Διοικητικών πράξεων που τους αφορούν, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, και με ειλικρινή εκτίμηση
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΕΜΠ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 22:10 | Γιώργος Βαλαβάνης

  Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η θεσμοθέτηση των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και των Ενεργειακών Επιθεωρητών πρέπει:
  – να έχει στόχο την ορθολογική χρήση ενέργειας, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους, παρέχοντας συνθήκες άνεσης στους χρήστες τους,
  – να στοχεύει στην εξοικονόμηση σημαντικών εγχώριων και εισαγόμενων ενεργειακών πόρων,
  – να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εθνική οικονομία, χωρίς να επιβαρύνονται ανεπίτρεπτα τα οικονομικά αδύναμα κοινωνικά στρώματα,
  – να ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και την εγχώρια προστιθέμενη αξία,
  – να στοχεύει στη μείωση της ανεργίας,
  – να μην υποκρύπτει την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων.

  Οι προτάσεις Επιστημονικών Συλλογικών Φορέων, όπως του ΤΕΕ, θεσμοθετημένου Συμβούλου της Πολιτείας και του Λαού, αλλά και του ΠΣΔΜΗ, Επιστημονικού Συλλόγου των καθ’ ύλην αρμόδιων για θέματα Ενέργειας, επιβάλλεται να μην αφήνουν υπόνοιες εξυπηρέτησης συντεχνιακών συμφερόντων.

  Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να αποδείξει στην κοινωνία,
  – ότι δεν σύρεται σε αποφάσεις εξυπηρέτησης οποιωνδήποτε συμφερόντων,
  – ότι δεν στοχεύει στην ισοπέδωση πτυχίων, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών,

  Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να νομοθετεί με κριτήρια εξυπηρέτησης των οικονομικών συμφερόντων των λίγων, αλλά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολλών, αποδείχνοντας κοινωνική ευαισθησία και ταυτόχρονα εξυπηρετώντας τα εθνικά (όσο και αν δεν αρέσει πλέον η λέξη στους νεόκοπους Αμερικανο-Ευρωπαϊστές) συμφέροντα της χώρας.

  Στην κρίσιμη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, την οποία μέχρι στιγμής πληρώνουν τα μικρά και μεσαία (με οικονομικά κριτήρια) στρώματα της κοινωνίας, δεν είναι επιτρεπτό να επιβάλλεται οποιοδήποτε χαράτσι για την έκδοση «Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης» κτιρίου ή διαμερίσματος, απλά επειδή πωλείται ή ενοικιάζεται.

  Επιβάλλεται όμως να δοθούν κίνητρα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση όλων των κτιρίων, αδιακρίτως έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας και ΟΧΙ αρχίζοντας από τα παλαιότερα κτίρια, ηλικίας άνω των 30 ετών, όπως ακούγεται.

  Οι κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής των νέων κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους, ο περιοδικός έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, πρέπει να καθορισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, αλλά ταυτόχρονα να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες και κατασκευαστές κτιρίων, προκειμένου να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια για την κατασκευή και κυρίως λιγότερη ενέργεια για τη λειτουργία των κτιρίων και των Η/Μ εγκαταστάσεών τους.

  Όταν – πολύ κακώς!!! – δίνονται κίνητρα για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ με καθαρά ή κυρίως εισαγόμενο εξοπλισμό, δεν επιτρέπεται οι ιδιοκτήτες, που θα ενοικιάσουν ή θα μεταβιβάσουν ένα διαμέρισμα, να υποχρεώνονται να πληρώσουν, για να προμηθευθούν «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης», όχι μόνο του διαμερίσματος, αλλά του κτιρίου!!!

  Εθνικός στόχος πρέπει να είναι η μείωση της σπατάλης ενέργειας και όχι η εξυπηρέτηση μεγάλων και μικρών συμφερόντων, είτε άλλων χωρών, είτε εισαγωγέων και εμπόρων, είτε συντεχνιών, σε βάρος των πολλών και μη εχόντων κτήματα και χρήματα.

  Δεν είναι επιτρεπτό να δίνονται κίνητρα εγκατάστασης Φ/Β στις στέγες κτιρίων (0,55€/kWh), αλλά να μη δίνονται κίνητρα για την εγκατάσταση Ηλιακών Συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή για την πρόσθετη θερμομόνωση των κτιρίων. Μήπως επειδή τα δεύτερα παράγονται και στην Ελλάδα; Μήπως τα συμφέροντα γύρω από τα Φ/Β είναι τόσο μεγάλα και ισχυρά;

  Δεν αρκεί η υποχρέωση κατάθεσης ενεργειακής μελέτης και δεν χρειάζεται έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς να υπάρχουν κίνητρα για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης;

  Σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους εκπαιδεύονται κατά τεκμήριο και κατά κύριο λόγο οι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. Με τη σημερινή εξειδίκευση στη διάρκεια σπουδών, ελάχιστοι και από αυτούς έχουν διδαχθεί όλα τα σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση θέματα.

  Όλες οι άλλες ειδικότητες που αναφέρονται στο Σχέδιο Π.Δ/τος εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα.

  Για να πιστοποιηθεί κάποιος ως Ενεργειακός Επιθεωρητής κτιρίων, πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία ειδικά μαθήματα.

  Πριν καθορισθεί ποια είναι τα απαραίτητα μαθήματα, που πρέπει να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος και η διάρκειά τους, επιβάλλεται να περάσει από διαγνωστικό τεστ. Άλλοι μπορεί να χρειάζονται 100 ώρες, άλλοι 300 και άλλοι … 1.000 ώρες διδασκαλίας! Δε μπορεί να μπαίνουν όλοι σε ένα τσουβάλι.

  Από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 γίνεται φανερό, ότι «επιδιώκεται» οι εμπλεκόμενες ειδικότητες Μηχανικών με το θέμα και τον σκοπό της ΚΥΑ να είναι του Αρχιτέκτονα, του Πολιτικού, του Μηχανολόγου και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Όλες μαζί και όχι η καθεμία για όλα.

  Αν υπήρχε στα Πολυτεχνεία ειδικότητα Μηχανικού κτιρίων και εγκαταστάσεών τους, θα μπορούσε το θέμα να αφορά μόνο αυτήν την ειδικότητα.

  Αν υπήρχε η ειδικότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που υπήρχε κάποτε στο ΕΜΠ, θα μπορούσε το μεγαλύτερο μέρος του σκοπού της ΚΥΑ να αφορά αυτήν την ειδικότητα.

  Σήμερα όμως, καλώς ή κακώς, υπάρχουν πολλές ειδικότητες και ακόμη περισσότερες εξειδικεύσεις Μηχανικών.

  Η άποψη, ότι η εκπαίδευση σε μια ειδικότητα, ακόμη περισσότερο η εξειδίκευση σε έναν τομέα και πολύ περισσότερο η σχετική με την ειδικότητα και την εξειδίκευση εμπειρία, μπορεί να αντικατασταθεί, υποκατασταθεί ή αναπληρωθεί από (ή με) ένα «σεμινάριο» κάποιων ωρών, φαίνεται τουλάχιστον «άστοχη». Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε, ότι υποκρύπτει και ταυτόχρονα αποκαλύπτει (!) τις συντεχνιακές επιδιώξεις διαφόρων ομάδων συμφερόντων, που κατάφεραν να περάσουν τις απόψεις τους στο Σχέδιο της ΚΥΑ για να εξυπηρετήσουν μόνο τα στενά οικονομικά τους συμφέροντα.

  Με βάση τους στόχους του άρθρου 1, θα έπρεπε να καταλήξει κανείς λογικά σε δύο προτάσεις:

  1)Η μελέτη σχεδιασμού νέων κτιρίων ή η ανακαίνιση υφισταμένων, πρέπει να υπογράφεται από Μηχανικούς των παραπάνω αναφερόμενων τεσσάρων ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονα, Πολιτικού, Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού). Τα μεμονωμένα γραφεία του ενός Μηχανικού, της μιας ειδικότητας για όλα, δεν είναι επαρκή για έναν ορθολογικό σχεδιασμό των κτιρίων.
  2)Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αποδοτικότητας κτιρίου πρέπει να υπογράφεται από Μηχανικούς των δύο ειδικοτήτων (Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), αφού διεξαχθεί έλεγχος με κατάλληλο εξοπλισμό και από τις δύο ειδικότητες Μηχανικών, παρουσία εξειδικευμένου τεχνίτη. Αυτό προκύπτει από την παράγραφο 3.1 του άρθρου 1: «ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧ».

  Οι παραπάνω προτάσεις θα μπορούσε να θεωρηθούν από όσους δεν συμπεριλαμβάνονται, ως «συντεχνιακές». Από κάποιους καλοπροαίρετους, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν «γραφειοκρατικές» ή «δαπανηρές».

  Η λύση στις ενστάσεις αυτές είναι η θεσμοθέτηση του «Πιστοποιημένου» (Certified) Μηχανικού και του «Επαγγελματία» (Professional) Μηχανικού. Πολλά Διπλώματα και τα περισσότερα από τα εγχώρια ή εισαγόμενα Πτυχία δεν έχουν αντίκρισμα γνώσεων. Είναι καιρός πια, υπό την πίεση μάλιστα διαφόρων ομάδων συντεχνιακών συμφερόντων, που διεκδικούν δια Νόμου απονομή ή/και διατήρηση «επαγγελματικών δικαιωμάτων», να μπει ο καθένας στη θέση του.

  Για τον ΚΕΝΑΚ και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, θεωρώ, ότι πρέπει να πιστοποιείται κάποιος ύστερα από αντικειμενικές και αδιάβλητες εξετάσεις, όχι (ή όχι μόνο) με βάση το Δίπλωμα/Πτυχίο και την πραγματική ή εικονική εμπειρία που κατέχει ή θα παρουσιάσει.

  Το ΤΕΕ θα μπορούσε / θα έπρεπε να αναλάβει το ρόλο του φορέα πιστοποίησης, σε συνεργασία με ΑΣΕΠ και συναρμόδια Υπουργεία.

  Γιώργος Βαλαβάνης
  Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων
  Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και
  Μηχανολόγων Μηχανικών του
  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  31 Ιανουαρίου 2010

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παραθέτει παρακάτω τις θέσεις του όσον αφορά τον Κανονισμό για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

  Η θέσπιση του Κ.ΕΝ.Α.Κ. αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα μεγάλο βήμα για τη χώρα μας, αφενός μεν προς την ορθολογικότερη χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, αφετέρου δε προς μια φιλική προς το περιβάλλον οικιστική ανάπτυξη. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η δημόσια διαβούλευση που διενεργείται έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει τις ορθότερες γνώμες και προτάσεις με στόχο τη σύνθεση ενός πλήρους πακέτου κανονισμών.

  Στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος οφείλει να υπενθυμίσει πως μόλις πρόσφατα το Τμήμα του οποίου τους απόφοιτους εκπροσωπεί μετονομάστηκε από «Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» σε «Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών». Αυτή η αναφορά γίνεται για να τονιστεί ο ξεκάθαρος προσανατολισμός του αντικειμένου των σπουδών που έχουν λάβει οι απόφοιτοι και δεν είναι άλλος από αυτόν της ενέργειας. Τονίζεται επίσης ότι παρά την μετονομασία το Τμήμα έχει διατηρήσει στο ακέραιο την εξειδίκευση που είχε στην Ενέργεια.

  Ο Σύλλογος είναι σύμφωνος με την φιλοσοφία και τις γενικές αρχές που διέπουν το σχέδιο νόμου, παρ’ όλα αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις:

  Η πρώτη αφορά τη διεκδίκηση του δικαιώματος των Διπλωματούχων Μηχανικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να εγγραφούν στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών με την έναρξη εφαρμογής του Κ.ΕΝ.Α.Κ. δίχως την απαίτηση παρακολούθησης σεμιναρίων ή εξετάσεων. Πυλώνας στήριξης του αιτήματος αυτού αποτελεί ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος, οποίος στον σκοπό ίδρυσης αναφέρει ρητά:
  «Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δίνεται έμφαση σε ενεργειακά θέματα όπως η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, η ορθολογική χρήση της και η περιβαλλοντολογική προστασία. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά:
  • Τη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων).
  • Τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

  Παράλληλα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το αντικείμενο της Ενεργειακής Επιθεώρησης καλύπτεται πλήρως από τα διδασκόμενα μαθήματα και τα εμπλεκόμενα εργαστήρια όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (παρατίθενται αυτούσια στο τέλος της επιστολής).

  Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αποκατάσταση ορισμένων αδικιών που υφίσταται ο κλάδος των Μηχανολόγων Μηχανικών, όσον αφορά την συμμετοχή τους στην μελέτη και την επίβλεψη τεχνικών έργων.

  Η υπό κατάργηση μελέτη θερμομόνωσης και συνεπακολούθως, οι μελέτες θέρμανσης – ψύξης – αερισμού, είναι αντικείμενα καθαρά μηχανολογικής θεώρησης. Δηλαδή, απαιτούν μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στα ενεργειακά ζητήματα, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες επιδόσεις και αποδόσεις. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές μέχρι και σήμερα, αντιμετωπίζονται επιφανειακά. Πέραν αυτού, και ενώ θα έπρεπε να απαιτείται μελέτη μηχανολόγου και μόνο, για κάθε κτίριο, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι εν λόγω μελέτες συντάσσονται και από άλλους μηχανικούς όπως αναφέρεται στη Νομοθεσία. Ταυτόχρονα, η απλοϊκή θεώρηση τους, τόσο από τους συντάσσοντες, όσο και από το κράτος, οδηγεί στα διαμετρικώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.

  Επομένως, ο Σύλλογος οφείλει να διεκδικήσει για το σύνολο του κλάδου των Μηχανολόγων Μηχανικών την αποκλειστική υπογραφή των ενεργειακών μελετών και την υποχρεωτική ένταξη της στον φάκελο της άδειας κάθε οικοδομής.

  Ωστόσο, από αυτήν την διαδικασία δεν μπορούν να αποκλειστούν και μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν την επιστημονική επάρκεια τους σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακού σχεδιασμού του δομημένου χώρου. Αυτό προϋποθέτει την επαρκή τεκμηριώσει τεχνογνωσίας, είτε μέσω ικανού αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων ειδικότητας, είτε μέσω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, είτε μέσω ειδικών σεμιναρίων μακράς διαρκείας υπό την αιγίδα του ΤΕΕ. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά τα σεμινάρια θα είναι μόνο Διπλωματούχοι Μηχανικοί.

  Η τρίτη παρέμβαση του Συλλόγου αφορά τον ΚΕΝΑΚ και τα ουσιαστικά και μετρίσιμα αποτελέσματα που οφείλει να παρουσιάσει. Για αυτό το λόγο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η επιστημονικά τεκμηριωμένη επαλήθευση των συμπερασμάτων της ενεργειακής πιστοποίησης ενός κτιρίου είτε αυτή γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται επί των μελετών, είτε με κάποιο αποδεκτό διεθνώς εργαλείο προσομοίωσης. Η επαλήθευση αυτή μπορεί να γίνει μόνο με πραγματικές μετρήσεις της απόδοσης με ειδικό εξοπλισμό.

  Ο Σύλλογος οφείλει να προτείνει την άμεση εκπαίδευση προσωπικού που θα στελεχώνει την υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση του έργου των ενεργειακών επιθεωρητών, την επαλήθευση με επί τόπου μετρήσεις και έλεγχο ιστορικού καταναλώσεων (λογαριασμοί ρεύματος, αερίου, πετρελαίου κ.ο.κ.), για τον έλεγχο του έργου των ενεργειακών επιθεωρητών, σε μεγάλο δείγμα κτιρίων, την επιβολή κυρώσεων και την αφαίρεση της άδειας του ενεργειακού επιθεωρητή μετά από τη διαπίστωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων πιστοποιήσεων και τέλος την υποχρεωτική τήρηση όλου του ιστορικού ενεργειακών καταναλώσεων ειδικά από μεγάλα κτίρια και επιχειρήσεις.

  Η τέταρτη παρέμβαση του Συλλόγου αφορά την 10ετή εμπειρία που αναφέρεται στο Άρθρο 8 του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος. Αν πρέπει με κάποιον τρόπο να αξιοποιηθεί η κατ’ ελάχιστον «10ετής εμπειρία» ορισμένων μηχανικών προκειμένου να λειτουργήσει ο θεσμός των Ενεργειακών Επιθεωρητών, ο Σύλλογος προτείνει την τοποθέτηση των «έμπειρων» σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό με αντικείμενο την εξέταση και επικύρωση των αποτελεσμάτων των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Διότι ο Σύλλογος πιστεύει ακράδαντα πως αν ένας τρόπος υπάρχει ώστε να διαπιστωθεί ακριβοδίκαια η εμπειρία και η πραγματική γνώση ενός αντικειμένου, αυτός είναι οι γραπτές και αδιάβλητες εξετάσεις και όχι ο διαχωρισμός των μηχανικών με αυθαίρετο τρόπο σε έμπειρους και μη, σε ειδικούς και μη.

  Εν κατακλείδι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προτείνει για τη δίκαιη αξιολόγηση των αιτημάτων του να εξετάσετε προσεκτικά τα σημαντικά αυτούσια αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ που ακολουθούν και είναι σχετικά με το αντικείμενο της ενεργειακής επιθεώρησης. Έτσι θα γίνει εύκολα αντιληπτό το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, η εμβάθυνση σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων που αποκτούν οι απόφοιτοί του, ο σκοπός του τμήματος και τελικά ο λόγος ίδρυσής του από την Ελληνική Πολιτεία.

  Αυτούσια αποσπάσματα από τον Οδηγό Σπουδών

  116 Ηλεκτροτεχνία
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  3 5 4
  Προαπ/να: Φυσική, Μαθηματικά, Υπολογιστές
  Σκοπός: Να εισάγει το φοιτητή στις βασικές γνώσεις θεωρίας και ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Ο φοιτητής αποκτά τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει σε επόμενα μαθήματα θέματα ηλεκτρικών μηχανών και μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.
  Περιεχόμενο: Ηλεκτρικό φορτίο, ρεύμα, τάση, ισχύς. Νόμοι Kirchhoff και θεώρημα Tellegen. Ηλεκτρικά στοιχεία. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση ισορροπίας. Θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αμοιβαία επαγωγή και μετασχηματιστής. Ισχύς και ενέργεια σε κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση. Συντελεστής ισχύος και διόρθωση. Συμμετρικά και ασύμμετρα τριφασικά κυκλώματα. Ανάλυση κυκλωμάτων με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση. Αρμονικές και σειρά Fourier. Δίοδοι και ανορθωτικές διατάξεις.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 2 κατ’ οίκον εργασίες
  Αξιολόγηση: 50% τελική γραπτή εξέταση, 30% πρόοδος και 20% κατ’ οίκον εργασίες.
  Βιβλιογραφία: 1)Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ν. Μάργαρης, Τόμος Α, εκδόσεις Τζιόλα, 2)Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα, Ε. Παπαδόπουλος, εκδόσεις ΕΜΠ., 3)Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Edminister, Εκδόσεις ΕΣΠΙ., 4)Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Γ. Χατζαράκης, Τόμος Β, εκδόσεις Τζιόλα.

  118 Μετάδοση Θερμότητας
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  5 5 6
  Προαπ/να: Μηχανική Ρευστών, Διαφορικές Εξισώσεις
  Σκοπός: 1) Κατανόηση των μηχανισμών μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία, 2) Ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων της μηχανικής που περιλαμβάνουν διεργασίες μετάδοσης θερμότητας, 3) Απόκτηση του ελάχιστου επιπέδου γνώσεων που είναι απαραίτητο για έναν/μία μηχανικό, και τέλος 4) Ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου που χρειάζεται για περαιτέρω μελέτη.
  Περιεχόμενο: Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας – αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία. Αγωγή θερμότητας, νόμος Fourier, εξίσωση διάχυσης ενέργειας με αγωγή, απλοποίηση και επίλυση της εξίσωσης διάχυσης χωρίς ή με παραγωγή (πηγή) θερμότητας, μονοδιάστατη αγωγή θερμότητας, θερμικές αντιστάσεις αγωγής και συναγωγής, μετάδοση θερμότητας σε πτυχωτές επιφάνειες. Δυσδιάστατη αγωγή θερμότητας, εξίσωση Laplace, αναλυτικές λύσεις, γραφική μέθοδος, μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών, μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, παράγων μορφής. Μεταβατική θερμική αγωγή, μέθοδος ομοιόμορφων ιδιοτήτων, αριθμός Biot, ημιάπειρο μέσο, διαγράμματα μεταβατικής αγωγής σε μια διάσταση. Συναγωγή, νόμος ψύξης Newton, αριθμός Reynolds, στρωτή και τυρβώδης ροή, αριθμός Nusselt, εξίσωση ενέργειας, εξισώσεις Navier-Stokes, εξισώσεις στρωτού οριακού στρώματος, μετάδοση θερμότητας σε εξωτερικές ροές, μετάδοση θερμότητας σε εσωτερικές ροές, αναλογία μεταξύ μεταφοράς ορμής και θερμότητας (Reynolds), αναλογία Chilton-Colburn. Φυσική συναγωγή, συντελεστής θερμικής διαστολής, αριθμός Grashof, φυσική συναγωγή γύρω από κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, φυσική συναγωγή σε εσώκλειστους χώρους, ζώνες ανακυκλοφορίας, κελιά Bernard, συνδυασμένη φυσική και εξαναγκασμένη συναγωγή. Bρασμός και συμπύκνωση. Θερμική ακτινοβολία, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ακτινοβολία μέλανος σώματος, νόμος μετατόπισης Wien, βαθμός εκπομπής ακτινοβολίας, απορροφητικότητα, διαπερατότητα, ανακλαστικότητα, διαχέουσες επιφάνειες, φαιές επιφάνειες, νόμος του Kirchhoff, συντελεστές όψης, ανταλλαγή ακτινοβολίας μεταξύ επιφανειών μέλανων σωμάτων, ανταλλαγή ακτινοβολίας μεταξύ επιφανειών μη-μέλανων φαιών σωμάτων.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις
  Αξιολόγηση: 25% εξέταση προόδου, 75% τελική εξέταση
  Βιβλιογραφία: 1) Κακάτσιος, Ξ. Κ., Μετάδοση θερμότητας, Κλειδάριθμος, 2002, 2) Διδακτικές σημειώσεις, 3) Μουσιόπουλος, Ν. Σ., Εισαγωγή στη μετάδοση θερμότητας, Εκδόσεις Γιαχούδη, 1991, 4) Brodkey, R. S. and Hersey, H. C., Transport phenomena, McGraw Hill, 1988 (ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις Τζιόλα).

  122 Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  5 5 4.5
  Προαπ/να: Μηχανική Ρευστών I, Στατιστική, Μαθηματικά I, II, III
  Σκοπός: Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές των τεχνικών πραγματοποίησης πειραματικών μετρήσεων. Ο φοιτητής εισάγεται στις έννοιες της μετρητικής τεχνολογίας και της στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια εξοικειώνεται με τις αρχές λειτουργίας των μετρητικών οργάνων που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με την διαδικασία πραγματοποίησης εργαστηριακών μετρήσεων και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.
  Περιεχόμενο: Μετρητική Τεχνολογία: Η έννοια της μέτρησης. Πρότυπα μεγέθη. Βαθμονόμηση. Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά σημάτων εισόδου-εξόδου. Μαθηματική θεώρηση μετρητικών συστημάτων. Στατιστική ανάλυση μετρήσεων. Αβεβαιότητα και σφάλματα μετρήσεων. Επεξεργασία σήματος.
  Πειραματικές Μέθοδοι: Ψηφιακή δειγματοληψία. Μέτρηση πίεσης. Μέτρηση ταχύτητας. Μέτρηση θερμοκρασίας.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 2 εργαστηριακές ασκήσεις.
  Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% εξέταση προόδου.
  Βιβλιογραφία: 1) Διδακτικές Σημειώσεις, 2) Τεχνική Μετρήσεων στη Μηχανική των Ρευστών. Α. Γούλας. Εκδ. Γιαχουδη-Γιαπουλη, 1988.

  127 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ
  6 5 3.5
  Προαπ/να:
  Σκοπός: Εισαγωγή στια συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  Περιεχόμενο: Εισαγωγή στα θέματα ενεργειακής πολιτικής και χρήσης ενέργειας. Ενέργεια και Ευρωπαϊκή ένωση. Ενεργειακή ανάλυση, Πράσινη Βίβλος, Λευκή Βίβλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.. Ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας. Ηλιακή Ενέργεια, προέλευση και τρόποι χρήσης της, ενεργητικά και παθητικά Ηλιακά Συστήματα. Αιολική ενέργεια. Γεωθερμική Ενέργεια, Βιομάζα, Υδροηλεκτρική Ενέργεια. Περιβαλλοντική ανάλυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Θερμοδυναμική Ανάλυση των Συστημάτων ΑΠΕ, Ενεργειακή Ανάλυση.
  Διδασκαλία: Προφορικές Παραδόσεις
  Αξιολόγηση: Δύο εξετάσεις, πρόοδος και τελική. Εργασία
  Βιβλιογραφία Σημειώσεις

  143 Εισαγωγή στη Διαχείριση Ενέργειας
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ
  2 5 4.5
  Προαπ/να: Φυσική
  Σκοπός: Το μάθημα εισάγει το φοιτητή στις βασικές αρχές της διαχείρισης ενέργειας. Παρουσιάζει τα βασικά αντικείμενα της διαδικασίας διαχείρισης ενέργειας, των τεχνικών και των εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων.
  Περιεχόμενο: Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, διαχείριση υδρογόνου, εξοικονόμηση ενέργειας, Ενεργειακοί έλεγχοι, τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης, βελτίωση απόδοσης φωτισμού, καύση και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων, ατμοπαραγωγοί και απόδοση συστημάτων διανομής, συστήματα ελέγχου και υπολογιστές, διαχείριση ενεργειακών διαδικασιών, μόνωση, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και διαχείριση βιομηχανικού ύδατος.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις
  Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση
  Βιβλιογραφία: 1) Σημειώσεις, 2) Οδηγός στη Διαχείριση Ενέργειας, Capehart B., 2002, Fainmont Press

  207 Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ
  8 5 5
  Προαπ/να: Μετάδοση Θερμότητας, Θερμοδυναμική Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, Εισαγωγή στους Η/Υ, Μαθηματικά Ι, ΙΙ.
  Σκοπός: Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στις βασικές γνώσεις θεωρίας, σχεδίασης και ανάλυσης συστημάτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού συνδυάζοντας τις Προαπ/να:. Ενθαρρύνεται η χρήση Η/Υ για την εφαρμογή των μεθοδολογιών σχεδίασης και ο φοιτητής εφαρμόζει την αποκτηθείσα γνώση κατά την πραγματοποίηση δύο μελετών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
  Περιεχόμενο: Εισαγωγή: Στόχοι ρύθμισης θερμικού περιβάλλοντος. Στοιχεία από τη μεταφορά θερμότητας και τη θερμοδυναμική. Θερμική άνεση. Ψυχρομετρία. Στοιχεία ηλιακής ακτινοβολίας – θερμικά κέρδη. Θέρμανση: Μονωτική συμπεριφορά υλικών, θερμομόνωση. Υπολογισμός θερμικών φορτίων. Περιγραφή και διαστασιολόγηση συστημάτων θέρμανσης. Ψύξη: Θεωρητικός και πραγματικός ψυκτικός κύκλος συμπίεσης ατμού. Ψυκτικά μίγματα. Συστήματα ψύξης με μηχανική συμπίεση ατμού. Αντλίες θερμότητας. Ψύξη με συστήματα απορρόφησης. Κλιματισμός: Περιγραφή συστημάτων κλιματισμού. Θερμικά κέρδη και υπολογισμός ψυκτικών φορτίων. Διαστασιολόγηση βασικών εξαρτημάτων και δικτύων αεραγωγών.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 2 κατ’ οίκον εργασίες.
  Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ’ οίκον εργασίες.
  Βιβλιογραφία: 1) Διδακτικές Σημειώσεις, 2) Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός. Σχεδιασμός και Ανάλυση. F. McQuiston, J. Parker, Εκδ. ΙΩΝ, 2003.

  209 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  7 5 5.5
  Προαπ/να:
  Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία, καθώς και στις μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης των σχετικών επενδύσεων.
  Περιεχόμενο: Η δομή της βιομηχανίας και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ενεργειακή ανάλυση βιομηχανικών συστημάτων. Ενεργειακή ανάλυση συστημάτων παραγωγής καυσίμων. Μεθοδολογίες και διαδικασίες ενεργειακής επιθεώρησης. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων: χρόνος αποπληρωμής, καθαρή παρούσα αξία και εσωτερικός βαθμός απόδοσης. Παραδείγματα για τα κτίρια και τη βιομηχανία. Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία. Οικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση διεργασιών. Ενεργειακή ανάλυση μερικών βιομηχανικών τομέων, όπως η βιομηχανία αλουμίνας/αλουμινίου, η πετροχημική βιομηχανία, η βιομηχανία σιδήρου/χάλυβα. Ασκήσεις (υπολογισμοί). Επίσκεψη εργοστασίου (κατά τις εκάστοτε δυνατότητες).
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις εβδομαδιαίως).
  Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση
  Βιβλιογραφία: 1) «Πανεπιστημιακές σημειώσεις» του Π.Α. Πηλαβάκη, ΠΔΜ και 2) Βιβλίο «Αρχές εξοικονομήσεως ενέργειας σε συστήματα παραγωγής θερμότητας – καύση» του Α. Λυγερού, ΕΜΠ.

  240 Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  8 5 4
  Προαπ/να: Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικές Μηχανές
  Σκοπός: Εισαγωγή στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μελέτη εφαρμογών όπου απαιτείται η σύνθεση γνώσεων και εργαλείων Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
  Περιεχόμενο: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων, μελέτες ανελκυστήρων, αλεξικεραύνων, χρήση εξειδικευμένου λογισμικού εγκαταστάσεων, κ.ά. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές: καθοδική προστασία, μη καταστροφικός έλεγχος υλικών και κατασκευών, φωτοβολταϊκά συστήματα, κ.ά.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 2 κατ’ οίκον εργασίες
  Αξιολόγηση: 50% τελική γραπτή εξέταση, 50% κατ’ οίκον εργασίες.
  Βιβλιογραφία: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης (Π. Ντοκόπουλος-Εκδόσεις ΖΗΤΗ)

  241 Αξιοπιστία, Συντήρηση και Ασφάλεια Συστημάτων
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  7 5 4.5
  Προαπ/να: Στατιστική, Η/Υ
  Σκοπός: Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες της αξιοπιστίας, της συντήρησης και της επικινδυνότητας απλών ή σύνθετων μηχανολογικών εξαρτημάτων ή συσκευών. Βοηθά τον φοιτητή να συνδυάσει τις γνώσεις του από το μάθημα της στατιστικής με την επίλυση προβλημάτων αξιοπιστίας και χάραξης ορθολογικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής συντήρησης σε επιχειρησιακά και βιομηχανικό περιβάλλον.
  Περιεχόμενο: Θεωρία Αξιοπιστίας: Βασικές έννοιες, συνήθεις συναρτήσεις αξιοπιστίας. Εκθετική κατανομή, κατανομή Γ, κατανομή Weibull, κανονική κατανομή. Αξιοπιστία συστημάτων, εκτίμηση αξιοπιστίας. Markov διαδικασίες, πρόβλεψη αξιοπιστίας με ανάλυση πρωτογενών στοιχείων, δένδρα βλαβών, προσομοίωση Monte-Carlo, Duane μοντέλο. Συλλογή δεδομένων αξιοπιστίας, κόστος αξιοπιστίας. Οικονομική Πολιτική Συντήρησης: συντελεστής συντήρησης, οικονομικές συνέπειες χρόνου ακινησίας, οικονομική συντήρηση. Καθοριστικές πολιτικές αντικατάστασης: γενική θεωρία αντικατάστασης, αντικατάσταση μηχανημάτων. Στοχαστικές πολιτικές αντικατάστασης: προληπτική αντικατάσταση, ομαδική προληπτική αντικατάσταση, ολοκληρωμένη παραγωγική συντήρηση. Xρήση προσομοίωσης στη συντήρηση και αντικατάσταση.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση Η/Υ) και δύο κατ’ οίκον εργασία.
  Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ’ οίκον εργασία ή/και εξέταση με τη χρήση Η/Υ
  Βιβλιογραφία: I. Μπακούρος, «Ειδικά θέματα για την ποιότητα, Τόμος Δ’, Αξιοπιστία και Συντήρηση», Ε.Α.Π. 2000

  316 Ηλιακή Τεχνική/Φωτοβολταϊκά Συστήματα
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  9 4 4
  Προαπ/να: Μετάδοση Θερμότητας, Αριθμητική Ανάλυση, Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός, Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  Σκοπός: Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές των τεχνικών εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας. Ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις μεθοδολογίες εκτίμησης της διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας και εισάγεται στις μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάλυσης συστημάτων εκμετάλλευσής της. Ενθαρρύνεται η χρήση Η/Υ για την εφαρμογή των μεθοδολογιών σχεδίασης και η αποκτηθείσα γνώση εφαρμόζεται κατά την πραγματοποίηση μελέτης σχεδιασμού συστήματος επίπεδων ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών στοιχείων.
  Περιεχόμενο: Ηλιακή ακτινοβολία. Παράμετροι και υπολογισμός προσπιπτώμενης ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντια και κεκλιμένη επιφάνεια. Εκτίμηση ενεργειακών αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες. Συγκεντρωτικοί συλλέκτες. Ενεργειακές αποθήκες. Ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα θερμικών διεργασιών. Μέθοδος καμπυλών f. Φωτοβολταϊκή τεχνολογία, πλαίσια, συστήματα. Διαστασιολόγηση.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 1 κατ’ οίκον εργασία.
  Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ’ οίκον εργασία.
  Βιβλιογραφία: 1) Διδακτικές Σημειώσεις, 2) Ηλιακή Ενέργεια. Α. Μοσχάτος. Εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1992.

  318 Ανεμογεννήτριες –Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  9 4 4
  Προαπ/να: Μηχανική Ρευστών I, Στροβιλομηχανές
  Σκοπός: Βασικός Σκοπός: του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία ανεμογεννητριών και υδροστροβίλων. Ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώση και κατανόηση σε βάθος των βασικών αρχών, της λειτουργίας, των ροϊκών φαινομένων και των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών των παραπάνω μηχανών. Επίσης θα αποκτήσει εμπειρία στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών ανάλυσης, σχεδιασμού και επιλογής διαφόρων κατηγοριών ανεμογεννητριών και υδροστροβίλων. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων, η διεξαγωγή πειραματικής άσκησης και απαιτείται η εκπόνηση μίας ομαδικής εργασίας.
  Περιεχόμενο: Ανεμογεννήτριες – Γνωριμία με την αιολική ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες. Ατμόσφαιρα και αιολικό δυναμικό. Τύποι και υποσυστήματα ανεμογεννητριών. Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα. Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα. Στατική και δυναμική φόρτιση ανεμογεννητριών. Επιλογή θέσης εγκατάστασης. Αιολικά πάρκα. Πρακτικά στοιχεία επιλογής ανεμογεννητριών. Οικονομικά μεγέθη ανεμογεννητριών. – Υδροστρόβιλοι – υδροηλεκτρικά έργα – Υδροηλεκτρική ενέργεια, παγκόσμια και εθνική κατάσταση, πλεονεκτήματα και επιπτώσεις. Υδροηλεκτρικά έργα, ταξινόμηση έργων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, υδροδυναμικό δυναμικό, υδρογραφήματα. Αρχές λειτουργίας και κατάταξη υδροστροβίλων, υδροστρόβιλοι δράσεως, υδροστρόβιλοι αντιδράσεως, αρχές ομοιότητας, ειδικός αριθμός στροφών, σπηλαίωση.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και εργαστηριακή άσκηση αεροδυναμικής, εργαστηριακή άσκηση ανάπτυξης υπολογιστικής μεθόδου
  Αξιολόγηση: 50% τελική γραπτή εξέταση, 30% ομαδική εργασία, 10% εργαστηριακή άσκηση, 10% υπολογιστική άσκηση.
  Βιβλιογραφία: 1) Γ. Μπεργελές, «Ανεμοκινητήρες», Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ.2) Σημειώσεις. 3) Ιστοσελίδα μαθήματος.

  321 Κύκλος Ζωής Ενεργειακών Συστημάτων
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  9 4 3
  Προαπ/να: Βασικές αρχές ενεργειακών συστημάτων
  Σκοπός: Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στις βασικές γνώσεις εφαρμογής του εργαλείου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στα ενεργειακά συστήματα. Η ανάλυση των ενεργειακών συστημάτων, συμβατικών καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κύκλο ζωής τους σε συνδυασμό με την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδηγεί στον σωστό τρόπο αξιολόγησης και σύγκρισης τους.
  Περιεχόμενο: Το μάθημα καλύπτει το θέμα εξέτασης και αξιολόγησης των ενεργειακών συστημάτων σύμφωνα με τις αρχές της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, λαμβανομένων υπόψη των σταδίων παραγωγής, χρήσης και απόρριψής τους. Αθροιστικό ισοζύγιο ενέργειας κατά την παραγωγή, χρήση και απόρριψη ενεργειακών συστημάτων. Κατανάλωση πρώτων και βοηθητικών υλών κατά την παραγωγή και χρήση των συστημάτων. Απόρριψη, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους. Εκπομπή αερίων ρύπων σε όλα τα στάδια ζωής των συστημάτων. Βάσεις δεδομένων και εξειδικευμένο λογισμικό. Κανονισμοί και πρότυπα που ισχύουν: EMAS, ISO, οικολογικό σήμα
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 1 κατ’ οίκον εργασία.
  Αξιολόγηση: 35% τελική γραπτή εξέταση, 20% πρόοδος, 45% εργασία.
  Βιβλιογραφία: 1) Διδακτικές Σημειώσεις 2)Βιβλιογραφία: ανάλογα με το θέμα της εργασίας

  322 Υλικά κατασκευής και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  10 4 3.5
  Προαπ/να:
  Σκοπός: Το μάθημα αυτό εστιάζεται στην παρουσίαση των βασικών δομικών υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε κτιριακές εφαρμογές με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, αερισμό και φωτισμό.
  Περιεχόμενο: Δομικά υλικά εξοικονόμησης ενέργειας: Ιδιότητες-απαιτήσεις-χαρακτηριστικά. Συμβατικά, διαφανή και υβριδικά θερμομονωτικά υλικά. Εφαρμογές θερμομονωτικών υλικών. – Συστήματα ολοκληρωμένης θερμομόνωσης. Εφαρμογές. Σύνθετα δομικά στοιχεία: θερμομονωτικά κουφώματα, υαλοπετάσματα, «έξυπνα» κουφώματα. Συνδυασμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας: Εφαρμογές συστημάτων αερισμού, αντλιών θερμότητας, συστημάτων επανάκτησης θερμότητας. Συστήματα αποθήκευσης θερμότητας για κάλυψη ετεροχρονισμένης ζήτησης. Εφαρμογές.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις
  Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% εξέταση προόδου
  Βιβλιογραφία: Διδακτικές Σημειώσεις

  324 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Ι
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  9 4 5
  Προαπ/να: Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός
  Σκοπός: Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού για την επίτευξη της μικρότερης δυνατής κατανάλωσης ενέργειας, τόσο σε επίπεδο μεμονωμένου κτιρίου όσο και επίπεδο οικισμών και δομημένου περιβάλλοντος γενικότερα. Αυτές οι γνώσεις βρίσκουν εφαρμογή σε απλή ενεργειακή μελέτη ενός κτιρίου χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
  Περιεχόμενο: Συνθήκες θερμικής άνεσης: προσδιορισμός απαιτήσεων ανάλογα με το κτίριο και τη χρήση. – Ενεργειακό και θερμικό ισοζύγιο του κτιρίου: Παράμετροι, φορτία θέρμανσης-ψύξης-αερισμού και φωτισμός, εγκαταστάσεις, Έλεγχος του ηλιακού κέρδους – Φυσικός φωτισμός κτιρίων: Παράμετροι, απαιτήσεις, διατάξεις, σχεδιασμός. – Παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση των κτιρίων. Σχεδιασμός και ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων στο κτιριακό κέλυφος. – Βέλτιστος συνδυασμός θερμομόνωσης, θερμικής μάζας και παθητικών ηλιακών συστημάτων. Επιλογή συστήματος θέρμανσης ανάλογα με τα κτιριολογικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις. – Στατικές μέθοδοι υπολογισμού Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων – Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων-ενεργειακή ταυτότητα
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και κατ’ οίκον εργασία.
  Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 15% εξέταση προόδου,15% κατ’ οίκον εργασία.
  Βιβλιογραφία: 1) Διδακτικές Σημειώσεις, 2) P. Achard, R. Gicquel ,Το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για τα Παθητικά Ηλιακά Κτίρια, Μαλλιάρης-Παιδεία για την Ε. Επιτροπή.

  327 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων ΙΙ
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ
  10 4 5
  Προαπ/να: Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Ι
  Σκοπός: Στο μάθημα γίνεται εμβάθυνση στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων. Εξετάζεται η δυναμική ενεργειακή προσομοίωση των κτιρίων ως εργαλείο μελέτης και αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. – Παράλληλα, εξετάζονται μέθοδοι με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη ψυχρή περίοδο του έτους και ο αερισμός των κτιρίων ως παράμετρος διαμόρφωσης συνθηκών άνεσης, διασφάλισης της ποιότητας του αέρα και μέσο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ο σπουδαστής αξιοποιεί τις παραπάνω γνώσεις στην εκπόνηση μιας αναλυτικής μελέτης ενεργειακής βελτιστοποίησης ενός κτιρίου.
  Περιεχόμενο: Φυσικός δροσισμός κτιρίων: Ηλιοπροστασία, παθητικές και υβριδικές τεχνικές φυσικού δροσισμού με ημερήσιο και νυχτερινό αερισμό, εξάτμιση, ακτινοβολία και αγωγιμότητα προς το έδαφος. Συστήματα παθητικού δροσισμού. Φυσικός και τεχνητός αερισμός των κτιρίων. Συστήματα μεταφοράς και διάχυσης του αέρα. Συστήματα επανάκτησης θερμότητας. – Ποιότητα αέρα: απαιτήσεις σε νωπό αέρα και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύνδρομο του «άρρωστου κτιρίου». Δυναμική ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων: Μέθοδοι, εφαρμογές.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και κατ’ οίκον εργασία.
  Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ’ οίκον εργασία.
  Βιβλιογραφία: Διδακτικές Σημειώσεις

  348 Φαινόμενα Καύσης
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  9 4 3
  Προαπ/να: Μετάδοση Θερμότητας, Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Μαθηματικά
  Σκοπός: H παρουσίαση βασικών φαινομένων που καθορίζουν την καύση, όπως η χημική ισορροπία, η χημική κινητική και τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας ορμής και ενέργειας. Επίσης η παρουσίαση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη διεργασία της καύσης.
  Περιεχόμενο: Κινητική θεωρία των αερίων, φαινόμενα μεταφοράς, στοιχεία χημικής θερμοδυναμικής. Γενικές έννοιες χημικής κινητικής: τάξη της αντίδρασης, αλυσιδωτές αντιδράσεις, μόνιμη κατάσταση και μερική ισορροπία. Εκρηκτικά όρια και οξειδωτικά χαρακτηριστικά καυσίμων (υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, παραφίνες, αρωματικοί υδρογονάνθρακες). Φλόγες προανάμιξης: μονοδιάστατη ροή, δομή στρωτής φλόγας, ταχύτητα μετάδοσης φλόγας (Mallard και LeChatelier), όρια αναφλεξιμότητας, απόσταση quenching, φαινόμενα flashback και blowoff, όρια ευστάθειας. Τυρβώδεις ροές με φλόγες, τυρβώδης ταχύτητα καύσης, σταθεροποίηση φλόγας σε ροές υψηλών ταχυτήτων. Φλόγες διάχυσης: φαινομενολογία, ισοζύγια μονοδιάστατης φλόγας, τυρβώδεις δέσμες καυσίμου. Έναυση: αλυσιδωτή, θερμική εξαναγκασμένη.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 1 κατ’ οίκον εργασία
  Αξιολόγηση: 70% γραπτές εξετάσεις και 30% κατ’ οίκον εργασία
  Βιβλιογραφία: 1) Διδακτικές σημειώσεις, 2) Kanury, A.M., 1995, Introduction to Combustion Phenomena, Gordon & Breach Science Publishers Ltd, 3) Kuo, K.K. 2005, Principles of Combustion, 2nd Edition

  362 Αρχές Συστημάτων Σχεδίασης (CAD)
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  9 4 3.5
  Προαπ/να: 113 Μηχανολογικό Σχέδιο
  Σκοπός: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή στην σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ βάση εμπορικού προγράμματος CAD (Computer Aided Design), καθώς και η εφαρμογή των κανόνων του Μηχανολογικού Σχεδίου.
  Περιεχόμενο: Εισαγωγή στην Σχεδίαση με Η/Υ. Συστήματα συντεταγμένων. Συστήματα CAD. Βασικές αρχές σχεδιάσεως με τη βοήθεια H/Y. Πλεονεκτήματα της αυτοματοποιημένης σχεδίασης. Διαφορές κλασσικής και σύγχρονης σχεδίασης. Εμπορικά προγράμματα CAD. Εντολές σχεδίασης. Σύμβολα, βιβλιοθήκες και ειδικές εντολές. Σχεδίαση σε δύο και τρεις διαστάσεις. Ορισμός 3D επιφανειών μη τη βοήθεια συστημάτων CAD. Τυποποιημένα αρχεία CAD. Εφαρμογές της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχειών σε συστήματα CAD/CAE για ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και εβδομαδιαίες εργασίες.
  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση (75%) και Εβδομαδιαίες εργασίες (25%).
  Βιβλιογραφία: «ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ AUTOCAD 2008», Γιάννης Θ. Κάππος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008

  367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων
  Εξ. Ω.Δ. Δ.Μ.
  9 4 4
  Προαπ/να: Εισαγωγή στους Η/Υ, (Στατιστική, Μαθηματικά)
  Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι από τη μια να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές Προσομοίωσης Γεγονότων για τη μοντελοποίηση πραγματικών συστημάτων και από την άλλη να παρουσιαστεί η Δυναμική Συστημάτων ως μία μεθοδολογία για την ανάλυση καταστάσεων που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, με εφαρμογές σε μηχανικά, οικονομικά, οικολογικά, κοινωνικά συστήματα. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται να γνωρίσουν οι φοιτητές σύγχρονα λογισμικά Προσομοίωσης και Δυναμικής Συστημάτων και τέλος να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των δύο εργαλείων στη λήψη αποφάσεων.
  Περιεχόμενο: Προσομοίωση: Σχεδίαση, ανάλυση και δημιουργία μιας προσομοίωσης. Τυχαίοι αριθμοί και γεννήτριές τους. Προσομοιωτική δειγματοληψία. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης. Εφαρμογές προσομοίωσης σε προβλήματα οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. Λογισμικό (software) προσομοίωσης. Δυναμική Συστημάτων: Βασικές έννοιες και σκοπός. Δομές και συμπεριφορά Δυναμικών Συστημάτων (ανοικτά – κλειστά συστήματα, θετική – αρνητική ανάδραση κλπ.). Διαγράμματα επιρροής. Εξισώσεις καταστατικές και ροών. Καθυστερήσεις. Λογισμικό (software) και γλώσσες Δυναμικής Συστημάτων.
  Διδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 3 ώρες ασκήσεις) και 3-4 μικρές κατ’ οίκον εργασίες.
  Αξιολόγηση: 60% η γραπτή τελική εξέταση και 40% οι κατ’ οίκον εργασίες.
  Βιβλιογραφία: 1) Διδακτικές Σημειώσεις, 2) Simulation Modeling & Analysis. A. Law, W. Kelton, Ed. McGraw-Hill, 1991, 3) Business Dynamics. J. Sterman, Ed. McGraw-Hill, 2000

  Σύνδεσμος για όλα τα μαθήματα:
  http://www.uowm.gr/enman/spoudes/periexomena_mathimatwn.htm
  Σύνδεσμος όπου θα βρείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών και το σκοπό του τμήματος:
  http://www.uowm.gr/enman/spoudes/proptyxiakes.htm

  Ομάδα Εργασίας ΚΕΝΑΚ Συλλόγου:
  • Αμαραντίδης Στυλιανός
  • Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος
  • Ντάβος Νικόλαος
  • Παπαμιχαήλ Ιωάννης
  • Τσιτουρίδης Κυριάκος

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Νικόλαος Κ. Ντάβος Ιωάννης Παπαμιχαήλ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:40 | Νίκος Παπαδόπουλος

  To εγχείρημα θέσπισης του εν λόγω Κανονισμού στη χώρα μας ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια (από εποχής ΚΟΧΕΕ και ακόμα παλιότερα) την κοινότητα των μηχανικών, τον κόσμο της αγοράς και την πολιτική ηγεσία. Το κακό είναι ότι ακόμα, εν έτει 2010, στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «εγχείρημα» κάτι που στον ανεπτυγμένο κόσμο, από προηγούμενες δεκαετίες, είναι καταχωρημένο στις συνειδήσεις ως «αυτονόητο». Σε κάθε περίπτωση, κάλλιο αργά παρά ποτέ…
  Επειδή θεωρώ το ζήτημα, χωρίς υπερβολή, αχανές, και κρίνω ότι η προσέγγιση που παρουσιάζεται στο παρόν σχέδιο είναι μάλλον επιφανειακή, θα ήθελα να σταθώ ενδεικτικά σε τέσσερα σημεία:

  Α) Στο σχέδιο απόφασης συχνά αναφέρεται η έκφραση «…ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επιθεωρεί το κτίριο ή τμήμα αυτού…». Το πιστοποιητικό, ωστόσο, εκδίδεται για το σύνολο του κτιρίου. Και συνεχίζω με μία υπόθεση εργασίας. Καλείται κάποιος επιθεωρητής να εκδώσει πιστοποιητικό για ένα προς πώληση ή ενοικίαση διαμέρισμα πολυκατοικίας. Το απαιτούμενο πιστοποιητικό για την πράξη αυτή θα αναφέρεται σε ολόκληρη την πολυκατοικία ή στο συγκεκριμένο διαμέρισμα? Αν πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο του κτιρίου, τότε είναι σαφές ότι η πληροφορία για την ενεργειακή συμπεριφορά του συγκεκριμένου διαμερίσματος είναι ελλιπής διότι παρακάμπτεται εντελώς η παράμετρος «χρήση-χρήστες» του διαμερίσματος η οποία είναι κομβική για τον ενεργειακό χαρακτηρισμό του. Από την άλλη, αν ο επιθεωρητής πρόκειται να εκδώσει το πιστοποιητικό αποκλειστικά για το διαμέρισμα που τον ενδιαφέρει, είναι δεδομένο οτι θα χρειαστεί να μετρήσει, επιθεωρήσει και ελέγξει στοιχεία του συνόλου του κτιρίου (κεντρικά συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού, στοιχεία φέρουσας κατασκευής, ενδεχόμενα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Η αμοιβή του θα εξακολουθεί να προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του εν λόγω διαμερίσματος παρόλο που, ουσιαστικά, διενήργησε επιθεωρήσεις και εκπόνησε μελέτες για στοιχεία του συνόλου του κτιρίου?

  Β) Συνεχίζω με το ζήτημα των αμοιβών. Το προτεινόμενο επίπεδο αμοιβών επιθεωρήσεων το μόνο στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει είναι ο εκφυλισμός της διαδικασίας. Αν μείνουν τα πράγματα όπως προτείνεται στο σχέδιο αυτό, περιθωριοποιείται η έννοια της εμπεριστατωμένης μελέτης και του υπεύθυνου ελέγχου διότι, πολύ απλά, δεν θα αξίζει ο μηχανικός να σπαταλήσει χρόνο, φαιά ουσία και χρήμα για να διενεργήσει μία επιθεώρηση για την οποία δεν θα κάνει απόσβεση. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι, αφενός τα ενεργειακά οφέλη αποκλείται να είναι τα αναμενόμενα (ποιοτικά η μελέτη θα είναι ανεπαρκής) αφετέρου θα οργιάσει η γνωστή μέθοδος των «copy-paste» μελετών, απλώς για να υποβληθούν προς αδειοδότηση… Για τις προτεινόμενες αμοιβές της ενεργειακής μελέτης, απλά διαπιστώνεται ότι θα διαιωνιστεί η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις μελέτες θερμομόνωσης…

  Γ) Όσον αφορά στο θέμα των προσόντων που πρέπει να πληρούνται απο τους υποψήφιους ενεργειακούς επιθεωρητές, πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια τι θα γίνει σχετικά με την εκπαίδευση-επιμόρφωση αυτών. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα και έχουν θυσιάσει πολύ χρόνο για να παρακολουθήσουν σεμινάρια (150 ωρών) τα οποία είτε διοργάνωσε είτε συμμετείχε με κάποιον τρόπο στη διοργάνωσή τους το ΤΕΕ. Θεωρώ δεοντολογικό να γίνει αποδεκτή απο τον Κανονισμό αυτού του είδους η εκπαίδευση, αλλιώς οι διαχρονικές διατυπώσεις του εν λόγω σχεδίου νόμου θα φανεί οτι συνιστούν παραπληροφόρηση με στόχο την ευκαιριακή «αρπαχτή» κάποιων…

  Δ) Εν κατακλείδει, πρέπει να συγκροτηθεί ένα συγκεκριμένο σκεπτικό σχετικά με το ποιός μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των ζητημάτων ενέργειας, σε όλες τους τις εκφάνσεις: παραγωγή ενέργειας, κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να θέλουν να υπογράφουν τα πάντα, και τελικά να υπογράφουν τα πάντα… Αυτό, όσο υπερβολικό και αν φαίνεται, είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας… Στο θέμα, λοιπόν, των ενεργειακών επιθεωρητών ας ξεκινήσουμε από τα βασικά… Ποιά είναι η διαφορά 1 KWh από 1 KW? Όσοι μπορούν να απαντήσουν σε μία σειρά από τέτοια ερωτήματα, ας θεωρήσουμε οτι μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο αποδοτικό ενεργειακά μέλλον στην Ελλάδα… (απολογούμαι για το ειρωνικό ύφος στης τελευταίας παραγράφου, αλλά μερικά προβληματικά σημεία πρέπει να αναδύονται)

  Συνοψίζοντας, αν και υπάρχουν αρκετά σημεία στο παρόν σχέδιο που χρήζουν βελτίωσης ή ακόμα και ριζικής αναθεώρησης, εξαιτίας της μάλλον επιφανειακής αντιμετώπισης που έτυχαν, θεωρώ ότι ο Κανονισμός πρέπει σύντομα να αποτελέσει νόμο του κράτους. Προς αυτή την κατεύθυνση, οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στη βελτιστοποίηση του σχεδίου αυτού και στην προώθησή του, έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με τη υπόλοιπη Ευρώπη, να σταματήσουμε ως χώρα να πληρώνουμε (δυσθεώρητου ύψους ποινές εδώ και ένα χρόνο…) για τη μη εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας και, το βασικότερο, να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά όσον αφορά στη δική μας ποιότητα ζωής.

  Με εκτίμηση,

  Νίκος Παπαδόπουλος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:53 | Κονταράτος Ιάκωβος

  Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

  Ταυτόχρονα με την εφαρμογή της συγκεκριμένης Υ.Α θα πρέπει να προβλεθφεί και η αλλαγή στην απαίτηση για Η/Μ μελέτες στα κτίρια που υποβάλονται στις Πολεοδομίες, κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό σήμερα για κάποια κτίρια, έτσι ώστε να μπορούν να δίνονται οι προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων που προβλέπεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

  Ευχαριστώ

  Ιάκωβος Κονταράτος
  Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:47 | Β. Γέρος

  Θεωρώ ότι η γενική φιλοσοφία του κανονισμού θα πρέπει να επανεξεταστεί.

  Κατ’ αρχήν ένας κανονισμός που θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο και θα επηρεάσει σημαντικά τα ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της χώρας, θα πρέπει, προ της εφαρμογής του, να έχει θέσει συγκεκριμένους και απτούς στόχους ως προς την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια θα πρέπει να υποστηρίζεται από κάποια σχετική μελέτη που θα αναλύει και θα θέτει τους στόχους αυτούς.
  Η χρήση του κτιρίου αναφοράς για την ενεργειακή κατάταξη, σίγουρα είναι χρήσιμη και αναγκαία προσέγγιση την παρούσα στιγμή, λόγω της απουσίας αξιόπιστων μετρήσεων ενεργειακών καταναλώσεων για την πλειονότητα των περιοχών της Ελλάδας. Θα πρέπει όμως να θέτει και αριθμητικά όρια για την κατανάλωση ενέργειας. Αν όχι άμεσα, σε πολύ σύντομο χρόνο από την έναρξη εφαρμογής του.

  Η προσέγγιση του κτιρίου αναφοράς καταργεί σε ένα σημαντικό βαθμό την επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του κτιρίου, αφού τόσο το κτίριο αναφοράς όσο και το κτίριο που θα κατασκευαστεί, έχουν ουσιαστικά την ίδια αρχιτεκτονική, «κουβαλώντας» έτσι τα πιθανά λάθη του αρχικού σχεδιασμού.

  Πιο ευέλικτη προσέγγιση θα αποτελούσε η αρχική (χρονικά) υιοθέτηση της μεθοδολογίας του κτιρίου αναφοράς, η οποία όμως στο βάθος του χρόνου θα αντικατασταθεί και θα προσαρμοστεί με βάση μετρημένες καταναλώσεις από τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, θέτοντας σαφή αριθμητικά όρια στην κατανάλωση ενέργειας, οδηγώντας έτσι τους μελετητές του κτιρίου στο να υιοθετήσουν λύσεις που πραγματικά μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

  Σε σχέση με την υπολογιστική μεθοδολογία είναι ασαφές αν τα λογισμικά υπολογισμού θα πρέπει να βασίζονται μόνο στο πρότυπο 13790 ή/και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάποιο άλλο που πληροί τα κριτήρια που θέτει το BESTEST. Στην πραγματικότητα θέματα που αφορούν υπολογισμούς πολλών παθητικών συστημάτων δεν μπορούν εύκολα να καλυφθούν από το 13790 και ειδικά περιπτώσεις όπως π.χ. αίθρια όπου λόγω της πολυπλοκότητας των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα απαιτείται η χρήση δυναμικών ενεργειακών μοντέλων υπολογισμού.

  Επίσης σε σχέση με τον φυσικό αερισμό (ο οποίος αναφέρεται σε αρκετά σημεία του κανονισμού) δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα υπάρχει μεθοδολογία υπολογισμού, ώστε να εκτιμηθούν οι παροχές του νωπού αέρα, αφού το πρότυπο 13790 δεν καλύπτει τέτοιους υπολογισμούς.

  Αντίστοιχο θέμα υπάρχει και με τον υπολογισμό των συντελεστών σκίασης. Είναι ασαφής επίσης και η μεθοδολογία υπολογισμού του συντελεστή σκίασης, ειδικά όταν αφορά γεωμετρικά πολύπλοκα σκίαστρα Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προσεγγιστικός υπολογισμός μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σημαντικές αποκλίσεις.

  Επιπλέον αναφορές όπως ότι με χρήση BEMS που ελέγχει τις Η/Μ εγκαταστάσεις επιτυγχάνεται 10% μείωση της κατανάλωσης αποτελούν αυθαίρετες εκτιμήσεις, αφού ανάλογα με την στρατηγική ελέγχου μπορεί να υπάρξει προφανώς και αύξηση της κατανάλωσης (οι «ακριβές» κατοικίες αποτελούν τυπικό παράδειγμα ενσωμάτωσης state-of-the-art τεχνολογιών, με καλά υλικά, αυτοματισμούς, BEMS και πολλά άλλα, που τελικά οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης έναντι άλλων κτιρίων του ιδίου μεγέθους) . Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η υπολογιστική εκτίμηση της λειτουργίας ενός BEMS συχνά επιβάλει τον ωριαίο υπολογισμό διαφόρων δυναμικών παραμέτρων του κτιρίου.

  Σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει βάση κλιματικών δεδομένων ώστε στους υπολογισμούς για κάθε περιοχή να χρησιμοποιούνται πάντα τα ίδια στοιχεία. Η χρήση κλιματικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές θα δημιουργήσει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα των υπολογισμών. Έτσι το ίδιο κτίριο μπορεί να έχει διαφορετική κατάταξη, ανάλογα με τα κλιματικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη και στην περίπτωση όπου προέρχονται από την ίδια πηγή, αλλά από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

  Επίσης ο υπό διαβούλευση κανονισμός θα πρέπει επιπλέον να λάβει υπ’ όψιν του και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ε.Ε. και αφορούν και στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων (όπως για παράδειγμα τον zero carbon building rule) καθώς και δεσμεύσεις της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως το Set-Plan 2020, οι οποίες θα έχουν άμεση επίδραση στην ενεργειακή κατανάλωση που αφορά στην καύση του άνθρακα (και κατά συνέπεια εγείρουν την ανάγκη για έλεγχο των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων).

  Τέλος σε ότι αφορά στο δικαίωμα υπογραφής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και κατηγορίες μελετητών οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές καθώς και σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο του κανονισμού, με συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή σε ομάδες μελέτης κτιρίων και συναφών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών.

  Σε όλες τις χώρες με ανεπτυγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (υλικά, τεχνικές, λογισμικό, νομοθεσία κλπ.) οι ομάδες μελέτης αποτελούνται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, ο καθένας εκ των οποίων αναλαμβάνει και εκπονεί το τμήμα του έργου που αντιστοιχεί στην γνώση και την εμπειρία του.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 18:53 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 1

  Όπως ρητά αναφέρεται στο σχέδιο, ο ουσιαστικός στόχος και σκοπός εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, είναι η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η κατασκευή κτηρίων που θα καταναλώνουν λίγο και όχι μόνο που θα δύνανται – βάσει των προδιαγραφών τους – να καταναλώνουν λίγο.

  Συνεπώς, είναι άμεση ανάγκη η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ που θα οδηγεί στον σχεδιασμό και την κατ’αρχή κατασκευή ενός ενεργειακά σωστού κτηρίου, να συνοδευθεί από αντίστοιχη παρακολούθηση της πραγματικής του κατανάλωσης. Κατανάλωση που ανάλογα με το αν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από αυτήν που αντιστοιχεί στο «κτήριο αναφοράς», θα πρέπει να επιβραβεύεται ή να τιμωρείται αντίστοιχα.

  Δεδομένης της απουσίας σχετικής αξιόπιστης και καθολικά αποδεκτής βάσης δεδομένων κατανάλωσης στη χώρα μας, σε πρώτη προσέγγιση μπορεί η κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς να καθορισθεί ως ακολούθως (κατά σειρά αυξανόμενης σημαντικότητας):

  – από την εμπειρία και τα δεδομένα κλιματικά συγγενών χωρών,
  – με μοντελοποίηση τυπικών κατασκευών (σε αντιστοιχία και με το χρόνο κατασκευής τους) κτηρίων αναφοράς, ανά κατηγορία χρήσης (κατοικίες, γραφεία, κτήρια υπηρεσιών κλπ.),
  – από καταγραφή καταναλώσεων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων κτηρίων ανά κατηγορία και κλιματική περιοχή της χώρας μας.

  Η καταγραφή αυτή μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα, όπως άλλωστε έχει ήδη γίνει σε περιορισμένη κλίμακα και φυσικά χωρίς αυστηρές προδιαγραφές, στα πλαίσια πρόσφατων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ καλοκαίρι 2009) αλλά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου στο πλαίσιο περατωμένων ή και σε εξέλιξη ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα.

  Επίσης είναι γνωστό πως υπάρχουν ήδη αρκετές βάσεις δεδομένων ενεργειακών καταναλώσεων, είτε από ερευνητικούς φορείς (π.χ. Αστεροσκοπείο, Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια κλπ.), είτε απο άλλους φορείς, δημοσίου (π.χ. Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Π.Α.) ή ιδιωτικού χαρακτήρα (π.χ. Ε.Π.Α.), που σχετίζονται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας και μάλιστα στον κτηριακό τομέα.
  Αυτό που λείπει είναι η κεντρική συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών ώστε να αποτελέσουν επιστημονικά έγκυρες βάσεις δεδομένων για υπολογισμούς.

  Το εύρος των «αποδεκτών» αποκλίσεων από τις «καταναλώσεις αναφοράς» προκειμένου να αποδοθεί «επιβράβευση» ή «τιμωρία» είναι προφανώς αντικείμενο μελέτης και τεχνικής αξιολόγησης που θα πρέπει να δρομολογηθεί παράλληλα με τις τρεις προαναφερόμενες ενέργειες.
  Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για την βαρύτητα επιρροής καθεμιάς από τις τρείς προαναφερόμενες μεθόδους, στην τελική (αλλά συνεχώς αναπροσαρμοζόμενη) διαμόρφωση των «καταναλώσεων αναφοράς». Αυτές θα πρέπει να αντιστοιχίζονται στα «κτήρια αναφοράς» και να λειτουργούν στη συνέχεια ως κριτήρια σύγκρισης των πραγματικών καταναλώσεων των κτηρίων, που είναι και το ουσιαστικό ζητούμενο.

  Είναι προφανές και αναμενόμενο πως απο πολλούς θα εγερθεί ως ανυπέρβλητο πρόβλημα μιας τέτοιας διαδικασίας η απουσία της προαναφερόμενης βάσης δεδομένων καταναλώσεων. Ωστόσο, είναι αντιστοίχως εύκολο να αντικρουσθεί μια τέτοια λογική από επιστήμονες, μηχανικούς κτηρίων κατά κύριο λόγο αλλά και άλλων ειδικοτήτων όταν η δραστηριότητά τους αφορά εμπράκτως και αποδεδειγμένα στο ίδιο αντικείμενο, που έχουν δουλέψει και δουλεύουν σε παρόμοια προγράμματα.
  Αυτοί μπορούν να βεβαιώσουν πως ο χρόνος που απαιτείται για κάτι τέτοιο, δεδομένης φυσικά της αντίστοιχης βούλησης και οργάνωσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν είναι και τόσο μεγάλος.
  Και πάντως θα είναι ασυγκρίτως μικρότερος από αυτόν που θα έχει χρειασθεί ο ΚΕΝΑΚ για να γίνει νόμος, όταν με το καλό ψηφισθεί.

  Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμη και η αρχική υιοθέτηση της προσέγγισης του κτηρίου αναφοράς, θα μπορούσε και πρέπει στην πορεία του χρόνου να συμπληρωθεί / αντικατασταθεί και να προσαρμοσθεί με βάση μετρημένες καταναλώσεις από τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, θέτοντας συγκεκριμένα όρια στην κατανάλωση ενέργειας (ακόμη και για κτήρια τόσο καλά όσο το εκάστοτε κτήριο αναφοράς).
  Και φυσικά εξυπακούεται πως τα όρια αυτά, θα αντιστοιχούν στη σύγχρονη πραγματικότητα και τους εφικτούς στόχους, και όχι καταναλώσεις που έχουν προκύψει από απροσδιόριστες μεθόδους καταμέτρησης και συνήθως – ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις καταναλώσεις θέρμανσης – παραπέμπουν σε καταναλώσεις Γροιλανδίας !

  Επιπλέον, δεδομένου πως ο απώτερος στόχος είναι – επεναλαμβάνω – η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας, θα δίνεται έτσι η δυνατότητα – ιδιαίτερα σε υφιστάμενα κτήρια – να υπάρχει κίνητρο και να επιβραβεύεται η πραγματική μείωση κατανάλωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δυνητικά αποδοτικό σε υφιστάμενα κτήρια, όπου οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας συχνότατα είναι τεχνικά δύσκολες και οικονομικά απαγορευτικές. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσφέρεται το κίνητρο σημαντικής εξοικονόμησης μέσω απλών λύσεων που αφορούν κυρίως στη χρήση των κτηρίων και τις συνήθειες των χρηστών τους και όχι σε τεχνικές επεμβάσεις.

  Τέτοια εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί από υιοθέτηση ηπιότερων θερμοκρασιακών συνθηκών στα κτήρια, περιορισμό αλόγιστης εφαρμογής αυτοματισμών (ιδιαίτερα σε κατοικίες) που τελικά οδηγούν σε αύξηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, άμεσης από stand-by συσκευές, αναρίθμητα ενεργά στοιχεία (ρελέ, πίνακες αυτοματισμών, φωτιζόμενα μπουτόν, τροφοδοτικά κτλ.), αλλά και έμμεσης από τη χρήση κλιματιστικών συσκευών για ψύξη των φορτίων αυτών (γενικότερα το περιγραφόμενο στη βιβλιογραφία ως rebound effect).

  Στο όνομα ενός αναβαθμισμένου βιοτικού επιπέδου, κυρίως σε κτήρια κατοικιών, έχουν ενσωματωθεί τεχνολογίες και πρακτικές, που τελικά οδηγούν σε μεγαλύτερες καταναλώσεις, ενώ η κατασκευή και οι εγκαταστάσεις των κτηρίων αυτών αντιστοιχούν σε επίπεδο πολύ ανώτερο του κτηρίου αναφοράς.
  Αυτό αναδεικνύει και πάλι την ανάγκη το κτήριο που μελετήθηκε σωστά, να αποδώσει και τα αναμενόμενα στην πράξη.

  Τέλος, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και στην πορεία του χρόνου επιβεβλημένο, να μελετηθεί, να εκτιμηθεί και τελικά να παρουσιασθεί η επίδραση της εφαρμογής του υπο ψήφιση ΚΕΝΑΚ, στους εθνικούς στρατηγικούς στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας.
  Είναι προφανές ότι οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν με το βέλτιστο κόστος, γεγονός που επιδρά στο υιοθετούμενο επίπεδο τεχνολογίας του κτηρίου αναφοράς.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Ο σκοπός της παρούσας μπορεί να επιτευχθεί επίσης και με την ηπιότερη ζήτηση ενέργειας και αυτή θα πρέπει να επιβραβεύεται και στην πράξη (π.χ. χαμηλότερο set point, χρήση νυχτερινού ρεύματος κτλ.)

  Σε πολλά, άν όχι στα περισσότερα, κτήρια υπηρεσιών (γραφεία, τράπεζες, νοσοκομεία κλπ.) αλλά και όχι σπάνια σε κατοικίες, η ρύθμιση των συνθηκών έχει ξεφύγει από κάθε προδιαγραφή και τεχνικό κανόνα, με αποτέλεσμα να κανει πολύ ζέστη το χειμώνα και αντίστοιχα «κρύο» το καλοκαίρι.
  Στη χώρα μας κυκλοφορεί συχνά μεταξύ μηχανικών το «αστείο», πως στην Ελλάδα η διαχρονική και «γιά όλες τις δουλειές», σταθερή ρύθμιση θερμοστατών χειμώνα-καλοκαίρι είναι οι 24οC !

  Αυτή η τρομερή σπατάλη ενέργειας δεν θα διορθωθεί με καλύτερα κτήρια μόνο. Τα κτήρια αυτά συχνά είναι ήδη «καλά» έως «πολύ καλά». Το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά των χρηστών και η ενεργειακή διαχείριση των κτηρίων, που απουσία οποιασδήποτε σύγκρισης με «φυσιολογικές καταναλώσεις», μένει ατιμώρητη και συνεχίζεται.

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 16:23 | Τσίχλας Σπύρος

  Σχετικά με τη νέα νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια σχολιάζοντας επί της αρχής του νομοσχεδίου είναι απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή εκτός από τα νέα κτίρια αλλά και στα υφιστάμενα ανεξάρτητα χρονολογίας δόμησης με τρόπο ώστε η εξοικονόμηση ενέργειας να είναι αποδοτικά εφικτή, αντικειμενική και χρηματοδοτικά δίκαιη σε αυτούς που θα συμμορφωθούν με το νέο κανονισμό εξοικονόμησης. Είναι γεγονός πως θα υπάρξουν αντιδράσεις στον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας κυρίως προς αυτούς που θα ελέγχουν τα κτίρια και θα εφαρμόσουν τον κανονισμό σε μία οικονομική περίοδο η οποία δεν ενθαρρύνει επενδύσεις με μακροχρόνια απόδοση του αρχικού κεφαλαίου και δίχως την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ήπιων μορφών ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και το κυριότερο οικονομικών κινήτρων.
  Θεωρώ πως είναι επιτακτικά αναγκαίο πριν την εφαρμογή του κανονισμού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια να προηγηθεί ο λογιστικός έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα με έμμεσους (για παράδειγμα κτίριο αναφοράς για μικρά κτίρια) και άμεσους τρόπους (για παράδειγμα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά επιφάνεια). Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού ταμείου για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη επιβολή τελών εξοικονόμησης ενέργειας. Το ταμείο αυτό θα μπορεί να επιδοτεί αυτούς που επιλέγουν να συμμορφωθούν με τη νέα νομοθεσία.
  Με αυτόν τον τρόπο οριοθετείται και στοχοποιείται το πρόβλημα για όλους, αυτοχρηματοδοτείται η αγορά και είναι εφικτή η συμμόρφωση σε βάθος χρόνου με μικρή σχετικά οικονομική επιβάρυνση και ανταποδοτικό όφελος. Φυσικά ο σχεδιασμός των χρηματορροών και το χρονικό διάστημα επίτευξης του στόχου απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη.
  Παραθέτω τα έξι βασικά σημεία εξοικονόμησης ενέργειας για την πόλη της Νέας Υόρκης με ορίζοντα χρόνου το 2030.

  Ενεργειακός κώδικας Νέας Υόρκης

  Σήμερα, τα ενεργειακά πρότυπά μας ελέγχονται από τον πολιτειακό κώδικα της Νέας Υόρκης, που περιλαμβάνει ένα κρίσιμο σημείο – που καμία άλλη πολιτεία δεν έχει – και επιτρέπει στον ανεπαρκή εξοπλισμό να αντικατασταθεί με τον ομοίως ανεπαρκή εξοπλισμό. Αυτή η νομοθεσία δημιουργεί έναν τοπικό ενεργειακό κώδικα πόλεων της Νέας Υόρκης και αποβάλλει αυτήν το κρίσιμο σημείο. Αυτό σημαίνει πώς όταν πραγματοποιείται μια ανακαίνιση σε ένα από τα εκατομμύρια κτήρια του NYC , ο νέος εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκριθεί στα τρέχοντα πρότυπα, με συνέπεια τις ενεργειακές μειώσεις και τη εξοικονόμηση κόστους.

  Βελτιώσεις στον φωτισμό και καταγραφή
  Ένα πέμπτο της ενέργειας όλου του NYC χρησιμοποιείται στο φωτισμό και οι βελτιώσεις στο φωτισμό αποσβένονται συνήθως σε λίγα έτη.
  Αυτή η νομοθεσία απαιτεί όλα τα μεγάλα κτήρια να αναβαθμίσουν το φωτισμό τους κατά τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Η απαίτηση αυτή δεν θα ισχύσει για τα διαμερίσματα μισθωτών. Οι επαγγελματικοί χώροι πάνω από 10.000 τετραγωνικά πόδια (100 τετραγωνικά μέτρα) απαιτούνται να συμμορφωθούν μέχρι το 2025. Η νομοθεσία απαιτεί από ιδιοκτήτες μισθωτούς ορισμένων μεγάλων διαμερισμάτων να παρέχουν μια μηνιαία δήλωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των δαπανών.

  Αξιολόγηση

  Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε όταν δε μετράτε. Αυτή η νομοθεσία απαιτεί στα μεγάλα κτήρια να κοινοποιείται η ετήσια ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό σε απευθείας σύνδεση, λογισμικό εργαλείο που παρέχεται από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος. Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων χρειάζονται μόνο να ξέρουν τις βασικές πληροφορίες για το κτήριο τους και να έχουν τους ενεργειακούς λογαριασμούς τους σε ετοιμότητα. Η αξιολόγηση παρέχει ένα απλό και αποτελεσματικό εργαλείο για τους ιδιοκτήτες και τους πιθανούς αγοραστές ώστε να συγκρίνουν την κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων με άλλα παρόμοια κτήρια. Ο νόμος απαγορεύει στους μισθωτές να αποκαλύπτουν τις σχετικές πληροφορίες σε έναν ιδιοκτήτη.

  Λογιστικοί έλεγχοι και αναδρομική – ανάθεση κέρδους

  Οι έξυπνες επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποσβένονται γρήγορα, αλλά η συγκεκριμένη επένδυση σε ένα μεμονωμένο κτήριο απαιτεί έναν ενεργειακό λογιστικό έλεγχο. Αυτή η νομοθεσία απαιτεί στα μεγάλα κτήρια να διεξάγεται ένας ενεργειακός λογιστικός έλεγχος μία φορά κάθε δέκα έτη, και για να λάβει τα ενεργειακά οφέλη με τις πρακτικές συντήρησης ως τμήμα μιας διαδικασίας αναδρομικής ανάθεσης κέρδους.
  Κατά μέσον όρο, κόστος ενεργειακών λογιστικών ελέγχων 0,15 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι (περίπου 1,5 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο).
  Ο νόμος θα ισχύσει για τα κεντρικά συστήματα των κτηρίων, να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις στους μεμονωμένους μισθωτές και να εξασφαλίσει ότι ο ιδιοκτήτης που κάνει την επένδυση θα πραγματοποιήσει την αποταμίευση. Τα μεγάλα κτήρια με τα απλά συστήματα θα έχουν την επιλογή να συμμορφωθούν με το νόμο με τη λήψη μιας σειράς προ-εγκεκριμένων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας αντί του λογιστικού ελέγχου.

  Πράσινη κατάρτιση ανάπτυξης εργατικού δυναμικού

  Αυτές οι βελτιώσεις εξοικονόμησης ενέργειας απαιτούν ένα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και δημιουργούν 17.800 σχετικές θέσεις εργασίας. Για να εξασφαλισθεί ότι Νεοϋρκέζοι έχουν αυτές τις δεξιότητες, η πόλη συνεργάζεται με τους φορείς της ακίνητης περιουσίας και την εργασία για να προσδιορίσει τα προσόντα και οι εκπαιδευόμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτές τις νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Επειδή οι βελτιώσεις στα κτήρια θα είναι βασικός οικονομικός οδηγός στη νέα πράσινη οικονομία, η Αρχή Αναζήτησης και Ανάπτυξης Κρατικών Ενεργειακών Πόρων της Νέας Υόρκης (NYSERDA) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων θα εργαστούν με την πόλη για να σχεδιάσουν και να χρηματοδοτήσουν την κατάρτιση που απαιτείται.

  Πράσινη χρηματοδότηση

  Οι έξυπνες βελτιώσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποσβένονται, μειώνουν τους λογαριασμούς και ενισχύουν την οικονομική υγεία των κτηρίων. Κάθε κτήριο μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το είδος βελτίωσης. Εντούτοις, μερικοί ιδιοκτήτες μπορεί να μην είναι σε θέση να λάβουν τη χρηματοδότηση για να κάνουν αυτές τις βελτιώσεις. Για να αρχίσει να βοηθά αυτούς τους ιδιοκτήτες, η πόλη της Νέας Υόρκης διαθέτει τα ομοσπονδιακά κεφάλαια για να δημιουργήσει ένα πειραματικό κεφάλαιο δανείου. Δεδομένα εξοικονόμησης ενέργειας θα συλλεχθούν για να ενθαρρύνουν το δανεισμό ιδιωτικού τομέα μακροπρόθεσμα.

  Τσίχλας Σπύρος
  Χημικός Μηχανικός MSc
  Πάτρα Δυτική Ελλάδα

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:07 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ. (Δ.Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.θεοδοσίου)

  APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ – ΠOΛYTEXNIKH ΣXOΛH
  TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN – TOMEAΣ EΠIΣTHMHΣ KAI TEXNOΛOΓIAΣ TΩN KATAΣKEYΩN
  EPΓAΣTHPIO OIKOΔOMIKHΣ KAI ΦYΣIKHΣ TΩN KTIPIΩN
  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI – SCHOOL OF ENGINEERING
  DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING – DIVISION OF STRUCTURAL ENGINEERING
  LABORATORY OF BUILDING CONSTRUCTION AND BUILDING PHYSICS
  54124 ΘEΣΣAΛONIKH Aριθμ. θυρ.: 429 THΛ.: 2310 – 995777 ΦAΞ: 2310 – 995603
  54124 THESSALONIKI – GREECE PO Box: 429 TEL: +302310 – 995777 FAX: +302310-995603 AUTH GR
  e-mail:bikasd@civil.auth.gr

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ

  Γενικές παρατηρήσεις
  Με το σχέδιο του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοσή τους, ο τύπος και το περιεχόμενο της ενεργειακής μελέτης, ο τρόπος διενέργειας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, ο ρόλος των ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και όσα θέματα προκύπτουν σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του νόμου 3661/08 που προβλέπει τη λήψη «μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων σε εναρμονισμό της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Στο νέο σχέδιο κανονισμού που ανακοινώθηκε στις αρχές του 2010 και αντικαθιστά το προηγούμενο, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από ένα περίπου χρόνο, πιστεύουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές που διαφοροποιούν ουσιαστικά τόσο το περιεχόμενο, όσο και τη φιλοσοφία του προγενέστερου σχεδίου.

  1η γενική παρατήρηση
  Με το νέο σχέδιο Κ.Εν.Α.Κ. το μεγαλύτερο βάρος δίνεται πλέον στη θερμομονωτική προστασία των κτιρίων και λιγότερο στον ενεργειακό τους σχεδιασμό. Με την εισαγωγή της έννοιας του κτιρίου αναφοράς δεν αξιολογείται ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων και τίθεται υπό τη δέσμευση της θερμομονωτικής προστασίας του κτιρίου. Η γενική εικόνα που διαμορφώνει κάποιος μελετώντας το νέο σχέδιο Κ.Εν.Α.Κ. είναι ότι επανέρχεται στο σύνολό του ο ισχύων σήμερα Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων, όμως με αυστηρότερες τις ελάχιστες απαιτήσεις θερμομονωτικής προστασίας, και ελαφρώς επαυξημένος με πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται από την έννοια της ενεργειακής μελέτης, χωρίς όμως σ’ αυτές τις απαιτήσεις να δίνεται η δέουσα βαρύτητα, όπως αυτή προκύπτει από το πνεύμα της κοινοτικής οδηγίας 2002/91/ΕΚ και του νόμου 3661/08.
  Ο κατάλληλος σχεδιασμός, το σχήμα του κτιρίου, η χωροθέτηση των ανοιγμάτων και οι λοιπές αναφορές στο βιοκλιματικό – ενεργειακό σχεδιασμό που περιέχονται στην κοινοτική οδηγία στο νόμο 3661/08 και σ’ αυτό ακόμη το σχέδιο του κανονισμού, δεν αξιολογούνται. Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός του κτιρίου έρχεται σε υποδεέστερη θέση και αφήνεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη μελέτη θερμομονωτικής προστασίας του κτιρίου και πάντα υπό την αίρεση του μελετητή. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ο ενεργειακός σχεδιασμός και το μέγεθος των ανοιγμάτων για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών μπορεί να αποτελέσει και εμπόδιο στην επίλυση της μελέτης θερμομονωτικής προστασίας του κτιρίου και στην επίτευξη των απαιτούμενων ορίων σε σχέση με την αναλογία συμπαγών και ανοιγμάτων και σε σχέση με το σχήμα και το θερμαινόμενο όγκο του κτιρίου.
  Επίσης η αφαίρεση από το νέο σχέδιο των πινάκων ενεργειακής βαθμονόμησης των κτιρίων σε κατηγορίες αναλόγως της χρήσης τους, που αποτελούσε και την αξιολογική βάση, την κατακλείδα, του προηγούμενου σχεδίου, καταργεί πλέον το ενιαίο μέτρο σύγκρισης για όλα τα κτίρια. Ένα κτίριο μπορεί να αναδεικνύεται ως αποδεκτό είτε καταναλώνει χαμηλές ποσότητες ενέργειας είτε υψηλές, ευνοούμενο ενδεχομένως από τη θέση του ή αδικούμενο από αυτήν, αλλά κυρίως εξαιτίας των επιλογών σχεδιασμού του. Δεν αξιολογείται η κατανάλωση ενέργειας, εφόσον ως στόχος θεωρείται αυτή του κτιρίου αναφοράς που διέπεται κατά βάση από τους κανόνες της μελέτης θερμομόνωσης. Αρκεί, δηλαδή, οι τιμές των συντελεστών θερμοπερατότητας k των επιμέρους δομικών στοιχείων του κτιρίου και η μέση τιμή του συντελεστή k του συνόλου του κτιρίου να βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά όρια και το σχήμα του κτιρίου να προσαρμόζεται σε όρια που καθορίζονται από το βαθμό της θερμομονωτικής του προστασίας.
  Έτσι, με την υποχρεωτική τοποθέτηση του κτιρίου αναφοράς στην κατηγορία Β ως προς τις ενεργειακές του καταναλώσεις, χωρίς όμως το Β να προσδιορίζεται από απόλυτες τιμές ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά από σχετικές και άρα διαφοροποιούμενες από κτίριο σε κτίριο, εμμέσως, πλην όμως σαφώς, αφαιρείται το κίνητρο της ουσιαστικής και βέλτιστης ενεργειακής αναβάθμισης του πραγματικού κτιρίου πέραν αυτών των στοιχείων που θα διαθέτει το κτίριο αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη, και για τις συνηθισμένες κτιριακές κατασκευές, ο μελετητής θα αρκείται στη μελέτη του κτιρίου αναφοράς που θα το ταυτίζει με το πραγματικό κτίριο, ικανοποιώντας απλώς τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού. Προφανώς τα οποιαδήποτε πρόσθετα ενεργειακά κέρδη (π.χ. άμεσο ηλιακό κέρδος από ανοίγματα, επιπρόσθετα παθητικά ηλιακά συστήματα κ.τ.λ.) κατ’ ανάγκη οδηγούν την ένταξη του κτιρίου σε κατηγορία ανώτερη της Β (Β+, Α και Α+). Αυτό όμως δεν αποτελεί υποχρέωση και ούτε ενθαρρύνεται με κάποιο κίνητρο, διότι το κτίριο αναφοράς θα πληροί τα ελάχιστα απαιτητά. Επομένως, ποιος θα είναι ο λόγος για την επιπλέον ενεργειακή του βελτίωση (ή αναβάθμιση);
  ‘Αλλωστε δεν είναι με σαφήνεια διατυπωμένο εάν είναι υποχρεωτική η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και ο υπολογισμός της πρωτογενούς ενέργειας που θα καταναλώνει το πραγματικό κτίριο και των ρύπων που θα εκπέμπει, εφόσον το κτίριο που μελετάται ταυτοποιείται με το «δικό του» κτίριο αναφοράς και οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσής του ικανοποιούνται με τη βαθμονόμηση του κτιρίου αναφοράς που είναι γνωστή εκ των προτέρων (κατηγορία Β), εφόσον το κτίριο αναφοράς, βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το σχέδιο Κ.Εν.Α.Κ. διαθέτει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

  2η γενική παρατήρηση
  Ο ισχύων Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων επανέρχεται αλλά επανέρχεται ελλιπής, επαναλαμβάνοντας όλα τα λάθη και τις αδυναμίες του υφιστάμενου και μάλιστα επαναφέροντας τα ερωτήματα που τέθηκαν, όταν πρωτοξεκίνησε η εφαρμογή του το 1979 και χρειάσθηκαν τότε ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες για να ξεκαθαρίσουν σειρά αδιευκρίνιστων σημείων που προκαλούσαν σύγχυση και που παρ’ όλα αυτά ακόμη και σήμερα διατηρούν τις αμφισημίες του, καθώς πολλά από αυτά ερμηνεύτηκαν κατά τις τυπικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ., οδηγώντας σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αντιφάσεις και λανθασμένα εν τέλει αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα η προσμέτρηση ή η μη προσμέτρηση στον υπολογισμό της εξωτερικής περιμετρικής επιφάνειας F στο λόγο F/V των επιφανειών των προαιρετικά ή υποχρεωτικά ακάλυπτων τμημάτων του οικοπέδου που βρίσκονται μέσα στο σώμα του κτιρίου. Αλλοιωνόταν έτσι η περιβάλλουσα επιφάνεια και ο πραγματικά θερμαινόμενος όγκος του κτιρίου που ήταν και το ζητούμενο στον υπολογισμό της θερμομόνωσης. Επιπλέον μάλιστα, το άθροισμα των επιφανειών F που λαμβάνονταν υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή k των επιμέρους δομικών στοιχείων δεν ταυτιζόταν πάντα με αυτήν του λόγου F/V, καθώς στον τελευταίο δεν είχε συνυπολογισθεί η επιφάνεια που αναλογούσε σε αίθριους χώρους μέσα στο σώμα του κτιρίου και σε προαιρετικά ακάλυπτους χώρους.

  3η γενική παρατήρηση
  Η εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης, είναι σκόπιμο να αποτελείται από δύο ευδιάκριτα τμήματα:
  • από αυτό που αναφέρεται στον κτιριοδομικό – οικοδομικό τμήμα του κτιρίου και αφορά στην αρχιτεκτονική σύνθεση και στο σχεδιασμό του κελύφους και
  • από αυτό που αναφέρεται στον Η-Μ εξοπλισμό,
  όπως προβλεπόταν με το προηγούμενο σχέδιο του Κ.Εν.Α.Κ.
  Μ’ αυτή τη διαφοροποίηση δεν θα προκύπτουν εσφαλμένες αποφάσεις, κάτι το οποίο πιθανόν να συμβεί, όταν μηχανικοί άλλης ειδικότητας μελετούν και αξιολογούν μελέτες άγνωστες προς την ειδικότητά τους (αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί να αξιολογούν μηχανολογική μελέτη και μηχανολόγοι να αξιολογούν αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή του κελύφους).
  Κλείνοντας την ενότητα των γενικών παρατηρήσεων, οφείλει κανείς να παραδεχτεί ότι στόχος του νέου ενεργειακού κανονισμού που αντικαθιστά τον ισχύοντα σήμερα Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων και εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η επιβράβευση του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο χωροθέτησης κτιρίου και σχεδιασμού κτιριακού κελύφους σύμφωνα με το κλίμα, όσο και σε επίπεδο επιλογής μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Είναι αυτονόητο ότι η προβολή και η επιβράβευση του σωστού ενεργειακού σχεδιασμού θα συμβάλει σε πιο «προσεκτικές» και «συνειδητοποιημένες» αποφάσεις για τη δόμηση με αποτέλεσμα ένα καλύτερα δομημένο περιβάλλον.

  Αναλυτικότερη αναφορά στα όσα παραπάνω αναφέρονται γίνεται στις κατ’ άρθρο παρατηρήσεις που ακολουθούν.

  ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ.ΕΝ.Α.Κ.

  Εισαγωγική ενότητα του σχεδίου του κανονισμού

  1η παρατήρηση
  Στο σχέδιο προβάλλει η απαίτηση – υποχρέωση για ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός παθητικού ηλιακού συστήματος σε κάθε κτίριο.
  Δεν διευκρινίζεται όμως:
  α) Πού θα βρίσκεται το σύστημα αυτό σε ένα πολυώροφο κτίριο. Θα επαναλαμβάνεται σε κάθε όροφο ή θα βρίσκεται σε ένα μόνον όροφο και σε ένα διαμέρισμα;
  – Αν θα βρίσκεται σε κάθε όροφο, τι εξασφαλίζει ότι θα είναι το παθητικό σύστημα το ίδιο αποδοτικό στον πρώτο και στον τελευταίο όροφο, όταν στο χαμηλότερο όροφο, ενδεχομένως λόγω της θέσης του στο οικόπεδο, ο ήλιος να μην το «βλέπει» παρά ελάχιστες ώρες ή και καθόλου;
  – Αν πάλι βρίσκεται σε ένα μόνον όροφο, δεν δημιουργούνται συνθήκες άνισης αντιμετώπισης μεταξύ των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας; Γιατί η θερμική άνεση που ενδεχομένως θα απολαμβάνει ο τελευταίος όροφος έχει θετικό αντίκτυπο στη θερμική συμπεριφορά και του ανήλιου διαμερίσματος του πρώτου ορόφου;
  β) Πού και κατά πόσο θα λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενος μόνιμος σκιασμός από απέναντι κτίρια στη λειτουργία του παθητικού συστήματος;
  γ) Πώς θα υπεισέρχονται στον υπολογισμό της θερμικής επάρκειας των επιμέρους δομικών στοιχείων και του συνόλου του κτιρίου τα δομικά στοιχεία των παθητικών ηλιακών συστημάτων έμμεσου κέρδους (τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, προσαρτημένο θερμοκήπιο κ.τ.λ.); Το k ενός τέτοιου συστήματος δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καλύπτει τα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών. Αντίθετα, θα επιβαρύνει την τιμή του km τόσο στον έλεγχο κατ’ όροφο, όσο και στο έλεγχο μέσω του λόγου F/V.

  Άρθρο 1. Σκοπός
  2η παρατήρηση
  Στο πρώτο άρθρο, στο οποίο αναδεικνύεται το πλαίσιο αρχών και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, γίνεται αναφορά στη θερμική άνεση, χωρίς ωστόσο πουθενά στον κανονισμό να γίνεται αναφορά στην αξιολόγησή ή στις απαιτήσεις θερμικής άνεσης κατά τύπο κτιρίου. Η διασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημη με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
  Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η θερμική άνεση μπορεί να προσδιοριστεί με συγκεκριμένη μεθοδολογία (ISO 7730), η οποία όμως απαιτεί ωριαίες τιμές και δεν μπορεί να προκύψει από τη μέθοδο του μηνιαίου βήματος.

  3η παρατήρηση
  Στην παράγραφο 3.3. του άρθρου 1 αναγράφεται ότι «καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων…» Όμως αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν μπορεί να επιτευχθεί με «ελάχιστες προδιαγραφές».
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3.3. ως εξής:
  «Παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις για τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό των κτιρίων…».

  Άρθρο 3. Ορισμοί
  4η παρατήρηση
  Σημειώνεται ότι ο ορισμός της θερμογέφυρας όπως αυτός παρουσιάζεται σ’ αυτό το άρθρο δεν ορίζεται με πληρότητα, καθόσον δεν καλύπτει ούτε την περίπτωση ύπαρξης θερμομονωμένου τμήματος με πάχος θερμομονωτικού υλικού μικρότερου του απαιτούμενου ή μικρότερου των γειτονικών περιοχών ούτε την περίπτωση εντονότερων θερμικών ροών λόγω γεωμετρικής διαμόρφωσης («γεωμετρικές» θερμογέφυρες).
  Για παράδειγμα, ένα γωνιακό υποστύλωμα, ακόμη και όταν είναι θερμομονωμένο με το ίδιο πάχος θερμομονωτικού υλικού με τα άλλα ενδιάμεσα υποστυλώματα της τοιχοποιίας, δεν παύει να αποτελεί θερμογέφυρα, διότι η εξωτερική γωνιακή επιφάνεια είναι πολύ μεγαλύτερη της εσωτερικής αντιδιαμετρικής της και οι αντίστοιχες ροές θερμότητας είναι αυξημένες, προκειμένου να καλυφθούν οι θερμικές απώλειες από τη μεγάλη εξωτερική επιφάνεια (αδυναμία εφαρμογής του μοντέλου της μονοδιάστατης ροής θερμότητας).
  Μάλιστα δεδομένου ότι με την έννοια της θερμογέφυρας στο περίβλημα ενός κτιρίου ορίζεται η ποιοτική κατάσταση (και όχι η ποσοτική), προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση του ορισμού της θερμογέφυρας:
  «Θερμογέφυρα αποτελεί κάθε θέση ή περιοχή του κτιριακού εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου, στην οποία εμφανίζονται τοπικά αυξημένες θερμικές ροές συγκριτικά με αυτές των γειτονικών του περιοχών και αντίστοιχες μεταβολές των επιφανειακών θερμοκρασιών».

  5η παρατήρηση
  Το ISO 13790 προβλέπει ηλιακά θερμικά κέρδη που προκύπτουν από την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στα διαφανή και αδιαφανή δομικά στοιχεία του κελύφους. Διακρίνονται δε αυτά:
  • σε άμεσα ηλιακά κέρδη, που προκύπτουν από τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω των υαλοπινάκων των κουφωμάτων και
  • έμμεσα ηλιακά κέρδη, που προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στα αδιαφανή στοιχεία του κτιρίου και απορροφάται από αυτά.
  Στο προτεινόμενο σχέδιο δεν γίνεται σαφής η διάκριση και ο τρόπος, με τον οποίο αυτά θα λαμβάνονται υπόψη.

  Άρθρο 5. Υπολογιστικές μέθοδοι και δεδομένα υπολογισμού
  6η παρατήρηση
  Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων προτείνεται η εφαρμογή μεθοδολογίας με τη μέθοδο του μηνιαίου βήματος. Αυτή η μέθοδος είναι σαφώς ορθότερη από την επιλογή μιας ενιαίας τιμής για όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (όπως συμβαίνει στον ισχύοντα σήμερα κανονισμό). Δεν αποδίδει όμως πλήρως και ορθώς την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, που υποτίθεται ότι είναι και το ζητούμενο, καθώς υπολείπεται από την πραγματική κατάσταση, που μπορεί να αποδοθεί με μέσες ημερήσιες τιμές και βεβαίως πολύ καλύτερα με ωριαίες. Είναι σαφές ότι η μέση μηνιαία τιμή απέχει από τη μέση ημερήσια και απέχει πολύ περισσότερο από την ωριαία τιμή. Η διακύμανση της θερμοκρασίας στη διάρκεια της ημέρας (ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος) μπορεί να φθάσει σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και τους 20°C, κάτι που χάνεται εξ ολοκλήρου στη μέση μηνιαία τιμή. Με τη μέση μηνιαία τιμή εξασφαλίζεται μια μέση γενική κατάσταση θεωρητικής θερμικής άνεσης που δεν μπορεί να λάβει υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών θερμοκρασίας και τη διαμόρφωση διαφορετικού αισθήματος άνεσης στις διάφορες ώρες της ημέρας ή σε πρόσκαιρη μεταβολή των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών.
  Έτσι, σε ένα κτίριο υπό γενική θεώρηση μπορεί να διαμορφώνονται συνθήκες θερμικής άνεσης, στην πραγματικότητα όμως μπορεί να διαμορφώνονται συνθήκες ψύχους κατά τις νυκτερινές ώρες με την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών και συνθήκες υπερθέρμανσης κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες με την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών.
  Η επιλογή μέσων μηνιαίων τιμών δικαιολογείται μόνον στην περίπτωση που θα επιλεγεί η εκτέλεση των πράξεων με αριθμητικό μικροεπεξεργαστή (κοινώς «κομπιουτεράκι») και όχι η ενεργειακή επίλυση μέσω κάποιου προγράμματος Η/Υ. Η χρήση όμως Η/Υ δύσκολα πλέον αποφεύγεται, ακόμη και για τους ελάχιστους υπολογισμούς σε απλά λογιστικά φύλλα (π.χ. Excel).
  Η μόνη σοβαρή δικαιολογία που μπορεί ως αντίλογος να προβληθεί είναι η έλλειψη καταγεγραμμένων ωριαίων κλιματικών δεδομένων από τις διάφορες μετεωρολογικές μονάδες στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αλλά και στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιλεγούν τιμές από διεθνείς βάσεις μετεωρολογικών δεδομένων που διαθέτουν είτε καταγεγραμμένες είτε προσεγγιστικά υπολογισμένες τιμές από τις πλησιέστερα καταγεγραμμένες (π.χ. Meteonorm).
  Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα στους μελετητές να χρησιμοποιούν και τις άλλες μεθοδολογίες υπολογισμού που προβλέπει το πρότυπο, δηλαδή την απλή δυναμική μέθοδο ωριαίου βήματος ή/και τη λεπτομερέστερη με δυναμική προσομοίωση όταν αυτό απαιτείται. Τέτοια απαίτηση μπορεί να εμφανιστεί σε μελέτες, για τις οποίες αναδεικνύεται κυρίαρχη η εκτίμηση των συνθηκών θερμικής άνεσης η συνολική και ολοκληρωμένη μελέτη ένταξης παθητικών ηλιακών συστημάτων και συστημάτων Α.Π.Ε. στο κτιριακό κέλυφος, συστημάτων φυσικού δροσισμού κ.ά.

  Άρθρο 6. Κλιματικές ζώνες
  7η παρατήρηση
  Σ’ αυτό το άρθρο καταγράφονται οι κλιματικές ζώνες, στις οποίες διαιρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ενώ όμως στον παρατιθέμενο χάρτη (χάρτης Β.1. νομός Αρκαδίας φαίνεται κατά το πεδινό του μέρος να εντάσσεται στη ζώνη Α’ και κατά το ορεινό στη ζώνη Γ’ στο συνοδευτικό πίνακα (πίνακας Β.2.) το σύνολο του νομού καταγράφεται στη ζώνη Γ’.
  Προφανώς, απαιτείται ο κατάλληλος διαχωρισμός της γεωγραφικής έκτασης του νομού και προσδιορισμός εκείνων των περιοχών που θα ενταχθούν στη ζώνη Γ’ με την επισήμανση ότι το εδάφιο του σχεδίου που προβλέπει ένταξη στην αμέσως δυσμενέστερη ζώνη των περιοχών των ευρισκομένων σε υψόμετρο ανώτερο των 600 m δεν είναι δυνατόν να ισχύσει, διότι διαφορετικά μεγάλο τμήμα του νομού από παρερμηνεία του εδαφίου μπορεί να εκληφθεί ως ζώνη Β’ ή ζώνη Δ’.

  Άρθρο 7. Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  8η παρατήρηση
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 με τον διαζευτικό διαχωρισμό των ενεργειακών απαιτήσεων σε Α και Β κατηγορία μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την απαίτηση ή όχι υπολογισμού της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
  Προτείνεται να διατυπωθεί σαφώς η απαίτηση υπολογισμού κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε κάθε περίπτωση μέσω αντίστοιχης μελέτης.

  Άρθρο 8. Ελάχιστες προδιαγραφές
  9η παρατήρηση
  Στον πίνακα Γ.1. δίνονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας (και όχι οι μέγιστοι συντελεστές θερμοπερατότητας, όπως κακώς αναγράφει) δομικών στοιχείων για τις 4 κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. Αυτές οι τιμές βαίνουν γενικώς μειούμενες από τη ζώνη Α’ στη ζώνη Γ’. Ωστόσο, αν και στα περισσότερα δομικά στοιχεία υπάρχει μια κλιμάκωση στη μείωση από ζώνη σε ζώνη, σε ορισμένα παρουσιάζονται δυσανάλογα άλματα που δεν δικαιολογούνται από τις κλιματικές συνθήκες της κάθε ζώνης και δεν συνάδουν με το βήμα μείωσης των τιμών στα υπόλοιπα δομικά στοιχεία.
  Για παράδειγμα:
  α) Στις τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας kG για δάπεδα σε επαφή με έδαφος ή με μη θερμαινόμενους χώρους ορίζεται:
  – για τη ζώνη Α’: kG = 1,50 W/(m²•K)
  – για τη ζώνη Β’: kG = 1,00 W/(m²•K) Διαφορά μεταξύ Α’ & Β’: ΔkG = 1,50 – 1,00 = 0.50 W/(m²•K)
  – για τη ζώνη Γ’: kG = 0,38 W/(m²•K) Διαφορά μεταξύ Β’ & Γ’: ΔkG = 1,00 – 0,38 = 0.62 W/( m²•K)
  – για τη ζώνη Δ’: kG = 0,35 W/(m²•K) Διαφορά μεταξύ Γ’ & Δ’: ΔkG = 0,38 – 0,35 = 0.03 W/( m²•K)
  Εμφανής λόγος που να δικαιολογεί μια τέτοια απόκλιση τιμών δεν υπάρχει.
  β) Σε αντίθεση με τις τιμές του kG οι τιμές του kDL που ορίζουν τις απαιτήσεις σε δάπεδα επάνω από πιλοτή παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ των ζωνών Α’ προς Β’ και Γ’ προς Δ’: ΔkDL = 0,10 W/(m²•K), ενώ από τη ζώνη Β’ στη ζώνη Γ’ η τιμή παραμένει σταθερή ΔkDL = 0,00 W/(m²•K).
  γ) Η τιμή του kGF για τις γυάλινες προσόψεις κτιρίων, μη ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες παρουσιάζεται σταθερή kGF = 1,80 W/(m²•K) για όλες ανεξαιρέτως τις ζώνες.
  δ) Τέλος, όσον αφορά στα δάπεδα που έρχονται σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους, οι μέγιστες τιμές που προβλέπονται στο σχέδιο του κανονισμού για τις ζώνες Γ’ και Δ’ δεν διαφέρουν καθόλου από αυτές που προβλέπονται για τις επιστεγάσεις. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. δάπεδα και διαχωριστικούς τοίχους με χώρους χαμηλότερης θερμοκρασίας) οι μέγιστες τιμές είναι υπερβολικά αυστηρές: π.χ. στη ζώνη Α’ το δάπεδο επί υπόστυλου χώρου ή επί εδάφους δρα ευεργετικά για τη διαμόρφωση του εσωκλίματος κατά τη θερινή περίοδο και επομένως θα μπορούσε ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής να είναι υψηλότερος. Για τον ίδιο λόγο εκτιμάται ότι οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων θα πρέπει να επανεξεταστούν, ιδιαίτερα για τη ζώνη Α’.
  Αυτές οι τιμές δεν δικαιολογούνται από τις κατά καιρούς μετρήσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας και από τη σχετική βιβλιογραφία.

  10η παρατήρηση
  Κατά το δεύτερο έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου, κατά το οποίο εξετάζεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας km(W,F) των διαφανών και αδιαφανών εξωτερικών στοιχείων του κάθε ορόφου, η τιμή του k παραμένει σχεδόν ίδια με αυτήν του ισχύοντος σήμερα κανονισμού:
  – Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (1979): km(W,F) = 1,86 W/(m²•K).
  – Σχέδιο Κ.Εν.Α.Κ.: km(W,F) = 1,80 W/(m²•K).
  Με τον ισχύοντα σήμερα κανονισμό υπέρβαση αυτής της τιμής σχεδόν ποτέ δεν προέκυπτε, παρά μόνο σε ελάχιστες ειδικές περιπτώσεις (π.χ. καταστήματα με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες στο ισόγειο). Δε υπάρχει λόγος διατήρησης της ίδιας υψηλής τιμής στην τιμή αυτή του συντελεστή k, όταν μάλιστα οι τιμές του k σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχουν μειωθεί δραστικά.

  11η παρατήρηση
  Πολλές από τις «ελάχιστες προδιαγραφές» έτσι όπως διατυπώνονται στο άρθρο 8 δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και κατά συνέπεια ούτε και να αξιολογηθούν. Επομένως, πώς θα τεκμηριώνονται; Για παράδειγμα, σε ένα πυκνό αστικό τοπίο με δεδομένο το πρόσωπο του οικοπέδου, θα πρέπει να ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την «κατάλληλη χωροθέτηση και τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών».
  Επίσης αναφέρεται στην πρώτη ενότητα («Σχεδιασμός κτιρίου») ότι στο σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες παράμετροι και αναγράφονται παράμετροι βιοκλιματικού σχεδιασμού. Εφόσον δεν συνδέεται ο σχεδιασμός με μετρούμενα στοιχεία, δηλαδή βάσει του σχεδιασμού να υπολογίζεται κατανάλωση ενέργειας, δεν είναι δυνατό να αξιολογούνται αυτές οι παράμετροι σχεδιασμού. Στον ενεργειακό έλεγχο μια θεώρηση αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να δημιουργήσει σειρά προβλημάτων κατά τη βαθμονόμηση του κτιρίου.
  Προτείνεται ο σαφής προσδιορισμός των προδιαγραφών με δυνατότητα ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης.

  12η παρατήρηση
  Δεδομένου ότι δεν υπάρχει απαίτηση για μελέτη φυσικού φωτισμού στα κτίρια με χρήση την κατοικία, δεν διευκρινίζεται πώς μπορεί να διασφαλιστεί και να αξιολογηθεί η οπτική άνεση, τη στιγμή μάλιστα που δεν προβλέπεται ούτε καν ο έλεγχος της επάρκειας του φυσικού φωτός. Ακόμη και αν η οπτική άνεση αποτελούσε παράμετρο για τον καθορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών των κτιρίων, θα έπρεπε να περιγραφούν αναλυτικά τα μεγέθη που θα την εκφράζουν.

  13η παρατήρηση
  Ενώ θεωρείται θετικό στοιχείο η υποχρέωση κάλυψης του ζεστού νερού με ηλιακούς συλλέκτες, θα πρέπει να εξετάζεται η μορφολογική ένταξή τους στο κτίριο (ειδικά για πολυώροφα κτίρια), προκειμένου να μην προσβάλλεται τόσο η αισθητική του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντος.

  Άρθρο 11. Περιεχόμενα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
  14η παρατήρηση
  Στην παράγραφο 1.4. του άρθρου 11 ζητείται να καταγράφεται η πηγή άντλησης των κλιματικών δεδομένων της περιοχής τού υπό μελέτη κτιρίου, γεγονός που αντιφάσκει με την παράθεση στοιχείων κλιματικών δεδομένων σε σειρά πινάκων και διαγραμμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα 3.
  Η απαίτηση αυτή θα είχε περιεχόμενο, εάν παρεχόταν η δυνατότητα χρήσης άλλων συγκεκριμένων και αναγνωρισμένων πηγών κλιματικών δεδομένων.

  15η παρατήρηση
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιβάλλεται η σχεδιαστική απεικόνιση τόσο της θερμομονωτικής στρώσης, όσο και κάθε ενεργειακού στοιχείου (παθητικού ή ενεργητικού) στο κέλυφος του κτιρίου, σε όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές).

  16η παρατήρηση
  Κατά την ίδια έννοια, η απαίτηση περιγραφής των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτιρίου, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 2.7., έχει τότε μόνο νόημα, όταν καλύπτει τις απαιτήσεις πλήρους ή μερικής σκίασης του κτιρίου.
  Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.

  Άρθρο 12. Αμοιβή για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
  17η παρατήρηση
  Στο σχέδιο κανονισμού αναφέρεται ότι «Δικαίωμα υπογραφής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου έχουν οι νομιμοποιούμενοι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας να υπογράφουν τις αντίστοιχες μελέτες» και σε άλλο σημείο του σχεδίου δηλώνεται ότι «η ενεργειακή μελέτη αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης». Αυτές οι διατυπώσεις μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση περί του δικαιώματος υπογραφής, με τον κίνδυνο υποκατάστασης του επιστημονικού αντικειμένου μιας ειδικότητας με εκείνο μιας άλλης, χωρίς κάθε φορά να υφίσταται το αντίστοιχο υπόβαθρο γνώσεων.
  Για παράδειγμα, δεν νοείται ο αρχιτέκτονας να υπογράφει τη μηχανολογική μελέτη των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης περί των οποίων ελάχιστα έως καθόλου γνωρίζει, όπως δεν νοείται ο μηχανολόγος να υπογράφει τον αρχιτεκτονικό βιοκλιματικό σχεδιασμό ενός κτιρίου.
  Έτσι. και δεδομένου ότι η ενεργειακή μελέτη αποκτά πλέον σύνθετη μορφή, περιλαμβάνοντας στοιχεία πολλών ειδικοτήτων μηχανικών, θα πρέπει να συνυπογράφεται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη μελέτη.

  Άρθρο 15. Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
  18η παρατήρηση
  Από τη διατύπωση του άρθρου 15 (παράγραφος 2.3.) προκύπτει ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει τα σχέδια του κτιρίου όπως κατασκευάσθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα ούτε υπάρχει υποχρέωση ουσιαστικού ελέγχου για την ποιότητα των ενεργειακών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου κτιρίου. Αυτή η κατάσταση θέτει υπό πλήρη αίρεση όλη τη διαδικασία ελέγχου και καθιστά άνευ περιεχομένου κάθε περαιτέρω έλεγχο με κατάλληλο εξοπλισμό (θερμοφωτογράφηση κ.τ.λ.).
  Κατ’ επέκταση των παραπάνω, κάθε απόπειρα δειγματοληπτικού ελέγχου από το Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. δεν θα έχει να δείξει κάτι περισσότερο από την τυπική μελέτη του ενεργειακού επιθεωρητή.

  Άρθρο 19. Παράρτημα 1. Μεθοδολογία υπολογισμού σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα
  19η παρατήρηση
  Πολλά από τα πρότυπα που εμφανίζονται στα σχήματα ως prEN (προσχέδια) είναι ΕΝ (οριστική μορφή) (ενδεικτικά αναφέρονται τα 15241, 10077, 15927, 15193, 15316).
  Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση με την οριστική μορφή των προτύπων.

  20η παρατήρηση
  Στον «υπολογισμό ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου» γίνεται αναφορά στην ωριαία μέθοδο• κάτι που προφανώς δεν ισχύει.

  21η παρατήρηση
  Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στις τιμές και στους συντελεστές που χρειάζεται να εκδοθούν Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και περιλαμβάνονται στο ISO 13790.

  22η παρατήρηση
  Δεν υπάρχει αναφορά σε κατηγορίες θερμικής άνεσης στις οποίες πρέπει να λειτουργούν τα κτίρια, παρόλο που για παράδειγμα στην ΚΥΑ 1112 («Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα») γίνεται σαφής αναφορά σε αυτό.

  Άρθρο 19. Παράρτημα 3. Κλιματικά δεδομένα – Ηλιακό ύψος
  23η παρατήρηση
  Στα προσφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ηλιακή ακτινοβολία σε διάφορους προσανατολισμούς και κλίσεις, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μεθοδολογία του ISO 13790. Τα στοιχεία που δίνονται στο παράρτημα δεν είναι επαρκή για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

  24η παρατήρηση
  Τα στοιχεία ηλιακού ύψους θα πρέπει να δίνονται πρωτίστως σε μορφή πινάκων και όχι γραφημάτων (στα οποία χάνεται η ακρίβεια των τιμών) προς διευκόλυνση των μελετητών.

  Άρθρο 19. Παράρτημα 4. Υπολογισμοί θερμομόνωσης κτιρίου
  25η παρατήρηση
  Η σχέση 4.4. (σελίδα 5 του παραρτήματος 4) ουσιαστικά καταγράφει τη θερμική επάρκεια των εξωτερικών κατακόρυφων περιμετρικών επιφανειών κατ’ όροφο, αν και στο σχετικό εδάφιο δεν γίνεται σαφής αναφορά για την ικανοποίηση του ελέγχου σε κάθε όροφο χωριστά. Εικάζεται πάντως ότι αυτό υπονοεί, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα σήμερα στον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων.
  Πέραν αυτού όμως, οι επιμέρους ποσότητες kw•Fw και kF•FF των επιμέρους επιφανειών υπεισέρχονται στη σχέση 4.4. για τον υπολογισμό του kw (w,F) στο ακέραιο (δηλαδή έχουν συντελεστή τη μονάδα), χωρίς να γίνεται διάκριση αυτών αν πρόκειται για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, με μη θερμαινόμενο χώρο, με έδαφος ή ακόμη και με θερμαινόμενο χώρο που δεν συνυπολογίζεται στη θερμομονωτικά προστατευμένη περιοχή του κτιρίου.
  Στην περίπτωση που το δομικό στοιχείο δεν συνορεύει με τον εξωτερικό αέρα θα πρέπει να υπεισέρχεται στη σχέση 4.4. με ένα μειωτικό συντελεστή, που στον ισχύοντα κανονισμό λαμβάνεται με 0,5. Κατά απλοποιητική παραδοχή θα μπορούσε να διατηρηθεί ο συντελεστής 0,5, ορθότερο όμως θα ήταν να προσδιορισθεί αυτός κατά περίπτωση. Τότε:
  – Στην περίπτωση επαφής με το έδαφος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σχετικό ISO.
  – Στην περίπτωση επαφής με θερμαινόμενο χώρο η ροή θερμότητας είναι ελάχιστη έως μηδενική –όταν επικρατούν οι αυτές τιμές θερμοκρασίας εκατέρωθεν του δομικού στοιχείου–, θα μπορούσε όμως αυτός ο θερμαινόμενος χώρος, εκτιμώμενος προς την πλευρά της ασφάλειας, να θεωρηθεί ως μη θερμαινόμενος και το αντίστοιχο γινόμενο k•F να υπεισέλθει με κάποιο μειωτικό συντελεστή (π,χ, και πάλι 0,5).

  26η παρατήρηση
  Ομοίως στη σχέση 4.3. (σελίδα 4 του παραρτήματος 4), ενώ υπάρχει πρόνοια για τις επιφάνειες FG που έρχονται σε επαφή με το έδαφος να υπεισέλθουν ως ποσότητα kG•FG για τον υπολογισμό του συνολικού km με μειωτικό συντελεστή 0,5, οι επιφάνειες FWE που έρχονται σ επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο υπεισέρχονται ως ποσότητες kWE•FWE στο ακέραιο. Κανονικά οφείλουν και αυτές να υπεισέλθουν με μειωτικό συντελεστή.
  Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε για τον υπολογισμό της σχέσης 4.4., έτσι και για τον υπολογισμό της σχέσης 4.3., το ορθότερο θα ήταν ο μειωτικός συντελεστής της ποσότητας kG•FG να προσδιορισθεί κατά περίπτωση σύμφωνα με το σχετικό ISO.

  27η παρατήρηση
  Στη σχέση F/V, προκειμένου να προσδιορισθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του km για το σύνολο του κτιρίου, θα πρέπει με σαφήνεια να διευκρινισθεί ποιές θα είναι οι επιφάνειες που θα συνυπολογισθούν στο F και ποιός ο όγκος του V.
  Το ερώτημα προκύπτει προφανώς για να εκλείψουν οι ασάφειες του ισχύοντoς σήμερα κανονισμού σχετικά με το συνυπολογισμό (ή το μη συνυπολογισμό) των επιφανειών προς τμήματα του οικοπέδου, προαιρετικά ή υποχρεωτικά ακάλυπτα, μέσα στο σώμα του κτιρίου.
  Το ίδιο ερώτημα τίθεται για αίθρια, ημιυπαίθριους χώρους, πιλοτές κ.τ.λ., που βρίσκονται μέσα στο σώμα του κτιρίου.
  Θα μπορούσε να προταθεί η διευκρίνηση ότι οι επιφάνειες που θα συνυπολογίζονται στο F είναι εκείνες που περικλείουν το σύνολο των θερμαινόμενων ωφέλιμων χώρων του κτιρίου και ο όγκος V είναι ο αντίστοιχος περικλειόμενος όγκος.

  28η παρατήρηση
  Στον πίνακα 4.1. του παραρτήματος (σελίδα 3 του παραρτήματος 4) δίνονται οι τιμές των συντελεστών θερμικής μετάβασης και των αντιστάσεων θερμικής μετάβασης. Αυτές οι τιμές είναι εκείνες του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων και μάλιστα λανθασμένα περασμένες, δεδομένου ότι οι μεν τιμές των συντελεστών θερμικής μετάβασης αi και αa είναι αυτές που αντιστοιχούν σε μονάδες W/(m²•K), οι δε των αντιστάσεων θερμικής μετάβασης άλλοτε είναι αυτές που αντιστοιχούν σε μονάδες m2•h•°C/kcal και άλλοτε αυτές που αντιστοιχούν σε μονάδες m2•K/W, παρά το γεγονός ότι στην κεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης αναγράφεται ως μονάδα: m2•K/W. Ένας απλός υπολογισμός της αντιστροφής της τιμής της μιας στήλης (δηλαδή της τιμής του 1/α αυτής που δίνεται ως α) είναι αρκετός.
  Πέραν του σφάλματος όμως και ερχόμενος κανείς επί της ουσίας θα πρέπει να επισημάνει ότι αυτές οι τιμές έχουν ήδη αναθεωρηθεί προ πολλού βάσει νεότερων υπολογιστικών και μετρητικών δεδομένων, αποδίδοντας καλύτερα την αντίσταση που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα αέρα στη ροή θερμότητας προς και από το δομικό στοιχείο.
  Είναι επομένως σκόπιμο να αντικατασταθούν με αυτές του προτύπου ISO 13790.

  29η παρατήρηση
  Στον πίνακα 4.2. (στις σελίδες 3 και 4 του παραρτήματος 4) δίνονται οι τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ορισμένων θερμομονωτικών υλικών.
  Επ’ αυτού:
  α) Ορισμένες από τις τιμές που αναγράφονται δεν θεωρούνται σήμερα αποδεκτές. Βασίζονται στις τιμές του λ που περιείχε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων του 1979. Από τότε όμως πολλά νέα προϊόντα έχουν προκύψει, ενώ πολλών άλλων τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά έχουν τροποποιηθεί (επί τω χείρω ή τω βελτίω). Εντελώς ενδεικτικά:
  – Μάρμαρα, γρανίτες και ασβεστόλιθοι δεν έχουν όλα την ίδια τιμή λ.
  – Ο πετροβάμβακας έχει τιμή του λ κοντά σ’ αυτήν του υαλοβάμβακα.
  – Οπτόπλινθοι, τσιμεντόλιθοι κ.τ.λ. διακρίνονται ως προς την τιμήν του με βάση τουλάχιστον το ειδικό βάρος και την πυκνότητα και διάταξη των οπών τους.
  – Η διογκωμένη πολυστερίνη έχει πλέον πολύ καλύτερες τιμές του συντελεστή λ από την αναγραφόμενη στον πίνακα και σχεδόν ταυτίζεται με αυτήν της αφρώδους εξηλασμένης πολυστυρόλης.
  – Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστυρόλη από καμιά εταιρεία παραγωγής σήμερα –από όσο τουλάχιστον μπορούμε να γνωρίζουμε– δεν παρουσιάζει τόσο χαμηλή τιμή του λ.
  β) Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό, να αναγράφονται στον πίνακα υλικά με την εμπορική τους ονομασία (π.χ. αφρώδης πολυστυρόλη Roofmate και Styrofoam)
  γ) Από τον πίνακα απουσιάζουν πολλά υλικά, από τα πλέον χρησιμοποιούμενα σήμερα στη δόμηση (π.χ. κεραμικά πλακίδια, κισηρόλιθοι, ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι, γυψοκονιάματα, πολυουρεθάνη και πολλά άλλα)
  δ) Η ονοματολογία των υλικών οφείλει να είναι σύγχρονη και ορθή. Για παράδειγμα:
  – Το σκυρόδεμα έχει πάψει εδώ και πολλά χρόνια να χαρακτηρίζεται ως Β160, Β225 κ.τ.λ.
  – Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη διακρίνεται από τη διογκωμένη από τη διαδικασία παραγωγής τους, δηλαδή ακριβώς από αυτό που δηλώνει το όνομά τους, ότι η μία είναι διογκωμένη και η άλλη εξηλασμένη και όχι από το γεγονός ότι είναι αφρώδης.
  Συμπερασματικά: Είναι επιβεβλημένη η επικαιροποίηση του πίνακα σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ISO, η συμπλήρωσή του και η διόρθωση των σφαλμάτων του.
  Επιπροσθέτως, για την τελική του μορφή του πίνακα 4.2. προτείνεται:
  • Στον κατάλογο των δομικών υλικών να συμπεριλαμβάνονται οι τοιχοποιίες, με συμβατικούς αρμούς.
  • Να περιλαμβάνονται περισσότερα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά:
  – το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ),
  – το συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών (μ),
  – την ειδική θερμότητα (c).
  • Να περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υλικών:
  – η εμπεριεχόμενη ενέργεια,
  – ισοδύναμες εκπομπές.
  Τέλος, ο πίνακας μπορεί υπό μορφή παραρτήματος να συνοδεύεται από εκτεταμένο κατάλογο ενδεικτικών κατασκευαστικών λύσεων (δομικών στοιχείων) με πληροφορίες περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών όπως περιεχόμενη ενέργεια και ισοδύναμες εκπομπές.

  30η παρατήρηση
  Στο κείμενο του σχεδίου φαίνεται να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις χρησιμοποιούμενες έννοιες των «ανοιγμάτων», των «κουφωμάτων» και των «πλαισίων» (πίνακας Γ.1. & πίνακες 4.4. και 4.5. του παραρτήματος 4).
  Διευκρινίζεται ότι:
  • Ως (οικοδομικά) ανοίγματα ορίζονται τα κενά που αφήνονται στις επιφάνειες των κατασκευαστικών στοιχείων των εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών των κτιρίων.
  • Ως κουφώματα ορίζονται τα ολοκληρωμένα δομικά στοιχεία που τοποθετούνται στα ανοίγματα, με λειτουργίες που εξασφαλίζουν και ρυθμίζουν την οπτική, ακουστική και γενικότερη επικοινωνία και κίνηση ανάμεσα στο εσωτερικό των κτιρίων και το εξωτερικό περιβάλλον και μεταξύ των εσωτερικών χώρων. Αποτελούνται από τα πλαίσια, τους υαλοπίνακες ή/και πλήρη τμήματα.
  Επομένως είναι άνευ περιεχομένου η αναφορά σε «συντελεστές θερμικής διαπερατότητας του ανοίγματος» που γίνεται στους τίτλους των πινάκων 4.4. και 4.5. του παραρτήματος 4 (σελίδες 6 και 7 αντίστοιχα). Η ορθή διατύπωση θα είναι «συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος».

  31η παρατήρηση
  Στη σελίδα 4 του παραρτήματος 4, ενώ υπάρχει η υπόδειξη ο υπολογισμός των θερμογεφυρών να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14683, αυτό σχεδόν αναιρείται στην επόμενη πρόταση όταν δηλώνεται ότι εναλλακτικά ο συντελεστής θερμοπερατότητας k των δομικών στοιχείων μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10% έναντι της τιμής που προκύπτει από τον υπολογισμό του. Στην ουσία προτρέπει το μελετητή να αντιμετωπίζει τη θερμογέφυρα, δίνοντας απλώς μια προσαύξηση 10%, γεγονός που είναι λανθασμένο, διότι:
  α) Με τον τρόπο αυτό δεν αντιμετωπίζεται το πνεύμα της λογικής υπολογισμού της θερμογέφυρας αλλά ο τύπος (κοινώς, η τυπική υποχρέωση), καθώς οποιαδήποτε προσαύξηση δεν καταργεί ούτε μειώνει τη θερμογέφυρα, αλλά απλά σε άλλα σημεία εξισορροπητικά αυξάνει τη θερμική του προστασία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση στη θέση της θερμογέφυρας. Στη θέση της θ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 10:51 | Γιάννης Τζίμας

  Ο ΚΕΝΑΚ πρέπει να βελτιωθεί. Είναι δεδομένο ότι η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μονοδιάστατη και αποκομμένη από το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή και τη λειτουργία τους, από το σύνολο στο οποίο αυτά εντάσσονται και από τους χρήστες στους οποίους αναφέρονται. Έτσι διεθνώς η σύγχρονη τάση εστιάζει στην προσπάθεια για συνολική εκτίμηση του οικολογικού αποτυπώματος με συστήματα βαθμολόγησης/κατάταξης όπως το LEED της USGBC http://www.usgbc.org .
  Ο ΚΕΝΑΚ αν και στη σωστή κατεύθυνση απέχει ακόμη πολύ από αυτά.

  Για παράδειγμα: Τι θα ωφελούσε ένα οικιστικό σύνολο που το ίδιο καταναλώνει χαμηλά ποσά ενέργειας για να λειτουργεί, εάν είναι αποκομμένο από το δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας και αναγκάζει τους χρήστες του να χρησιμοποιούν καθημερινά αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Ένα συγκρότημα 50 κατοικιών σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας εξαλείφει σε μια εργάσιμη εβδομάδα την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και της πιο προσεγμένης κατασκευής λόγω της κατανάλωσης υγρών καυσίμων για τις μετακινήσεις των κατοίκων του. Και φυσικά ούτε λόγος για τις εκπομπές CO2.

  Προτείνω να εφαρμοστεί πιλοτικά για τρία(3) -το πολύ- χρόνια και παράλληλα να ξεκινήσει μια συνολική προσέγγισή του σε ανοιχτά συνέδρια που θα ακουστούν οι φωνές όσων πραγματικά ενδιαφέρονται να εργαστούν και να προσφέρουν στην υπόθεση αυτή.

  Με εκτίμηση

  Γιάννης Τζίμας
  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 17:07 | Κοτταράς Γιώργος

  Αξιότιμη κυρία υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι υφυπουργοί,

  Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία που αναλάβατε ώστε επιτέλους να δημιουργηθεί ένας κανονισμός Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και στη χώρα μας.
  Θεωρώ όμως πως ο συγκεκριμένος κανονισμός παρόλο που προσπαθεί να λάβει υπόψη του τις υφιστάμενες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αγνοεί επιδεικτικά τόσο το πρότυπο ΕΝ15232 «Επίδραση των αυτοματισμών κτιρίου και των λειτουργιών ελέγχου στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων» όσο και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου για τα κτίρια.
  Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω, όσο πιο σύντομα γίνεται, τι είναι το EN15232 καθώς και την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης του στον συγκεκριμένο κανονισμό.

  Τo σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου είναι το μυαλό του κτιρίου. Ενσωματώνει τα δεδομένα όλων των τεχνολογικών εφαρμογών του κτιρίου. Ελέγχει τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, φωτισμού, περσίδων, όπως και τα συστήματα πυροπροστασίας και ασφάλειας. Ο Αυτοματισμός του κτιρίου λειτουργεί τις επιμέρους Η/Μ εγκαταστάσεις με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών του κτιρίου.
  Επομένως το μυαλό του κτιρίου είναι το κλειδί για τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας και της διαρκούς δαπάνης λειτουργίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια που δεν περιλαμβάνει σωστό και αποδοτικό αυτοματισμό είναι απλά μάταιη. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει στη Γερμανία, όπου τα συστήματα αυτοματισμού είναι ήδη ιδιαίτερα αναπτυγμένα, δείχνουν πως ένα 20% της ενέργειας μπορεί να εξοικονομηθεί χάρη στη βελτίωση των αυτοματισμών σε ένα κτίριο. Στη χώρα μας όπου τα συστήματα αυτοματισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτα στον οικιακό τομέα και σε νηπιακό επίπεδο στον τριτογενή τομέα το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 40% χωρίς καμία αλλαγή στον υφιστάμενο βασικό Η/Μ εξοπλισμό και με χρόνο απόσβεσης της επένδυσης από 2-5 χρόνια!

  Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN15232: “Ενεργειακή επίδοση κτιρίων – Επίδραση
  των λειτουργιών αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης κτιρίων” είναι το ένα από μια σειρά προτύπων, που η CEN (Comité Européen de Normalisation, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) ανέπτυξε στα πλαίσια ενός προγράμματος τυποποίησης, με τη χορηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την Οδηγία Ενεργειακής Επίδοσης Κτιρίων (EPBD) στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Το πρότυπο
  EN15232 προσδιορίζει τις μεθόδους αξιολόγησης της επίδρασης των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) και των λειτουργιών τεχνικής διαχείρισης κτιρίων (TBM) στην ενεργειακή επίδοση τους και περιγράφει τη μέθοδο για τον
  προσδιορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων, ώστε οι λειτουργίες αυτές να μπορούν να εφαρμόζονται σε κτίρια διαφορετικής πολυπλοκότητας.
  Τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου (BACS) όπως και αυτά της τεχνικής διαχείρισης (TBM) επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση του κτιρίου από πολλές απόψεις. Τα BACS παρέχουν αποτελεσματικό αυτοματισμό και έλεγχο της θέρμανσης,της ψύξης, του αερισμού, του ζεστού νερού και του φωτισμού, κ.α., ο οποίος αυξάνει τη λειτουργική και ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Για την πραγματική χρήση
  ενός κτιρίου μπορούν να διαμορφωθούν πολύπλοκες και ολοκληρωμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες των πραγματικών χρηστών,ώστε να αποφεύγεται σπατάλη ενέργειας και επιπλέον εκπομπή CO2. Η τεχνική διαχείρισης κτιρίων (BM) ειδικότερα παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των κτιρίων, κυρίως για σκοπούς διαχείρισης ενέργειας – Δυνατότητες παρακολούθησης τάσεων και συναγερμού για τη διαπίστωση μη χρήσιμης κατανάλωσης ενέργειας.
  Το πρότυπο EN15232: “Ενεργειακή επίδοση κτιρίων – Επίδραση των συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης κτιρίων” περιέχει στοιχεία για το πώς να αξιοποιηθούν οι λειτουργίες BACS και TBM στο μέγιστο βαθμό, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Το πρότυπο καθορίζει:
  • μια δομημένη λίστα λειτουργιών αυτοματισμού, ελέγχου και τεχνικής διαχείρισης κτιρίων, που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση των κτιρίων
  • μια μέθοδο καθορισμού των ελάχιστων απαιτήσεων ελέγχου, αυτοματισμού καιτεχνικής διαχείρισης κτιρίων, ώστε οι λειτουργίες αυτές να μπορούν να εφαρμόζονται σε κτίρια διαφορετικού βαθμού πολυπλοκότητας
  • αναλυτικές μεθόδους αξιολόγησης της επίδρασης αυτών των λειτουργιών στην ενεργειακή αποδοτικότητα του δοθέντος κτιρίου. Οι μέθοδοι αυτές επιτρέπουν την εισαγωγή των λειτουργιών στους υπολογισμούς ενεργειακής επίδοσης και στους δείκτες, που ορίζουν τα σχετικά πρότυπα
  • μια απλοποιημένη μέθοδο για τη λήψη μιας πρώτης εκτίμησης της επίδρασης των λειτουργιών στην ενεργειακή επίδοση κτιρίων συνήθους τύπου.

  Με γνώμονα τα παραπάνω σας υποβάλω τα σχόλιά μου ανά άρθρο:
  1. Άρθρο 4: Θα πρέπει να προστεθεί: Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτοματισμού των εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και ψύξης καθώς και της παραγωγής ΖΝΧ
  2. Άρθρο 8 / 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: Θα πρέπει να προστεθεί: Τα συστήματα αυτοματισμού, λειτουργίας και ελέγχου του κτιρίου πρέπει να είναι κλάσης Α σύμφωνα με EN15232 και να φέρουν πιστοποίηση eu.bac.
  3. Άρθρο 8 / 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/ κ): Πρέπει να γίνει διόρθωση που να περιλαμβάνει και την κεντρική λειτουργία ψύξης εφόσον υπάρχει και όχι μόνο θέρμανσης.
  4. Άρθρο 8 / 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/ λ): όπου απαιτείται μόνο κατανομή δαπανών θέρμανσης (όχι Ψύξη) θα πρέπει να αναφέρεται πως μπορεί να γίνει με την χρήση «Κατανεμητών δαπανών θέρμανσης» σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΤΟΤΕΕ 2427/83
  5. Άρθρο 8 / 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/ λ): Αντίστοιχα να γίνετε και η κατανομή δαπανών ψύξης.
  6. Άρθρο 8 / 3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/ μ): Ο θερμοστατικός έλεγχος δεν μπορεί να κάνει έλεγχο ψύξης. Η τεχνολογία σήμερα επιτρέπει να έχουμε πολύ πιο ακριβή έλεγχο από τον θερμοστατικό για εγκαταστάσεις θέρμανσης ή/και ψύξης.
  7. Άρθρο 9: Το κτίριο αναφοράς θα πρέπει να έχει συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας (πρέπει να είναι κλάσης Α σύμφωνα με EN15232 και να φέρουν πιστοποίηση eu.bac).
  8. Άρθρο 11 /4. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/ 4.7): Θα πρέπει να προστεθεί πως η αξιολόγηση θα είναι σύμφωνα με την ΕΝ15232 καθώς και της πιστοποίησης eu.bac των συστημάτων αυτοματισμού που επιλέχθηκαν
  9. Άρθρο 15 /3/3.2 : Το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης κτιρίων πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία του κτιρίου που αφορούν τον αυτοματισμό των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού κα σύμφωνα με την ΕΝ15232 καθώς και στοιχεία του κτιρίου που αφορούν τον τρόπο κατανομής δαπανών θέρμανσης ή/και ψύξης σε κτίρια που απαιτείται κατανομή δαπανών.

  Τέλος θέλω να σας τονίσω πως οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και ΖΝΧ αποτελούνται από επιμέρους συσκευές που η ενεργειακή κλάση της κάθε μίας προφανώς και χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής αλλά ονομάζονται συστήματα γιατί πρέπει όλες να λειτουργούν σύμφωνα με τις επιμέρους ανάγκες των χρηστών των κτιρίων, πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται τόσο σε μερική λειτουργία λόγω χρήσης όσο και λόγω αλλαγής των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν. Τα συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης των κτιρίων έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ορθή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων του κτιρίου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.

  Αισθάνομαι σίγουρος πως θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις παραπάνω παρατηρήσεις μου.

  Κοτταράς Γιώργος

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 13:59 | Πελοπίδας

  Θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη ότι οι εξοχικές κατοικίες χρησιμοπούνται μόνο το καλοκαίρι και συνεπώς δεν πρέπει να ισχύσουν γι΄αυτές οι απαιτήσεις θέρμανσης κλπ.

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 12:34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

  Η «μελέτη ενεργειακής απόδοσης» γράφετε ότι θα περιλαμβάνει τμήματα των υπολογισμών απο τις μελέτες θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού….(κοινώς των Η/Μ μελέτων).

  Σας θυμίζω όμως ότι οι παραπάνω μελέτες δεν ειναι πάντοτε, κακώς βέβαια, υποχρεωτίκες για την έκδοση οίκοδομικής άδειας (π.χ. κατοικια 200 τ.μ.).

  Για την κατάθεση λοίπον της μελέτης ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να εχουν γίνει οι υπόλοιπες Η/Μ μελέτες…..
  Αμοίβή για αυτές θα υπάρχει?????

  ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ε Σ …ανεξαρτήτως εμβαδού ή όγκου κτηριόυ για την έκδοση οικοδομικής άδειας??????

  Μηπως λέω, ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΞΑΝΑΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΤΟ Β.Δ. «περι απλών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών» ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ε Τ Ε ??????

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΑ ΚΑΝΩ ΟΛΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»!!!!!!!!!!

  Παναγιώτης Μ… Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 12:46 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

  Ως σύνδεσμος κατασκευαστών ξύλινων κουφωμάτων, συμφωνούμε και επιδοκιμάζουμε το σχέδιο για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, ως ένα θετικό βήμα για την εξοικονόμηση της ενέργειας, που θα βοηθήσει το περιβάλλον αλλά και την οικονομία μας.
  Ένα σημείο που ως σύνδεσμος θα πρέπει να τονίσουμε, είναι η εσφαλμένη εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στο ευρύ κοινό σχετικά με την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται ως λύσεις τα «σύγχρονα υλικά», αλλά τα «κουφώματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις».
  Είναι γεγονός ότι τον χώρο των κουφωμάτων μονοπωλούσε πριν από μερικά χρόνια το ξύλινο κούφωμα και κατά κοινή ομολογία τα κουφώματα εκείνης της εποχής, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις αποδόσεις και τις επιδόσεις των συγχρόνων κουφωμάτων.
  Το σύγχρονο ξύλινο κούφωμα όμως, διαθέτει όλη την τεχνολογία για να υπερκαλύψει με τις επιδόσεις του κάθε σύγχρονη προδιαγραφή, όπως θερμοηχομόνωση, υδατοπερατότητα, αεροπερατότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση και αντοχή στον χρόνο με ελάχιστη έως μηδαμινή συντήρηση.
  Είναι μακράν η πιο οικολογική λύση, αφού όχι μόνο εξοικονομεί ενέργεια κατά την χρήση του, αλλά δεν επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την παραγωγή του. Αντίθετα το ξύλο είναι το μοναδικό δομικό υλικό με αρνητικό δείκτη εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (Πηγή: RTS, Environmental reporting for building materials 1998 – 2001.
  Άλλωστε η ξυλεία για δομική χρήση προέρχεται πλέον από αειφορική διαχείριση των δασικών εκτάσεων, υπό τον έλεγχο των παγκόσμιων οργανισμών διαχείρισης δασών: F.S.C. (Forest Stewardship Council – Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών, http://www.fsc.org) και P.E.F.C. (Program for the Endorsement of Forest Certification, αλλά και από μεμονωμένα κράτη ή ομάδες κρατών σε περιφερειακό επίπεδο.
  Πιστεύουμε λοιπόν ότι όχι μόνο πρέπει να αποφεύγονται οι εκφράσεις που υποδηλώνουν ότι το ξύλο είναι ξεπερασμένο υλικό για κουφώματα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την προώθησή του, ως το πλέον οικολογικό προϊόν με διαφορά.
  Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε και στην ποιότητα των προϊόντων. Όταν ένας κατασκευαστής ξύλινων κουφωμάτων παρουσιάζει πιστοποιητικά ποιότητας ή σήμανση CE, συμμετέχει και αναλαμβάνει την ευθύνη των προϊόντων που παράγει, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν.
  Κουφώματα από άλλα υλικά, παράγονται από προφίλ πιστοποιημένα, με δυνατότητα πιστοποίησης του τελικού προϊόντος, αν ο κατασκευαστής ακολουθήσει αποδεδειγμένα συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, κατασκευαστές να προβάλλουν τα πιστοποιητικά των προφίλ, ως εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων τους, χωρίς οι ίδιοι να ακολουθούν τις σχετικές (υποχρεωτικές) διαδικασίες.
  Οι αναφορές στην ποιότητα και σε πιστοποιημένα προϊόντα, πρέπει να επαληθεύονται από τους αντίστοιχους αυστηρούς ελέγχους. Δεν έχει νόημα η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, αν τα νέα κουφώματα δεν είναι σε θέση να αποδείξουν τις ιδιότητές τους. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στον εκφυλισμό των όρων «ποιότητα», «πιστοποίηση», «σήμανση» κτλ.

  Παναγιωτίδης Χαράλαμπος
  Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
  Πρόεδρος Προσωρινού Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωμάτων

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 10:41 | Σιαφάκας Κων/νος

  Η ενεργειακή επιθεώρηση θα γίνει αποδεκτή και χρήσιμη για τους
  πολίτες και την κοινωνία αν:
  -γίνει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
  -αν είναι απλή και κατανοητή και δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό
  -αν δώσει λύσεις και δεν αποτελέσει χαρτί το οποίο θα διακινείται μέσω φαξ και email
  -αν αποδειχτεί ότι αυτά που προτείνονται θα δώσουν λύσεις που θα μειώσουν τους ρύπους αλλά και το κόστος διαβίωσης
  -αν υπάρξει κάποιας μορφής επιδότησης ή μακροπρόθεσμου δανείου για τις παρεμβάσεις
  -αν θωρακιστούν νομικά οι ενεργειακοί επιθεωρητές απέναντι σε μυνήσεις που μπορεί να γίνουν εναντίον τους.

 • Καλλιθέα 29/1/2010
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΣΧΜ
  Hellenic Association of Chemical Engineers
  99 Aristidou Str.
  176 72 Kallithea, Greece
  T +30 2109530292 (secretary) – F +302109536777

  ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΝΑΚ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  1.0.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 14884 της 18ης Δεκ. 2008 που απεστάλη στα Υπουργεία π.ΥΠΑΝ, π.ΥΠΕΧΩΔΕ και π.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ο ΠΣΧΜ είχε τοποθετηθεί στο σχέδιο ΚΕΝΑΚ και στο σχέδιο Π.Δ. «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κλπ.», που είχαν προετοιμαστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο μολονότι περιλαμβάνει προτάσεις προς την σωστή κατεύθυνση, που διατύπωσε ο ΠΣΧΜ , κινείται μακράν του πνεύματος και του γράμματος του ν.3661/08 και των Ευρωπαϊκών προτύπων. Με το ν.3661/08 και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα επιδιώκεται ισοζύγιο μεταξύ ενεργειακών απαιτήσεων και της μικρότερης δυνατής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Τη θεμελιώδη αυτή αρχή δεν ακολουθεί το σχ. ΚΕΝΑΚ, όπως τούτο πιστεύουμε ότι προκύπτει από τις διαπιστώσεις μας στα κεφ. 2 και 3 της παρούσας.

  Eπί πλέον το σχέδιο ΚΕΝΑΚ αφαιρεί από τον Κλάδο των χημικών μηχανικών το αναφαίρετο συνταγματικό τους δικαίωμα, να δραστηριοποιούνται σε θέματα ενεργειακής απόδοσης γενικά και όχι μόνον των κτιρίων. Είμαστε επομένως υποχρεωμένοι να διεξέλθουμε το θέμα αυτό αναλυτικά και το πράττουμε στο κεφ. 4.0.

  Τέλος στο κεφ. 5.0 υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών, θέμα σοβαρότατο κατά τη γνώμη μας για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

  2.0.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Eίναι σκόπιμο να προστεθούν και οι συνθήκες υγιεινής στους σκοπούς του Κανονισμού (Παρ. 2, Αρθρου 1). Το επιβάλλουν τα γνωστά ατυχήματα λόγω δηλητηριάσεων από διαφυγή CO, σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των κτιρίων.

  • Το περιεχόμενο του σχ. ΚΕΝΑΚ είναι επηρρεασμένο σε κάποια κεφάλαια από συντεχνιακή λογική, που έρχεται σε αντίθεση με το ν.3661/08. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Αρθρου 3 του ν.3661/08, οι υπολογισμοί της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν ρητά και τους υπολογισμούς των εγκαταστάσεων ΘΨΚ, ΖΝΧ και Φωτισμού και οι υπολογισμοί αυτοί αντικαθιστούν τη Μελέτη Θερμομόνωσης. Σύμφωνα όμως με τα Αρθρα 10 και 12 του σχ. ΚΕΝΑΚ οι υπολογισμοί, αφενός μεν απομονώνονται από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, αφετέρου τεμαχίζονται και διακρίνονται σε υπολογισμούς αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτης «Η/Μ εγκαταστάσεων» και τούτο για προφανείς λόγους «επαγγελματικών δικαιωμάτων». Δραττόμεθα επομένως της ευκαιρίας στο κεφ. 4, να αναζητήσουμε τα δικαιώματα σ’ άλλους νόμους, οι οποίοι για λόγους διαφάνειας έπρεπε να αναφέρονται στο σχ. ΚΕΝΑΚ. Πέραν όμως των νόμων η στρέβλωση αυτή έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Η ορθή παραπομπή που γίνεται στο πρότυπο ISO/EN 13790/2008, στα λοιπά Ευρωπαϊκά πρότυπα του Παραρτήματος 1 του Σχ. ΚΕΝΑΚ και προφανώς σ’ όσα άλλα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα, δεν μπορεί συγχρόνως να αναιρείται με παρεμβάσεις ή ελλείψεις όπως :
  – Απουσία απαραίτητων κατευθύνσεων για τη διαχείριση δεδομένων και ιδιαίτερα των κλιματολογικών.
  – Μή σαφής διάκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης στο σχεδιασμό νέων κτιρίων και στην επιθεώρηση παλαιών.
  – Διάσπαση της μεθοδολογίας και του τίτλου του προτύπου, όπως αυτή αποδίδεται με το ενσωματωμένο στο πρότυπο διάγραμμα ροής, για την εκπόνηση της ενιαίας ενεργειακής μελέτης. Λόγω των απαραίτητων ανακυκλώσεων των υπολογισμών, το διάγραμμα αυτό δεν μπορεί να διασπάται σε επί μέρους, όπως τούτο αντίθετα γίνεται στο σχ. ΚΕΝΑΚ.
  – Απουσία στο σχ. ΚΕΝΑΚ του προτύπου PrEN15217 «Methods of expressing energy performance and for energy certification of buildings» και των ορισμών του. Επίσης απουσία προτύπων που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τα πρότυπα prEN15316, και αφορούν το σχεδιασμό – διαστασιολόγηση του εξοπλισμού των νέων εγκαταστάσεων. Αντ’ αυτών γίνεται συλλήβδην αναφορά στις ΤΟΤΕΕ, παρά τις υποχρεώσεις της χώρας.
  – Καταχρηστική εισαγωγή του όρου «Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων» αντί «Μελέτες Τεχνικών Συστημάτων» του προτύπου ISO 13790, για πρόδηλους συντεχνιακούς λόγους.

  • Θεωρούμε ότι ο ΚΕΝΑΚ πρέπει να περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις των εγκαταστατών, οι οποίοι θα υλοποιούν τα προβλεπόμενα από τις ενεργειακές μελέτες, προκειμένου ο ΚΕΝΑΚ να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και να μη καταλήξει σε ακόμη μία γραφειοκρατική διαδικασία.

  3.0. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΣΧ. ΚΕΝΑΚ

  Αρθρο 3
  Εφόσον στο σχ. ΚΕΝΑΚ περιλαμβάνονται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να ισχύουν και οι ορισμοί τους. Επιλεκτική αναφορά ιδιαίτερα των τεχνικών ορισμών στερείται σκοπιμότητας. Επομένως οι ορισμοί του Αρθρου 3 έπρεπε να συμπληρώνουν ή να προσαρμόζουν τους ορισμούς αυτών των προτύπων, λόγω των Ελληνικών συνθηκών. Σημειώνουμε την ασάφεια του όρου «Θερμική Ζώνη Κτιρίου» σε σχέση με τους ορισμούς του προτύπου ISO 13790 και την παράλειψη από τα «Εσωτερικά Κέρδη» των απωλειών των δικτύων διανομής.

  Αρθρο 4
  Ισχύουν οι γενικές παρατηρήσεις του κεφ. 2.0 της παρούσας. Αναφερόμαστε ειδικότερα στις παρ. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 όπου ο προσδιορισμός «τεχνικά χαρακτηριστικά» δεν υφίσταται στο Αρθρο 3 του ν.3661/08 και δημιουργεί πρόβλημα στους μελετητές εγκαταστάσεων νέων κτιρίων, αφού δεν είναι σαφές ότι η μελέτη τους αφορά τον «ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό» τους..

  Αρθρο 5
  • Είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί ο όρος ημι-σταθερή κατάσταση με αναφορά σε σχετική παράγραφο του προτύπου ISO 13790. Θεωρούμε ότι οι περιπτώσεις με διακοπτόμενη λειτουργία (π.χ. καταστήματα) πρέπει να διαφοροποιούνται κατά το ίδιο πρότυπο.
  • Στο κείμενο του 2ου πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, περιλαμβάνεται η μέθοδος «ωριαίου βήματος», όχι όμως και στον τίτλο του. Θεωρούμε ότι μάλλον δεν υφίστανται απαραίτητα στοιχεία στη χώρα, κατά το πρότυπο 15927-4 ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Επομένως απαιτείται διόρθωση.
  • Κύριες παράμετροι στην ενεργειακή εξοικονόμηση είναι η γνώση της μεταβολής των εξωτερικών θερμοκρασιών και ο προσδιορισμός των περιόδων θέρμανσης και ψύξης (Βλ. Πρότυπα prEN15927). Mε την παραπομπή στις ΤΟΤΕΕ δεν εξυπηρετούνται οι αναγκαίοι υπολογισμοί και η επιλογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Απαιτείται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις οδηγίες και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προτύπων.

  Αρθρο 8
  Παρ. 1.Σχεδιασμός Κτιρίου
  Οι ρυθμίσεις αποτελούν υποδείξεις παρά ελάχιστες απαιτήσεις. Επομένως η παρ. 1.2 στερείται ουσιαστικού περιεχομένου. Στη παράγραφο θα μπορούσαν να περιληφθούν απαιτήσεις που περιλαμβάνονται ως περιεχόμενα στην παρ. 2 του Αρθρου 11.

  Αρθρο 9
  Παρ. 3.« Η/Μ εγκαταστάσεις»
  Η διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης κατά ΤΟΤΕΕ, οδηγεί σε υπερδιαστασιολογήσεις και καταστρατηγεί το πνεύμα και το γράμμα του προτύπου ISO 13790. Υπερδιαστασιολογήσεις συνεπάγονται όχι μόνο μεγαλύτερη πάγια δαπάνη από την απαιτούμενη και παρέχουν δυνατότητα ρυθμίσεων στην πράξη, που οδηγεί σε καταναλώσεις μεγαλύτερες των αναμενομένων, από την ορθολογική χρήση της ενέργειας.

  Αρθρο 11
  Ισχύουν οι γενικές παρατηρήσεις του κεφ. 2.0 της παρούσας. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Αρθρου 3 του ν.3661/08, οι υπολογισμοί της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, περιλαμβάνουν ρητά και τους υπολογισμούς των εγκαταστάσεων ΘΨΚ, ΖΝΧ και Φωτισμού. Είναι πρόδηλο ότι οι διατάξεις των παρ. 1.1 και 1.3 του Αρθρου 10 του σχ. ΚΕΝΑΚ δεν βρίσκουν έρεισμα στο νόμο.

  Αρθρο 16
  Στην παρ. 2 του Αρθρου 7 του ν. 3661/08 επιβάλλεται «άπαξ επιθεώρηση σε λέβητες παλαιότερους των 15 ετών και ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 20 kw, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα τους σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και να διατυπωθούν οδηγίες και συστάσεις για τυχόν επιβαλλόμενη αντικατάσταση του λέβητα, τροποποιήσεις του συστήματος θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις».
  Προκύπτει με σαφήνεια από τα προηγούμενα ότι η επιθεώρηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε την εκπόνηση νέας μελέτης θέρμανσης στις πιο πάνω περιπτώσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της.
  Στο σχ. ΚΕΝΑΚ και στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
  • Η ως άνω άπαξ επιθεώρηση δεν διαφοροποιείται από τις λοιπές περιοδικές επιβαλλόμενες σύμφωνα με την παρ. 1 του Αρθρου 7 του ν. 3661/08.
  • Ουδαμού αναφέρεται ρητά η ανάγκη εκπόνησης νέας μελέτης θέρμανσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας όλων των υφιστάμενων λεβήτων στις σημερινές συνθήκες. Τα στοιχεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ είναι απλά καταγραφικά που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από συντηρητή και δεν οδηγούν σε αξιολογήσεις σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα τόσο του ν.3661/08 όσο και της σχετικής οδηγίας.
  Δυσχεραίνεται επομένως η δυνατότητα των επιθεωρητών να επιτελέσουν το έργο τους. Αφετέρου χάνεται η μοναδική ευκαιρία σοβαρής εξοικονόμησης ενέργειας, και επιπλέον καταστρατηγούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου.
  • Η ενεργειακή επιθέωρηση του λέβητα που επιβάλλεται από το ν.3661/08, διασπάται σε επιθεώρηση του λέβητα και της εγκατάστασης θέρμανσης. Ουδεμία διάταξη του νόμου αλλά και ουδείς ορθολογισμός επιβάλλουν αυτή τη διάκριση.

  4.0. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.

  Δεδομένου ότι ο ΚΕΝΑΚ εκδίδεται με Υπ. Απόφαση, θεωρούμε ότι θα αποτελούσε υπέρβαση της σχετικής εξουσιοδότησης του ν. 3361/08, ο καθορισμός αρμόδιων προσώπων, που δεν προκύπτει ρητά από υφιστάμενους νόμους. Με βάση τη θεώρηση αυτή σχολιάζουμε στη συνέχεια το Αρθρο 12 του σχ. ΚΕΝΑΚ.
  • Σύμφωνα με το Αρθρο 13 του ν.3661/08 η ενιαία Ενεργειακή Μελέτη αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη μελέτη μεταξύ των μελετών, που υποβάλλονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας (Αρθρο 3 Π.Δ. 8/13.7.93). Δεδομένου ότι η εκπόνηση της μελέτης θερμομόνωσης και η επίβλεψη της εφαρμογής της, αποτελεί αρμοδιότητα κάθε ειδικότητας μηχανικού (Αρθρο 2 Π.Δ. 11.6/4.7/1979) και επομένως και των χημικών μηχανικών, αποτελεί πρόδηλη αυθαιρεσία, ο επιχειρούμενος τεμαχισμός της ενεργειακής μελέτης με σύγχρονη παραχώρηση του αντικειμένου της σ’ άλλες μελέτες, ή διαφορετικά η κατάργηση της αυτοτέλειας της, με Υ.Α. (Αρθρο 12 Σχ. ΚΕΝΑΚ). Τα αρμόδια πρόσωπα για την εκπόνηση της μελέτης θερμομόνωσης πρέπει να θεωρούνται αρμόδια και για την ενεργειακή μελέτη. Εκτός εξουσιοδοτήσεως είναι και τρόπος αμοιβής που προσδιορίζεται στο Αρθρο 12 του σχ. ΚΕΝΑΚ.
  • Το Αρθρο 12 του Σχ. ΚΕΝΑΚ παραπέμπει σε υφιστάμενα δικαιώματα υπογραφής μελετών, χωρίς αναφορά σχετικών διατάξεων πράγμα ανεπίτρεπτο για συνθήκες διαφάνειας. Υποθέτουμε ότι οι σχετικές διατάξεις είναι όσες προκύπτουν ρητά από τους νόμους 4663/30 και 6422/34 και αφορούν αντίστοιχα τα δικαιώματα των μηχανικών ΠΜ, ΑΜ και των ΜΜ, ΗΜ, ΝΜ και ΧΜ. Σχολιάζουμε :
  – Ουδεμία διάταξη αυτών των νόμων αναφέρεται ρητά σε ενεργειακή μελέτη κτιρίων. Αν παρόλα αυτά δεχθούμε κατ’ οικονομία και ως μηχανικοί παρά νομικοί, ότι η ενεργειακή μελέτη εξυπηρετεί τον ορθό λειτουργικό σχεδιασμό όσων νέων κτιρίων προσδιορίζονται στο νόμο και που προκύπτει με την κύρια ευθύνη της αρχιτεκτονικής μελέτης, ερχόμαστε να σχολιάσουμε τον όρο «Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων» και τα δικαιώματα που υπονοούνται από το Αρθρο 12 του ΚΕΝΑΚ.
  – Ο όρος «Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» υπήρχε μεν αρχικά στο ν.6422, καταργήθηκε όμως με το ΝΔ 1150/1949. Είναι επόμενο ότι η αναφορά του όρου σε οποιαδήποτε Κανονιστική Διάταξη με σύγχρονη διασύνδεση του με αρμοδιότητες και δικαιώματα π.χ. μελέτης δεν είναι σύννομη. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται η εννοιολογική και πρακτική ορθότητα του όρου, θεωρούμε ως μόνη εξήγηση της διόρθωσης που έγινε το 1949 (!!) στο ν. 6422/34, την ανάγκη διάκρισης του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού απ’ αυτό του ηλεκτρολόγου. Είναι τούτο άλλωστε απολύτως ορθό, όταν ως μόνο κριτήριο κατά το νόμο, ληφθεί το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών αυτών των ειδικοτήτων.
  – Ας δεχθούμε ακόμη ότι τα δικαιώματα του Αρθρου 12 του ΚΕΝΑΚ αναφέρονται σε «μελέτες μηχανολογικών εγκαταστάσεων», που πράγματι προκύπτουν από το ν.6422/34. Σε τι όμως ακριβώς και ρητά συνίστανται αυτά τα δικαιώματα ? Η απάντηση δίνεται μόνον από την παρ. 8 του Αρθρου 6 του νόμου, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται ως αρμοδιότητα των μηχανικών του νόμου «κάθε μελέτη ή πραγματογνωμοσύνη σχετική με εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού», δηλαδή κατά την κοινή πείρα σε εργασίες ανέγερσης, τοποθέτησης και συναρμολόγησης του εξοπλισμού μιάς μονάδας, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί ασφαλώς σε συγκεκριμένο λειτουργικό σκοπό. Και βέβαια τα δικαιώματα αυτά και όσα άλλα μπορεί έμμεσα να προκύπτουν από το ν.6422/34, αλλά είναι αιτιολογημένα με βάση τον ορθολογισμό και συνταγματικές αρχές, δεν είναι αποκλειστικά, υπέρ των συναδέλφων ΜΜ και ΗΜ, όπως τούτο υπονοείται με το Αρθρο 12 του ΚΕΝΑΚ, αφού ο νόμος 6422/34 διακρίνει τις διάφορες εγκαταστάσεις σε κατηγορίες (μηχανολογικές, χημικές, ηλεκτρολογικές και ναυπηγικές). Ειδικά στις χημικές εγκαταστάσεις τα δικαιώματα εγκατάστασης εξοπλισμού των ειδικοτήτων των εμπλεκόμενων μηχανικών (μηχανολόγων, χημικών, ηλεκτρολόγων και ναυπηγών), εξειδικεύονται στο Π.Δ.274/97, μεταγενέστερο του Π.Δ. 8/13.7.93, που φαίνεται να αγνοείται με το Αρθρο 12 του ΚΕΝΑΚ. Και τυχαίνει το Διάταγμα αυτό να περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων και καύσης, ανεξάρτητα αν ανήκουν στα κτίρια ή στη βιομηχανία, δηλαδή εκείνες τις εγκαταστάσεις στις οποίες σκοπεύει τελικά ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων.
  – Εμπλοκές στη κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων, που μπορεί να πηγάζουν από ασάφειες και ανεπάρκειες κανονιστικών πράξεων και όχι νόμων, πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση τον ορθολογισμό, την σωφροσύνη, την αναλογικότητα και με προσπάθεια εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος, παρά με συντεχνιακές προσπάθειες μονοπώλησης δραστηριοτήτων και εξοβελισμό των διπλ. χημικών μηχανικών.
  – Σε κάθε περίπτωση οι ρητές αρμοδιότητες των μηχανικών του ν.6422/34 ή «μελέτες εγκαταστάσεων», θα μπορούσαν να αφορούν μελέτες AS BUILT με την ευθύνη των εγκαταστατών, που πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οριστικής ενεργειακής μελέτης με συγκεκριμένες τελικές επιλογές εξοπλισμού, που όπως είναι γνωστό και ειδικά για το πλήθος των περιπτώσεων του ιδιωτικού τομέα, εξαρτώνται από την αγορά, τις επιθυμίες των πελατών, αλλά και τις «λεπτομέρειες», που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή. Με τον τρόπο αυτό θα αναγνωρίζονται στο εξής και οι ευθύνες των εγκαταστατών στο πλαίσιο της ενεργειακής επιθεώρησης.
  • Ο όρος «Ενεργειακή μελέτη» αναφέρεται ρητά και διακριτά στο ν.3316/05 «Περί Μελετών Δ.Ε. κλπ.». Δεν είναι επομένως δυνατόν στο Αρθρο 12 του Σχ. ΚΕΝΑΚ να αγνοούνται ως αρμόδια πρόσωπα, όσοι μελετητές είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο Μελετητών, ή ακόμη και όσοι έχουν τα προσόντα να εγγραφούν.
  • Δεν γίνεται αντιληπτή η αναρμοδιότητα, πλην «εξαιρέσεων», διπλ. μηχανικών – ενεργειακών επιθεωρητών, να εκπονούν την ενεργειακή μελέτη απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων σύμφωνα, για την περίπτωση αυτή, με την μεθοδολογία του Παραρτήματος 1 του σχ. ΚΕΝΑΚ. Και τούτο όταν ο νόμος 3661/08 απαιτεί προσδιορισμό προσόντων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρχές και προθέσεις της σημερινής Κυβέρνησης, δεν μπορεί να είναι συμβατές με τον ανορθολογισμό αυτό, που φθάνει στο απίθανο σημείο να περιλάβει το ακόλουθο εδάφιο στην παρ. 2.5 του Αρθρου 15 του σχ. ΚΕΝΑΚ : «Κατά την υπολογιστική διαδικασία (σ.σ. στις ενεργειακές επιθεωρήσεις) λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του Αρθρου 12 της παρούσας». Θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια στο σημείο αυτό.

  5.0. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

  Αναγνωρίζεται ότι ο ακαδημαϊκός τίτλος δεν επαρκεί για απ’ ευθείας πρόσβαση σε δραστηριότητες, που συνδέονται με την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος. Το τετράπτυχο ακαδημαϊκά προσόντα από αξιολογημένες σχολές, πρακτική άσκηση, πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων από διαπιστευμένους φορείς και έλεγχος της επαγγελματικής δεοντολογίας αποτελεί μία εφαρμοζόμενη διεθνώς διαδικασία, για τη χορήγηση τίτλων ή αδειών σε ιδιώτες, που αναλαμβάνουν δραστηριότητες σχετικές με το Δημόσιο όφελος. Και βέβαια όλα ταύτα σε μία ευνομούμενη Πολιτεία, που πρέπει να προβαίνει σε νομοθετικές ρυθμίσεις με σεβασμό στο Σύνταγμα και στα ανθρώπινα δικαιώματα και με γνώμονα την αποφυγή αναιτιολόγητων αποκλεισμών και διακρίσεων.
  Δεδομένης της αναρχίας από την οποία χαρακτηρίζεται η χώρα στο θέμα των «επαγγελματικών δικαιωμάτων», κατανοούμε τις αντιδράσεις στο σχ. Π.Δ. «Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών». Για να δοθούν λύσεις επιβάλλεται θεμελίωση τους σε βασικές αρχές και προς την κατεύθυνση αυτή υποβάλλουμε τις προτάσεις μας :
  1.0.Η χορήγηση πιστοποιητικού διά μέσου εξετάσεων είναι ορθό μέτρο. Όμως απαιτείται προσδιορισμός του περιεχομένου, πάνω στο οποίο θα δίνονται οι εξετάσεις και κατά τη γνώμη μας πρέπει να διαρθρώνεται στους άξονες :
  α. Βασικές αρχές Ισοζυγίων Μάζας – Ενέργειας και των γνωστικών εφοδίων για την εκπόνηση τους.
  β. Λειτουργικά χαρακτηριστικά βασικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων κτιρίων και ΑΠΕ. Οργανα μέτρησης.
  γ. Εφαρμογές δομικών υλικών στη θερμομόνωση των κτιρίων.
  δ. ΚΕΝΑΚ και ιδιαίτερα διαχείριση των Ευρωπαϊκών προτύπων στα οποία αναφέρεται.
  Περαιτέρω εξειδίκευση των ανωτέρω είναι ευπρόσδεκτη και παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμες.
  2.0.Οι άδειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορούν να διαβαθμιστούν σε κατηγορίες, με κριτήρια το αντικείμενο των επιθεωρήσεων και την αντίστοιχη δυσκολία των εξετάσεων.
  Προτείνεται η ακόλουθη διάκριση των αδειών σύμφωνα και με το γράμμα του ν.3661/08.
  • Γενική άδεια κτιρίου κάθε χρήσης με σκοπό την πιστοποίηση του (Αδεια Α).
  • Αδεια επιθεωρητή λεβήτων και κλιματισμού (Αδεια Β).
  3.0.Η πρόσβαση στις εξετάσεις πρέπει να είναι ελεύθερη για διπλ. μηχανικούς και πτυχιούχους ΑΤΕΙ, εφόσον οι επίσημες και αναγνωρισμένες βεβαιώσεις των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους, επιβεβαιώνουν επάρκεια στα περιεχόμενα των εξετάσεων ως άνω παρ. 1α, 1β και 1γ. Η επάρκεια εκφρασμένη σε διάρκεια εκπαίδευσης στα αντίστοιχα περιεχόμενα – γνωστικά αντικείμενα, μπορεί να προσδιορίζεται από επίσημο φορέα όπως π.χ. είναι το ΕΜΠ. Το ΚΑΠΕ θα μπορούσε επίσης να είναι φορέας προσδιορισμού. Οι «ψηφίδες μάθησης» κατά το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων υποδεικνύουν επίσης τρόπο προσδιορισμού προσόντων, που απαοκτώνται με ακαδημαϊκές γνώσεις.
  Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται :
  α. Προκειμένου για άδεια Α η πρόσβαση στις εξετάσεις είναι ελεύθερη, εφόσον εναλλακτικά :
  (1) Επιβεβαιώνεται επάρκεια στα περιεχόμενα ως άνω παρ. 1(α), 1(β) και 1(γ) και έχει παρέλθει έτος από την αποφοίτηση του ενδιαφερομένου.
  (2) Επιβεβαιώνεται επάρκεια σε δύο τουλάχιστον εκ των περιεχομένων ως άνω παρ. 1(α) ή 1(β) ή 1(γ) και επί πλέον ο ενδιαφερόμενος έχει ασχοληθεί τουλάχιστον επί διετία σε μελέτες ή επιβλέψεις ή σε κατασκευές έργων ή σε επιβλέψεις λειτουργίας ή συντήρησης, εγκαταστάσεων των τεχνικών ή κτιριακών ή βιομηχανικών έργων. Προς τούτο υποβάλλεται αρμοδίως σχετικό βιογραφικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο.
  β. Προκειμένου για άδεια Β η πρόσβαση στις εξετάσεις είναι ελεύθερη, εφόσον εναλλακτικά :
  (1) Επιβεβαιώνεται επάρκεια στα περιεχόμενα ως άνω παρ. 1(α) και 1(β) και έχει παρέλθει έτος από την αποφοίτηση του ενδιαφερομένου.
  (2) Επιβεβαιώνεται επάρκεια σε ένα τουλάχιστον εκ των ως άνω παρ. 1(α) ή 1(β) και επί πλέον ο ενδιαφερόμενος έχει ασχοληθεί τουλάχιστον επί διετία σε μελέτες ή επιβλέψεις ή σε κατασκευές εγκαταστάσεων των τεχνικών ή κτιριακών ή βιομηχανικών έργων. Προς τούτο υποβάλλεται αρμοδίως σχετικό βιογραφικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο.
  4.0.Η πρόσβαση στις εξετάσεις πρέπει να επιτρέπεται σε διπλ. και πτυχιούχους μηχανικούς και επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης μετά την ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος, που πρέπει να εγκρίνεται από Δημόσια Αρχή και να παρέχεται από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς. Οι κλαδικοί φορείς όπως ο ΠΣΧΜ θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα τέτοιο φορέα, όπως πράγματι μπορεί να είναι και το ΤΕΕ. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση και η επάρκεια του πρέπει να είναι συμβατή με τα αναφερθέντα στις προηγούμενες παραγράφους. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 60 ωρών. Η διαφοροποίηση του προγράμματος για τους επιθεωρητές Α και Β μπορεί να βασίζεται στη διαφοροποίηση της διάρκειας και του περιεχομένου του θεωρητικού και πρακτικού μέρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ορθή διαχείριση των Ευρωπαϊκών προτύπων που μνημονεύονται στο σχ. ΚΕΝΑΚ δεν είναι απλή διαδικασία και δεν μπορεί να παραπέμπεται σε οποιοδήποτε λογισμικό. Η κατανόηση της φυσικής των πραγμάτων θα αποτελεί πάντα κύριο παράγοντα για την αποτελεσματική ενασχόληση σε τομείς της μηχανικής.
  5.0.Η ευθύνη διενέργειας των εξετάσεων είναι σκόπιμο να ανήκει στο ΤΕΕ λόγω της υποδομής, που διαθέττει. Λόγω όμως των γνωστών και αιτιολογημένων επιφυλάξεων και αντιδράσεων που υπάρχουν, θεωρούμε σκόπιμη στις σημερινές συνθήκες, τη δημιουργία Γραμματείας Εξετάσεων στους κόλπους του με τη συμμετοχή :
  • Εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων βασικών ειδικοτήτων-μελών του.
  • Δύο εκπροσώπων των πτυχιούχων ΑΤΕΙ.
  • Εκπρόσωπο της Διοίκησης (ΥΠΕΚΑ).
  6.0.Ο έλεγχος της επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την άσκηση των καθηκόντων των Ενεργειακών Επιθεωρητών συμφωνούμε στις σημερινές συνθήκες να γίνεται από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ του ΥΠΕΚΑ.
  7.0.Είναι προφανές ότι Ενεργειακοί Επιθεωρητές πιστοποιημένοι σε χώρα μέλος της Ε.Ε. πρέπει να θεωρούνται πιστοποιημένοι και στη χώρα μας, χωρίς περιορισμούς.
  8.0.Για την μεταβατική περίοδο είναι φανερό ότι το θέμα είναι δύσκολο αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν λύσεις βασισμένες επίσης σε βασικές αρχές και στον ορθολογισμό, όπως :
  • Διπλ. και πτυχιούχοι μηχανικοί με επάρκεια γνωστικού αντικειμένου κατά τα αναφερθέντα στις ως άνω παρ. 1.0 και 3.0, έχουν κατ’ αρχήν τα ακαδημαϊκά προσόντα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ως ενεργειακοί επιθεωρητές.
  • Για την περίπτωση απαιτείται μεγαλύτερη εμπειρία.
  • Εφόσον κριθούν κατάλληλοι ως ενεργειακοί επιθεωρητές η επανάκριση τους στερείται ορθολογισμού. Περιπτώσεις αστοχιών ή καταγγελιών πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρά με βάση τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

  Με βάση τις ανωτέρω αρχές και για τη μεταβατική περίοδο προτείνουμε :
  • Κάθε ενδιαφερόμενος διπλ. ή πτυχιούχος μηχανικός με γνωστικό αντικείμενο σε δύο τουλάχιστον τομείς εκ των οριζομένων στις ως άνω παρ. 1α, 1β και 1γ και με πενταετή τουλάχιστον απασχόληση σε μελέτες ή επιβλέψεις ή κατασκευές τεχνικών ή κτιριακών ή βιομηχανικών έργων, ή σε θέσεις επίβλεψης της λειτουργίας ή/και συντήρησης των εγκαταστάσεων τους, μπορεί να υποβάλλει αρμοδίως αίτηση για την απόκτηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή Α ή Β, συνοδευόμενη από το βιογραφικό του, συντεταγμένο κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση Α ή Β μπορεί να οριστεί Γραμματεία του ΤΕΕ με εκπροσωπήσεις όπως ήδη αναφέρθηκαν στην ως άνω παρ. 5.0. Προφανώς μπορεί να συζητηθεί και άλλη αρχή εφόσον διαθέττει κατάλληλη υποδομή.
  • Η αίτηση του ενδιαφερόμενου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι έχει κατανοήσει και μπορεί να διαχειρισθεί με επάρκεια τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο σχ. ΚΕΝΑΚ και όσα άλλα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα μ’ αυτά. Επίσης ότι αποδέχεται την κρίση ενώπιον αρμόδιας επιτροπής για την απόδειξη της επάρκειας.
  • Οι κατέχοντες πτυχίο ενεργειακού μελετητή του Μητρώου Μελετητών λαμβάνουν αυτοδίκαια την Αδεια Β.
  • Πρέπει να θεωρείται ως πρόσθεττο προσόν η γνωμοδότηση των επαγγελματικών φορέων των ενδιαφερομένων για την καταλληλότητα τους. Θεωρούμε ότι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και η εμπιστοσύνη στους φορείς των μηχανικών, αποτελούν προϋποθέσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και για την αναβάθμιση του ρόλου και του κύρους τους.
  • Οσοι διπλ. ή πτυχιούχοι μηχανικοί αναλάβουν καθήκοντα ενεργειακού επιθεωρητή, πρέπει να ασφαλίζονται έναντι επαγγελματικής ευθύνης.

  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ως άνω προτάσεις εξυπηρετούν την ανεύρεση λύσεων σε θέματα που έχουν ταλαιπωρήσει τη χώρα και τροχοπεδούν την ανάπτυξη της. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τον αντίλογο και δεν διεκδικούμε το αλάθητο.

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 23:30 | ΕΕΕ ΧΜ ΤΕΕ

  Επί του σχεδίου ΚΥΑ «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕΝΑΚ) και του Σχεδίου ΠΔ «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού», η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Χημικών Μηχανικών (ΕΕΕΧΜ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) συμβάλλει στη Δημόσια Διαβούλευση με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1. Ο όρος «ηλεκτρομηχανολογικές» ή «Η/Μ» ως επιθετικός προσδιορισμός τεχνικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ή μελετών έχει καταργηθεί με το ΝΔ 1150/1949 από τους νόμους περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικών και ως εκ τούτου η χρήση του σε κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδίων προσώπων είναι μη σύννομη. Επιβάλλεται, επομένως, η εξάλειψη του όρου αυτού από το σχέδιο ΚΥΑ (δε δημιουργείται κανένα πρακτικό πρόβλημα) ή η αντικατάστασή του είτε από τον ουδέτερο επιθετικό προσδιορισμό «τεχνικές», ή από τους νομοθετικά προβλεπόμενους προσδιορισμούς ανάλογα με το είδος κάθε εγκατάστασης ή συστήματος (μηχανολογική, χημική, ηλεκτρολογική), προκειμένου ο εν συνεχεία καθορισμός των αρμοδίων προσώπων να είναι διαφανής και σύμφωνος με τις ρητές διατάξεις των νόμων άσκησης επαγγέλματος μηχανικών.

  2. Σε συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης, τα αρμόδια πρόσωπα του Ν. 3661/2008 για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης απόδοσης κτιρίου πρέπει να αναζητηθούν στους Νόμους 4663/30, 6422/34 και 3316/2005, στα Διατάγματα χαρακτηρισμού των εγκαταστάσεων και ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους, σε συνδυασμό με τα αρμόδια πρόσωπα για τη μελέτη θερμομόνωσης (ΠΔ 11.6/4.7.1979), την οποία η μελέτη ενεργειακής απόδοσης αντικαθιστά. Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης έχουν και οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί:
  • ως βασική ειδικότητα διπλωματούχου μηχανικού που ο τίτλος της πιστοποιεί ακαδημαϊκά προσόντα υψηλού επιπέδου και κύριο πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας και καταξίωσης τον αποδοτικό τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό και τη λειτουργία των πλέον πολύπλοκων εγκαταστάσεων και συστημάτων χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας και επομένως και των απλούστερων που απαντώνται στα κτίρια,
  • διότι η κείμενη νομοθεσία άσκησης του επαγγέλματος και χαρακτηρισμού των εγκαταστάσεων προβλέπει το συγκεκριμένο «επαγγελματικό δικαίωμα»,
  • ως ειδικότητα που εγγράφεται στο μητρώο ενεργειακών μελετητών του Ν. 3316/2005,
  • ως ειδικότητα που έχει δικαίωμα υπογραφής της μελέτης θερμομόνωσης, την οποία αντικαθιστά η μελέτη ενεργειακής απόδοσης.
  Η διατύπωση του Κανονισμού και ο καθορισμός αρμοδίων προσώπων δεν θα πρέπει να αφήνει καμία δυνατότητα παρανόησης περί τούτου.

  3. Η παρ. 1 του Άρθρου 12 είναι εκτός εξουσιοδότησης του Ν. 3661/2008 σε ότι αφορά τον προσδιορισμό αμοιβής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης και βέβαια ο έμμεσος προσδιορισμός αρμοδίων προσώπων και η λεκτική διατύπωσή του (παρ. 2 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με την τελευταία πρόταση της παρ. 2.5 του άρθρου 15) είναι επιεικώς απαράδεκτα.

  4. Η διάσπαση αντικειμένων (τεμαχισμός μελετών ΘΨΚ και ΖΝΧ) που επιχειρείται στην ενεργειακή μελέτη (για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις ακροβασίες του σχεδίου) τεκμηριώνεται ευθέως στην εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου ΚΕΝΑΚ. Σε συνδυασμό με τις προσφιλείς, σε κανονιστικές πράξεις, ονοματοδοσίες και ρυθμίσεις εκτός της ρητής εξουσιοδότησης των νόμων, που προαναφέρθηκαν, η διάσπαση της ενιαίας ενεργειακής μελέτης έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον προσανατολισμό επαγγελματικής ύλης και αμοιβών προς συγκεκριμένες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών με ταυτόχρονο αποκλεισμό άλλων ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών, όπως των χημικών μηχανικών, που έχουν και την ακαδημαϊκή αναγνώριση (απόφαση Συγκλήτου ΕΜΠ 1966) και τη νομοθετική κατοχύρωση στις κείμενες διατάξεις (Ν. 6422/34, ΠΔ 294/97 κλπ.). Προκειμένου να επιτύχει αυτό το σκοπό, το Σχέδιο ΚΕΝΑΚ καταστρατηγεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης που διέπουν την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης, ιδίως σε ότι αφορά τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό νέων κτιρίων, αλλά και το ζητούμενο εύρος της ενεργειακής επιθεώρησης παλαιών κτιρίων, και ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο, αν δεν ακυρώνει, τον κύριο σκοπό του Νόμου 3661/2008 και της Οδηγίας 2002/91 που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια.
  5. Σε ότι αφορά το Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές θα πρέπει ο θεσμός των εξετάσεων να συνοδευτεί από αναλυτική βεβαίωση ακαδημαϊκής επάρκειας επί συγκεκριμένων προαπαιτούμενων γνωστικών αντικειμένων για πρόσβαση στις εξετάσεις σε συνδυασμό με ελάχιστη αποκτηθείσα πείρα, είτε σε κτιριακές είτε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χωρίς περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει από το Σχέδιο του ΚΕΝΑΚ και το Σχέδιο ΠΔ να είναι ξεκάθαρο ότι τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών-διπλωματούχων μηχανικών είναι ικανά ώστε να δύνανται να εκπονούν και τις ενεργειακές μελέτες και αυτό καλούνται να πιστοποιήσουν οι εξετάσεις, σε ότι αφορά τουλάχιστον τους διπλωματούχους μηχανικούς.
  6. Τα ανωτέρω έχουν τεθεί ήδη υπόψη του Προέδρου του ΤΕΕ κατά την δημόσια διαβούλευση του προηγούμενου Σχεδίου και θα επανατεθούν, όταν θα πραγματοποιηθεί η εσωτερική διαβούλευση στο ΤΕΕ για το παρόν σχέδιο Κανονισμού και ΠΔ (η οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα).

  Τα μέλη της ΕΕΕΧΜ του ΤΕΕ

  Για την ανάρτηση:
  Δημήτριος Βασιλακόπουλος
  Επιμελητής της ΕΕΕ ΧΜ του ΤΕΕ

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 18:24 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ 1! Είναι απαραίτητο Ο ΚΕΝΑΚ – ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ – ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ σωστά και αποτελεσματικά, χωρίς συμβιβασμούς, που θα οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες και «παραθυράκια». Πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα – επιτέλους – ορθολογικής λειτουργίας της πολιτείας.
  ΠΡΟΣΟΧΗ 2! Όλος ο ΚΕΝΑΚ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΤΟΧΟ: «μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας …, με ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης».( Θα πρόσθετα: κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων, «για τις μέσες συνθήκες αγοράς, με κριτήρια κόστους/οφέλους», όπως αναφέρει και η οδηγία 2002/91/ΕΚ.)
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 17:07 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΔΙΩΞΗ ΤΩΝ PELLETS ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ από τ. ΥΠΑΝ

  ΑΘΛΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ (ΑΠΕ !!!) ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ & Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  Κυρία Μπιρμπίλη
  Στις 13-03-09 έληξε δημόσια διαβούλευση στο τ. ΥΠΑΝ με τίτλο «εξειδίκευση δράσεων στους τομείς ΑΠΕ & ΕΞΕ.» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13.
  Αντίστοιχα προγράμματα χωρών της ΕΕ27 έδωσαν κίνητρα αγοράς σομπών και λεβήτων pellets.(ακόμα και η Κύπρος που στερείται βιομηχανίας λεβήτων και βιομηχανίας πελλετ !!!)
  Οι προτάσεις που υπέβαλαν οι ασχολούμενοι με την βιομάζα (κατασκευαστές λεβήτων, παραγωγοί pellet, εταιρείες θέρμανσης) όχι μόνον δεν ελήφθησαν υπόψη, αλλά ούτε αναγνώσθηκαν….

  Και ενώ τα πέλλετς ανήκουν στις ΑΠΕ αλλά αποτελούν και ΕΞΕ, προτιμήθηκε να επιδοτηθούν από τα κονδύλια (ΑΠΕ & ΕΞΕ) κατ’ αρχάς τα πανάκριβα κλιματιστικά.
  Η τιμή των οποίων μετά το πέρας του προγράμματος, πήραν την κατιούσα και έφθασαν να πωλούνται στην τιμή της επιδότησης….

  Η δράση συνεχίστηκε με το πρόχειρο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και σας συγχαίρω που το διακόψατε.
  Μέσα από αυτό προτιμήθηκε (με χρήματα ΑΠΕ !!!!) να επιδοτηθεί ο λέβητας πετρελαίου, όχι όμως και ο λέβητας πέλλετς. Προτίμησε δηλαδή ο τ. ΥΠΑΝ να προωθήσει το εισαγόμενο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, αντί του εγχώριου πέλλετ.
  Αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους Έλληνες κατασκευαστές λεβήτων βιομάζας και τους Έλληνες κατασκευαστές ΠΕΛΛΕΤ.
  Στην Ελλάδα (υπο)λειτουργούν 5 εργοστάσια παραγωγής λεβήτων βιομάζας και 5 εργοστάσια πέλλετ, ενώ άλλα 6 βρίσκονται σε στάδιο μελέτης και κατασκευής.
  Πόσες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αν δινόταν κίνητρα στα πέλλετς? Πόσα καταλήγοντα σε χωματερές υπολείμματα ξυλουργικών βιομηχανιών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας και οικολογίας?

  Παρέθεσα κυρία Μπιρμπίλη αυτά τα γεγονότα προκειμένου να ερωτήσω:
  «ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ & ΕΞΕ?»
  Είναι στις προθέσεις σας να δοθούν κίνητρα στα πέλλετς (ΑΠΕ) ή θα συνεχίσετε την πολιτική των φίλα προσκείμενων στο πετρέλαιο προκατόχων σας?

  Σημειώσατε ότι και ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος κ. Στρατάκης, -απο τα έδρανα της αντιπολίτευσης τότε- είχε υποβάλει ερώτηση τότε:
  Aριθμός πρωτ: 3943
  Ημερομηνία κατάθεσης: 2/9/2009

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΘΕΜΑ: Επιδότηση λεβήτων βιομάζας.

  Στις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για το πρόγραμμα Ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης των παλαιών καυστήρων πετρελαίου με νέους καυστήρες ή με συστήματα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  Όμως, στις προδιαγραφές των νέων αυτών λεβήτων (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), δεν περιλαμβάνεται ο λέβητας βιομάζας (σε μορφή «pellets»), αλλά ούτε και στο κόστος των υλικών και της τοποθέτησης, που σημαίνει ότι δεν επιδοτείται ο λέβητας αυτού του τύπου.
  Επειδή, είναι απαράδεκτο να αποκλείονται από το πρόγραμμα, λέβητες βιομάζας που εκμεταλλεύονται τη βιομάζα σε μορφή «pellets» και εμφανίζουν πρωτοφανή ανάπτυξη σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
  Επειδή, η βιομάζα είναι μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε αφθονία στη φύση (ενεργειακά φυτά-ακόμα και η αγριαγκινάρα-, υπολείμματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ξυλουργικών επιχειρήσεων κλπ).
  Επειδή, είναι υποκρισία να εξαγγέλει το Υπουργείο μέτρα υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, και στην ουσία να επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον, επιδοτώντας εκ νέου λέβητες πετρελαίου αλλά και μη επιδοτώντας φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι τα «pellets».

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ
  Ο κ.Υπουργός:
  Αν προτίθεται στο εν λόγω πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, να συμπεριλάβει και τους λέβητες βιομάζας σε μορφή «pellets».

  Ο Ερωτών βουλευτής

  Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

  Το φαινόμενο αυτό της διγλωσίας (αντιπολιτευόμενοι λέμε άλλα -κυβερνώντες λέμε άλλα) πρέπει κατά την γνώμη μου να εκλείψει απο τον πολιτικό βίο. Αρκετά έβλαψε την χώρα.

  Καλή δύναμη εύχομαι από καρδίας

  Με εκτίμηση
  Κώστας Νασίκας
  Οικονομολόγος- αγρότης
  nas-tona@otenet.gr

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 15:06 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΕΕ ΧΜ ΤΕΕ

  Αθήνα, 29/1/2010

  Επί του σχεδίου ΚΥΑ «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕΝΑΚ) και του Σχεδίου ΠΔ «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού», η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Χημικών Μηχανικών (ΕΕΕΧΜ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) συμβάλλει στη Δημόσια Διαβούλευση με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1. Ο όρος «ηλεκτρομηχανολογικές» ή «Η/Μ» ως επιθετικός προσδιορισμός τεχνικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ή μελετών έχει καταργηθεί με το ΝΔ 1150/1949 από τους νόμους περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικών και ως εκ τούτου η χρήση του σε κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδίων προσώπων είναι μη σύννομη. Επιβάλλεται, επομένως, η εξάλειψη του όρου αυτού από το σχέδιο ΚΥΑ (δε δημιουργείται κανένα πρακτικό πρόβλημα) ή η αντικατάστασή του είτε από τον ουδέτερο επιθετικό προσδιορισμό «τεχνικές», ή από τους νομοθετικά προβλεπόμενους προσδιορισμούς ανάλογα με το είδος κάθε εγκατάστασης ή συστήματος (μηχανολογική, χημική, ηλεκτρολογική), προκειμένου ο εν συνεχεία καθορισμός των αρμοδίων προσώπων να είναι διαφανής και σύμφωνος με τις ρητές διατάξεις των νόμων άσκησης επαγγέλματος μηχανικών.

  2. Σε συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης, τα αρμόδια πρόσωπα του Ν. 3661/2008 για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης απόδοσης κτιρίου πρέπει να αναζητηθούν στους Νόμους 4663/30, 6422/34 και 3316/2005, στα Διατάγματα χαρακτηρισμού των εγκαταστάσεων και ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους, σε συνδυασμό με τα αρμόδια πρόσωπα για τη μελέτη θερμομόνωσης (ΠΔ 11.6/4.7.1979), την οποία η μελέτη ενεργειακής απόδοσης αντικαθιστά. Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης έχουν και οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί:
  • ως βασική ειδικότητα διπλωματούχου μηχανικού που ο τίτλος της πιστοποιεί ακαδημαϊκά προσόντα υψηλού επιπέδου και κύριο πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας και καταξίωσης τον αποδοτικό τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό και τη λειτουργία των πλέον πολύπλοκων εγκαταστάσεων και συστημάτων χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας και επομένως και των απλούστερων που απαντώνται στα κτίρια,
  • διότι η κείμενη νομοθεσία άσκησης του επαγγέλματος και χαρακτηρισμού των εγκαταστάσεων προβλέπει το συγκεκριμένο «επαγγελματικό δικαίωμα»,
  • ως ειδικότητα που εγγράφεται στο μητρώο ενεργειακών μελετητών του Ν. 3316/2005,
  • ως ειδικότητα που έχει δικαίωμα υπογραφής της μελέτης θερμομόνωσης, την οποία αντικαθιστά η μελέτη ενεργειακής απόδοσης.
  Η διατύπωση του Κανονισμού και ο καθορισμός αρμοδίων προσώπων δεν θα πρέπει να αφήνει καμία δυνατότητα παρανόησης περί τούτου.

  3. Η παρ. 1 του Άρθρου 12 είναι εκτός εξουσιοδότησης του Ν. 3661/2008 σε ότι αφορά τον προσδιορισμό αμοιβής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης και βέβαια ο έμμεσος προσδιορισμός αρμοδίων προσώπων και η λεκτική διατύπωσή του (παρ. 2 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με την τελευταία πρόταση της παρ. 2.5 του άρθρου 15) είναι επιεικώς απαράδεκτα.

  4. Η διάσπαση αντικειμένων (τεμαχισμός μελετών ΘΨΚ και ΖΝΧ) που επιχειρείται στην ενεργειακή μελέτη (για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις ακροβασίες του σχεδίου) τεκμηριώνεται ευθέως στην εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου ΚΕΝΑΚ. Σε συνδυασμό με τις προσφιλείς, σε κανονιστικές πράξεις, ονοματοδοσίες και ρυθμίσεις εκτός της ρητής εξουσιοδότησης των νόμων, που προαναφέρθηκαν, η διάσπαση της ενιαίας ενεργειακής μελέτης έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον προσανατολισμό επαγγελματικής ύλης και αμοιβών προς συγκεκριμένες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών με ταυτόχρονο αποκλεισμό άλλων ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών, όπως των χημικών μηχανικών, που έχουν και την ακαδημαϊκή αναγνώριση (απόφαση Συγκλήτου ΕΜΠ 1966) και τη νομοθετική κατοχύρωση στις κείμενες διατάξεις (Ν. 6422/34, ΠΔ 294/97 κλπ.). Προκειμένου να επιτύχει αυτό το σκοπό, το Σχέδιο ΚΕΝΑΚ καταστρατηγεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης που διέπουν την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης, ιδίως σε ότι αφορά τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό νέων κτιρίων, αλλά και το ζητούμενο εύρος της ενεργειακής επιθεώρησης παλαιών κτιρίων, και ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο, αν δεν ακυρώνει, τον κύριο σκοπό του Νόμου 3661/2008 και της Οδηγίας 2002/91 που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια.
  5. Σε ότι αφορά το Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές θα πρέπει ο θεσμός των εξετάσεων να συνοδευτεί από αναλυτική βεβαίωση ακαδημαϊκής επάρκειας επί συγκεκριμένων προαπαιτούμενων γνωστικών αντικειμένων για πρόσβαση στις εξετάσεις σε συνδυασμό με ελάχιστη αποκτηθείσα πείρα, είτε σε κτιριακές είτε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χωρίς περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει από το Σχέδιο του ΚΕΝΑΚ και το Σχέδιο ΠΔ να είναι ξεκάθαρο ότι τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών-διπλωματούχων μηχανικών είναι ικανά ώστε να δύνανται να εκπονούν και τις ενεργειακές μελέτες και αυτό καλούνται να πιστοποιήσουν οι εξετάσεις, σε ότι αφορά τουλάχιστον τους διπλωματούχους μηχανικούς.
  6. Τα ανωτέρω έχουν τεθεί ήδη υπόψη του Προέδρου του ΤΕΕ κατά την δημόσια διαβούλευση του προηγούμενου Σχεδίου και θα επανατεθούν, όταν θα πραγματοποιηθεί η εσωτερική διαβούλευση στο ΤΕΕ για το παρόν σχέδιο Κανονισμού και ΠΔ (η οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα).

  Τα μέλη της ΕΕΕΧΜ του ΤΕΕ

  Για την ανάρτηση:
  Δημήτριος Βασιλακόπουλος
  Επιμελητής της ΕΕΕ ΧΜ του ΤΕΕ

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 14:47 | Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τον ΚΕΝΑΚ επιθυμώ να καταθέσω ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός πλαισίου καταγραφής των εκπεμπόμενων ρύπων από τα κτίρια. Ωστόσο θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένους προβληματισμούς που προκύπτουν ύστερα από την ενασχόληση μου με τον ευρύτερο τομέα της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια.

  Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός ανάμεσα στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και την Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων. Το πρώτο αντιστοιχεί στο Energy Performance Certificate που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο κατατάσσει το κτίριο με βάση τη σχέση του υπό μελέτη κτιρίου με το κτίριο αναφοράς του. Ωστόσο το πιστοποιητικό αυτό εξαιρεί την κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρικές συσκευές (plugload) και η οποία είναι αξιοσημείωτη και συγκρίσιμη με την κατανάλωση ενέργειας για ψύξη, θέρμανση, κλιματισμό, κτλ. Κατά συνέπεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρουσιάσει την πραγματική κατάσταση, παρά μόνο μια σχετική εντύπωση για τη συμπεριφορά του υπό μελέτη κτιρίου.

  Σε αυτό το σημείο, είναι άκρως απαραίτητο να τονιστεί η σημασία του καθορισμού των κατάλληλων λογισμικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θερμική μοντελοποίηση των υπό μελέτη κτιρίων και τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στον ΚΕΝΑΚ είναι ακόμα ασαφές αν η μέθοδος υπολογισμού θα βασίζεται σε συμβατικές μεθόδους (μαθηματικούς τύπους) ή σε ακριβή λογισμικά θερμικής μοντελοποίησης διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συνεχίζοντας, η Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων παρουσιάζει την πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας λόγω χρήσης ηλεκτρικών συσκευών. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η απλούστερη και ασφαλέστερη μέθοδος για την καταγραφή της πραγματικής κατανάλωσης δεν είναι άλλη από την αποτίμηση των τιμολογίων ενεργειακών καταναλώσεων (λογαριασμοί) ανά καύσιμο. Αυτή η μέθοδος η οποία ακολουθείται συχνά σε ενεργειακές επιθεωρήσεις (post-occupancy evaluation) στο Ην. Βασίλειο οδηγεί πάντα σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Σημειώνεται μόνο η δυσκολία επιμερισμού των καταναλώσεων ανά είδος χρήσης (κυρίως στην περίπτωση του ηλεκτρισμού) αλλά αυτό δύναται να επιλυθεί είτε με επιπλέον μετρήσεις και συγκεκριμένες παραδοχές είτε με τη χρήση ειδικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). Σε όποια περίπτωση, η συνολική κατανάλωση θα είναι ακριβής, μόνο εφόσον προκύπτει από τους πραγματικούς λογαριασμούς των χρηστών.

  Ως επέκταση της Ενεργειακής Επιθεώρησης των κτιρίων θα ήθελα να προτείνω την καθιέρωση της δημοσίευσης και ανάρτησης στις εισόδους αυτών των Πιστοποιητικών (Display Energy Certificate) που αφορούν σε Δημόσια κτίρια. Το μέτρο αυτό που αποτελεί νομοθετικό μέτρο και εφαρμόζεται ήδη από το 2008 στο Ην. Βασίλειο είναι πολύ σημαντικό για την ενθάρρυνση των πολιτών ενεργούς συμμετοχής στο πρόγραμμα με τον Δημόσιο τομέα να πρωτοστατεί και να δίνει το παράδειγμα. Επιπλέον, είναι ο μόνος τρόπος για να αντιληφθεί κανείς την εξέλιξη και τη βελτίωση ή μη της ενεργειακής συμπεριφοράς των Δημόσιων κτιρίων που ανήκουν κατά κανόνα στους μεγαλύτερους χρήστες ενέργειας.

  Ως νέος μηχανικός εμπλεκόμενος στον τομέα της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια θα ήθελα να ζητήσω την επανεξέταση της προϋπόθεσης πενταετούς προϋπηρεσίας στον χώρο προκειμένου κάποιος να λάβει άδεια ενεργειακού επιθεωρητή. Η προϋπόθεση αυτή αποκλείει όλους τους νέους μηχανικούς σε μια κρίσιμη εργασιακά περίοδο, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μεροληπτική υπέρ των μεγαλύτερων μηχανικών αφού παραγνωρίζονται ως πλεονέκτημα οι συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές, υποβαθμιζόμενες ως ένα απλό έτος εμπειρίας. Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι η θέσπιση εξετάσεων κατόπιν παρακολούθησης σεμιναρίων του ΤΕΕ για την άδεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι η πιο δίκαιη λύση, η οποία δεν εμμένει σε αποκλεισμούς και συντεχνιακές μεθοδεύσεις για τη δημιουργία ενός ακόμα κλειστού φορέα.

  Κλείνοντας, θεωρώ ότι το νέο νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και εύχομαι και ελπίζω να αποτελέσει εφαλτήριο για ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα και προστασία του περιβάλλοντος, με τους νέους επιστήμονες να συμμετέχουν και όχι απλώς να παρακολουθούν.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

  Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος
  Διπλ.Αρχ.Μηχ. (ΕΜΠ)
  MSc Περιβαλλ.Σχεδ. & Μηχ.(UCL)

 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  Η Οδηγία 92/42/ EC έχει τροποποιηθεί κα κατά συνέπεια η βαθμονόμηση των λεβήτων με το σύστημα των αστέρων έχει καταργηθεί.

 • Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού», παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες παρατηρήσεις της ΕΠΑ Αττικής:

  Παρατηρήσεις στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08
  Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ)

  Στο Άρθρο 15
  Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί αν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία της μίσθωσης ή της αγοράς του κτιρίου στις περιπτώσεις που δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

  Στο Άρθρο 16
  Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
  Θεωρούμε ότι καθώς η ΚΥΑ 10315/93 είναι υπό αναθεώρηση, να γίνει προσθήκη των ορίων του σχεδίου της νέας ΚΥΑ:

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
  ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
  Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με το καυσαέριο, σε % 15 % 15 %
  Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο του καυσαερίου σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm.
  85 ppm

  85 ppm

  Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο του καυσαερίου σε οξείδια του αζώτου (NOx) ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm.
  150 ppm

  125 ppm

  Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του Δείκτη αιθάλης, κατά Bacharach. 1
  1 για Υγραέριο
  0 για Φυσικό Αέριο
  Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας του καυσαερίου σε οξυγόνο (O2), σε %. 7% 7%

  Επιπλέον στο ίδιο άρθρο θα πρέπει να γίνεται σύσταση για τις “Εγκαταστάσεις θερμικής ισχύος άνω των 200 KW να επιβάλλεται για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος η χρήση διβάθμιων ή αναλογικών καυστήρων ή καυστήρων ανάκτησης ή καυστήρων αναγέννησης ή λεβήτων συμπύκνωσης’’.

  Επιπλέον οι ενεργειακοί επιθεωρητές θα πρέπει να συστήνουν συμμόρφωση με τους παρακάτω νόμους όπου αυτό έχει εφαρμογή.

  • Ν.2965/23-11-2001 και τον Ν.3325/11-3-2005: που μεταξύ άλλων ορίζουν ότι «…στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας, επιβάλλεται η αντικατάσταση υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία που θα είναι εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο».

  • στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους και είναι υποχρεωτική η κατασκευή της απαραίτητης υποδομής για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 4241/796 (ΦΕΚ Β 239-01.03.2000): «Στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, […] και ειδικότερα στους επαγγελματικούς χώρους με χρήση βιοτεχνίας, εστιατορίου, ταβέρνας, κέντρου διασκέδασης, αρτοποιείου, χώρων συνάθροισης κοινού, απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου στις εστίες καύσης για παρασκευή φαγητού και άρτου και για τη θέρμανση νερού και των χώρων τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου για τη θέρμανση νερού και των χώρων των κατοικιών της ίδιας ως άνω περιοχής. 2. Στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας επιτρέπεται η χρήση Φυσικού αερίου ως καυσίμου υλικού στους παραπάνω χώρους και στις κατοικίες. 3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ή των κατοικιών, που επιθυμούν να κάνουν χρήση Φυσικού αερίου, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις απαραίτητες εργασίες και να προμηθευτούν ή τροποποιήσουν τις σχετικές συσκευές, ώστε μετά πάροδο δώδεκα (12) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να είναι σε θέση να εφοδιασθούν με το φυσικό αέριο.»

  Στο Άρθρο 17
  Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού
  Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν οι Ελάχιστες απαιτήσεις για τα συστήματα κλιματισμού και να γίνει προσθήκη των ψυκτών φυσικού αερίου.

  Παρατηρήσεις στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08
  Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών

  Άρθρο 6

  θεωρούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως

  1ii ….. Διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων ή/και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων ή /και μελέτης ή/ και επίβλεψης ή /και έλεγχου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου…..


  …Στην περίπτωση του νομικού προσώπου να νοείται εταιρεία οιασδήποτε εταιρικής μορφής, στο δυναμικό της οποίας εντάσσεται ένας τουλάχιστον ενεργειακός επιθεωρητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος. “

  Στο άρθρο 7
  2 …Το ΤΕΕ, παρέχει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο παρακολούθησης του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις με ελάχιστες απαιτήσεις τα β,γ,ε,στ,ζ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.

  Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στην διάθεσή σας.

  Με εκτίμηση,
  Χ. Μπαλάσκας
  Γενικός Διευθυντής

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 09:09 | σταυρος

  Σ’αυτή την οικονομική κατάσταση δεν αντέχουμε σε άλλα έξοδα.Κτηματολόγιο, ΕΤΑΚ, ασανσέρ ,γονικές παροχές και πολλά άλλα , μας έχουν ταράξει.
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ.
  Να σταματήσει επιτέλους η κάθε κυβέρνηση να ενδίδει στις απαιτήσεις των συντεχνιών.
  Εν πάσει περιπτώσει, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη, ότι οι εξοχικές παραθαλάσσιες κυρίως κατοικίες, κατοικούνται μόνο για 1 μήνα το καλοκαίρι , είναι δροσερές και φυσικά δε μας ενδιαφέρει καθόλου η θέρμανση τους, διότι δε κατοικούνται το χειμώνα.Πρέπει λοιπόν να εξαιρεθούν από το νομοσχέδιο.

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 09:09 | Γαλιάτσατος Μάκης

  Αγαπητοί,
  Αναλογιζόμενοι την ανάγκη σύνταξης του εν λόγω κανονισμού, η σκέψη μας οδηγείται πρωτίστως στις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών που επιφέρει η αλόγιστη σπατάλη ενέργειας στην καθημερινή μας ζωη.

  Ας αναφερθούμε σε ορισμένα στοιχεία/γεγονότα:
  Η ΕΕ παράγει το 22% των αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως. Με την υπογραφή της συνθήκης ΚΥΟΤΟ η ΕΕ δεσμέυτηκε να μειώσει τις εκπομπές αυτές κατά 8% μέχρι το 2012(!) και επιπλέον 20% μέχρι το 2020. Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ (ADEME 2007) ο κτηριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% των ρύπων αυτών. Ο φιλόδοξος στόχος για τα κτήρια είναι η μείωση των εκπομπών αυτών κατά 300 εκατομ. τόν. ανά έτος . Έχει υπολογισθει (GEPVP ) ότι η απλή αντικατάσταση όλων των υαλοπινάκων της ΕΕ με νέας τεχνολογίας ενεργειακούς υαλοπίνακες (που εξοικονομούν ενέργεια τόσο τον χειμώνα κατά την θέρμανση όσο και το καλοκαίρι κατά την ψύξη των κτηρίων) θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατα 180 εκατομ. τον. ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε αγόγγιστα, απλά και μόνο με την αντίκατάσταση των υαλοπινάκων, να πετύχουμε το 60% του συνολικού στόχου του τέθηκε από την ΕΕ.

  Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ οφείλει να συνεισφέρει κατ αναλογία σε αυτόν τον στόχο.
  Ο παρών κανονισμός θα έπρεπε να είναι εναρμονισμένος με τους στόχους της ΕΕ. Είναι λοιπόν κρίμα στα πλαίσια ενός τέτοιου πονήματος να μην εκμεταλεύεται κανείς τις τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι σύγχρονοι ενεργειακοί υαλοπίνακες. Οι συντελεστές που αναφέρονται στον πίνακα Γ.1 του άρθρου 8 (Συντελεστής Θερμοπερατότητας ανοίγματος Κf) θα μπορούσαν να είναι πολύ μικρότεροι και με μεγαλύτερα οφέλη, με ασήμαντη έως ελάχιστη επιβάρυνση του τελικού κόστους .

  Ισως θα έπρεπε να δίνονται διαφορετικές τιμές για το πλαίσιο και τον υαλοπίνακα δίνοντας την δυνατότητα σε αυτά τα δύο υλικά να απόδόσουν τα μέγιστα αυτόνομα. Αυτό πρακτικά θα σήμαινε ότι συνδυαστικά θα πέρναμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και θα βρισκόμασταν πιο κοντά στον στόχο μας που είναι:

  – Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  – Η μείωση του κόστους ψύξης – θέρμανσης για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου
  – Η μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο
  – Η μείωση των προστίμων που επιβαρύνεται κάθε χρόνο η χώρα μας (κατα επέκταση εμεις οι ίδιοι) για την μη συμμορφωσή της με τις οδηγίες της ΕΕ
  – Η προβολή ενός πιό «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» προφίλ διεθνώς ως χώρα
  – Η καλυτέρευση του τρόπου ζωής ημών καθώς και των επερχόμενων γεννεών

  Ενδεικτικά θα ήθελα να παραθέσω την άποψή μου για τους συντελεστές:
  Ζώνη Α : Kg max = 2.2 & G value max = 0,43
  Ζώνη Β : Kg max = 2.0 & G value max = 0.45
  Ζώνη Γ : Kg max = 1.8 & G value max = 0.50
  Ζώνη Δ : Kg max = 1.6 & G value max = 0.65

  Ευχαριστώ για το βήμα που μου προσφέρεται,

  Γαλιάτσατος Μάκης

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 22:22 | Γιώργος Στυλιανίδης

  Συμφωνώ με την φιλοσοφία και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου είμαι όμως προβληματισμένος σχετικά με τις προϋποθέσεις υλοποίησής του. Χρειάζεται να γίνουν και κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν περισσότερο το ΥΠΕΧΩΔΕ και το σύστημα παραγωγής των έργων.

  Η πραγματικότητα δείχνει ότι τόσο η αποτελεσματική λειτουργία όσο και η παραμόρφωση των θεσμών καθορίζονται τελικά περισσότερο από τα πρόσωπα και τις συμπεριφορές τους και λιγότερο από το ίδιο το θεσμικό σύστημα. Πόσο μάλλον που το σύνολο του συστήματος παραγωγής έργων (δημόσιων και ιδιωτικών) είναι αφ’ εαυτού πολύπλοκο και ατελές προϋποθέτει δε, σταθερούς μηχανισμούς διαρκούς εξυπηρέτησής του. Η ικανοποιητική ή όχι λειτουργία μιας ρύθμισης δεν εξαρτάται από το τι η ίδια προβλέπει, αλλά από το αν εφαρμόζεται ή αν χρησιμεύει ως βιτρίνα, πίσω από την οποία το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά.

  Αν πρόκειται για παράδειγμα η νέα ρύθμιση να εκφυλιστεί σε σύνταξη μιας ακόμα μελέτης της οποίας η εφαρμογή δε μπορεί να διασφαλιστεί και η ενεργειακή επιθεώρηση σημαίνει τελικά μία τεχνική έκθεση με μία υπογραφή, για τη νομιμότητα και μόνον του πράγματος, τότε …θα μας μείνει η νομιμότητα και η δήθεν συμμόρφωση με ευρωπαϊκές οδηγίες. Αν καταλήξει έτσι – για μια ακόμα φορά –, κάποιοι κερδίζουν κατιτίς (οι χειμαζόμενοι μηχανικοί, οι εταιρείες συμβούλων και υλικών..), κάποιοι χάνουν (αυτοί που πληρώνουν), κάποιοι κάνουν πως ελέγχουν τις διαδικασίες ώστε να δικαιολογείται ο ρόλος τους (η υπαλληλική γραφειοκρατία), αλλά οι πραγματικοί στόχοι στους οποίους η ρύθμιση αποβλέπει (δηλαδή, καλύτερα θωρακισμένα από ενεργειακής άποψης κτίρια), πάνε περίπατο. Τζάμπα κόπος, υλικοί και κυρίως ανθρώπινοι πόροι που σπαταλιούνται, ρόλοι και επαγγέλματα που δεν δικαιώνονται, ως θα όφειλαν, από τα – χρήσιμα – έργα που παράγουν. Μήπως αναγνωρίζουμε εδώ μια αιτία της κακοδαιμονίας της χώρας;

  Τώρα το παιχνίδι και όχι μόνο στις κατασκευές, όντως παίζεται διαφορετικά. Εργοδότες, εργολάβοι, μελετητές, γραφειοκρατία, τελικοί χρήστες δεν κινούμαστε και δεν κρινόμαστε από την ποιότητα του έργου που όλοι μαζί συμφωνήσαμε να φτιάχνουμε. Συνήθως μας αρκεί κάτι να κερδίσουμε από τη δουλειά μας, να μη μας ‘’ρίχνουν’’ στον ανταγωνισμό και να μην χρεώνουν σε μας μια πιθανή αποτυχία. Για τα χάλια των έργων φταίνε πάντα οι άλλοι.

  Η ρύθμιση λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί και όλοι οι εμπλεκόμενοι να αξιολογούμαστε από το αποτέλεσμα του τελικού μας έργου. Μερικές αρχές και ορισμένες καλές πρακτικές με γενικότερη αξία στον κλάδο των κατασκευών, θα μπορούσε να ήταν:

  – Ο ιδιοκτήτης – χρήστης του έργου παραγγέλλει μία κατασκευή τεχνικά άρτια και σύμφωνη με τους κανονισμούς. Δεν δικαιούται να απαιτεί δηλαδή ό,τι θέλει (π.χ φτηνοκατασκευές εκτός προδιαγραφών, παραβάσεις κλπ.), με τη λογική «εγώ πληρώνω».
  – Η μελέτη να εκπονείται έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμη. Ο μελετητής να έχει ουσιαστικό ρόλο στην επίβλεψη, να έχει την ευθύνη των αλλαγών μέχρι την παράδοση του έργου και να πληρώνεται φυσικά πολύ καλά γι’ αυτό.
  – Ο έλεγχος της μελέτης να αφορά τα τυπικά προσόντα του μελετητή, τις προδιαγραφές σύνταξης και την πληρότητα του φακέλου της μελέτης, και όχι δήθεν έλεγχος στο γράμμα και τον αριθμό (πράγμα πρακτικά αδύνατο, άχρηστο και άλλοθι για αθέμιτες συναλλαγές με τις υπηρεσίες).
  – Ο κατασκευαστής να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την εκτέλεση της μελέτης. Ο μελετητής – επιβλέπων να είναι υπεύθυνος για την παράδοση των σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε».
  – Το έργο να μην παραλαμβάνεται χωρίς επί τόπου ελέγχους και επαληθεύσεις από φορέα πιστοποίησης (τους ενεργειακούς επιθεωρητές στην περίπτωσή μας) και όχι από την δημόσια αρχή, στη βάση της μελέτης και των σχεδίων.
  – Η δημόσια αρχή (πολεοδομία) να κάνει μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους σε τυχαία έργα και πάντα επί του πεδίου, να τηρεί το αρχείο μελέτης-σχεδίων“as build”-πιστοποιητικών και να ελέγχει επί ποινή σοβαρών προστίμων-αποζημιώσεων του χρήστη- και αφαιρέσεως αδείας, τους φορείς πιστοποίησης.
  – Οι χρήστες – ιδιοκτήτες να ελέγχουν την δημόσια αρχή.
  – Οι χρήστες – ιδιοκτήτες να πληρώνουν τελικά ένα τεχνικά άρτιο και πιστοποιημένο έργο.

  Αν ακόμα προβληματιστούμε ώστε:

  – Οι νέοι και άπειροι μηχανικοί να μαθαίνουν δίπλα στους παλιούς, σε οργανωμένα Τεχνικά Γραφεία και όχι ‘’στου κασίδι το κεφάλι’’
  – Τα σοβαρά (λόγω μεγέθους και εμπειρίας) Τεχνικά Γραφεία να υποχρεώνονται να μαθαίνουν τους νέους μηχανικούς χωρίς να τους εκμεταλλεύονται
  – Οι κατασκευαστές να μην είναι σκέτα εμπειροτέχνες αλλά υποχρεωθούν να γραφτούν σε μητρώα και να πιστοποιηθούν
  – Οι εργαζόμενοι στο χώρο – μηχανικοί, τεχνίτες, εργάτες και αλλοδαποί – να είναι συνδικαλισμένοι και με δικαιώματα (και με υποχρεώσεις)
  – Το δημόσιο ασχοληθεί με το να βάζει τους κανόνες (προδιαγραφές – νομοθετικό πλαίσιο), να εγγυάται την τήρησή τους και να ελέγχεται γι’ αυτό
  – Να ξαναδούμε την Τεχνική Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες με κριτήριο και εδώ το καλά προσφερόμενο έργο

  …Τότε ίσως τα καταφέρουμε να φτιάχνουμε καλύτερα έργα, να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός μας και ίσως να αφήσουμε και κάτι στον τόπο για τους επόμενους.

  με εκτίμηση
  Γιώργος Στυλιανίδης
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 19:38 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΔΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛ/ΓΟΣ ΕΜΠ

  Μελέτησα όλο το σχέδιο, καθώς και πολλά σχόλια και με την πείρα σαράντα ετών, παραθέτω τις απόψεις μου. Δηλώνω προκαταβολικά ότι δεν ενδιαφέρομαι για θέση επιθεωρητή.
  Φρονώ ότι την ιδιότητα του Ελεγκτή- Επιθεωρητή μπορεί να την κάνει μόνο Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, διότι μόνο αυτός έχει διδαχθεί σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο είναι σύνθεση πολλών επιστημονικών πεδίων (μετάδοση θερμότητος, υδροδυναμική, αεροδυναμική, λέβητες,κινητήρες, εναλλάκτες, θερμοδυναμική, ψύξη και κλιματισμός κλπ).
  Οι υπόλοιποι μηχανικοί ή οι απόφοιτοι των ΤΕΙ τί σχέση έχουν με το αντικείμενο και το βάθος του; H μόνη επιθυμία τους είναι να μπούν στο παιχνίδι της κονομησιάς προβάλλοντας βαρύγδουπες αιτιολογίες, ενώ αν ερωτηθούν αγνοούν ακόμα και και τις μονάδες που χρησιμοποιούνται στις μελέτες.
  Το να βάζεις μερικά στοιχεία στο πρόγραμμα του Η/Υ ,-τούτο μπορεί να το κάνει και ένας πιτσιρικάς του γυμνασίου-, και να σου βγάζει αποτελέσματα, δεν σημαίνει ότι γνωρίζεις το αντικείμενο και μπορείς να παρέμβεις για την επίλυση των προβλημάτων. Χρειάζονται βαθειές και εξειδικευμένες γνώσεις.
  Προβλέπεται ότι θα γίνονται σεμινάρια και εξετάσεις, για να γίνεις επιθεωρητής. Φρονώ ότι ο Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός θα εξευτελισθεί αν δώσει εξετάσεις δίπλα σε άλλους άσχετους, για ένα αντικείμενο το οποίο καλύπτει το δίπλωμά του , χώρια που αυτό αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΕΕ. Άσε που ξέρουμε πώς γίνονται στη Ελλάδα οι εξετάσεις και πώς προάγονται οι εξεταζόμενοι.
  Αν πάμε έτσι, σε λίγο θα καθιερωθούν Επιθεωρητές στατικής επάρκειας κτιρίων, πολυκατοικιών,ουρανοξυστών, γεφυρών, μεταλλικών πύργων κλπ, τους οποίους θα μπορούν να υποδύονται πάσης φύσεως μηχανικοί και απόφοιτοι ΤΕΙ, αφού περάσουν ολιγοήμερο σεμινάριο!!.
  Αναρωτιέμαι αν η Πολιτεία έχει αντιληφθεί ότι αναβαθμίζοντας αυτούς που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, υποβαθμίζει αυτούς που τα έχουν, και συνολικά το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Και βέβαια υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξής της.
  Τέλος δεν φρονώ ότι χρειάζεται η σύσταση ειδικού σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών. Αρκεί το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού , έστω και με πενταετή εμπειρία ο οποίος θα δίνει το σχετικό πιστοποιητικό.
  Όλα τα λοιπά είναι εκ του πονηρού, για να στηθεί ένα δίκτυο καλά πληρωμένων ανεξέλεγκτων επαγγελματιών οι οποίοι θα απομυζούν τον πολίτη. Τα ψευδή πιστοποιητικά , κατόπιν λαδώματος, θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Στην Ελλάδα ζούμε.
  Προτείνω να μή νομοθετηθεί ένας ακόμη θεσμός που , αν και έχει αγαθές προθέσεις, σύντομα θα καταλήξει αβάσταχτος βρόχος στο λαιμό του Έλληνα. Να το θυμηθείτε…