Άρθρο 11 – Περιεχόμενα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Το τεύχος της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής:

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1 Γενικά στοιχεία κτιρίου: τοποθεσία, χρήση κτιρίου (κατοικία, γραφεία, κ.α.), πρόγραμμα λειτουργίας (ωράριο), αριθμός χρηστών (συνολικός και ανά βάρδια για κτίρια με 24ώρη λειτουργία).

1.2 Επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός). Αν υπάρχουν χώροι με διαφορετικές συνθήκες, όπως στα κτίρια νοσοκομείων, αναφέρονται αναλυτικά.

1.3 Δεδομένα και παραδοχές για τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

1.4 Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, διεύθυνση, ένταση και ταχύτητα ανέμου, κ.α.), καθώς και η πηγή από την οποία αντλήθηκαν.

1.5 Σύντομη περιγραφή και τεκμηρίωση του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου όσον αφορά στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και το σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και στα προτεινόμενα συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας / Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και ΑΠΕ.

1.6 Αναφορά του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και των παραδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της μεθοδολογίας όπως:

α)  Οι θερμικές ζώνες, σύμφωνα με τις επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες των επιμέρους χώρων. Για τις ζώνες που καθορίζονται στους υπολογισμούς θα πρέπει να υπάρχει σχηματική και αναλυτική περιγραφή.

β) Στην περίπτωση που για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται ο διαχωρισμός του κτιρίου σε ζώνες (λόγω διαφοροποίησης της χρήσης των χώρων του), όλα τα δεδομένα ή/και παραδοχές – εκτός των κλιματικών – πρέπει να αναφέρονται ανά ζώνη.

γ) Οι θερμογέφυρες στα διάφορα στοιχεία του κτιριακού κελύφους.

2. Σχεδιασμός κτιρίου

2.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και των ανοιγμάτων (κάτοψη, όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός, συντελεστές, σκίασης, κ.α.).

2.2 Τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών, με διαγράμματα ηλιασμού λαμβάνοντας υπόψη την περιβάλλουσα δόμηση.

2.3 Τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης φύτευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του μικροκλίματος.

2.4 Τεκμηρίωση του σχεδιασμού και χωροθέτησης των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού (ποσοστό, τύπος και εμβαδόν διαφανών επιφανειών ανά προσανατολισμό).

2.5 Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού).

2.6 Περιγραφή λειτουργίας των παθητικών συστημάτων για τη χειμερινή και θερινή περίοδο: υπολογισμός επιφάνειας παθητικών ηλιακών συστημάτων άμεσου και έμμεσου κέρδους (κάθετης / κεκλιμένης / οριζόντιας επιφάνειας),  για τα συστήματα με μέγιστη απόκλιση έως 30ο από το νότο, καθώς και του ποσοστού αυτής επί της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας της όψης.

2.7 Περιγραφή των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτιρίου ανά προσανατολισμό: διαστάσεις και υλικά κατασκευής, τύπο (σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατακόρυφα, συμπαγή / διάτρητα) και ένδειξη του προκύπτοντος ποσοστού σκίασης για τις 21 Ιανουαρίου και 21 Ιουνίου.

2.8 Γενική περιγραφή των τεχνικών εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού.
3. Κτιριακό Κέλυφος

3.1 Θερμικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και των ανοιγμάτων (συντελεστές θερμοπερατότητας, απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, ανακλαστικότητας, κ.α.).

3.2 Περιγραφή της θέσης, του πάχους και του τύπου της θερμομόνωσης όπου αυτή προβλέπεται (οροφές, δάπεδα, τοιχοποιία).

3.3 Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας και εμβαδόν αδιαφανών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους (τοιχοποιία, οροφή, δάπεδα, φέρων οργανισμός), έλεγχος αυτών βάσει των απαιτούμενων ορίων, ανά προσανατολισμό.

3.4 Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας των  εσωτερικών χωρισμάτων που διαχωρίζουν θερμαινόμενες και μη θερμαινόμενες ζώνες του κτιρίου.

4. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και διανομής θερμού νερού για τη θέρμανση των χώρων (απόδοση συστημάτων, είδος καυσίμου, χρόνος λειτουργίας, είδος και ισχύς τερματικών μονάδων, είδος και ισχύς βοηθητικών συστημάτων διανομής, απώλειες δικτύου, κ.α.).

4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ψύξης-κλιματισμού χώρων (είδος και απόδοση συστημάτων, είδος καυσίμου, χρόνος λειτουργίας, είδος και ισχύς τερματικών μονάδων, είδος και ισχύς βοηθητικών συστημάτων διανομής, απώλειες δικτύου, κ.α.).

4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών μονάδων διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ) και συστήματος μηχανικού αερισμού (διατάξεις συστήματος, φίλτρα, ύγρανση, στοιχεία ψύξης/θέρμανσης, ισχύς ανεμιστήρων,  κ.α.).

4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής και διανομής ΖΝΧ (τύπος, ισχύς, ημερήσια κατανάλωση νερού, επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ, απώλειες δικτύου, ποσοστό ηλιακών συλλεκτών, κ.α.).

4.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (τύπος, συντελεστές απόδοσης, κ.α.). Η αδυναμία εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών πρέπει να τεκμηριώνεται.

4.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος τεχνητού φωτισμού για τα κτίρια του τριτογενή τομέα (ζώνες φυσικού φωτισμού, ώρες χρήσης φυσικού φωτισμού, αυτοματισμοί, διάταξη διακοπτών, είδος φωτιστικών, φωτιστική ικανότητα λαμπτήρων κ.α.). Αναφορά στα συστήματα σύζευξης φυσικού και τεχνητού φωτισμού και άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

4.7 Περιγραφή κεντρικού συστήματος παρακολούθησης και ενεργειακού ελέγχου (BΕMS), των προβλεπόμενων αυτοματισμών και ελέγχων και το αναμενόμενο όφελος τους στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση και χρήση τους.

4.8 Τεχνικά χαρακτηριστικά λοιπών συστημάτων, όπου προβλέπονται, και αντίστοιχη αποτύπωσή τους στα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, όπως: ΑΠΕ,  (φωτοβολταϊκά, γεωθερμικές αντλίες θέρμανσης/ψύξης), ΣΗΘ (τύπος και ισχύς συστήματος, καύσιμο, ηλεκτρικά και θερμικά φορτία κάλυψης, κ.α.), Κεντρικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου (τηλεθέρμανση).

5. Αποτελέσματα υπολογισμών

Αναλυτικά αποτελέσματα των υπολογισμών με σαφή αναφορά των μονάδων μέτρησης των μεγεθών, όπως:

5.1 Θερμικές απώλειες κελύφους και αερισμού. Ηλιακά και εσωτερικά κέρδη κλιματιζόμενων χώρων.

5.2 Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m2), συνολική και ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός), ανά ζώνη μελέτης και ανά μορφή χρησιμοποιούμενης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κ.α.).

5.3 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός) και αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:18 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  1.4. Τα κλιματικά δεδομένα κάθε περιοχής ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΙΔΙΑ, ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Διαφορετικά, θα προκύψουν διάφορα κωμικοτραγικά….
  1.6. Βλ. ΣΧΟΛΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ μου στο άρθρο 5
  2.1 έως 2.8. Βλ. σχετικά ΣΧΟΛΙΑ στο άρθρο 8.
  4.1. Το «θερμού νερού» είναι περιττό (ως περιοριστικό) ή να αντικατασταθεί με «συστήματος διανομής θερμικής ενέργειας».
  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ σ’ αυτό το άρθρο: Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι συνθήκες και οι μεθοδολογίες υπολογισμού γενικά για τις Η/Μ εγκαταστάσεις που αναφέρονται εδώ. Έστω και με μη υποχρέωση άμεσης εφαρμογής (μέχρι να εκδοθούν νέες σχετικές ΤΟΤΕΕ), το ΥΠΕΚΑ πρέπει να δώσει ενδεικτικά κατευθυντήριες οδηγίες.
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • Δεν υπάρχει αναφορά σε κτήρια με φυτεμένο δώμα.
  Θεωρούμε ότι τα φυτεμένα δώματα (αν και ελάχιστα μέχρι στιγμής στη χώρα μας) πολύ σύντομα θα έχουν μεγάλη ανάπτυξη (ειδικά στις μεγαλούπόλεις) και κατά συνέπεια θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη ως μία ιδιαίτερη παράμετρος στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:25 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 11.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Γενικές πληροφορίες. 1.4.
  Εχει αναφερθεί και προηγουμένως (Αρθρο 4/Παρ.1.2.) πως υπάρχει έλλειψη επιστημονικά αξιόπιστων κλιματικών δεδομένων για τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα δε για όλα αυτά τα στοιχεία που στα πλαίσια της ενεργειακής μελέτης ζητούνται (διευθύνσεις ανέμου κλπ).

  Δεν μπορεί να επαφίεται στον μελετητή να βρεί και να δηλώσει πού βρήκε τα στοιχεία. Η χρήση κλιματικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές θα δημιουργήσει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα των υπολογισμών. Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες κλιματικές βάσεις δεδομένων ή/και εναλλακτικά ποιές εθνικές ή διεθνείς πηγές θεωρούνται αξιόπιστες (π.χ. meteonorm ?).

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Γενικές πληροφορίες. 1.6.
  Σε περίπτωση που η μελέτη πληροί όλες τις προδιαγραφές του κτηρίου αναφοράς, απαιτείται και πάλι ενεργειακή μελέτη ?

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. Σκιασμός κτηρίου. 2.7.
  Γιατί 21 Ιανουαρίου και όχι 21 Δεκεμβρίου ?
  Γενικά είναι παραδεκτό και σκόπιμο να χρησιμοποιούνται μέσες τιμές εποχών γιατί έτσι λαμβάνεται υπ’όψιν η απόδοση των συστημάτων σκίασης σε διαφορετικές τροχιές του ήλιου.
  Π.χ. η εκτίμηση σκίασης μόνο για το θερινό ηλιοστάσιο, συνήθως οδηγεί σε ελλιπή σκίαση τις υπόλοιπες εποχές όπου αυτό ενδιαφέρει (στη χώρα μας κυρίως τέλος άνοιξης και αρχές φθινοπώρου).

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. Η/Μ εγκαταστάσεις. 4.4.
  Σχολιάσθηκε και στο Αρθρο 8/Παρ.3.1.η. πως ο καθορισμός των αναγκών Ζ.Ν.Χ. καθώς και η εφικτή δυνατότητα κάλυψης από ηλιακούς συλλέκτες δεν μπορεί να γίνει στην εμπειρική βάση που το σχέδιο επιβάλει, μέσω ενός αυθαίρετου συντελεστή κάλυψης (65-80%) και με μόνο κριτήριο την κλιματική ζώνη του κτηρίου.

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • Στην ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει να υπάρχει και θερμογράφηση του κτηρίου με χρήση θερμικής κάμερας από θερμογράφο Επιπέδου Α,Β, ή Γ. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται οι πραγματικές θερμογέφυρες του κτηρίου αλλά και έχουμε μια ρεαλιστική αποτύπωση των ενεργειακών του απωλειών και όχι προσεγγιστική. Ειδικά για τα κτήρια που κατασκευάσθηκαν μετά το 1979 και που δεν κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσής τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:51 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ. (Δ.Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ.
  (Δ.Μπίκας, Αικ.Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  1η παρατήρηση
  Στην παράγραφο 1.4. του άρθρου 11 ζητείται να καταγράφεται η πηγή άντλησης των κλιματικών δεδομένων της περιοχής τού υπό μελέτη κτιρίου, γεγονός που αντιφάσκει με την παράθεση στοιχείων κλιματικών δεδομένων σε σειρά πινάκων και διαγραμμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα 3.
  Η απαίτηση αυτή θα είχε περιεχόμενο, εάν παρεχόταν η δυνατότητα χρήσης άλλων συγκεκριμένων και αναγνωρισμένων πηγών κλιματικών δεδομένων.

  2η παρατήρηση
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιβάλλεται η σχεδιαστική απεικόνιση τόσο της θερμομονωτικής στρώσης, όσο και κάθε ενεργειακού στοιχείου (παθητικού ή ενεργητικού) στο κέλυφος του κτιρίου, σε όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές).

  3η παρατήρηση
  Κατά την ίδια έννοια, η απαίτηση περιγραφής των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτιρίου, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 2.7., έχει τότε μόνο νόημα, όταν καλύπτει τις απαιτήσεις πλήρους ή μερικής σκίασης του κτιρίου.
  Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 17:16 | Κοτταράς Γιώργος

  Άρθρο 11 /4. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/ 4.7): Θα πρέπει να προστεθεί πως η αξιολόγηση θα είναι σύμφωνα με την ΕΝ15232 καθώς και της πιστοποίησης eu.bac των συστημάτων αυτοματισμού που επιλέχθηκαν

 • ΑΡΘΡΟ 11

  2.2. Τεκμηρίωση της χωροθέτησης …την περιβάλλουσα δόμηση : ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
  2.4. τεκμηρίωση του σχεδιασμού και χωροθέτηση ανοιγμάτων … :ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
  3.4. θερμικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους …:Nα προστεθεί η θερμική μάζα και η θερμική αδράνεια του κτηρίου

 • Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια σχετκά με τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης

  4.4 θα πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη θερμοκρασία σύμφωνα με την οποία θα υπολογίζονται οι απώλειες του δικτύου. (Άλλες απώλειες υπάρχουν όταν το νερό είναι στους 70°C και άλλες στους 45°C) Αν κάποιος μηχανικός σε μια μελέτη έχει απώλειες άνω των ορίων, το μόνο που έχει να κάνει για να μειώσει τις απώλειες είναι να δηλώσει ότι το ΖΝΧ θα είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι στην πράξη, και όχι να αυξήσει τη μόνωση ή να μειώσει τις αποστάσεις όπως πραγματικά θα έπρεπε να κάνει.

  4.5 Θα πρέπει να ορίζεται η επιφάνεια αναφοράς για τις καμπύλες απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών (π.χ. επιφάνεια απορροφητή, ολική επιφάνεια κλπ.)

  Ευχαριστώ πολύ,

  Δ. Χασάπης
  Τμήμα Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων – Κ.Α.Π.Ε.

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 19:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

  Να προβλέπεται μελέτη σε κτίριο χωρις στοιχεία χρηστων και μηχανημάτων για τα κτίρια που ειναι προς πώληση ή ενοικίαση και δεν έχουν συγκεκριμένη χρηση.

 • Άρθρο 11, παρ.2 (2.8):
  – Να απαλειφεί η υποχρέωση υποβολής «Γενικής περιγραφής κλπ» που θα οδηγήσει απλώς σε σπατάλη χαρτιού και μελανιού για να αντιγράφονται τυποποιημένες, άνευ ουσίας εκθέσεις. Να υποβάλλεται σχετική μελέτη, αν αυτή καταδεικνύει ουσιαστική συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά την κρίση του μελετητού.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 00:29 | Σταύρος Δημόπουλος

  Τι θα ισχύει για τα όμορα κτήρια; Είναι προφανές ότι οι όμοροι τοίχοι του κτηρίου δεν θα έχουν απώλειες και θα βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

  Θα συνεχίσει να ισχύει το πιστοποιητικό αν αλλάξει κάτι στις παραμέτρους με βάση τις οποίες βγήκε;
  Αν για παράδειγμα κατά την μελέτη ένας τοίχος της πολυκατοικίας ήταν όμορος αλλά μετά την έκδοση του πιστοποιητικού η διπλανή πολυκατοικία κατεδαφίστηκε (είτε από σεισμό είτε για άλλους λόγους), θα συνεχίσει να ισχύει το πιστοποιητικό;

 • ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ .

  ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ( ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ/ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ? ΠΟΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ? ΑΦΟΥ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ?

  Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ( ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΑΡΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΣΚΙΑΣΗ ΚΛΠ) Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ? ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΙΤΗΣΕΙΣ? ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β? Ή ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΠΛΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΑΝΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ??

  ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( ΛΕΒΗΤΕΣ, ΨΥΚΤΕΣ ΚΛΠ.)??

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 12:11 | Κώστας Κοκόλης

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

  Σας αποστέλλω προτάσεις για τις ρυθμίσεις, που είναι απαραίτητες να γίνουν, για τους ημιϋπαίθριους (Η/Υ) χώρους. Βέβαια γι’ αυτούς θα γίνει συζήτηση στο υπό σύνταξη από το Υπουργείο σας νομοσχέδιο του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).
  Όμως επειδή οι χώροι αυτοί θα πρέπει πρωτίστως να εντάσσονται, λόγω και του ρόλου θέσπισής τους, στη μελέτη του υπο διαβούλευση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γι’ αυτό θα πρέπει από σήμερα ο τρόπος ρύθμισής, που τελικά θα προκρίνετε, να περιλαμβάνεταιστο περιεχόμενο και να είναι συμβατός και στα δύο νομοθετήματα (Κανονισμό και ΓΟΚ).

  Με τιμή

  Κώστας Κοκόλης
  Αρχιτέκτων Μηχανικός

  ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

  Το θέμα των Η/Υ χώρων, ανάγεται κατά περιόδους σε θέμα όχι απλά τεχνικό και περιβαλλοντικό, αλλά σε μείζον κοινωνικό, αφού το αγγίζουν τις περισσότερες φορές ανάγκες στέγασης και φορολογικά μέτρα και κατά συνέπεια γίνεται δελεαστικό για πολιτική εκμετάλλευση.
  Η παρακάτω ανάλυση πιστεύω πως διευκολύνει να δούμε αυτό το θέμα με μεγαλύτερη ευρύτητα και να προτείνουμε τη ρύθμιση μιας κοινωνικής αναγκαιότητας με προτάσεις τολμηρές και καθαρές :

  Νομοθεσία :
  Περί ΓΟΚ Ν. 2577/1985, άρ. 2, παρ. 32, άρ. 11, παρ. 1,2 και Ν. 2831/2000, άρ. 9, παρ. 2,3.
  Οι Η/Υ χώροι υπολογίζονται στο συντελεστή όγκου (Σ.Ο.) του κτιρίου και μαζί με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία αυτού καθορίζουν το περίγραμμα του κτιρίου (κλειστοί και ανοικτοί χώροι), σύμφωνα με στις πολεοδομικούς όρους και τις διατάξεις (άρ. 9, παρ. 10 ΓΟΚ).
  Κατά συνέπεια τα θέματα φωτισμού, ηλιασμού και σκιασμού της πόλης ή του οικισμού επηρεάζονται από τον όγκο και το περίγραμμα του κτιρίου και όχι από το εάν ένας Η/Υ χώρος είναι ανοικτός ή κλειστός.
  Όμως και σε αντίθεση, εκτός των άλλων, στο συντελεστή όγκου (ΣΟ) και στο συντελεστή δόμησης (ΣΔ) του κτιρίου δεν προσμετρούνται κλειστοί στεγασμένοι χώροι, όπως ένας όροφος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κοινόχρηστη αίθουσα για κοινωνικές λειτουργίες, χώροι εισόδου έως 30 τ.μ. στον ελεύθερο ημιϋπαίθριο χώρο της pilotis, χώροι στάθμευσης κλπ, που ασφαλώς με τον όγκο τους επιβαρύνουν το οικιστικό περιβάλλον.

  Σε κανένα λεξικό δεν αναφέρεται η λέξη ημιϋπαίθριος (Η/Υ) χώρος, ενώ αντίθετα αναφέρεται ο εξώστης (ως πρόβολος-μπαλκόνι) και ο υπαίθριος (όχι στεγασμένος) χώρος. Οι Η/Υ χώροι, είναι στεγασμένοι και κατά συνέπεια δομημένοι χώροι, συνθέτουν και μορφοποιούν το κτίριο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

  Χρήση των Η/Υ χώρων:
  Είναι γνωστή η συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, λόγω της δυνατότητας εκμετάλλευσης της ηλιακής προσόδου και του σκιασμού και του δροσισμού του κτιρίου. Συμβάλλουν επίσης στην ποικιλομορφία και εναλλαγή των όψεων του κτιρίου.
  Για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, μπορεί να είναι ανοικτοί ή κλειστοί, για να λειτουργούν ελεύθερα και αντίστοιχα, σαν «χαγιάτια», για σκιασμό και δροσισμό ή για παραδοσιακές δραστηριότητες, στην κατεργασία προϊόντων (ξηρούς καρπούς, ξήρανση φρούτων, γουναρικά, καπνά κλπ) ή και σαν κλειστά καθιστικά, για ηλιασμό και θέρμανση, όπως οι παραδοσιακοί «ηλιακοί» χώροι, κατά την κρίση και επιθυμία των ενοίκων.
  Πάντα βέβαια πρέπει να συντάσσεται ειδική μελέτη εναλλακτικά είτε σαν ανοικτοί είτε σαν κλειστοί Η/Υ χώροι, για την ειδική αυτή λειτουργία τους και τη συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο και τη μορφή του κτιρίου.

  Όχι στην κατάργηση των Η/Υ χώρων :
  Γιατί οι Η/Υ χώροι, όπως αναλύθηκε, είναι περιβαλλοντικό και κοινωνικό μέτρο, λόγω και της δυνατότητας, που δίνουν, για τη δημιουργία καλύτερων και πιο υγιεινών συνθηκών διαβίωσης.
  Στους χώρους αυτούς μπορεί να τοποθετούνται όλα τα είδη ενεργειακών συστημάτων (παθητικά, ενεργητικά) ή χωροθέτηση λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού).
  Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εντάσσονται και υφιστάμενοι ημιυπαίθριοι χώροι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

  Θέση των Η/Υ χώρων στο κτίριο :
  Να διατάσσονται ελεύθερα, σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου. Όμως οι θέσεις των Η/Υ χώρων στο κτίριο να προκύπτουν από τη μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου. Ένα ποσοστό του συντελεστή δόμησης (ΣΔ) της τάξης του 10% έως 15%, για τους Η/Υ χώρους, πιστεύω πως είναι ανεκτό και απαραίτητο για τη συμβολή τους στο ισοζύγιο αυτό.

  Δεν θα πρέπει να εντάσσονται οι Η/Υ χώροι σε καμιά κατηγορία αυθαιρέτων :
  Οι Η/Υ χώροι αφορούν και διευκολύνουν τη λειτουργία του κτιρίου που ανήκουν, συμβάλλουν ώστε το κτίριο αυτό να επιβαρύνει θερμικά και οπτικά λιγότερο το οικιστικό περιβάλλον της πόλης και του οικισμού, που εντάσσεται και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται.
  Οι Η/Υ χώροι αυξάνουν το εμβαδόν των χώρων διημέρευσης και παραμονής ατόμων σ’ αυτούς, για λόγους καλύτερων συνθηκών διαβίωσης (με ικανοποίηση έτσι του απαιτητού σήμερα δείκτη κατοίκησης-αριθμός ατόμων στο χώρο).
  Ο αριθμός ατόμων που διαβιεί ανά κύριο χώρο κατοικίας ή εργασίας, είναι σχετικός, ποικίλει από χώρα σε χώρα (με τάση να μικραίνει σήμερα και κατά συνέπεια με τάση να αυξάνει το εμβαδόν των χώρων διημέρευσης) και δείχνει το βαθμό ευημερίας των πολιτών και τις συνθήκες διαβίωσης αυτών.
  Κατά συνέπεια δεν αυξάνεται η πυκνότητα κατοίκησης μιας περιοχής και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, γι’ αυτό και οι Η/Υ χώροι (κλειστοί ή ανοικτοί) δεν πρέπει ούτε βεβαίως και υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.).

  Θέσπιση κινήτρων σχεδιασμού Η/Υ χώρων:
  Λόγω της συμβολής των Η/Υ χώρων στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων, πρέπει να θεσπίζονται κίνητρα σχεδιασμού Η/Υ χώρων για τους ενοίκους ιδιώτες, με μείωση των σχετικών εισφορών στους φορείς παροχής ενέργειας, λόγω και της συμβολής των Η/Υ χώρων στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη μείωση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

  Εξυπακούεται πως κατά την έκδοση στις οικοδομικής αδείας, δεν θα υπάρχει μείωση εισφορών και κρατήσεων, αλλά η τιμή μονάδας που καθορίζεται με υπουργική απόφαση, για τους υπόλοιπους κύριους χώρους του κτιρίου, θα ισχύει και για τους Η/Υ χώρους, γιατί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κλειστοί ή ανοικτοί.
  Οι Η/Υ χώροι σε θέματα φορολογικά, κρατήσεων και εισφορών να αντιμετωπίζονται όπως οι λοιποί κύριοι χώροι του κτιρίου.

  Προτάσεις τροποποίησης του ΓΟΚ :

  Στο τέλος στις παραγράφου 32 του άρθρου 2 του ν. 1577/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
  «Η ανοιχτή ως άνω πλευρά, μπορεί μετά από μελέτη να είναι κλειστή, με ελαφρά υλικά, εφόσον έτσι συμβάλει στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου».

  Στο τέλος στις παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1577/1985 προστίθενται εδάφια τρίτο τέταρτο και πέμπτο ως εξής :
  «Οι ημιυπαίθριοι χώροι ανοικτοί ή κλειστοί, συνολικής επιφάνειας όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 του ν. 1577/1985, και ισχύει σήμερα, που γίνονται σύμφωνα με μελέτη και τη χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού και σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, δεν υπάγονται στην απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εντάσσονται και υφιστάμενοι ημιυπαίθριοι χώροι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
  Η ως άνω μελέτη εξετάζει τη συμβολή των ημιυπαιθρίων χώρων, στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου είτε σαν ανοικτοί είτε σαν κλειστοί, περιλαμβάνεται στην οικοδομική άδεια και η χρήση των ημιυπαιθρίων χώρων είτε σαν ανοικτοί είτε σαν κλειστοί εναπόκειται στις ανάγκες και τη διακριτική ευχέρεια των ενοίκων».

  Κοζάνη 15-1-2010

  Κώστας Α. Κοκόλης
  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • Θέμα .Δια ακτινοβολίας μετάδοση θερμότητας οχι μονο δια το παχος .

  Όπως γνωρίζει όλος τεχνικός κόσμος όταν αναφέρουμε πάχος σε μια κατασκευή φωτογραφίζουμε συγκεκριμένες εταιρίες το οποίο είναι παράνομο.

  Έκτος από το πάχος πχ 5 εκατοστά εξυλασμένης πολυστερίνης υπάρχει και ανακλαστική θερμομόνωση η οποία μπορεί να πιάσει ακριβός τον ίδιο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας με πάχος 1εκ αυτό συμβαίνει διότι το 80% μια θερμότητας εισέρχεται και εξέρχεται δια της ακτινοβολίας και 20% δια της μεταφοράς.

  Συγκεκριμένα για το κτιριακό κέλυφος το υλικό CBF THERMOPROSOPSY 1εκ έχει ακριβός τους ίδιους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας γιατί στηρίζεται στην μεγάλη υπέρυθρη θερμική του ακτινοβολία 98%.

  Άρα στο άρθρο 9 παράγραφος 3- 3.2 Κτιριακό κέλυφος ο όρος πάχος κατηγορηματικά πρέπει να φύγει και να έρθει στην θέση του συντελεστές U value η R value

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΙΣΗ,

  Γεώργιος Σταμάτης
  Διπλ.Πολ.Μηχανικος

  FIBREX HELLAS AEE
  3χιλ Άργους – Ινάχου
  Άργος – Ελλάδα
  http://www.fibrexhellas.gr
  georgestamatis@fibrexhellas.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:35 | QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου που αφορά περιεχόμενα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

  Δεδομένου ότι η υπηρεσία ταχείας αδειοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α) δεν έχει ενεργοποιηθεί και προκειμένου να διατηρηθεί ο πλήρης έλεγχος των διαδικασιών αδειοδότησης από το ΥΠΕΚΑ, προτείνεται όπως τα ‘συγκροτήματα αιολικών πάρκων’ , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος σ/ν, και προϋπολογισμού άνω των 200εκ. € να εντάσσονται σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης υπό τον έλεγχο της «Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας για Α.Π.Ε.» του άρθρου 11 του παρόντος.

  Οι μεταβατικές διατάξεις να δοθούν σε δημόσια διαβούλευση για 15 ημέρες προκειμένου να σχολιαστούν από τους ενδιαφερόμενους.
  Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ΡΑΕ για την έκδοση αδειών παραγωγής από φωτοβολταικούς σταθμούς και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν προχωρήσει αδειοδοτικά, θα πρέπει να μεταβιβαστούν στον ΔΕΣΜΗΕ για την έκδοση προσφορών όρων σύνδεσης με προτεραιότητα που θα προκύπτει από τους αρ. πρωτ. των αιτήσεων στην ΡΑΕ.

  Με εκτίμηση,

  Για την Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.

  Χρήστος Μαλανδράκης
  Διευθύνων Σύμβουλος