Άρθρο 15 – Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων

1. Γενικά:

1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ και συνολικά,

β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,

γ) στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,

δ) στη σύνταξη υποδείξεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

1.2 Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3661/2008.

2. Η διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως συμπλήρωση πιστοποιητικού, υποδείξεις) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέν), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου. Στον επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους προς επιθεώρηση χώρους.

2.2 Επίδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Α.Π) επιθεώρησης από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου θα χρησιμοποιηθεί και για την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και της τελικής έκθεσης επιθεώρησης, στο προαναφερόμενο Αρχείο.

2.3 Επιτόπου επίσκεψη του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που έχει αρχικά συλλέξει από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συμπληρώνεται το τυποποιημένο έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου. Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια του κτιρίου, τη μελέτη θερμομόνωσης ή την ενεργειακή μελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκαταστάσεων (εφόσον υπάρχει), από πληροφορίες του ιδιοκτήτη/διαχειριστή, καθώς και από την επί τόπου επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Ενεργειακός Επιθεωρητής.

2.4 Σε περίπτωση κτιρίων μεγάλη επιφάνειας με πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων κτιρίου, δύναται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο μετρητικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, των θερμικών χαρακτηριστικών του (θερμοπερατότητα, θερμοκρασία επιφανειών κ.α.), της κατανάλωσης ενέργειας των Η/Μ συστημάτων, την ένταση και την τάση ρεύματος, την απορροφούμενη ισχύ, τον συντελεστή ισχύος και την ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος (αρμονικές κ.α.), τα επίπεδα φωτισμού και την απορροφούμενη ισχύ από τα συστήματα φωτισμού, τις εσωτερικές συνθήκες των χώρων (θερμοκρασία, υγρασία, κυκλοφορία αέρα κ.α.). Ενδεικτικός κατάλογος μετρητικών οργάνων παρατίθεται στο Παράρτημα 7.

2.5 Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου με την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας. Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου (καταναλώσεις για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό και ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενεργειακή κατάταξη. Κατά την υπολογιστική διαδικασία λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του άρθρου 12 της παρούσας.

2.6 Σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσας.

2.7 Έκδοση, παράδοση και καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής παραδίδει στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου καταχωρούνται στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει ήδη δοθεί.

2.7 Ειδικά για τις περιπτώσεις νέων κτιρίων ή για κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά (κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3661/2008), εάν κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και επομένως το κτίριο δεν κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β, τότε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρίου υποχρεούται να εφαρμόσει εντός προθεσμίας ενός έτους από την έκδοση του πιστοποιητικού, μέτρα βελτίωσης τα οποία εξασφαλίζουν την ένταξη του κτιρίου στην ενεργειακή κατηγορία Β σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Η ενεργειακή επιθεώρηση επαναλαμβάνεται και εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και σε περίπτωση μη βελτίωσης, για το κτίριο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 382 του ΠΔ 580/Δ/1999 (ΦΕΚ Α 210) «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

3. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου:

3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων συμπληρώνεται το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου, στο οποίο καταγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Το έντυπο διευκολύνει τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων που αφορούν τα δομικά στοιχεία και τις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων και συμβάλει στη σύντομη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης.

3.2 Το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων περιλαμβάνει στοιχεία του κτιρίου που αφορούν: α) το κτιριακό κέλυφος, β) το σύστημα θέρμανσης, γ) το σύστημα ψύξης, δ) το σύστημα αερισμού, ε) το σύστημα φωτισμού και στ) τις παραμέτρους εσωτερικών συνθηκών άνεσης.

3.3 Στο Παράρτημα 8 δίνεται Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, καθώς και το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης προσδιορίζονται και προσαρμόζονται με Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις, αλλά και τη διεθνή πρακτική.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 22:24 | Κονταράτος Ιάκωβος

  Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

  Επανέρχομαι στο θέμα της μεθοδολογίας και πέρα από την πρόταση για την υιοθέτηση της Μεθοδολογίας του Κτιρίου Αναφοράς, έχω να σας προτείνω και την απόσυρση της υποχρέωσης παράδοσης σχεδίων ως κατασκευάσθει από τον ιδιοκτήτη στον επιθεωρητή για τους παρακάτω λόγους:
  α) Σχέδια «ως κατασκευάσθει» είναι σχεδόν απίθανο να παραδίδονται στους ιδιοκτήτες και ειδικά σε μικρές οικοδομές.
  β) Ακόμη και τα σχέδια από το φάκελο της άδειας της Πολεοδομίας, η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών και ειδικά οι παλαιότεροι, είναι δύσκολο να τα έχουν.(Σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και οι Πολεοδομίες σου λένε ότι δεν υπάρχουν στο αρχείο τους).
  γ) Για αυτούς που δεν έχουν τα σχέδια σημαίνει επιπλέον κόστος για να αναθέσουν σε ένα Μηχανικό την αποτύπωση της ιδιοκτησίας τους.
  δ) Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχουν, είτε δεν υπάρχουν σχέδια, το πιο πιθανό είναι η κατασκευή να έχει αποκλίσεις από την θεωρία της άδειας, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο επιθεωρητής τι κάνει, με βάση ποια στοιχεία και τετραγωνικά κάνει τους υπολογισμούς και εκδίδει το Πιστοποιητικό?????

  Ευχαριστώ,

  Ιάκωβος Κονταράτος
  Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:24 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  1.1. Εδώ υπάρχει πρόβλημα με το πώς θα αντιμετωπιστούν οι πολυκατοικίες.
  Στην Οδηγία 2002/91/ΕΚ (άρθρο 7) αναφέρεται:
  «Η πιστοποίηση διαμερισμάτων ή μονάδων που σχεδιάζονται για
  χωριστή χρήση σε συγκροτήματα μπορεί να βασίζεται:
  — σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου για συγκρο-
  τήματα με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης, ή
  — στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαμερίσματος του
  ιδίου συγκροτήματος.»
  Αυτή, νομίζω, η διατύπωση επιτρέπει την δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, αρκεί να έχει προηγηθεί επιθεώρηση λέβητα και εγκατάστασης θέρμανσης, αν υπάρχει, ή και εγκατάστασης κλιματισμού (βλ. σχετικό μου σχόλιο στο άρθρο 2). Είναι ευνόητο ότι η επιθεώρηση λέβητα και εγκατάστασης θέρμανσης μπορεί να γίνει, χωρίς ανυπέρβλητα προβλήματα.
  1.2. # Επιθεωρήσεις κτιρίου (κελύφους): Να διεξάγονται από οποιασδήποτε ειδικότητας Μηχανικούς και ΤΕ (περίπου με το πνεύμα του σχεδίου Π.Δ.), ίσως και από μη μηχανικούς, αλλά σχετικής ειδικότητας (π.χ. Φυσικούς κλπ). Η απαιτούμενη ρύθμιση συνεργασιμότητας, εύκολα μπορεί να γίνει)

  2. Πολλές δυσκολίες εφαρμογής στην πράξη, από απλές έως ανυπέρβλητες (π.χ. τι γίνεται με τους κλεισμένους ημιυπαίθριους που θερμαίνονται με κεντρική θέρμανση;;;. Τι γίνεται με τα αυθαίρετα; Πως «επισημοποιούνται» νέα σχέδια όταν δεν υπάρχουν σχέδια εγκαταστάσεων ή και του κτιρίου;;;). Θα διευκολύνει – λίγο – την όλη κατάσταση η πρότασή μου στο άρθρο 5, για απλοποιημένη μεθοδολογία υπολογισμού σε μικρού εμβαδού κατοικίες. ΄Ετσι κι αλλιώς, όμως, κάποια ζητήματα πρέπει να λυθούν σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων.
  2.5. Μάλλον το 12 είναι τυπογραφικό λάθος. (11)
  2.6. Μάλλον το 15 είναι τυπογραφικό λάθος. (14)
  2.7. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Παρά το ότι είναι σαφέστατο ότι η διάταξη αφορά νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί – «διαφημισθεί» ότι η ενεργειακή κατάταξη υφιστάμενου κτιρίου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΤΩΣΗ – ΠΟΙΝΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, και ότι τα τυχόν προτεινόμενα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά και ότι μερικά από αυτά μπορεί να μην είναι οικονομικά αποδοτικά!

  3. ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ για τον χρόνο εφαρμογής ολόκληρου του ΚΕΝΑΚ! Πότε «…..προσδιορίζονται και προσαρμόζονται με ΤΟΤΕΕ, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις, αλλά και τη διεθνή πρακτική»!! Πότε;;; ΕΠΕΙΓΟΝ!!
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:59 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ. (Δ.Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ.
  (Δ.Μπίκας, Αικ.Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  Από τη διατύπωση του άρθρου 15 (παράγραφος 2.3.) προκύπτει ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει τα σχέδια του κτιρίου όπως κατασκευάσθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα ούτε υπάρχει υποχρέωση ουσιαστικού ελέγχου για την ποιότητα των ενεργειακών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου κτιρίου. Αυτή η κατάσταση θέτει υπό πλήρη αίρεση όλη τη διαδικασία ελέγχου και καθιστά άνευ περιεχομένου κάθε περαιτέρω έλεγχο με κατάλληλο εξοπλισμό (θερμοφωτογράφηση κ.τ.λ.).

  Κατ’ επέκταση των παραπάνω, κάθε απόπειρα δειγματοληπτικού ελέγχου από το Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. δεν θα έχει να δείξει κάτι περισσότερο από την τυπική μελέτη του ενεργειακού επιθεωρητή.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:46 | Γιάννης Τζίμας

  Ο θεσμός των ενεργειακών επιθεωρητών θα πρέπει να θωρακιστεί έναντι της τρέχουσας καθεστηκυίας νοοτροπίας στη χώρα που απαξιώνει γενικώς τις προσπάθειες για έλεγχο και αξιολόγηση ώστε να μην μεταβληθεί η ενεργειακή επιθεώρηση σε άλλη μία ανούσια τυπική διαδικασία.

  Εισηγούμαι:
  Να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των θέσεων στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Να επιλέγονται αποκλειστικά με αδιάβλητο διαγωνιστικό σύστημα-πανελλαδικές εξετάσεις.
  Να μην είναι υποχρεωτικοί τίτλοι, προϋπηρεσίες και εκπαιδεύσεις. Να παίρνει μέρος στις εξετάσεις όποιος θέλει και αισθάνεται ότι μπορεί.
  Να επαναλαμβάνεται η διαδικασία κάθε τρία χρόνια ώστε να δίνεται η ευκαιρία για ανανέωση προσώπων, διαδικασιών, εναρμόνιση με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και νεώτερα επιτεύγματα της τεχνολογίας και του σχεδιασμού.
  Να ελέγχονται από ανεξάρτητη αρχή και η πρώτη παρατυπία να επιφέρει μόνιμο αποκλεισμό.
  Να είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Μελετητή με αυτή του Επιθεωρητή.
  Να αμείβονται αξιοπρεπώς με ποσοστό επί του συνολικού κόστους μελέτης κατασκευής. Για ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό ποιος εργάζεται στην οικοδομή;

  Ευχαριστώ για το χρόνο

  Γιάννης Τζίμας
  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • 2.4. και συναφές Παράρτημα 7

  Πολύ σημαντικό και απλό όργανο μέτρησης που πρέπει να συμπεριληφθεί στον ενδεικτικό κατάλογο του Παραρτήματος, είναι το όργανο μέτρησης συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου, με βάση τη μέτρηση θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα, τοιχώματος και εξωτερικής θερμοκρασίας.
  Επίσης, για τον έλεγχο της ποιότητας αέρα (εξαερισμός – ποσοστό νωπού), πολύ χρήσιμο είναι το όργανο μέτρησης συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα CO2.

 • 3 Έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου (Παράρτημα 8,9,10,11).

  Πιστεύω ότι για πρακτικούς λόγους το έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε να προκύπτει ενιαία και αυτοματοποιημένα (report) από ένα ηλεκτρονικό αρχείο βάσης δεδομένων, που θα παράγεται από κατάλληλο λογισμικό (π.χ. κατά τα πρότυπα του Αγγλικού λογισμικού SBEM που εφαρμόζει και η Κύπρος), μαζί με τα αντίστοιχα reports ενεργειακής επιθεώρησης λέβητα, (Παράρτημα 9), συστήματος θέρμανσης, (Παράρτημα 10) και κλιματισμού (Παράρτημα 11).
  Με τον τρόπο αυτό οι παρατηρήσεις και προτάσεις του επιθεωρητή θα είναι τυποποιημένες και ιεραρχημένες ανάλογα με το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόσβεσης των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης.
  Από το ίδιο λογισμικό θα προκύπτει αυτοματοποιημένα και η κατάταξη του κτιρίου στην ανάλογη ενεργειακή κατηγορία.

  Επίσης, μόνο με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η συλλογή των δεδομένων των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ενιαία βάση δεδομένων, τυποποιημένη και ανιχνεύσιμη με τους κωδικούς των επιθεωρητών.

  Η εκτύπωση του πιστοποιητικού (πάλι κατά τα πρότυπα του SBEM) θα πρέπει να είναι εφικτή μόνον αφού συνδεθεί ο υπολογιστής στον server του ΥΠΕΚΑ και αποστείλει το ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων της ενεργειακής επιθεώρησης το οποίο θα ελεγχθεί πρώτα ηλεκτρονικά ως προς την πληρότητά του.

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 17:52 | Κοτταράς Γιώργος

  Άρθρο 15 /3/3.2 : Το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης κτιρίων πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία του κτιρίου που αφορούν τον αυτοματισμό των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού κα σύμφωνα με την ΕΝ15232 καθώς και στοιχεία του κτιρίου που αφορούν τον τρόπο κατανομής δαπανών θέρμανσης ή/και ψύξης σε κτίρια που απαιτείται κατανομή δαπανών.

 • Αγαπητοί,

  βάση των προηγούμενων σχολίων μας (ΑΡΘΡΟ 1) για την δημιουργία και υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Ενεργειακών Υπηρεσιών, θα πρέπει να εισαχθούν και συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ύπαρξη και Ηλεκτρονικού – Ψηφιακού Ενεργειακού Πιστοποιητικού το οποιο και θα διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με το εκάστοτε σπίτι.

  Δηλ, βάση του Πιστοποιητικού και το ΤΙ θα περιλαμβάνει, προτεινουμε και την μελέτη για δημιουργια των απαραίτητων IT Tech specifications για την ψηφιοποίηση του Πιστοποιητικού, των δεδομένων που θα αναγράφονται (Πεδία Ειδαγωγής, Data types, Data sets, interoperability, XML shemas, πρότυπα αποθήκευσης και βάσης δεδομένων κλπ, W3C, OSS).

  Όπως προαναφέραμε (ΑΡΘΡΟ 1) ένα ψηφιακό Ενεργειακό Πιστοποιητικό σε συνδυασμό με αποθηκευμένη Ψηφιακό Ενεργειακό ιστορικό δημιουργεί ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό Ενεργειακό μοντέλο του Κτιρίου και ο χρήστης θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες (μέσω Web, IPhone, Social Energy Nets, e-ΚΕΠ) για το μεταβαλλόμενο Ενεργειακό κόστος του διαμερίσματος, συναρτήσει μεταβλητών κλιματικών συνθηκών και εποχικών παραμέτρων.

  Οπότε, να προβλεφθούν και διαδικασίες Ηλεκτρονικής αποθήκευσης, εισαγωγής δεδομένων επιθεώρησης σε ειδικό Ενεργειακό Πληροφοριακό Σύστημα ή του Κράτους ή του εκάστοτε Δήμου και ψηφιακής διαχείρισης, μετά την διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης…

  Αυτό θα οδηγήσει σε:

  – Δημιουργία ειδικού Ψηφιακού Ενεργειακού Πράσινου Κουτιού (Building Green Box) με αποθηκευμένο το ενεργειακό ιστορικό του κτιρίου – διαμερίσματος και την πλήρη ανάλυση του ενεργειακού κόστους σε βάθος χρόνου. Έτσι, βάση δεδομένων επιθεώρησης (καταχώρηση από Auditor) και Energy Smart Profiling, θα γνωρίζει ο ιδιοκτήτης – ενοικιαστής το πόσο που κοστίζει ενεργειακά το κτίριο συναρτήσει του χρόνου και των κλιματικών συνθηκών. Αυτό θα μπορεί να οδηγήσε και σε μεταβλητά κοινόχρηστα ανάλογα εποχής αλλά και μεταβλητή τιμολόγηση ενοικίου

  – Μηχανογράφιση όλων των υπηρεσιών του ΚΕΝΑΚ (αίτηση για auditing, ψηφιακά αποτελέσματα, ιστορικό παρεμβάσεων, κλάση κτιρίου, ενεργειακοί δείκτες απόδοσης, smart profiling, κλπ) σε επίπεδο Δήμου και Ενεργειακού ΚΕΠ, όπου οι πολίτες – Δημότες θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Δημοτικό Ενεργειακό Σύμβουλο για υπηρεσίες και εκπαίδευση (Ευαισθητοποίηση)

  ΜΦΧ,
  Β. Νικολόπουλος, PhD
  Intelen Group
  http://www.intelen.com
  http://www.plugme.eu

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 16:30 | Κιούσης Παντελής

  Τι θα γίνεται εάν τον υποψήφιο ενοικιαστή δεν τον ενδιαφέρει, η θέρμανση-ψύξη η υγρασία ο αερισμός ο φωτισμός, του προς ενοικίαση χώρου? – Πρέπει να προβλεφθεί να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ότι, εάν ο ενοικιαστής συμφωνήσει και στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναγράφεται ο όρος, ότι ο μισθωτής δεν ενδιαφέρεται για την θέρμανση-ψύξη ή αερισμό ή τον φωτισμό του ακινήτου, Τότε να μην απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για αυτόν τον χώρο, για όποια χρήση και αν προορίζεται το προς ενοικίαση ακίνητο._ΕΠΙΣΗΣ να προβλεφθούν ποινές, αν π.χ αν οι επιθεωρητές αρνούνται ή καθυστερούν πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος την έκδοση πιστοποιητικού,από την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης θα ζητήσει το πιστοποιητικό, για να αποφευχθούν τα γνωστά φαινόμενα <>, κλπ._

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 15:33 | Θανάσης Καποιόπουλος

  Θεωρώ ότι τα στοιχεία ενεργειακής επιθεώρησης Κτιρίου που υποτίθεται ότι λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα άρθρα: 4 παρ. 1.1-1.3, 1.10 και 8 παρ. 1.1 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, υποτιμούνται σημαντικά με το παρόν άρθρο 15, αλλά και με το σχετικό έντυπο του Παραρτήματος.
  Είναι ορατό ότι το άρθρο συντάχθει από μηχανολόγους, το δε έντυπο αποτελεί προσαρμογή εντύπων που κυκλοφορούσαν προ 15ετίας στις Αγγλοσαξωνικές χώρες (αυτά που δωρεάν μπορεί κάποιος να βρει στο διαδίκτυο, και τα οποία πλεον θεωρούνται πρωτόγονα).
  Σε άλλα ζητήματα ψειρίζουμε τη μαϊμού, και σε άλλα δεχόμαστε κατά προσέγγιση παραδοχές.
  Επιπλέον, (ίσως μου ξέφυγε, αλλά) πουθενά δεν είδα τί συνέπειες φέρνει ο νόμος για όσα υφιστάμενα κτήρια δεν μπορέσουν να πάρουν ενεργειακή πιστοποίηση. Αν υποχρεούται το κτήριο να προβεί σε μετατροπές, ποια είναι η συνέπεια για τη μη συμμόρφωση;
  Και σε περιπτώσεις όπου το κόστος μετατροπής υπερβαίνει το κόστος ανέγερσης (θα συμβεί σε πολλά παλαιά μονοόροφα), θα υποχρεώνεται σε κατεδάφιση;
  Καλύτερος δεν θα ήταν ένας νόμος με κίνητρα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπου η ενεργειακή επιθεώρηση θα ήταν απαραίτητο παραδοτέο για την επιδότηση, φοροαπαλλαγή, κ.ο.κ; Άλλωστε εκτιμώ ότι το πραγματικό ενδιαφέρον, το ουσιαστικό κέρδος, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό βρίσκεται στα βιομηχανικά, αμιγώς επαγγελματικά και δημόσια κτήρια, και όχι στις κατοικίες.
  Απλά, δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά το νόμο, και φυσικά ούτε το Υπουργείο.

 • Aξιότιμη κα Υπουργός

  Είμαι ένας από τους 5000 περίπου Μηχανικούς, που παρακολουθούν ανά την Ελλάδα τα σεμινάρια για την Πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Παρακολουθούμε πάνω από ένα χρόνο, τις εξελίξεις στην κατάρτιση του νέου ΚΕΝΑΚ, οι εκδόσεις και παραλλαγές του οποίου, κατά τους τελευταίους 14 μήνες, έχουν ξεπεράσει τις 200!
  Και φτάσαμε πια στην ανοιχτή διαβούλευση, σε μια κάποια -ελπίζω όχι- τελική μορφή του Νόμου. Και έχω να πω, ότι το μόνο θετικό είναι ότι, αποκλειστήκανε οι λοιπές ειδικότητες επιστημόνων (χημικοί κλπ.) και μείνανε αυτοί που θα’πρεπε να μείνουν, δηλαδή οι Μηχανικοί. Γιατί σ’όλα τα άλλα θέματα του Νομοσχεδίου, πήγαμε χειρότερα!
  Και εξηγούμαι γιατί.
  Έχουμε ολοκληρώσει τους 4 κύκλους σεμιναρίων και έχουμε μια άριστη εικόνα πια, για το τι δυσκολίες υπάρχουν για να γίνουν εκτενείς και αναλυτικές επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το τελευταίο, διαβουλόμενο Νομοσχέδιο, δηλαδή στην ουσία, με την μέθοδο του ΚΑΠΕ, στα υφιστάμενα κτίρια. Και είναι τελικώς η μέθοδος του ΚΑΠΕ αυτή που προτείνεται στο εν λόγω Νομοσχέδιο, παρ’ όλο που με πονηρία χρησιμοποιείται ο όρος «ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»,πίσω όμως από τον οποίο, ολοφάνερα υπάρχει, μασκαρεμένη, η αναλυτική μέθοδος. Εξ’ άλλου, οσωνούπω ανοίγει και το ..τριώδιο!

  Ένα πράγμα είναι σίγουρο.
  Με τέτοιες και τόσες διαδικασίες που χρειάζονται για να πάρεις αξιόπιστες μετρήσεις και τις τόσες φόρμες που πρέπει να συμπληρώσεις για να βαμολογήσεις ένα κτίριο με την αναλυτική μέθοδο και όλα αυτά, για να πληρωθείς 1 Ευρώ/τ.μ., κανείς ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ Μηχανικός δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία που λέγεται Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων!
  Κανείς Μηχανικός που σέβεται τη δουλειά του, το συνάδελφό του και πάνω απ΄όλα τον πελάτη που του δίνει εργασία, δεν πρόκειται να δεχτεί να πληρωθεί 1 Ευρώ/τ.μ.(!!) για να:
  α) να ξεροσταλιάζει μέχρι τις πρωινές ώρες έξω απ’το κτίριο
  για να πάρει ..μετρήσεις από το κέλυφος του κτιρίου
  β) να αφήσει εξοπλισμό πολλών χιλιάδων ευρώ σε ένα κτίριο για
  πολλές μέρες, για να συλλέξει ..αξιόπιστες μετρήσεις,
  γ) να τσακωθεί με τους ενοίκους όταν στο καταχείμωνο θα τους
  ζητήσει να ανοίξουν τον ..κλιματιμό, ή μέσα στον καύσωνα να
  ανοίξουν το ..καλοριφέρ, για να πετύχουν την μέτρηση του ..U!
  δ) να αφήσει πίσω άλλες εργασίες, για να τρέχει σε διάφορες ώρες
  της ημέρας και για πολλές μέρες, μπαινοβγαίνοντας στο
  σπίτι για να παίρνει ..εκτενείς μετρήσεις.

  Και αν βέβαια η οικοδέσποινα του σπιτιού είναι ..»καλή», ε! μπαινοβγαίνοντας στο σπίτι, μπορεί να΄χεις και κάνα ..τυχερό! Όχι όμως και για 1 Ευρώ/τ.μ.!Υπάρχουν πιο ..επικερδή επαγγέλματα αυτού του τύπου!
  Αφήνω βέβαια τον εξευτελιμό που ενδέχεται να υποστεί ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, από τον ανυποψίαστο ..αστυνομικό, ο οποίος που να ξέρει ότι, αυτός που κάθεται στο απέναντι πεζοδρόμιο τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είναι ..μπουκαδόρος που παρακολουθεί τις κινήσεις των ενοίκων, αλλά Ενεργειακός Επιθεωρητής, που περιμένει ο έρμος να κρυώσουν τα ντουβάρια για να πάρει μια ..θερμογραφία του κελύφους!

  Κα Υπουργός

  Είναι πια κοινή πεποίθηση σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτήν την ιστορία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, ότι όλο το «παιχνίδι» είναι στημένο από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία διαθέτουν ήδη τον ανάλογο εξοπλισμό -πληρωμένο βέβαια από το Έλληνα φορολογούμενο, οπότε δεν έχουν και τίποτα να αποσβέσουν- και τα οποία, εκμεταλλευόμενα Μηχανικούς των 500 Ευρώ μηνιαίως, σκοπεύουν να στήσουν μια Βιομηχανία Υπηρεσιών Ενεργειακών Επιθεωρήσεων αλλά και Πιστοποιήσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  Για να μην εκφυλλιστεί το όλο θέμα σε μια απέραντη Νομική άβυσσο (βλ. Ιταλία) και να μπορέσει η χώρα μας πραγματικά να ωφεληθεί, πρέπει η όλη διαδικασία να απλοποηθεί και τουλάχιστον για την κατοικία να ισχύσει η απλοποιημένη μέθοδος.
  Αν είναι να εφαρμοστεί η αναλυτική μέθοδος, ας εφαρμοστεί στα μεγάλα κτίρια, που δεν διαμένουν ένοικοι όλο το 24ωρο όπως Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά κτίρια.
  Θα μπορούσε ίσως να ισχύσει και μια «υβριδική μέθοδος» για ειδικές κατηγορίες κτιρίων, π.χ. για καταναλωτές μέσης τάσης ή κτίρια με εγκατεστημένη θερμική ισχύ πάνω από κάποιοι όριο, όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η απλοποιημένη μέθοδος για το κέλυφος του κτιρίου και η αναλυτική μέθοδος για τα ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως μεγέθη, αφού οι αντίστοιχες μετρήσεις είναι σαφώς πιο αντικειμενικές απ’ αυτές του κελύφους.
  Και βεβαίως όχι με την τιμή του ..1 Ευρώ/τ.μ.!

  Πιστεύω ότι στη συνάντηση της ερχόμενης εβδομάδος στην οποία συμμετέχει και ο διδάσκων -εντεταλμένος του ΤΕΕ- των ανά την Ελλάδα Σεμιναρίων, αλλά και μέλος της ομάδος σύνταξης της μεθόδου «κτιρίου αναφοράς» Μηχανολόγος και Συγγραφέας Σταμάτης Περδίος, θα επικρατήσει όχι μόνο η λογική, αλλά και το όραμα μιας Ενεργειακά θωρακισμένης χώρας, βασισμένο όμως στην ψυχρή πραγματικότητα της αγοράς και όχι στα συμφέροντα της ..μαφίας των Ανώτατων & Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αρνούμενη την αξιόλογησή της, πάει να στήσει ιδιόκτητη φάμπρικα έκδοσης Πιστοποιητικών και μάλιστα με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου!

  Γιώργος Παπαγεωργίου
  Μηχ.-Μηχ. Ε.Μ.Π.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 20:39 | Κούκος Βασίλης

  Στις παλιές πολυκατοικίες δεν χρειάζεται να γίνεται λεπτομερής ενεργειακός [έλεγχος], διότι τα περιθώρια ενεργειακής βελτίωσης είναι περιορισμένα, και εποβλέπουν κυρίως στην αλλαγή κουφωμάτων, την μόνωση των εξωτερικών τοίχων και στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης .Εύχομαι το μέτρο να ισχύσει προς αυτή την κατεύθυνση, Οπότε η μελέτη του επιθεωρητού, θα είναι απλή, και δεν θα στοιχίζει ο κούκος αηδώνι..Η πιο λεπτομερής εξέταση είναι εντελώς ανεφάρμοστη και παντελώς άχρηστη.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 20:54 | Ηλίας Βασιλείου

  Τα κατασκευαστικά σχέδια των κτιρίων στην Ελλάδα σπανίως συμφωνούν με τα σχέδια της Πολεοδομίας.
  Οι διαφορές μπορεί να είναι είτε μικρής κλίμακας (αλλαγή στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αλλαγή θέσεων-εμβαδού ανοιγμάτων) είτε εκτεταμένης κλίμακας (προσθήκη παράνομου ορόφου, μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης κτλ).
  Το να ζητούνται από τους ιδιοκτήτες κατασκευαστικά σχέδια είναι επιπλέον οικονομική επιβάρυνση η οποία πολλές φορές θα ξεπερνάει το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης.

 • Άρθρο 15, παρ. 2 (2.1):
  – Μήπως μπορεί (και πρέπει) να δημιουργηθεί ενιαίο σχέδιο σύμβασης ιδιοκτητών – επιθεωρητών? Θα εξοικονομούσαμε την δαπάνη πολλών δικαστικών αγώνων…

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 21:54 | Αλέξης Παναγιωτίδης

  Από το Ν. 3661/08 (άρθρο 6 – παράγραφος 4)φαίνεται ότι πρέπει να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση για όλο το κτίριο και όχι μόνο για την ιδιοκτησία που θα πουληθεί ή ενοικιαστεί πρώτη. Ισχύει αυτό ; Σε αυτή την περίπτωση θα επιμεριστεί το κόστος σε όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ;
  Τι ισχύει για τις ιδιοκτησίες που έχουν αποκοπεί από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας (π.χ. για τα καταστήματα ή ενδεχόμενα και για οικίες);

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 19:14 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  «2.5 Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου με την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας. Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου (καταναλώσεις για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό και ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενεργειακή κατάταξη. Κατά την υπολογιστική διαδικασία λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του άρθρου 12 της παρούσας.»

  Ποιά είναι η αληθής ερμηνεία της δεύτερης πρότασης της παραγράφου 2.5? Τι θέλει να πεί δηλαδή ο ποιητής?

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 15:46 | Ελλη Γαλανού

  Τα ήδη υπάρχοντα κτίρια,πρέπει να υφίστανται μόνο συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση και όχι εκτενή. Διότι ο ιδιοκτήτης/τες για να τα βελιώσει την ενεργειακή απόδοση, έχει ως κύριο μέλημα.,την αλλαγή των κουφομάτων,την εξωτερική θερμομόνωση των τοιχωμάτων, την μόνωση της ταράτσας και την βελτίωση της απόδοσης ή την αντικατάσταση λέβητα/ καυστήρα.Κατάσταση που υπάρχει στα περισσότερα του πρίν το 1985 κτίρια και που αποτελούν το 75% της κτιριακής υποδομής της Ελλάδος. .Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται ο πραγματικός στόχος του μέτρου που είναι η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του τρόπου ζωής με την επίτευξη σταθερής /επιθυμητής θερμοκρασίας και όχι ο εξωπραγματικός,που είναι η εκτενής επιθεώρηση και που θα μείνει μόνο στα χαρτιά. Και που θα έχει ως αποτέλεσμα την πολύμηνη καθυστέρηση ενοικίασης /πώλησης(εως να εκδοθεί το πιστοποιητικό),επίσης θα περιοριστεί η υπερβολική χρηματική επιβάρυνση των ιδιοκτητών.Κατ’αυτό τον τρόπο θα περισεύσουν περισσότερα χρήματα,για την πραγματοποίηση των ως άνω εργασιών.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 00:10 | Αλέξης Παναγιωτίδης

  Με δεδομένα
  (α) ότι στα περισσότερα κτίρια κατοικιών μετά το 1980 δεν εφάρμοστηκε η μελέτη θερμομόνωσης και εγκαταστάθηκαν μεγαλύτερα θερμαντικά σώματα και λέβητες (χωρίς να υπάρχουν σχέδια και μελέτες για το » ως κατασκευάσθη «),
  (β)την εκτεταμένη αλλαγή των όρων δόμησης με την προσθήκη ημιυπαιθρίων χώρων στις ιδιοκτησίες και επομένως τη θέρμανσή τους (για τα οποία προφανώς δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε θα δίδονται από τους ιδιοκτήτες – διαχειριστές),
  (γ)ότι σε πολλά κτίρια του τριτογενή τομέα υπάρχει κατατιθεμένη μόνο μελέτη θέρμανσης με κεντρικούς λέβητες, που όμως δεν κατασκευάσθηκε ποτέ. Αντιθέτως υπάρχει εγκατάσταση κλιματισμού (και για ψύξη αλλά και για θέρμανση), για την οποία δεν έχει κατατεθεί ποτέ μελέτη
  Τότε
  Πως θα εκπληρωθεί η απαίτηση του νομοθέτη για ορθή, έστω και υπολογιστική, εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων όταν (α)» δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου» και των εγκαταστάσεών του,
  (β)καταγράφονται τα στοιχεία από τη μελέτη θερμομόνωσης και (γ) δεν υποχρεώνεται ο ενεργειακός επιθεωρητής να χρησιμοποιήσει, για τα κτίρια κατοικιών, τα κατάλληλα μετρητικά όργανα για τον υπολογισμό π.χ. του πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας
  Οι παραπάνω ασάφειες θα πρέπει να διευκρινιστούν, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγήσουν σε δύο κατηγορίες προσφορών : (α) αυτών που θα χάνουν τη δουλειά επειδή θα θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και θα δίνουν υψηλότερες τιμές, ενώ δεν θα «συμφέρουν» και στον εργοδότη και (β) αυτών που θα παίρνουν τη δουλειά με φτηνή τιμή και θα «συμφέρουν» παράλληλα τον εργοδότη.
  Προσοχή όμως, υπάρχει και προϊσταμένη αρχή που εκτός των δειγματοληπτικών ελέγχων, θα είναι υποχρεωμένη να ερευνά και καταγγελίες, γιατί μη γελιόμαστε, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη μελέτη για να μάθουμε ποιά είναι η πραγματική ενεργειακή κατάταξη των Ελληνικών κτιρίων

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 00:04 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ,ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ,ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ,ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ-AS BUILD.ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ.
  ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ.
  ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΝΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ,ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 1955,ΧΤΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,Η ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,Η ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ,ΩΦΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ???
  ΕΤΣΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΟ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
  ΑΓΓ.ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΡΧΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 12:00 | ΜΙΚΕ

  ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΧΘΡΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ…
  ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΕΜ Η ΚΑΘΟΛΟΥ…

 • Στο Παράρτημα 10 ( Ενδεικτικό Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης) υπάρχει έλλειψη χώρου όπου θα αναφέρεται και θα περιγράφεται επαρκώς η μελέτη-εφαρμογή-κατανάλωση και απόδοση συστήματος θέρμανσης εκτός του κλασσικού λέβητα-καυστήρα.
  Είναι γνωστό πως αρκετά σπίτια χρησιμοποιούν ηλεκτρικά συστήματα ( θερμοπομπούς, AirCondition, Σύστημα Υπέρυθρης Εκπομπής Θερμότητας).
  Σε πολλές των περιπτώσεων τα συστήματα αυτά είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον και όσον αφορά τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα και το πως ανακυκλώνονται αυτά αλλά και από θέμα κατανάλωσης ενέργειας.
  Ιδίως στην Υπέρυθρη Θέρμανση έχουμε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και αρχικής εγκατάστασης ,για μονοκατοικίες και εμπορικά καταστήματα, καλύτερη ποιότητα θέρμανσης και εξάλειψη υγρασίας ( χρησιμοποιώ τέτοιο σύστημα σε εμπορικό κατάστημα που διαθέτω και ως βοηθητικό στο σπίτι που διαμένω) είναι καινοτόμο σύστημα θέρμανσης όπου μπορείς να αυτονομήσεις κάθε χώρο του σπιτιού και στα σπίτια του μέλλοντος όπου η βιοκλιματική αρχιτεκτονική θα εφαρμόζεται πλήρως πιστεύω θα κυριαρχήσει αυτή η θέρμανση και όχι η σημερινή όπου θερμαίνουμε τον αέρα χωρίς να ενδιαφερόμαστε για τα δομικά στοιχεία!!!
  Πρέντζας Κωνσταντίνος
  Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. Αδειούχος Συντήρητης Καυστήρων

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:37 | Aπιδόπουλος Κων/νος

  Μου φαίνεται αδιανόητο σαν άνθρωπο που ασχολείται με την κατασκευή κτιρίων να υπάρχει ενεργειακός επιθεωρητής και να μην υπάρχει επιθεωρητής που να βλέπει επι τόπου αν εφαρμόζεται η αρχιτεκτονική μελέτη και κυρίως η στατική μελέτη του κτιρίου.
  Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα στην δόμηση στην χώρα μας είναι το ότι κανένας δεν ελέγχει την κατασκευή παρα μόνο την αρχιτεκτονική μελέτη.
  Ετσι έχουμε αρχιτεκτονικές μελέτες που δεν εφαρμόζονται γιατί κανένας επιθεωρητής δεν υπάρχει για να παρακολουθεί την πρόοδο της κατασκευής και ο κάθε ιδιοκτήτης η εργολάβος κανει του κεφαλιού του.
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άσχημη εικόνα κτιρίων καιτην αυθαιρεσία.
  Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα στον φέροντα οργανισμό του οποίου η μελέτη δεν ελέγχέται σοβαρά απο κανέναν καθώς η πολεοδομία βάζει σφραγίδα θεωρήθηκε.
  Αρα με το να έχουμε ενεργειακούς επιθεωρητές μόνο,θεωρούμε σαν το πιο σπουδαίο στην δόμηση την ενεργειακή απόδοση και όχι την αισθητική την αυθαιρεσία και πολυ περισσότερο την ασφάλεια της κατασκευής(στατικότητα).
  Φιλικά

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:07 | Θανάσης Πολίτης

  1. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην αντικειμενικότητα του τρόπου σύνταξης των προτάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση σε νέα κτίρια προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε αλλαγές που θα γίνουν σε προβλεπόμενο διάστημα 1 έτους. Είναι πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα στους κατασκευαστές, αδυναμία συμμόρφωσης με παράλογες απαιτήσεις, καλλυμένος εκβιασμός και παγίδευση των ενδιαφερομένων λόγω κακόβουλες επιθεωρήσεις. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει και ένα όργανο που θα μπορεί να προσφεύγει ο καθένας σε ανάλογές περιπτώσεις, πιθανόν και κυρώσεις στους επιθεωρητές, για να μην δημιουργηθεί ακόμη ένα εμπόδιο στην πορεία ανέγερσης μιας οικοδομής.
  2. Σε περίπτωση επανεξέτασης της ενεργειακής απόδοσης νέου κτιρίου, είναι απαραίτητο να μην επιβαρύνεται με νέα τέλη ο πολίτης-ενδιαφερόμενος ή τα τέλη να είναι πολύ μειωμένα έναντι της αρχικής επιθεώρησης, για να μην επιβαρύνεται το κόστος της οικοδομής και άλλο, καθώς και για να μην δημιουργείται κίνητρο να απορρίπτονται κτίρια για καθαρά εισπρακτικούς λόγους (δημοσίου και επιθεωρητών)
  3. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συγκεκριμένες προβλέψεις για αυθαίρετες κατασκευές, στην περίπτωση κτιρίων που ανακαινίζονται ριζικά, ή χρειάζονται πιστοποιητικό λόγω πώλησης ή ενοικίασης. Αν δίνεται πιστοποιητικό για την υφιστάμενη κατάσταση είναι μια μορφή νομιμοποίησης, αν όχι τότε ΄πως θα βγαίνει το πραγματικό πιστοποιητικό;

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 22:31 | N E K

  Ο ιδιοκτήτης πολεοδομικά αυθαίρετης οικοδομής υποχρεούται να λάβει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό προκειμένου να την εκμισθώσει σε τρίτο??

  Είναι ανακόλουθο πολεοδομικά αυθαίρετη οικοδομή με ενεργειακό πιστοποιητικό ??

  Η λήψη του αποτελεί οιονεί εξαίρεση από την κατεδάφιση??

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 20:15 | ΔΗΜ.ΚΑΠ.

  Νομίζω ότι τα ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ κτίρια θα πρέπει να υφίστανται μόνον συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση με κτίριο αναφοράς και όχι εκτενή. Δεν υπάρχουν φάκελοι με as build στοιχεία ούτε για τις παλιές ούτε για τις νέες οικοδομές, υπάρχουν αυθαίρετοι κλειστοί χώροι, λεβητοστάσια σε ταράτσες, μπαλκόνια κλπ.

  Τα μελλοντικά κτίρια πρέπει να διαθέτουν και φάκελο με σχέδια και στοιχεία που να αποτυπώνουν την πραγματική κατασκευή (πιστοποιητικά κουφωμάτων, μόνωσης που τοποθετήθηκε, πιστοποιητικά δομικών υλικών, λεβήτων, θερμαντικών σωμάτων κλπ). Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να επαληθεύονται ότι τοποθετήθηκαν, στην αρχική παραλαβή της οικοδομής. Χρειάζεται να γίνει αναμόρφωση του τρόπου έκδοσης οικ. αδειών ώστε να συμβαδίζει με τον ΚΕΝΑΚ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:57 | ANAR

  ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ,
  Επειδή η παρούσα κυβέρνηση πιστεύω έχει ευαισθησία στους οικονομικά ασθενέστερους, οι οποίοι πλήττονται και από την σημε ρινή κρίση, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τα εξής:
  1) Τα παλαιά κτίρια δεκαετίας 50-60-70 θα πρέπει να ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ της ενεργειακής επιθεώρησης, διότι σ’αυτά δεν υπήρχε καν μελέτη θερμομό νωσης. Η διαπίστωση και μόνο από τους επιθεωρητές ότι είναι ενεργοβό-ρα δεν θα προσθέσει τίποτε στην όλη διαδικασία, ΜΌΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΌΣΤΟΣ
  2)Να γνωρίζετε ότι όποιοι κατοικούν σε τέτοια σπίτια ή ενοικιάζουν τέ- τοια σπίτια, είναι οικονομικά ασθενέστεροι, διαφορετικά θα είχαν ήδη αγοράσει καινούργια σπίτια με προδιαγραφές θερμομόνωσης, φυσικού αερίου, ηλιακών θερμοσιφώνων.Το κόστος επιθεώρησης είναι σημαντικό, ενώ οι εργασίες ριζικής αναικαίνισης στα παλαιά κτίρια είναι πολύ δύσκολες. Το ζήσαμε αυτό και με την αναβάθμιση των ανελκυστήρων.
  3)ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ έχουν εφαρμόσει την μελέτη της οικοδομικής άδειας και δεν μπορεί το κράτος να υποχρεώσει να προβούν σε ριζικές ανακαινί σεις, να εφαρμόσουν νέες μελέτες ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ που δεν υφίσταντο καν παλαιότερα, επειδή το 2010 εκδόθηκε μια υπουργική απόφαση.
  4)ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ είναι να καθιερωθεί υποχρεωτικά η επιθεώρηση κτιρίων από το 1983 και μετά, από τότε που καθιερώθηκε η μελέτη θερμομόνωσης στα κτίρια.
  5)ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ μάλιστα ότι τα σημερινά κτίρια με τις παρανομίες που ανέ χεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (κλειστοί ημιυπαίθριοι, πέργκολες στην ταράτσα που γίνονται διαμερίσματα, ισόγεια πάρκινκ και υπόγειες αποθήκες που γίνονται διαμερίσματα) είναι ΠΟΛΥ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

 • Υποθέτω ότι θα υπάρξει ένα σώμα επιθεωρητών που θα ελέγχει τα πάντα. Τί θα γίνει με τις παρανομίες των κατασκευαστών στα καινούργια κτίρια; Θα ληφθεί υπόψη η επίδραση της κάλυψης των ημιυπαίθριων στην απώλεια ενέργειας του κτιρίου; Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για την επιτυχία του σχεδίου γιατί βλέπω ότι όλη η αστική Ελλάδα είναι σχεδόν παράνομα δομημένη.