Άρθρο 4 – Βασικές παράμετροι

1. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

1.1 Τη χρήση του κτιρίου, τις επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός), τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τον αριθμό χρηστών.

1.2 Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτιρίου (θερμοκρασία, σχετική και απόλυτη υγρασία, ταχύτητα ανέμου και ηλιακή ακτινοβολία).

1.3 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (σχήμα και μορφή κτιρίου, διαφανείς και μη επιφάνειες, σκίαστρα κ.α.), σε σχέση με τον προσανατολισμό και τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών δομικών στοιχείων (χωρίσματα κ.α).

1.4 Θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (θερμοπερατότητα, απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, ανακλαστικότητα, και εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας).

1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης χώρων (τύπος συστημάτων, δίκτυο διανομής, απόδοση συστημάτων, κ.α.).

1.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ΘΨΚ χώρων (τύπος συστημάτων, δίκτυο διανομής, απόδοση συστημάτων, κ.α.).

1.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης μηχανικού αερισμού (τύπος συστημάτων, δίκτυο διανομής, απόδοση συστημάτων, κ.α.).

1.8 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ (τύπος συστημάτων, δίκτυο διανομής, απόδοση συστημάτων, κ.α.).

1.9 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φωτισμού για τα κτίρια του τριτογενή τομέα.

1.10 Παθητικά ηλιακά συστήματα.

2. Στη μεθοδολογία υπολογισμού συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση των ακόλουθων συστημάτων:

2.1 Ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, και άλλων συστημάτων παραγωγής θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρισμού με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2.2 Ενέργεια παραγόμενη με τεχνολογίες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας (ΣΗΘ).

2.3 Κεντρικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου (τηλεθέρμανση).

2.4 Φυσικός φωτισμός.

3. Η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3661/08. Η πρώτη επανεξέταση επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί δύο έτη μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:11 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  Απαιτούνται μερικές λεκτικές διορθώσεις (π.χ. …. 1.4. ……ανακλαστικότητα και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ θερμικής ακτινοβολίας)
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:23 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 4.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.1.
  Ο μελετητής μπορεί σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης, να χρησιμοποιήσει τις ηπιότερες συνθήκες σχεδιασμού που μπορεί (π.χ. 5% και όχι 2,5% ή και 1% που σήμερα συνήθως χρησιμοποιείται), ωστόσο και πάλι είναι ζήτημα χρήσης και λειτουργίας κατά πόσον αυτές θα τηρούνται. Κάτι που μπορεί να φανεί μόνο στην πορεία του χρόνου απο – επιστημονικά τεκμηριωμένη – σύγκριση με τις καταναλώσεις του κτηρίου αναφοράς.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.2.
  Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχουν αξιόπιστες και καθολικά αποδεκτές βάσεις κλιματικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας και για το σύνολο των κλιματικών παραμέτρων.

  Επιπλέον, ιδιαίτερα για τα ανεμολογικά δεδομένα (ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου), η χρήση τους σε υπολογιστικά προγράμματα για την εκτίμηση ενεργειακής συμπεριφοράς, είναι ιδιαίτερα επισφαλής, λόγω της εντελώς απρόβλεπτης διαφοροποίησης των «γενικών» στοιχείων σε επίπεδο μικροκλίματος.

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 17:07 | Κοτταράς Γιώργος

  Θα πρέπει να προστεθεί:
  Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτοματισμού των εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και ψύξης καθώς και της παραγωγής ΖΝΧ

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Άρθρο 4
  1.4 Θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους να προστεθεί ( θερμική μάζα, θερμική υστέρηση)

 • Σας χαιρετώ διαδικτυακά με τη σειρά μου.
  Θα ήθελα να αναφερθώ στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του άρθρου 4 και να επισημάνω τα παρακάτω.

  Ο λόγος είναι ότι τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, και άλλα συστήματα παραγωγής θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρισμού με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η παραγωγή ενέργειας με τεχνολογίες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας (ΣΗΘ)αποτελούν επιστημονικά πεδία που αναλύονται διεξοδικά σε άλλες ειδικότητες.
  Για παράδειγμα περιβαλλοντολόγοι, γεωλόγοι και επιστήμονες με περιβαλλοντικές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές εν γένει, τα τελευταία χρόνια ασχολούνται εκτεταμένα σε επιστημονικό, ερευνητικό και εμπειρικό επίπεδο με τις Α.Π.Ε και τις γνωρίζουν εις βάθος.

  Υπάρχουν επίσης επιστήμονες που δεν είναι μηχανικοί αλλά ασχολήθηκαν μεταπτυχιακά με περιβαλλοντικές σπουδές, με επιστημονικές δημοσιεύσεις και εργασιακή εμπειρία πάνω στις Α.Π.Ε, τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και τις εφαρμογές αυτών και οι οποίοι μένουν εκτός από το σώμα με το ισχύον νομοσχέδιο.

  Η εμπειρία τους δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τα θέματα των ενεργειακών μελετών;

  Δεν θα ήταν άδικο άτομα που δεν έχουν καμία εργασιακή εμπειρία στα ενεργειακά θέματα και καμία περαιτέρω εξειδίκευση να χρίζονται ειδήμονες και άτομα με σχετικές σπουδές και εργασιακή εμπειρία να μην μπορούν να συνεχίσουν ομαλά τον εργασιακό τους βίο και να τους στερείτε το δικαίωμα της υπογραφής ενεργειακών μελετών, επειδή δεν είναι μηχανικοί;

  Για το λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη και άλλων ειδικοτήτων στο σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών, πέρα από αυτή των μηχανικών, όπως συμβαίνει και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  Επίσης, κρίνεται αναγκαία η έμφαση στην εργασιακή προϋπηρεσία στα ενεργειακά θέματα, τα οποία διαθέτουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

  Είθε οι προτάσεις αυτές να εισακουστούν καθώς προέρχονται από τον εμπειρικό και επιστημονικό κλάδο των ενεργειακών μελετών.

  Είμαι σίγουρη ότι η Υπουργός και η κυβέρνηση δεν θέλει να παραγκωνίσει ανθρώπους που έχουν ήδη παρακολουθήσει σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών, που έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά με σθένος και συνέπεια στο χώρο των Α.Π.Ε και των ενεργειακών μελετών ακόμα και εάν δεν ξεκίνησαν από πολυτεχνικές σχολές ή τεχνολογικά ιδρύματα.

  Καλή συνέχεια και φώτιση στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση βρίσκομαι στη διάθεσή σας.

  Με εκτίμηση,
  Μπίμπα Κωνσταντίνα
  Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης MSc MA

 • 1.4. Θερμικά Χαρακτηριστικά: Πρέπει να δίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 815 Β 24/05/2007

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 11:51 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Ο κανονισμός είναι ανάγκη πλεον, αλλά περισσότερη ανάγκη είναι να επικοινωνήσουμε στον κάθε πολίτη (μικρό ή μεγάλο) την ανάγκη της σωστής ενεργειακά κατασκευής (δηλ. ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας γενικά) ώστε να φθάνουμε την μέση ευρωπαϊκή (περίπου >10lt πετρ./m2).
  Έτσι θα πρέπει να καταστήσουμε υποχρωτική την κατάλληλη θερμομόνωση / κατανάλωση με τα ωφέλη στην τσέπη μας, αλλά και στην φύση μας.
  Τα κτίρια δεν θα πρέπει να διαχωριστούν σε παλιά και νέα, αλλά σε οικοδομές, που ανάλογα η καθεμία, εφ΄όσον είναι κατάλληλες για κατοίκηση, να αποκτήσουν την βέλτιστη θερμομόνωση/κατανάλωση με τον παραπάνω στόχο.
  Άρα η μελέτη για νεο ή παλιό οικοδόμημα να έχει απότερο στόχο την βέλτιστη κατανάλωση προς τα κάτω με ανώτερο όριο (υπολογιστικά και κατόπιν με μετρήσεις)και εδώ θα πρέπει να ενσωματωθούν υλικά και συστήματα δόμησης με πιστοποίηση βάση ΕΝ (ευρωπαϊκό κανονισμό, ISO, κτλ), ώστε αυτός που τελικά πληρώνει για όλα, να έχει κάτι χειροπιαστό και πιστοποιημένο, γιατί θα το έχει μία ζωή (και όχι μόνο…). Άρα προδιαγραφές στην κατασκευή από την αρχή.
  Δεν μπορεί να αγοράζουμε αυτο/το, συσκευές διάφορες για καθημερινή ανάγκη ζητώντας εγγυήσεις και εδώ να είμαστε κατώτεροι των απαιτήσεων, με κόστος προσωπικό αλλά και συνολικό σαν κοινωνία.
  Αναφέρομαι σε υλικά και συστήματα δόμησης γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από την παθητική θερμομόνωση που θα μπεί μία φορά και θα έχει απόδοση χωρίς επιπλέον κόστος στην διάρκει ζωής του κτιρίου.
  Το ελάχιστο κόστος κατασκευής να έχει παράμετρο την ελάχιστη κατανάλωση και να επιβραβεύεται όποιος το πετύχει (και όχι να τιμωρήται με συνεχέις φόρους ακίνητης περιουσίας κτλ. λες και φταίει που υπάρχει…).
  Μπορεί να ανέβει το κόστος κατασκευής συνολικά, βάζοντας προδιαγραφές και πιστοποίηση σε κάθε βήμα, αλλά επειδή όλα κρίνονται εκ του
  αποτελέσματος που αυτό θα είναι πολύ καλύτερο από την μέχρι τώρα κατάσταση στην κατασκευή της οικοδομης, ο τελικός αποδέκτης θα έχει οικονομικό όφελος αρκετών χιλιάδων ευρώ σε ενέγεια σε βάθος χρόνου (όχι περισσότερο της πενταετίας).
  Λοιπόν,
  Μείωση κατανάλωσης ενέργειας απαραίτητα με :
  – πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον (όχι μόνο στα παλιά κτίρια αλλά σε όλα)
  – θερμομόνωση όχι μόνο με εξωτερικές επεβμάσεις, αλλά και εσωτερικά εφ΄όσον δεν είναι εφικτή η εξωτερική παρέμβαση με την ανάλογη επιδότηση.
  – κατάλληλη εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου (μηχανικών)από τις ανάλογες σχολές
  – εντατική ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη, για να μην υπάρχει σύγχυση ότι κάποιοι θέλουν να του πάρουν λεφτά στο όνομα της οικολογίας
  – ενημέρωση των μηχανικών για τα σηστήματα που μπορούν να ενσωματώσουν στις μελέτες/ κατασκεύες τους
  – τεχνίτες με πιστοποιημένες γνώσεις κατασκευής

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 15:53 | NIKOΣ ΠΑΙΓΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

  Να προστεθεί αναφορά στα κάτωθι:

  – τεχνικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης ανελκυστήρα

  – τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (αίθρια, πράσινες στέγες κλπ)

 • Παράγραφος 1.1. Στην Ελλάδα, τόπος με κυμαινόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος και με διακοπτόμενη θέρμανση η κυριότερη παράμετρος για την επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος είναι η θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών των δομικών στοιχείων του κτιρίου, η οποία και δεν αναφέρεται.
  Ένα παράδειγμα: το εξοχικό μας που οι τοίχοι του είναι κρύοι, περνάνε πολλές ώρες θέρμανσης του κτιρίου για να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης στους χρήστες
  Παράγραφος 1.4. Δεν αναφέρεται, επειδή δεν μπορεί να υπολογιστεί ασφαλώς, η ενεργός θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων των κτιρίων, η οποία είναι επιβεβλημένη σε κτίρια με διακοπτόμενη θέρμανση.
  Ακόμα δεν αναφέρονται οι κυριότεροι για τα κτίρια μας παράμετροι, οι οποίες δεν μπορούν να υπολογιστούν……, Ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων, συμβατότητα ενεργειακών συστημάτων κτιρίων, υδραυλική, θερμική και θερμοκρασιακή εξισορρόπηση.

  Συμπερασματικά, όποια επιμέρους παράμετρος μπορεί να υπολογιστεί έστω και με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας αναφέρεται, όποια δεν μπορεί να υπολογιστεί παραλείπεται, με αποτέλεσμα ο βαθμός αβεβαιότητας των υπολογισμών να είναι υψηλός.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 14:46 | Θεόφιλος Ματσουκάς – Γεωπόνος-MSc Αρχιτέκτων Τοπίου

  Στις Βασικές Παραμέτρους προτείνω να προστεθεί ένα άρθρο το οποίο να αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των φυτεύσεων γύρω και πάνω στο κτήριο το οποίο θα μπορούσε να διατυπωθεί:

  α. Τεχνικά χαρακτηριστικά φύτευσης (αριθμός δέντρων, θάμνων, επιφάνεια εδαφοκάλυψης, ποσοστό πρασίνου ανά σκληρή επιφάνεια, ύπαρξη φυτεμένων δωμάτων-πράσινων στεγών, κάθετων φυτοκαλύψεων κ.α.)

  Η ύπαρξη του πρασίνου στα κτήρια ιδίως με τη μορφή πράσινης στέγης ή σκίασης σε πέργολες και δέντρα οφελεί σημαντικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση στο κτήριο. Μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα αποδεικνύουν την σημασία των πράσινων στεγών στην ενεργειακή εξοικονόμηση έως και 40%! (βλ.επιστημονικές εργασίες Περδιού, Βραχόπουλου, Σανταμούρη κ.α.)

  Τα πλεονεκτήματα του πρασίνου στα κτήρια εκτός από ενεργειακά είναι περιβαλλοντικά (απορρόφηση ρύπων, παραγωγή οξυγόνου, δέσμευση CO2, μείωση φαινομένου θερμοκηπίου, δημιουργία οικοσυστημάτων κ.α.), αισθητικά, κοινωνικά και ψυχολογικά και αναβαθμίζουν το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης.

  Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει κατανοητή η σημασία του πρασίνου στα κτήρια και στον αστικό ιστό. Εκτός από τις τεχνιτές λύσεις δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις φυσικές και τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

  Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα για όποιον τα χρειαστεί.

  Ευχαριστώ

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 16:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ

  Η πρωτοβουλία, για να έχει τη στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών και πράγματι να αποδώσει, θα πρέπει εκτός των άλλων να έχει μια γενικά παραδεκτή βάση εφαρμογής και να μην προκαλεί αδικίες ή να «τιμωρεί» οικονομικά τους μικροιδιοκτήτες (καθώς συνδέεεται η αξία των ακινήτων, είτε για την πώληση είτε για την ενοικίαση, με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης).
  Δεν νοείται, για παράδειγμα, να ζητείται η ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτισμάτων π.χ. κατασκευής πριν από το 1960 ή το 1950 που μόνο τα οικόπεδά τους έχουν…αξία.
  Δεν νοείται, ακόμη, να καλούνται οι ιδιοκτήτες μικρών κατοικιών (κάτω των 100 τ.μ.) να υποβληθούν, μέσα σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και αβεβαιότητας, σε καταναγκαστικές δαπάνες απλώς για να… διαφυλάξουν την αξία της περιουσίας τους.

  Με την ελπίδα να «ακουστούν» από το βήμα της ανοικτής διαβούλευσης και να αξιολογηθούν πριν από την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου οι παραπάνω επισημάνσεις

  Γ.Γ.

 • Θα συμφωνήσω με την κα.Ελένη Ανδρεαδάκη-Χρονάκη στο:…………

  2. Δεν μπόρεσα να βρώ στον δικτυακό τόπο τα Παραρτήματα, αν υπάρχουν, που αφορούν τα Δομικά Υλικά και τις ιδιότητές τους. Αυτό το επισημαίνω γιατί, από όσο γνωρίζω, δεν έχουν όλα τα δομικά υλικά πιστοποιητικό δοκιμασίας για τις θερμοφυσικές τους ιδιότητες από διαπιστευμένα προς τούτο εργαστήρια. Στην περίπτωση που ο Νέος Κανονισμός δεν εμπεριέχει αυτό το Παράρτημα, αλλά θα χρησιμοποιηθούν υλικά από το εμπόριο, θα πρέπει να προβλεφθεί η απαίτηση να προσκομίζεται για την ενεργειακή μελέτη πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Εργαστήριο για κάθε υλικό, όπου θα αναγράφονται οι θερμοφυσικές του ιδιότητες.

  …….και θα προσθέσω τα εξής:

  Επιβάλλεται να εξετάζεται η οικολογικότητα των υλικών κατασκευής και να πριμοδοτείτε η χρήση των οικολογικών. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι προσκομίζοντας τεχνική περιγραφή με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και το ανάλογο msds (Material Safety Data Sheet)που αναφερεί αναλυτικά τις θερμοφυσικές του ιδιότητες, τοξικότητες, προφυλάξεις κατά τη τοποθέτηση και χρήση του υλικού και κατ’ επέκταση την οικολογικότητα του κάθε υλικού.
  Ενέργοβόρο είναι κάθε κτίριο κατασκευασμένο απο τοξικά υλικά, ανεξάρτητα απο το ποσο ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, ή φυσικό αέριο καταναλώνει για να λειτουργήσει.

  Και ……….

  5. Η θερμοχωρητικότητα μιας κατασκευής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδίως το καλοκαίρι, αλλά ειδικότερα στην περίπτωση εφαρμογής παθητικών ηλιακών συστημάτων. Ενσωματώνεται στην υπολογιστική μέθοδο;

  …….και συμπληρώνω:

  Αν τυχόν συμπεριληφθούν παθητικά ηλιακά συστήματα σε μία κατασκευή, αυτά θα κρίνονται για τη σωστή διαστασιολόγηση τους σύμφωνα με τη κάθε κλιματική ζώνη και για το σωστό τρόπο κατασκευής τους , ή θα αρχίσει ο κάθε μηχανικός να τοποθετεί ηλιακούς χώρους, τοίχους θερμικής αποθήκευσης κ.α. όπου να ‘ναι ,όσο να ‘ναι και όπως να ‘ναι?
  Μήπως αντί να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τελικά την πολλαπλασιάσουν?

  Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να καταθέσω τις απόψεις μου.
  Καλή συνέχεια

  Μενέλαος Ξενάκης
  ecoarchitects.gr

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 12:09 | Γκέκα Χριστίνα

  Τι θα γίνει με τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία είναι σχεδόν εγκατελειμένα και τα οποία έίναι αδύνατο να νοικιαστούν, να πουληθούν ή να αξιοποιηθούν αλλιώς? Θα μπουν σε μια τέτοια διαδικασία να τρέχουν και να καταβάλουν πράσινα τέλη, να πληρώνουν δηλ. ξανά και να υφίστανται ταλαιπωρία?

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 20:46 | Ελένη Ανδρεαδάκη-Χρονάκη

  Συμφωνώ απολύτως για την θεσμοθέτηση και την άμεση εφαρμογή του νέου Κανονισμού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και θέλω να σάς συγχαρώ για την πρωτοβουλία, η οποία προφανώς θα προξενήσει αντιδράσεις, όπως κάθε τι καινούργιο!
  Θεωρώ ότι η εφαρμογή του εμπεριέχει ανατρεπτική λογική στον τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων στην Έλλάδα.

  Οι επισημάνσεις ή/και απορίες μου αφορούν τα εξής:
  1. Πρέπει να διευκρινιστεί τί σημαίνει πρωτογενής ενέργεια, ώστε να μην δημιουργούνται παρανοήσεις,

  2. Δεν μπόρεσα να βρώ στον δικτυακό τόπο τα Παραρτήματα, αν υπάρχουν, που αφορούν τα Δομικά Υλικά και τις ιδιότητές τους. Αυτό το επισημαίνω γιατί, από όσο γνωρίζω, δεν έχουν όλα τα δομικά υλικά πιστοποιητικό δοκιμασίας για τις θερμοφυσικές τους ιδιότητες από διαπιστευμένα προς τούτο εργαστήρια. Στην περίπτωση που ο Νέος Κανονισμός δεν εμπεριέχει αυτό το Παράρτημα, αλλά θα χρησιμοποιηθούν υλικά από το εμπόριο, θα πρέπει να προβλεφθεί η απαίτηση να προσκομίζεται για την ενεργειακή μελέτη πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Εργαστήριο για κάθε υλικό, όπου θα αναγράφονται οι θερμοφυσικές του ιδιότητες.

  3. Το ζήτημα των θερμογεφυρών εμπεριέχεται σε κάποιο Παράρτημα; Παρακαλώ βοηθείστε με να το βρώ.

  4. Τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης πώς τις ορίζουμε για κάθε πόλη ή κλιματική ζώνη και αν λαμβάνονται υπόψη στην υπολογιστική μέθοδο.

  5. Η θερμοχωρητικότητα μιας κατασκευής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδίως το καλοκαίρι, αλλά ειδικότερα στην περίπτωση εφαρμογής παθητικών ηλιακών συστημάτων. Ενσωματώνεται στην υπολογιστική μέθοδο;

  Τέλος, ως ένθερμος υποστηρικτής της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, θα πρότεινα να τονιστεί ιδιαίτερα στο άρθρο «περί σκοπού» ο απώτερος στόχος του Κανονισμού, δηλαδή η αξιοποίηση των ευνοϊκών «ακόμη» κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων εναρμόνισης των κτιρίων μας και του άμεσου περιβάλλοντος με το τοπικό κλίμα!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:51 | Βαφειάδης Ιωάννης

  Η παράμετροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 είναι λογικοί,αλλά ο παράγον πολιτικός μηχανικός που σχεδιάζει σπίτια,πολυκατοικίες και άλλα κτίρια ενδιαφέρεται για τις παραμέτρους του άρθρου;όλοι όσοι συμμετέχουν στη κατασκευή βάζουν τις σωστές αναλογίες στα υλικά(τσιμέντο);προσέχουν πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους(κακοτεχνίες);οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν ενημερωθεί για βιοκλιματικούς τρόπους κατασκευών κτιρίων;Τέλος το κόστος που θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιώτης που χτίζει;
  Στα είδη υπάρχοντα παλιά κτίρια το κάθε κτίριο θέλει ξεχωριστεί μελέτη που θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.Το να χρισιμοποιείς φυσικό αέριο είναι απλά πιο οικονομικό δε λύνεις το πρόβλημα.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:56 | θοδωρής

  Πραγματικές καταναλώσεις ενέργειας και δαπάνες που θα φαίνονται από υπάρχοντες λογαριασμούς ΔΕΗ, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή παρόμοιους θα λαμβάνονται ως στοιχεία από τον επιθεωρητή?

  Αυτό θα βοηθούσε στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης (με πραγματικά στοιχεία και όχι προσεγγιστικά) αλλά και για σύγκριση σε περίπτωση υποβολής πρότασης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα το όφελος για τον ιδιοκτήτη (παρούσα κατάσταση και εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας-χρημάτων).

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 16:43 | nikos ioannidis

  Επιβάλλεται να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των παλαιών κτιρίων.

  Π.Χ. Το πατρικό της μητέρας μου στο Μέτσοβο είναι ηλικίας 120 ετών αλλά έχει πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση από νέα διαμερίσματα ή κατοικίες αρκούντων μόνο των πέτρινων τοίχων διατομής ενός μέτρου γι αυτό. Πηγαίνω χειμώνα και το σπίτι παρόλο που είναι κλειστό και ακατοίκητο σε σταθερή βάση, με το που μπαίνεις αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά θερμοκρασίας σε σχέση με έξω, ζεσταίνεται δε πλήρως με χρήση μιάς σόμπας μέσα σε μισή ώρα. Το αντίστροφο συμβαίνει το καλοκαίρι όπου μέσα έχει καταπληκτική δροσιά χωρίς βέβαια χρήση… κλιματιστικού.

  Πέραν των άλλων λόγων (διατήρηση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής- η οποία άλλωστε είναι και η μητέρα της βιοκλιματικής) και μόνο ενεργειακά να το αντιμετωπίσει κανείς, ένα τέτοιο σπίτι με τα 50 ετών τζάμια του και 100 ετών κουφώματά του είναι πολύ αποδοτικότερο από ένα καινούργιο μονότουβλο με λίγο μόνωση και κουφώματα με διπλά τζάμια.

  ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΟΝΟ ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΠΑΛΙΩΝ (και ενεργειακά αποδοτικότατων) ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΛΙΩΝ Ι.Χ. ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • Σ’ αυτό το άρθρο, που τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3468-2006 περί ένταξης και σύνδεσης νέων σταθμών στο Σύστημα, προβλέπεται ότι ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει, οι εγκαταστάσεις με τις οποίες συνδέεται στο Σύστημα, να ανήκουν στην κυριότητά του (και όχι να περιέρχονται στον Κύριο του Συστήματος (ΔΕΗ) όπως ισχύει σήμερα) και μάλιστα να μπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό!!!

  Προφανώς η διάταξη αυτή, χωρίς να επιφέρει καμία θετική επίπτωση, θα είναι επιβαρυντική τόσο στο περιβάλλον (πολλαπλές γραμμές μεταφοράς) όσο και στην οικονομία, αφού αυξάνεται το κόστος σύνδεσης νέων παραγωγών, κόστος που κάποια στιγμή, με τις πιέσεις που θα ασκηθούν από τους εμπλεκόμενους παραγωγούς, θα μεταφερθεί και αυτό στους καταναλωτές.