Άρθρο 9 – Τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς

1. Σχεδιασμός κτιρίου

Το κτίριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας.

Αν το υπό μελέτη κτίριο διαθέτει πέραν του ενός ΠΗΣ, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 1.1 του άρθρου 8 της παρούσης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, στο κτίριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δομικά στοιχεία των ΠΗΣ αντικαθίστανται με αντίστοιχες συμβατικές διαφανείς και μη επιφάνειες με θερμικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στον Πίνακα Γ.1 του άρθρου 8 της παρούσας.

2. Κτιριακό κέλυφος

2.1 Θερμομόνωση και θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων κτιριακού κελύφους:

α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας.

β) Το κτίριο αναφοράς περιλαμβάνει εξωτερικές επιφάνειες (τοιχοποιίες και οροφές) με συντελεστή ανάκλασης ηλιακής ακτινοβολίας 0,60. Σε περίπτωση που η στέγη καλύπτεται από κεραμοποιία ή από ηλιακούς συλλέκτες, η ανακλαστικότητα καθορίζεται ανάλογα την κατασκευή. Αντίστοιχα, ο συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας για το κτίριο αναφοράς είναι 0,8.

γ) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει τα απαραίτητα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, περσίδες, πέργκολες, μπαλκόνια κ.α.), ώστε ο μέσος συντελεστής σκίασης των ανοιγμάτων (σύμφωνα με το EN 13790) κατά την θερινή περίοδο να είναι τουλάχιστον 0,50 για τις νότιες όψεις και 0,60 για τις όψεις με δυτικό και ανατολικό προσανατολισμό. Τα εσωτερικά σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των ανοιγμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς επίσης τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα τα οποία δεν θεωρούνται σταθερά σκίαστρα.

δ) Για το κτίριο αναφοράς ορίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας των υαλοστασίων στην ηλιακή ακτινοβολία GT = 0,76 και στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας GV = 0,65.

ε) Ο μέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κάθετων επιφανειών του κτιρίου αναφοράς, τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο, ορίζεται σε 0,9.

στ) Η διείσδυση του αέρα για το κτίριο αναφοράς ορίζεται σε 5,5 m3/h ανά m2 κουφώματος. Ο αερισμός μέσω τυποποιημένων θυρίδων αερισμού για το κτίριο αναφοράς, λαμβάνεται όπως και στο σχεδιαζόμενο κτίριο. Τυπικές τιμές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5.

ζ) Η θερμική μάζα του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται ίση με 250 kJ/K.m2 θερμαινόμενης επιφάνειας κτιρίου.

3. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

3.1 Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης

α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου, όπως το εξεταζόμενο κτίριο. Εφόσον στην περιοχή οικοδόμησης του νέου κτιρίου υπάρχει υποδομή για τηλεθέρμανση, τότε στο κτίριο αναφοράς θα λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερμότητας τηλεθέρμανσης. Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος κεντρικής θέρμανσης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:

– Ο κεντρικός λέβητας είναι πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων (***).

– Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΤΟΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των φορτίων ακόμα και τις πιο δυσμενείς ημέρες του χειμώνα.

β) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο κατοικίας θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας, θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήματα (αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων), με συντελεστή συμπεριφοράς COP= 3,2.

γ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο τριτογενή τομέα θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας, θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήματα θέρμανσης με συντελεστή συμπεριφοράς COP=3,2 για αερόψυκτα συστήματα και COP=4,3 για υδρόψυκτα.

3.2  Εγκατάσταση ψύξης/κλιματισμού:

α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει ανεμιστήρες οροφής στο 30% των κλιματιζόμενων χώρων.

β) Το κτίριο αναφοράς για τις κατοικίες διαθέτει τοπικά συστήματα (αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων) που καλύπτουν τμήμα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:

– Τοπικά συστήματα ψύξης με βαθμό ενεργειακής απόδοσης EER = 3,0.

– Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ.

– Η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος ψύξης για το κτίριο αναφοράς λαμβάνεται ίση με το 50% της κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση την καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας.

– Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δεν διαθέτει σύστημα ψύξης/κλιματισμού, τότε θεωρείται ότι κλιματίζεται όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς.

γ) Το κτίριο αναφοράς για τον τριτογενή τομέα διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήματα ψύξης που καλύπτουν όλους του εσωτερικούς χώρους. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:

– Μονάδες παραγωγής ψύξης τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερμότητας, τοπικά κλιματιστικά) με βαθμό ενεργειακής απόδοσης EER = 2,8 για τοπικές ή κεντρικές αερόψυκτες μονάδες και EER = 3,8 για υδρόψυκτες μονάδες.

– Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ.

3.3 Τερματικές μονάδες κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού και δίκτυα διανομής θέρμανσης ψύξης του κτιρίου αναφοράς:

α) Ο τύπος των τερματικών μονάδων, καθώς και η διάταξη και το μήκος των σωληνώσεων διανομής θέρμανσης και ψύξης των χώρων  λαμβάνονται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο.

β) Για τις τερματικές μονάδες του κτιρίου αναφοράς (σώματα καλοριφέρ, μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα – fancoils, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες -ΚΚΜ) ισχύουν τα εξής:

– Για τις ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τομέα η ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής ή επιστροφής) λαμβάνεται ίση με 1,5 kW/(m3/s). Σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται διάταξη ειδικών φίλτρων, ή/και υπάρχει σύστημα ύγρανσης, ή/και σύστημα ανάκτησης θερμότητας, η ισχύς των ανεμιστήρων για το κτίριο αναφοράς λαμβάνεται ίση με 2,5 kW/(m3/s).

– Όλες οι ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τομέα με παροχή νωπού αέρα ≥ 60%, διαθέτουν σύστημα ανάκτησης θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας και με συντελεστή ανάκτησης ηR= 0,5.

– Το σύστημα ύγρανσης αέρα του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τομέα είναι ίδιο με εκείνο του εξεταζόμενου κτιρίου, και μπορεί να είναι ενσωματωμένο στην ΚΚΜ ή όχι.

– Για τις μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα (fancoils), η ισχύς του ανεμιστήρα για το κτίριο αναφοράς είναι ίδια με αυτή του εξεταζόμενου κτιρίου.

γ) Για τα δίκτυα διανομής θερμού ή ψυχρού μέσου (νερό κ.α.) ισχύουν τα ακόλουθα:

– Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τομέα οι αντλίες των κυκλωμάτων διανομής είναι ρυθμιζόμενων στροφών με αντιστάθμιση φορτίου με σταθερή πτώση πίεσης (Δp) και υδραυλικά ανεξάρτητες. Η ισχύς των αντλιών στο κτίριο αναφοράς λαμβάνεται ίση με αυτή του εξεταζόμενου κτιρίου.

– Ο μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών του δικτύου διανομής και επανακυκλοφορίας (νερού ή αλλού μέσου), που διέρχεται από μη θερμαινόμενο/ψυχόμενο ή κοινόχρηστο χώρο, για το κτίριο αναφοράς της κατοικίας είναι 7% και του τριτογενή τομέα είναι 15%.

3.4 Σύστημα Εξαερισμού ή  Μηχανικού Αερισμού Κτιρίου Αναφοράς

α) Για το κτίριο αναφοράς στις κατοικίες θεωρείται ότι εφαρμόζεται φυσικός αερισμός.

β) Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τομέα, το σύστημα μηχανικού αερισμού έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

– Προσαγωγή και απαγωγή νωπού αέρα σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ.

– Το σύστημα μηχανικού αερισμού διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας με συντελεστή ανάκτησης θερμότητας ηR= 0,5.

– Η ειδική απορρόφηση ισχύος των ανεμιστήρων εξαερισμού λαμβάνεται ίση με 1,0 kW/(m³/s).

3.5 Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ):

α) Το κτίριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για ΖΝΧ, μέσω του κεντρικού λέβητα θέρμανσης χώρων ή ξεχωριστού συστήματος λέβητα (πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή τηλεθέρμανσης), με παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:

– Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής ΖΝΧ είναι πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων (***).

– Ο μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών του κεντρικού δικτύου διανομής ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι 20%. Σε περίπτωση επανακυκλοφορίας του νερού ο συντελεστής είναι 35%.

– Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος κυκλοφορίας και επανακυκλοφορίας του ΖΝΧ, εφαρμόζεται για το κτίριο αναφοράς κυκλοφορία με σταθερό Δp και κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ. Ο μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών διανομής είναι 15% για δίκτυα χωρίς επανακυκλοφορία και μικρότερο από 30% για δίκτυα με επανακυκλοφορία. Για το κτίριο αναφοράς το μήκος των σωληνώσεων διανομής λαμβάνεται ίσο με το μήκος των αντίστοιχων σωληνώσεων του εξεταζόμενου κτιρίου.

– Στο κτίριο αναφοράς επιτρέπεται η χρήση αποκεντρωμένων συστημάτων, μόνο σε εμπορικά καταστήματα ή παρόμοιες χρήσεις με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή ΖΝΧ, μπορεί να γίνεται τοπικά με ταχυθερμοσίφωνα αερίου. Εάν το φυσικό αέριο δεν είναι διαθέσιμο, η παραγωγή ΖΝΧ,  μπορεί να γίνεται με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ή ταχυθερμοσίφωνα με συνολικό μήκος αγωγών έως 6m.

3.6 Σύστημα φωτισμού κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα:

α) Η στάθμη και η αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού λαμβάνονται όπως στον πρότυπο EN 12464-1:2002, ενώ η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 0,015 [W/lumen]. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτής..

β) Ο γενικός φωτισμός παρέχεται από λαμπτήρες φθορισμού, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) κατηγορίας A3 σύμφωνα με κατάταξη της Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτιστικών (CELMA) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ.

γ) Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι με ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού φωτισμού, όπως χειρουργεία, όπου ο φωτισμός του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο.

3.7 Διατάξεις ελέγχου εγκαταστάσεων κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα:

α) Το κτίριο αναφοράς ξενοδοχείου διαθέτει σύστημα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωματίων μέσω ηλεκτρονικών καρτών, επιτυγχάνοντας 15% εξοικονόμηση ενέργειας

β) Το κτίριο αναφοράς τριτογενή τομέα, για κτίρια με επιφάνεια πάνω από 3.500 τ.μ., διαθέτει σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BΕMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, επιτυγχάνοντας 10% εξοικονόμηση ενέργειας.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:50 | Βουλβουτζής Γιώργος

  Με απογοήτευση παρατηρώ ότι εκτός από μια μικρή γενική αναφορά στο 3.7 σχετικά με BEMS δεν υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για τα συστήματα ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

  Με την βοήθεια της αλματώδης αύξηση των ηλεκτρονικών τα τελευταία είκοσι χρόνια, υπάρχουν λύσεις ελέγχου με μεγάλη εξικονόμηση ενέργειας και ελάχιστο χρόνο απόσβεσης.Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου είναι το μυαλό του κτιρίου. Ενσωματώνει τα δεδομένα όλων των τεχνολογικών εφαρμογών του κτιρίου. Ελέγχει τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, φωτισμού, περσίδων,
  όπως και τα συστήματα πυροπροστασίας και ασφάλειας.
  Επομένως το μυαλό του κτιρίου είναι το κλειδί για τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας και της διαρκούς μείωσης των δαπανών λειτουργίας.

  Οι αυτοματισμοί κτιρίων και οι λειτουργίες ελέγχου θα πρέπει να επιλέγονται βάσειτης επίδρασής τους στην αποτελεσματικότερη χρήση του κτιρίου.Η χρήση ενεργειακά αποτελεσματικών αυτοματισμών κτιρίων και λειτουργιών ελέγχου οδηγεί σε εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και ενεργειακών πόρων και σε μείωση των εκπομπών CO2.

  Υπάρχει το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN15232 : 2007 περί “Ενεργειακή αποτελεσματικότητα στα κτίρια – Επίδραση των
  αυτοματισμών κτιρίου και των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης κτιρίου” και ο σύνδεσμος eu.bac (European Building Automation Controls Association).

  Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN15232 είναι το ένα από μια σειρά προτύπων, που η CEN (Comité Européen de Normalisation, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) ανέπτυξε στα πλαίσια ενός προγράμματος τυποποίησης. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την Οδηγία Ενεργειακής Επίδοσης Κτιρίων (EPBD) στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Το πρότυπο EN15232 προσδιορίζει τις μεθόδους αξιολόγησης της επίδρασης των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων και των λειτουργιών τεχνικής διαχείρισης κτιρίων στην ενεργειακή επίδοση τους και περιγράφει τη μέθοδο για τον
  προσδιορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων, ώστε οι λειτουργίες αυτές να μπορούν να εφαρμόζονται σε κτίρια διαφορετικής πολυπλοκότητας.

  Ο οργανισμός eu.bac (European Building Automation & Controls Association) ιδρύθηκε ως ο Ευρωπαϊκός φορέας, που εκπροσωπεί τον τομέα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων και κατοικιών στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας. Στα μέλη περιλαμβάνονται αναγνωρισμένοι διεθνείς κατασκευαστές προϊόντων και συστημάτων στον τομέα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων και κατοικιών. Οι εταιρείες αυτές συνενώθηκαν για να θέσουν τα τεκμήρια του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων τους μέσω προτύπων, δοκιμών και πιστοποιήσεων.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:43 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  2.1.(ζ) Ο όρος «θερμαινόμενη επιφάνεια» είναι απαραίτητο να οριστεί καλά, γιατί εμφανίζεται σε πολλά σημεία του ΚΕΝΑΚ και στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά και γιατί σηκώνει πολλές … παρασπονδίες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ (που θέλει όμως βελτίωση): Ως θερμαινόμενη επιφάνεια θεωρείται το σύνολο της καλυμμένης επιφάνειας του κτιρίου ή τμήματος αυτού ή θερμικής ζώνης που εξετάζεται. Εξαιρείται και αφαιρείται το εμβαδόν δαπέδου των χώρων που, στην κτιριακή μελέτη προβλέπεται (ή κατά την ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται) ότι δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η θέρμανσή τους. (π.χ. μηχανοστάσια, στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, αποθήκες εμβαδού < 3 m2, ειδικοί χώροι σε ξενοδοχεία – γραφεία – νοσοκομεία κ.τ.ό).
  Αντίστοιχα, πρέπει επίσης να καθοριστεί και ο όρος «κλιματιζόμενη επιφάνεια (εμβαδόν)», για όσους χώρους ψύχονται το καλοκαίρι (και οπωσδήποτε θερμαίνονται το χειμώνα); και «ψυχόμενο εμβαδόν» για όσους χώρους μόνο ψύχονται ; οπότε θα αντιμετωπίζονται ως διαφορετική θερμική ζώνη;
  2.1.(ζ): Σύμφωνα με τα προτεινόμενά μου στο άρθρο 3, θα ήταν καλύτερη η διατύπωση: «Η ειδική (εσωτερική) θερμοχωρητικότητα του κτιρίου αναφοράς ………..»

  3.1. (α) Για τη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης θέρμανσης: αν ακολουθούνται οι αντίστοιχες ΤΟΤΕΕ, τότε η φράση «ώστε να διασφαλίζεται …….χειμώνα» περιττεύει. Αλλά, όπως προαναφέρω, χρήζουν αντικατάστασης…
  3.2. (β) Για τη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης: Εδώ κι αν χρειάζεται άμεση αναθεώρηση, τουλάχιστον η σχετική ΤΟΤΕΕ 2525/86! Ουδείς σχεδιάζει – και πολύ περισσότερο κατασκευάζει – σήμερα συστήματα κλιματισμού με τις συνθήκες περιβάλλοντος κλπ. που περιέχονται σ’ αυτήν.
  3.3. (β): Σε ποιες συνθήκες; Χειμώνα ή θέρους; Οι αποδόσεις είναι διαφορετικές.
  3.4. (β): Ανάγκη αναθεώρησης ΤΟΤΕΕ! Απαιτείται ξεκαθάρισμα για εφαρμογή μεθόδου «εναλλαγών» ή «παροχής ανά άτομο» και υπό ποιες προϋποθέσεις κάθε φορά.
  3.6. (α): Το πρότυπο ΕΝ 12464-1:2002 δεν περιλαμβάνει «εγκατεστημένη ισχύ γενικού φωτισμού». Γιατί μπαίνει εδώ; Και τότε τι έννοια έχει ο ταυτόχρονος καθορισμός παρακάτω της ενεργειακής κατανάλωσης για τους λαμπτήρες; Κάποιο από τα δύο πρέπει να λείψει.
  3.7 (α): Σε ποια ενεργειακή κατανάλωση αναφέρεται η κατά «15% εξοικονόμηση ενέργειας» που επιτυγχάνεται με τις ηλεκτρονικές κάρτες; Της συνολικής του ξενοδοχείου;;(!!!;;;) Της συνολικής ηλεκτρικής;; Της ηλεκτρικής των δωματίων;; Πρέπει να οριστεί σαφώς (αν είναι εξακριβωμένο…).
  3.7. (β): Η ίδια όπως πριν παρατήρηση για το «10% εξοικονόμηση ενέργειας» λόγω BEMS.
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:18 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 9.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Σχεδιασμός κτηρίου.
  Επισημαίνεται και πάλι (βλ. και Αρθρο 8/Παρ.1.1.ε) ότι η ύπαρξη ΠΗΣ δεν συνεπάγεται απαραίτητα την θετική συνεισφορά τους στο συνολικό (θέρμανση-ψύξη-φωτισμός) ετήσιο.ενεργειακό ισοζύγιο ενός κτηρίου. Χρειάζεται αναλυτική μελέτη που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. Κτηριακό κέλυφος. γ.
  Δηλαδή η εγκατάσταση θερμομονωμένων παραθυρόφυλλων που προσφέρουν απόλυτη σκίαση το καλοκαίρι και πολύ καλή επιπλέον θερμομόνωση το χειμώνα, δεν αξιολογείται χρήσιμη απο το νόμο ? !!!
  Υπ’όψιν δε, πως υπάρχει και η δυνατότηα αυτόματου ελέγχου των παραθυρόφυλλων (ή ρολλών) ώστε δυνητικά να μεγιστοποιείται η θετική ενεργειακή τους συνεισφορά.

  Είναι επίσης ασαφής ή μάλλον δεν αναφέρεται καθόλου, η μεθοδολογία υπολογισμού του συντελεστή σκίασης του εξεταζόμενου κτηρίου, ειδικά όταν αφορά γεωμετρικά πολύπλοκα σκίαστρα και σκιαζόμενες επιφάνειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προσεγγιστικός υπολογισμός μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σημαντικές αποκλίσεις.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. Η/Μ εγκαταστάσεις. 3.1.α.
  Αναφέρεται πως «Η διαστασιολόγηση θα γίνεται … για κάλυψη … και τις πιό δύσκολες μέρες του χειμώνα».
  Ποιό θα είναι το κριτήριο για τις «πιό δύσκολες μέρες του χειμώνα» ? Οι μέσες ελάχιστες σε βάση το 1%, 2.5%, ή 5% των μετρήσεων ?
  Υποτίθεται πως σε έναν ενεργειακό σχεδιασμό, οι συνθήκες σχεδιασμού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ηπιότερες, συνεπώς θα πρέπει να πηγαίνουμε στη λογική του 5% και όχι του 1% που σήμερα συνήθως ακολουθείται.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. Η/Μ εγκαταστάσεις. 3.1.γ.
  Σχολιάσθηκε και προηγουμένως (Αρθρο 8/Παρ.3.1.γ) πως το πρίμ του νόμου θα πρέπει να είναι τόσο μεγαλύτερο όσο και ο COP ανεξάρτητα από το είδος του μηχανήματος (αερόψυκτο ή υδρόψυκτο). Διαφορετικά θα προκύπτει να πριμοδοτείται περισσότερο η εγκατάσταση αερόψυκτων μηχανών με COP 2,6 παρά υδρόψυκτων με COP 3,1.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. Η/Μ εγκαταστάσεις 3.2.β.
  Πώς προκύπτει ότι η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς λαμβάνεται ίση με το 50% της κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση την καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας ? Μοιάζει εντελώς αυθαίρετο.
  Θα ήταν σωστότερο να βασίζεται ο υπολογισμός στο συνολικό εμβαδόν των κύριων χώρων ετεροχρονισμένο βασει της χρήσης ανάλογα με το είδος του κτηρίου.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. Η/Μ εγκαταστάσεις. 3.5, 3.6, 3.7.
  Οπως σχολιάσθηκε και προηγουμένως (βλ. και Αρθρο 8/Παρ.3.1) πολλά από αυτά στοιχεία εξοικονόμησης, είναι εύκολο να ενσωματωθούν στη μελέτη του κτηρίου και συνεπώς να πριμοδοτηθούν, ωστόσο είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο για κάποια απο αυτά, να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία τους στην πράξη μέσω μιας απλής επιθεώρησης.
  Συνεπώς η πριμοδότηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να είναι πιό συντηρητική σε σχέση με αυτή άλλων στοιχείων που η πραγματική απόδοσή τους σε σχέση με την μελέτη έχει μικρή απόκλιση (π.χ. καλοί υαλοπίνακες, μόνωση κλπ.).
  Δεν πρέπει δηλαδή η πριμοδότηση να είναι αντίστοιχη του μέγιστου δυνητικού οφέλους ενός τέτοιου μέτρου, αλλά κατά πολύ μικρότερη.

  Π.χ. ένα κτήριο εκπαίδευσης μπορεί να σχεδιασθεί για επάρκεια φυσικού φωτισμού στο 70% του χρόνου λειτουργίας του, οπότε και ο ηλεκτροφωτισμός θα σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την προσφορά φυσικού φωτισμού. Ομως δεν μπορεί το πρίμ ενεργειακής κλάσης στο κτήριο να αντιστοιχεί στη δυνητική εξοικονόμηση του 70%, τουλάχιστον μέχρι κάτι τέτοιο να μπορεί να αποδειχθεί εμπράκτως με στοιχεία κατανάλωσης (π.χ. στην επιθεώρηση).

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 12:17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ – ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 εδάφιο στ) ορίζεται ότι η διείσδυση του αέρος ορίζεται στα 5,5 (m3/h ανά m2 κουφώματος) για το κτίριο αναφοράς.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρέπει να ορισθεί για κάθε κτίριο μια ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την διείσδυση του αέρα μέσω των χαραμάδων ενός κουφώματος ανηγμένης βεβαίως στην μονάδα επιφάνειας διότι προκύπτει μεγάλη απώλεια ενέργειας από την μεγάλη διείσδυση του αέρα. Προτείνεται για τα νέα κτίρια να καθορισθεί ανώτερη τιμή τα 7(m3/h ανά m2 κουφώματος)και για τα παλιά κτίρια η τιμή 10(m3/h ανά m2 κουφώματος).

  Τέλος για τα μεταλλικού πλαισίου κουφώματα με μονά ή διπλά τζάμια συνίστατε το πλαίσιο να είναι οπωσδήποτε θερμομονωμένου διότι τα περισσότερα που κυκλοφορούν στην αγορά δεν έχουν μόνωση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα όπως π.χ. την μη αποδοτική θερμική συμπεριφορά και την συμπύκνωση υδρατμών πάνω στο πλαίσιο.

 • 9. Τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς

  Κατά την άποψή μου, η περιγραφή του κτιρίου αναφοράς είναι φλύαρη και καλόν είναι να συντομευτεί στα πιό σημαντικά και απολύτως απαραίτητα χαρακτηριστικά των συστημάτων (1 σελίδα το πολύ).

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 17:00 | Κοτταράς Γιώργος

  Το κτίριο αναφοράς θα πρέπει να έχει συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας (πρέπει να είναι κλάσης Α σύμφωνα με EN15232 και να φέρουν πιστοποίηση eu.bac).

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 16:46 | ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Στο κτίριο αναφοράς δεν γινεται αναφορά στον ετήσιο βαθμό απόδοσης του συστήματος θέρμανσης παρά μόνο στον βαθμό ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων, ο οποίος είναι στιγμιαίος βαθμός απόδοσης και αναφέρεται μόνο στον λέβητα. Πέρα από αυτόν θα πρέπει να μας ενδειαφέρει και ο ετήσιος βαθμός απόδοσης του όλου συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης.
  Αυτός επιρεάζεται από την ορθή επιλογή της ισχύος (όχι άσκοπες υπερδιαστασιολογήσεις) όλων τών επιμέρους εξαρτημάτων της εγκατάστασης και την ορθή επιλογή του τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης και βελτιώνεται με τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Η μελέτη θέρμασνης των νέων κτιρίων να γίνεται με θερμοκρασία προσαγωγής 55 οC, επιστροφής 45οC και θερμοκρασία χώρου 22οC, ωστε να ειναι δυνατή άμεσα ή μελλοντικά η αξιοποίηση ΑΠΕ για την υποβοήθηση της θέρμανσης(ηλιακοί συλλέκτες, αντλίες θερμότητας αέρος νερού ή γεωθερμικές)

  2. Να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση τετράοδης/τρίοδης βάνας σε ολες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ανεξαρτήτως ισχύος, ώστε να δίνεται η δυνατότητα χρήσης αντιστάθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής με βάση την εξωτερική θερμοκρασία με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την σημαντική βελτίωση του «ετήσιου βαθμού απόδοσης του συστήματος» θέρμανσης (αποφυγή διακοπτόμενης λειτουργίας θέρμανσης και περιορισμός άσκοπων θερμικών απωλειών).

  3. Να είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών-κεφαλών στα θερμαντικά σώματα για αυτονομία επιμέρους χώρων με ταυτόχρονη εξοικονόμιση ενέργειας.

  4. Να αποφεύγεται η χρήση του λέβητα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κατά την θερινή περίοδο, διοτί σε αυτήν την περίπτωση ο βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης του νερού χρήσης πέφτει κάτω του 50% ακόμα και με λέβητα μεγάλης ενεργειακής απόδοσης(***).(«Erdgas Information Haustechnik»)

  5. Φυσικά οι παραπάνω προτάσεις σε περίπτωση κοινόχρηστης κεντρικής θέρμανσης έχουν εφαρμογή μόνο με σύστημα θερμιδομέτρησης

  ευχαριστούμε για την φιλοξενεία

 • ΚΥΡΙΟΙ

  ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ , ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.
  ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΑΝ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΤΕ ΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΥΠΟΤΕΘΕΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ?

  ΕΑΝ ΖΩΝΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ( ΝΕΟΥ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ? ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ Ή ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΡΙΑ?

  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΖΩΝΕΣ Ή ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ/ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ, ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΛΠ

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
  ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 • Παρατηρήσεις πάνω στις παραγράφους 3.1 γ, 3.2 γ, 3.3 α:

  Είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι όταν το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να πριμοδοτείται με ένα καλό βαθμό ( με Α ή Α+).

  Αυτό, για να συμβεί, θα πρέπει το εξεταζόμενο κτήριο (με τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας) να υπερτερεί όταν συγκρίνεται με το κτήριο αναφοράς (το οποίο εξ’ ορισμού έχει βαθμό Β).

  Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 2, για να βαθμολογείται ένα κτήριο με Α, θα πρέπει η κατανάλωσή του σε πρωτογενή ενέργεια να είναι μικρότερη του 50% της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνει το κτήριο αναφοράς.

  Δυστυχώς κτήρια που διαθέτουν η/μ τεχνολογίες εξοικονόμησης παρεμποδίζονται να βαθμολογηθούν με Α λόγω των παραγράφων 3.1 γ, 3.2 γ, 3.3 α.

  Για να γίνω πιο κατανοητή παραθέτω δύο παραδείγματα:

  Α) Έστω ότι έχουμε ένα σπίτι το οποίο διαθέτει τερματικές μονάδες χαμηλής θερμοκρασίας 45 οC (π.χ ενδοδαπέδια θέρμανση ή F.C.U). Αυτό το κτήριο δεν θα πρέπει να πριμοδοτείται σε σχέση με ένα κτήριο που διαθέτει συμβατικά σώματα (Τνερού=80 οC);
  Δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της παραγράφου 3.3.α: «Ο τύπος των τερματικών μονάδων του κτηρίου αναφοράς λαμβάνεται όπως στο εξεταζόμενο κτήριο»
  Δηλαδή το σπίτι με την ενδοδαπέδια θέρμανση (εξεταζόμενο κτήριο) θα συγκρίνεται με το κτήριο αναφοράς, το οποίο και αυτό θα διαθέτει ενδοδαπέδια θέρμανση. Άρα η σύγκριση του εξεταζόμενου κτηρίου με το κτήριο αναφοράς δεν ευνοεί το εξεταζόμενο κτήριο, αλλά αντίθετα το εξισώνει με το κτήριο αναφοράς.

  Β) Έστω ότι έχουμε ένα ξενοδοχείο με γεωθερμική αντλία θερμότητας . Αυτό δεν θα πρέπει να πριμοδοτείται σε σχέση με ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιεί συμβατικό λέβητα;
  Δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατό βάσει των παραγράφων 3.1 γ και 3.2 γ: «Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο τριτογενή τομέα θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας θεωρείται ότι και το κτήριο αναφοράς διαθέτει τοπικά ή κεντρικά συστήματα θέρμανσης με C.O.P 4,3 για υδρόψυκτα συστήματα»
  Δηλαδή το ξενοδοχείο με τη γεωθερμική αντλία θερμότητας (π.χ C.O.P 4,5) συγκρίνεται με το κτήριο αναφοράς που διαθέτει αντλία θερμότητας με C.O.P 4,3. Και σε αυτή τη περίπτωση το εξεταζόμενο κτήριο παρόλο που χρησιμοποιεί τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας δεν πριμοδοτείται αλλά εξισώνεται με το κτήριο αναφοράς .

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Επειδή πιστεύω ότι κτήρια με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να μπορούν να βαθμολογηθούν με Α προτείνω:

  Το κτήριο αναφοράς να διαθέτει μόνο συμβατικά συστήματα (βέβαια με καλούς βαθμούς απόδοσης)

  Με εκτίμηση,
  Για την ERGON EQUIPMENT

  Κωνσταντίνα Καλλιακούδη
  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός E.M.Π

 • ΑΡΘΡΟ 9,
  3.2 Εγκατάσταση ψύξης/ κλιματισμού
  β) Τοπικά συστήματα ψύξης με βαθμό ενεργειακής απόδοσης
  ΕΕR .3.0.(πολύ μικρό), προφανώς πρόκειται περί λάθους
  γ) Ισχύουν οι παρατηρήσεις της παρ.3,Αρθ.8

 • Στο σημείο β) της παραγράφου 3.6 «Σύστημα φωτισμού κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα» προτείνεται στο τέλος, μετά την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ, να προστεθεί : «και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50294.».

 • Τελευταία γίνεται πολύ λόγος για την ανίχνευση θερμικών διαρροών μέσω της θερμο-κάμερας και ο κανονισμός προτρέπει τους εν δυνάμει επιθεωρητές στη προμήθεια αυτων. Καλό όμως είναι να γνωρίζουμε τα παρακάτω:
  Η θερμογραφία αρχικά επινοήθηκε και κατασκευάστηκε για να εντοπίζει διαρροές σε υπόγεια δίκτυα τηλεθέρμανσης. Σήμερα οι εφαρμογές της είναι πολύ περισσότερες στα ηλεκτρονική, κινητήρες, κλπ. Σε ότι αφορά την εφαρμογή αυτής στα κτίρια για την ανίχνευση των θερμοδιαρροών (θερμογέφυρες, κλπ), η ερμηνεία της καταγραφής της θερμοκρασίας των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου από τη θερμοκάμερα εμπεριέχει μεγάλο σφάλμα αν η καταγραφή δεν πραγματοποιηθεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και δεν ληφθούν υπόψη και οι παρακάτω παράμετροι:
  α) Διαστασιολόγηση θερμαντικών σωμάτων. Εάν δεν είναι διαστασιολογημένα τα θερμαντικά σώματα, που στην Ελλάδα τα περισσότερα δεν είναι, τότε η θερμοκρασία των χώρων θα διαφέρει από το ένα δωμάτιο στο άλλο.
  β) Εσωτερικά κέρδη κτιρίου σε κάθε δωμάτιο. Η παρουσία ανθρώπων και η ύπαρξη και λειτουργία συσκευών στα δωμάτια αυξάνει τη θερμοκρασία των χώρων αν δεν υφίσταται θερμοστάτης χώρου.
  γ) Αερισμός δωματίων. Μία πόρτα ανοικτή η ένα παράθυρο κατά στη διάρκεια της καταγραφής θα ταπεινώσει τη θερμοκρασία των χώρων.
  δ) Η θερμοκρασία του νερού του λέβητα πρέπει να είναι ορισμένη σε κάθε κτίριο, στην αντίθετη περίπτωση αυξομειώνονται τα θερμικά φορτία ένεκα ΔΤ.
  ε) η ύπαρξη θερμοστάτη χώρου, η σωστή θέση και λειτουργία αυτού.
  ζ) η θέση των θερμαντικών σωμάτων (σήμερα πρέπει να τοποθετούνται στους εσωτερικούς τοίχους, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων).
  η) η τις % περιεκτικότητα σε νερό των δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου
  θ) το επιφανειακό πορώδες των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων, κλπ

  Ήταν μέγα λάθος η ερμηνεία των καταγραφών ορισμένων κτιρίων από την Greenpeace, η οποία δυστυχώς αβασάνιστα και το ΤΕΕ ανακύκλωσε, αναρτώντας αυτή στο ιστοχώρο του.
  Ένα παράδειγμα: Κατεγράφη η θερμοκρασία επιφάνειας στη βορεινή πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος το έτος 1998, στα πλαίσια ανακαίνισης των εξωτερικών όψεων του κτιρίου. Η Καταγραφή έγινε από το τμήμα χημικών μηχανικών του ΕΜΠ και την καθηγήτρια κα Μοροπούλου. Εργολάβος του έργου ήταν ο υπογράφων. Η καταγραφή έδειξε διαφορά θερμοκρασίας 2oC σε απόσταση 15 εκατοστών, μολονότι στις 10/10/1998 και ώρα 12.30, η θέρμανση του κτιρίου δεν είχε ξεκινήσει.
  Με την ερμηνεία που σήμερα αβασάνιστα δίνεται χωρίς να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράμετροι, στο σημείο της επιφάνειας που κατεγράφη μεγαλύτερη θερμοκρασία, θα υπήρχε αυξημένη θερμοροή χωρίς να θερμαίνεται το κτίριο.

  Άλλα συστήματα. Η αναφορά είναι περιληπτική.
  Θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων. Η εφαρμογή αυτών είναι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και δεν ξεπερνάει το 10% του συνόλου των κτιρίων.
  Θερμοστάτες χώρου. Η εφαρμογή αυτού ενδείκνυται μόνο στη περίπτωση θέρμανσης των κτιρίων με χρονικούς κύκλους θέρμανσης όχι μεγαλύτερους των τριών (3) ωρών. Αν οι κύκλοι θέρμανσης είναι μεγαλύτεροι ο έλεγχος της θερμοκρασίας των χώρων πρέπει να πραγματοποιείται από χρονοθερμοστάτες.

  Αυτονομία θέρμανσης. Αστοχία τοποθέτησης μη συμβατών (θερμοστάτες χώρου και θερμοστάτες αντιστάθμισης) συστημάτων για το έλεγχο της λειτουργίας του θερμικού συστήματος του κτιρίου.

  Καταγραφικά συστήματα που δεν προτείνονται και τα οποία θα συνεισφέρουν πολύ στην εξοικονόμηση ενέργειας : καταγραφικό κατανάλωσης ενεργείας (πρωτογενή, δευτερογενή, τελική) και καταγραφικό χρόνου χρήσης

 • ΚΥΡΙΟΙ

  ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Ή ΖΩΝΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ? ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ?

  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ/ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΝΕΝΟΙ? ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ, ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ.

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 11:56 | Γαρυφάλλου Βασίλης

  Αγαπητοί φίλοι,
  Σχετικά με τον συντελεστή διαπερατότητας των υαλοστασίων στην ηλιακή ακτινοβολία και στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας (παρ 2.1.δ) προφανώς έχει γίνει κάποιο σφάλμα στον καθορισμό των τιμών.
  Το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι αντίστροφο. Θα έπρεπε να αποτελεί στόχο το ποσοστό του ορατού φάσματος που διέρχεται στο κτίριο να είναι υψηλότερο από αυτό του συνολικού.

  Η σημερινή τεχνολογία υαλοπινάκων δίνει τέτοια δυνατότητα.
  Ο συντελεστής επιλεκτικότητας (selectivity index s) ενός υαλοπίνακα που καθορίζεται ως ο λόγος του ποσοστου μετάδοσης του φωτός ώς προς τον συντελεστή μετάδοσης της συνολικής ηλιακής ενέργειας, έχει ώς βέλτιστη τιμή το 2 και χείριστη το 1. Το περιγραφόμενο στην παράγραφο 2.1.δ υαλοστάσιο έχει s= 0,87!!! Προφανώς πρόκειται περι λάθους.
  Η επιλεκτική συμπεριφορά ενός σύγχρονου υαλοπίνακα, επιτρέπει επιλεκτικά στο φώς (Gv) να περνά στο εσωτερικό σε όσο το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά (ώστε να μειώνονται οι ανάγκες τεχνιτού φωτισμού) ενώ ταυτόχρονα αποκόπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσοστά της συνολικής ηλιακής ενέργειας (Gt) με σκοπό να μειώνεται το κόστος ψύξης του κτιρίου.
  Εδώ λοιπόν θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν :
  Συνολική ηλιακή διαπερατότητα GT = 0,65 και στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας GV =0,76 με συντελεστή επιλεκτικότητος s=1,15 .
  Εντούτοις είναι να απορεί κανείς γιατί κάποιος δεν φροντίζει να εκμεταλευτεί το γεγονός ότι με το ίδιο σχεδον κόστος μπορεί να έχει GT< 0,55 με τα αντοίστιχα οικονομικά και περιβαλοντολογικά οφέλη που αυτή η βελτίωση συνεπάγεται (s= 1,38), ενώ με μια σχετικά μικρή αύξηση του κοστολογίου μπορεί να επιτευχθεί συντελεστής επιλεκτικότητας s=1,5 ή ακόμα και s=1,9 δηλαδή σχεδόν το θεωρητικά τέλειο!……

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία
  Β. Γαρυφάλλου
  Φυσικός

 • Το κτήριο αναφοράς καλύπτει μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις και δεν αναφέρεται πουθενά η βέλτιστη ή επιθυμητή μόνωση που πρέπει να έχει ένα κτήριο. Η αναθεώρηση της οδηγίας 91/2002 είναι έτοιμη να κατατεθεί μέσα στο 2010 και να ξεκινήσει η εφαρμογή της μέσα στο 2011.
  Αναλυτικά σε αυτήν δίνονται κίνητρα για τη δημιουργία κτηρίων
  – χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
  – μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη
  – παθητικά κτήρια
  Μήπως θα έπρεπε να τα αναφέρουμε και εμείς, αφού υπάρχουν μελέτες αλλά και κατασκευές στην Ελλάδα με τις παραπάνω προδιαγραφές.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 15:17 | NIKOΣ ΠΑΙΓΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

  Πολλά στοιχεία του κτιρίου αναφοράς είναι τουλάχιστον ασαφή και δυσνόητα, ενώ δε γίνεται αναφορά στα διεθνή πρότυπα βάσει των οποίων έχουν οριστεί οι αναφερόμενοι συντελεστές αναφοράς (πχ. συντελεστής διαπερατότητας κλπ).

  Τί ακριβώς σημαίνει το «Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δεν διαθέτει σύστημα ψύξης/κλιματισμού, τότε θεωρείται ότι κλιματίζεται όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς» ??

  Επίσης, είναι αν μη τι άλλο παράλογο να ορίζεις ότι ο λέβητας του κτιρίου αναφοράς είναι 3 αστέρων, ενώ στο άρθρο 8 να αναφέρεται ως ελάχιστη προδιαγραφή η ύπαρξη λέβητα 1 αστέρα

  Στο Παράρτημα 13, προτείνεται η χρήση EER > 3, ενώ στο παρόν άρθρο αναφέρονται και τιμές του ΕΕR έως και 2,8.

 • Aξιότιμη κα Υπουργός

  Είμαι ένας από τους 5000 περίπου Μηχανικούς, που παρακολουθούν ανά την Ελλάδα τα σεμινάρια για την Πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Παρακολουθούμε πάνω από ένα χρόνο, τις εξελίξεις στην κατάρτιση του νέου ΚΕΝΑΚ, οι εκδόσεις και παραλλαγές του οποίου, κατά τους τελευταίους 14 μήνες, έχουν ξεπεράσει τις 200!
  Και φτάσαμε πια στην ανοιχτή διαβούλευση, σε μια κάποια -ελπίζω όχι- τελική μορφή του Νόμου. Και έχω να πω, ότι το μόνο θετικό είναι ότι, αποκλειστήκανε οι λοιπές ειδικότητες επιστημόνων (χημικοί κλπ.) και μείνανε αυτοί που θα’πρεπε να μείνουν, δηλαδή οι Μηχανικοί. Γιατί σ’όλα τα άλλα θέματα του Νομοσχεδίου, πήγαμε χειρότερα!
  Και εξηγούμαι γιατί.
  Έχουμε ολοκληρώσει τους 4 κύκλους σεμιναρίων και έχουμε μια άριστη εικόνα πια, για το τι δυσκολίες υπάρχουν για να γίνουν εκτενείς και αναλυτικές επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το τελευταίο, διαβουλόμενο Νομοσχέδιο, δηλαδή στην ουσία, με την μέθοδο του ΚΑΠΕ, στα υφιστάμενα κτίρια. Και είναι τελικώς η μέθοδος του ΚΑΠΕ αυτή που προτείνεται στο εν λόγω Νομοσχέδιο, παρ’ όλο που με πονηρία χρησιμοποιείται ο όρος «ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»,πίσω όμως από τον οποίο, ολοφάνερα υπάρχει, μασκαρεμένη, η αναλυτική μέθοδος. Εξ’ άλλου, οσωνούπω ανοίγει και το ..τριώδιο!

  Ένα πράγμα είναι σίγουρο.
  Με τέτοιες και τόσες διαδικασίες που χρειάζονται για να πάρεις αξιόπιστες μετρήσεις και τις τόσες φόρμες που πρέπει να συμπληρώσεις για να βαμολογήσεις ένα κτίριο με την αναλυτική μέθοδο και όλα αυτά, για να πληρωθείς 1 Ευρώ/τ.μ., κανείς ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ Μηχανικός δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία που λέγεται Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων!
  Κανείς Μηχανικός που σέβεται τη δουλειά του, το συνάδελφό του και πάνω απ΄όλα τον πελάτη που του δίνει εργασία, δεν πρόκειται να δεχτεί να πληρωθεί 1 Ευρώ/τ.μ.(!!) για να:
  α) να ξεροσταλιάζει μέχρι τις πρωινές ώρες έξω απ’το κτίριο
  για να πάρει ..μετρήσεις από το κέλυφος του κτιρίου
  β) να αφήσει εξοπλισμό πολλών χιλιάδων ευρώ σε ένα κτίριο για
  πολλές μέρες, για να συλλέξει ..αξιόπιστες μετρήσεις,
  γ) να τσακωθεί με τους ενοίκους όταν στο καταχείμωνο θα τους
  ζητήσει να ανοίξουν τον ..κλιματιμό, ή μέσα στον καύσωνα να
  ανοίξουν το ..καλοριφέρ, για να πετύχουν την μέτρηση του ..U!
  δ) να αφήσει πίσω άλλες εργασίες, για να τρέχει σε διάφορες ώρες
  της ημέρας και για πολλές μέρες, μπαινοβγαίνοντας στο
  σπίτι για να παίρνει ..εκτενείς μετρήσεις.

  Και αν βέβαια η οικοδέσποινα του σπιτιού είναι ..»καλή», ε! μπαινοβγαίνοντας στο σπίτι, μπορεί να΄χεις και κάνα ..τυχερό! Όχι όμως και για 1 Ευρώ/τ.μ.!Υπάρχουν πιο ..επικερδή επαγγέλματα αυτού του τύπου!
  Αφήνω βέβαια τον εξευτελιμό που ενδέχεται να υποστεί ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, από τον ανυποψίαστο ..αστυνομικό, ο οποίος που να ξέρει ότι, αυτός που κάθεται στο απέναντι πεζοδρόμιο τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είναι ..μπουκαδόρος που παρακολουθεί τις κινήσεις των ενοίκων, αλλά Ενεργειακός Επιθεωρητής, που περιμένει ο έρμος να κρυώσουν τα ντουβάρια για να πάρει μια ..θερμογραφία του κελύφους!

  Κα Υπουργός

  Είναι πια κοινή πεποίθηση σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτήν την ιστορία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, ότι όλο το «παιχνίδι» είναι στημένο από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία διαθέτουν ήδη τον ανάλογο εξοπλισμό -πληρωμένο βέβαια από το Έλληνα φορολογούμενο, οπότε δεν έχουν και τίποτα να αποσβέσουν- και τα οποία, εκμεταλλευόμενα Μηχανικούς των 500 Ευρώ μηνιαίως, σκοπεύουν να στήσουν μια Βιομηχανία Υπηρεσιών Ενεργειακών Επιθεωρήσεων αλλά και Πιστοποιήσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  Για να μην εκφυλλιστεί το όλο θέμα σε μια απέραντη Νομική άβυσσο (βλ. Ιταλία) και να μπορέσει η χώρα μας πραγματικά να ωφεληθεί, πρέπει η όλη διαδικασία να απλοποηθεί και τουλάχιστον για την κατοικία να ισχύσει η απλοποιημένη μέθοδος.
  Αν είναι να εφαρμοστεί η αναλυτική μέθοδος, ας εφαρμοστεί στα μεγάλα κτίρια, που δεν διαμένουν ένοικοι όλο το 24ωρο όπως Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά κτίρια.
  Θα μπορούσε ίσως να ισχύσει και μια «υβριδική μέθοδος» για ειδικές κατηγορίες κτιρίων, π.χ. για καταναλωτές μέσης τάσης ή κτίρια με εγκατεστημένη θερμική ισχύ πάνω από κάποιοι όριο, όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η απλοποιημένη μέθοδος για το κέλυφος του κτιρίου και η αναλυτική μέθοδος για τα ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως μεγέθη, αφού οι αντίστοιχες μετρήσεις είναι σαφώς πιο αντικειμενικές απ’ αυτές του κελύφους.
  Και βεβαίως όχι με την τιμή του ..1 Ευρώ/τ.μ.!

  Πιστεύω ότι στη συνάντηση της ερχόμενης εβδομάδος στην οποία συμμετέχει και ο διδάσκων -εντεταλμένος του ΤΕΕ- των ανά την Ελλάδα Σεμιναρίων, αλλά και μέλος της ομάδος σύνταξης της μεθόδου «κτιρίου αναφοράς» Μηχανολόγος και Συγγραφέας Σταμάτης Περδίος, θα επικρατήσει όχι μόνο η λογική, αλλά και το όραμα μιας Ενεργειακά θωρακισμένης χώρας, βασισμένο όμως στην ψυχρή πραγματικότητα της αγοράς και όχι στα συμφέροντα της ..μαφίας των Ανώτατων & Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αρνούμενη την αξιόλογησή της, πάει να στήσει ιδιόκτητη φάμπρικα έκδοσης Πιστοποιητικών και μάλιστα με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου!

  Γιώργος Παπαγεωργίου
  Μηχ.-Μηχ. Ε.Μ.Π.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 22:18 | Αλέξης Παναγιωτίδης

  Τι συνεισφορά έχουν οι ηλιακοί συλλέκτες στο κτίριο αναφοράς ;
  Το κτίριο αναφοράς δεν έχει αντιστάθμιση ;
  Καθορίζεται συντελεστής συμπεριφοράς COP = 3,2 για θέρμανση. Αυτό όμως σημαίνει ότι η συνολική απόδοση του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλεκτροπαραγωγή, είναι 3,2 x 0,35 = 1,12. Αυτή η τιμή είναι πολύ μεγαλύτερη (κατά 20%) σε σχέση με το κτίριο αναφοράς που θα έχει λέβητα. Επομένως αδικείται κατά την κατάταξη του κτιρίου αυτός που έχει επιλέξει αντλία θερμότητας
  Χρειάζονται μεγαλύτερη διευκρίνιση τα θέματα τα σχετικά με την ψύξη :
  Για παράδειγμα αν ένα κτίριο έχει ψύξη, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες (ένα δωδεκάρι ανά ιδιοκτησία), κατά τη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης ποιό θα θεωρηθεί ότι θα είναι το φορίο της ψύξης, και ποιά η αντίστοιχη ηλεκτρική κατανάλωση (ως συντελεστή απόδοσης θα θεωρήσουμε το μέσο σταθμισμένο EER των επιμέρους συσκευών;);
  Οι ανεμιστήρες οροφής χρειάζονται στο κτίριο αναφοράς ; Τι εξυπηρετούν ;

 • Συμφωνώ και γω με άλλες προτάσεις και παρατηρήσεδις ότι τα όσα περιγράφονται ατο κτήριο αναφοράς είναι λίγο ασαφή. Προτείνω τα εξής όσον αφορά το άρθρο 9:

  3.2.β Αν το κτήριο δεν έχει σύστημα ψύξης είτε λόγω ενεργειακής – βιοκλιματικής σχεδίασης είτε λόγω οικονομικών δυσχερειών τότε να θεωρηθεί όυι πληροι τους όρους κτηρίου ενεργειακής κλάσης Α+ , όχι Β.

  3.1.α. Αν το κτήριο διαθέτει άλλο σύστημα θέρμανσης, αποδοτικότερο ή όχι ας το κρίνει το ΚΑΠΕ, τι λαμβάνουμε υπόψη? Τη συνολική κατ΄έτος κατανάλωση ενέργειας? Και αν ναι τότε στο κτήριο αναφοράς ποια είναι η συνολική κατανάλωση ενέργειας( πετρέλαιο +ηλεκτρική) για τη θέρμανση?

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 19:06 | Στεφάνου Παντελής

  Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την Ενεργειακή απόδοση κτηρίων

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΥΠΕΚΑ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, θα ήθελα ως κάτοικος νησιωτικής περιοχής, αλλά και ως Πρόεδρος του Νομ. Συμβουλίου Χίου, να καταθέσω κάποιες σκέψεις:

  Καταρχήν θεωρώ πολύ θετικό το σύνολο του Σχεδίου ΚΥΑ, το οποίο περιλαμβάνει τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και το ΠΔ Ενεργειακών Επιθεωρητών προφανές ότι υπάρχει ευρύ πεδίο για θέσπιση προδιαγραφών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η θέσπιση λοιπόν το Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης και η απαίτηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης για τα νέα και τα ριζικά ανακαινιζόμενα υφιστάμενα κτίρια αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ενός αειφόρου – βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού.

  Εφόσον κάνουμε λόγο για κατασκευή κτηρίων όπου γίνεται ορθή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και το ζήτημα της κατανάλωσης νερού. Ειδικά στα νησιά μας που αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, έχει τεθεί και στο παρελθόν, και με την ευκαιρία αυτή το θέτω και σήμερα, το ζήτημα της επιδότησης της κατασκευής δεξαμενής συγκέντρωσης βρόχινου νερού (φουντάνας) για κάθε νέο κτήριο και υποχρεωτική πρόβλεψή της στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηρίου αναφοράς μαζί με μελέτη εξοικονόμησης νερού. Η επιδότηση μπορεί να έχει τη μορφή της έκπτωσης από τα τετραγωνικά μέτρα στην έκδοση της οικοδομικής. Με πάνω από 3,5 εκατομμύρια κτήρια να θεωρούνται ενεργοβόρα, είναι άδειας – η οποία μέχρι σήμερα θεωρείται ως επιπλέον δωμάτιο, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των τετραγωνικών του νεοανεγειρόμενου κτίσματος. Η πρακτική συγκέντρωσης και αποθήκευσης όμβριων υδάτων σε κλειστές δεξαμενές υπήρξε πολύ διαδεδομένη στα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα αποτελεί μία πρακτική που μπορεί να ενταχθεί μέσα στο σχεδιασμό βιοκλιματικών κτηρίων συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

  Επίσης, στο πλαίσιο της μείωσης της κατανάλωσης νερού προτείνεται η τοποθέτηση υποχρεωτικά ειδικών μεικτών κρύου – ζεστού νερού (όπως στην Κύπρο ) και η επιδότηση συστημάτων ποτίσματος που θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση νερού.

  Κλείνοντας, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τονίσω ότι μέσα σε όλη αυτήν την είναι ευκαιρία να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι Χίος και Λέσβος πρέπει να ενταχθούν στη ζώνη Α και να εφαρμοστύν για όλη τη ζώνη μέτρα για το πρόβλημα εξοικονόμησης νερού, ώστε να ενταχθούν και ανάλογα κίνητρα στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων κτηρίων.

  Μετά τιμής
  Παντελής Στεφάνου
  Ιατρός, Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 08:37 | Δημήτρης

  Στο άρθρο 9 παρ. 3.6 α) «..ενώ η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 0,15 lumen/W.» αντί για «0,015[W/lumen]» που αναφέρει. Πρώτον γιατί είναι πολύ μικρό, και δεύτερον γιατί η μονάδα απόδοσης είναι ανάποδα.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 09:28 | Ανώνυμος

  Καλημέρα σας,

  Χωρίς να είμαι πολιτικός μηχανικός θα ήθελα να προτείνω και εγώ κάτι απο την πρόσφατη εμπειρία μου της ανέγερσης της οικίας μου.
  Συμφωνώ με την επιδίωξη για μη ενεργοβόρα σπίτια, αλλά θέλω να προσθέσω ότι κάποια υλικά που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό είναι ακριβότερα απο τα συμβατικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, τα φύλλα πολυουρεθάνης που μπαίνουν στους τοίχους κατά το σοβάτισμα για να επιτύχουμε θερμομόνωση είναι πολύ πιο φτηνά και ανθυγιεινά απο αντίστοιχα φύλλα φελλού που είναι μεγαλύτερης αντοχής στο χρόνο και σαφώς οικολογικότερα και τελικά αποδοτικότερα.
  Λόγω του κόστους όμως ελάχιστοι τα χρησιμοποιούν, για αυτό προτείνω να υπάρχει κρατική επιχορήγηση για χρήση τέτοιων υλικών. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι καλό κίνητρο για τη χρήση τέτοιου είδους υλικών.

 • ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. ΤΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ? ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ?

  ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΟΧΙΚΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ.

  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ?? ΕΙΔΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΛΠ.

  ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ?

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 21:50 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Το κτήριο αναφοράς όπως ορίζεται είναι πραγματικά ασαφές και αφήνει περιθώρια απόκλισης.
  Προτείνεται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου (κατοικίες, ξενοδοχείο, κτήριο γραφείων, κλπ όπως κατάτάσσονται σύμφωνα με το ΠΔ 71/1988) να οριστούν οι δείκτες ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά κυβικό μέτρο για
  1. Θερμικές απώλειες ανά κ.μ.
  2. Θερμικό κέρδος ανά κ.μ.
  3. Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά κ.μ.
  4. Εγκατεστημένη ισχύς για φωτισμό ανά τ.μ.

  Ανάλογα με τους δείκτες αυτούς το εξεταζόμενο κτήριο θα εντάσσεται σε μία αρχική κατηγορία (Α+,Α,Β …).

  Προκειμένου να ενταχθούν στις κατασκευές η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προτείνεται η αύξηση της κατηγορίας ώς εξής:

  Κτήριο που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κάλυψη του 25% των αναγκών του κατατάσσεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία.

  Κτήριο που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κάλυψη του 50% των αναγκών του κατατάσσεται δύο κατηγορίες παραπάνω από την αρχική.

  Κτήριο που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κάλυψη του 75% των αναγκών του κατατάσσεται τρείς κατηγορίες παραπάνω από την αρχική.

  Τέλος κτήριο που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κάλυψη του 75% και άνω, των αναγκών του κατατάσσεται σε επιπλέον κατηγορία ενεργειακά άριστων κτηρίων (πολυτελείας)

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:26 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  ΄Αρθρο 9 παράγραφος 6 (α)

  Αιτιολόγηση:
  Επειδή εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις, δεν προϋποθέτει πάντοτε τη νομή και κατοχή των απαραίτητων εκτάσεων, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μακροχρόνιας παραχώρησης γης από τους αγρότες σε αυτές, ώστε με αποκλειστική χρήση της να είναι δυνατή η αξιοποίηση-ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και από Α.Σ.Ο., που δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εκτάσεις.

  Προτεινόμενη τροπολογία:
  Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση, την εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως και την αξιοποίηση αγροτικής γης από τις ΑΣΟ του Ν. 2810/2000 στις οποίες τα μέλη τους παραχωρούν για εικοσαετία, κατά αποκλειστική χρήση, με δυνατότητα ανανέωσης, τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις, που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

 • Αγαπητοί παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας και τις παρακάτω σκέψεις και επισημάνσεις

  Το κτήριο αναφοράς είναι απόλυτα ασαφές και παραπλανητικό. Ουδείς μπορεί να βγάλει άκρη από την μεθοδολογία η οποία αποτέλεσμα μόνο παραμορφωσης της λογικής μπορεί να αποτελέσει.
  Δεν είναι δυαντό το κτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων να αποτελέι τόσο πολύπλοκη διαδικασία η οποία τελικά δεν θα πείθει για το τί είναι και τι αποτέλεσμα μπορεί να επιφέρει.
  Το κτήριο αναφοράς πρέπει να είναι ένα όμοιο κτήριο με την μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενη τεχνλογία σε ανάλογα κτήρια της κάθε περιοχής!!!
  Αν δηλαδή μετατραπεί μια εγκατάσταση από θέρμανσης σε κλιματισμού δεν μπορεί να μ λαάνεται υπόψη η επιτυγχαβνόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών διοξειδίου!!! Κάτι που συμβαίνει με την διάταξη όπως προωθέιται!!! Το αυτό ισχύει και για την αρχική επλογή!!!!

  με εκτιμηση

 • Αγαπητή κυρία Υπουργέ,
  Αγαπητοί κ.κ. Συνομιλητές,

  Στο εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, για τον τομέα της οικονομίας και της οικολογίας, σχέδιο του Κ.Ε.Α.Κ. είναι, θεωρώ, χρήσιμο να ενισχυθεί ο σαφής προσδιορισμός και διαχωρισμός επί μέρους δράσεων, που αφορούν στην αρχική εξοικονόμηση αλλά και στην ανάκτηση ενέργειας από τη λειτουργία των Η/Μ συστημάτων.

  Όπως σωστά σχολιάσθηκε από άλλο συνομιλητή, η εφαρμογή ορισμένων δράσεων όπως αυτές περιγράφονται από το παρόν σχέδιο του Κ.Ε.Α.Κ., είναι μεν στην σωστή θεωρητική κατεύθυνση, πρακτικά όμως εξαιτίας αντικειμενικών εμποδίων(όπως π.χ. το πρόβλημα χώρου στις μεγάλες πόλεις), η υλοποίηση των υποδεικνυόμενων δράσεων είναι συχνά ανέφικτη(αναφορά στο άρθρο 9 παράγραφοι 1,2).

  Παράλληλα, δράσεις όπως αυτές που αφορούν στο κομμάτι των Ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων και που παρουσιάζουν μεγάλο εύρος ενεργειακών λύσεων με σημαντικότατο αποτέλεσμα εξοικονόμησης, μπορούν και οφείλουν να εμπλουτισθούν.

  Παράδειγμα συμπληρωματικών δράσεων σε ότι αφορά την Κεντρική Θέρμανση των Κτιρίων, είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας συμπύκνωσης καυσαερίων των λεβήτων, τόσο κατά την εγκατάσταση νέων λεβήτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όσο και ως δυνατότητα αναβάθμισης των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, με ανύψωση του βαθμού απόδοσης παλιών λεβήτων, με την προσθήκη κατάλληλων εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων.

  Στο ίδιο πνεύμα η παράγραφος που αφορά στα συστήματα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης(ΖΝΧ)είναι σημαντικό να συμπληρωθεί με τη δυνατότητα προθέρμανσης του ΖΝΧ από το απορριπτόμενο Ζεστό Νερό Αποχέτευσης (ΖΝΑ), με ειδικούς εναλλάκτες ΖΝΑ, χαμηλού κόστους, παραπέμποντας έτσι τους χρήστες ενέργειας στην ανάκτηση και όχι στην σπατάλη ενέργειας.

  Η μέθοδος αξιοποίησης του ΖΝΑ είναι πλέον διεθνώς διαδεδομένη, εξαιρετικά χαμηλού κόστους και απλής εγκατάστασης, με δυαντότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστά που ξεπερνούν το 50%.

  Στο σημείο αυτό ίσως είναι επίσης σημαντικός ο διαχωρισμός χρήσεων/ αναγκών κτιρίων εξειδικευμένων ενεργειακών αναγκών ΖΝΧ (π.χ. γυμναστήρια, κομμωτήρια) με αντίστοιχα αυξημένα θερμικά απόβλητα. Στις περιπτώσεις αυτές αντίστοιχες τεχνολογίες μπορούν να υποδεικνύονται ή και να απαιτούνται ως απαραίτητες.

  Στην κατεύθυνση πάντως της ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος της διαχείρισης της ενέργειας που δαπανάται στα κτίρια, το σχέδιο του Κανονισμού που παρουσιάζεται, είναι αναγκαίο να εμπεριέχει σαφώς όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες που έχουν δοκιμασθεί σε άλλα κράτη με επιτυχία.

  Ο Κανονισμός οφείλει να έχει σχεδιασμό που να του εξασφαλίζει διάρκεια ζωής κι όχι να καταντήσει παρωχημένος μέσα σε μια διετία.

  Μετά τιμής,

  Ευρώπη Χατζοπούλου
  Χημικός Μηχανικός
  Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας “Anaktisis energy”

  anaktisis.com.gr