Άρθρο 13 – Καθορισμός κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

1. Οι κατηγορίες για την ενεργειακή ταξινόμηση των κτιρίων δίνονται στον Πίνακα Ε.1. Ο δείκτης RR λαμβάνεται ίσος με την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι το πηλίκο της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου (ΕΡ) προς την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης.

Πίνακας Ε.1:. Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Κατηγορία

Όρια κατηγορίας

Όρια κατηγορίας

Α+

ΕΡ £ 0,33RR

T £  0,33

Α

0,33RR < ΕΡ £ 0,50RR

0,33 < T  £  0,50

Β+

0,50RR < ΕΡ £ 0,75RR

0,50 < T  £  0,75

Β

0,75RR < ΕΡ £1,00RR

0,75 < T £ 1,00

Γ

1,00RR < ΕΡ £ 1,41RR

1,00 < T £ 1,41

Δ

1,41RR < ΕΡ £ 1,82RR

1,41 < T  £ 1,82

Ε

1,82RR < ΕΡ £ 2,27RR

1,82 < T  £  2,27

Ζ

2,27RR <  ΕΡ £  2,73RR

2,27 < T  £  2,73

Η

2,73RR < ΕΡ

2,73 < T

2. Η κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στο άνω όριο της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Β. Κτίρια με χαμηλότερη ή υψηλότερη ενεργειακή απαίτηση κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:21 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 13.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.
  Σύμφωνα με το πνεύμα όλου του σχολιασμού επί του σχεδίου νόμου, θα πρέπει σταδιακά η σύγκριση του ΕΡ με τον RR να γίνεται στη βάση της πραγματικής και όχι της υπολοιζόμενης κατανάλωσης.
  Ο ΕΡ δηλαδή να αφορά πραγματικές καταναλώσεις και όχι χοντρικές εκτιμήσεις.

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:04 | Γιάννης Τζίμας

  Για να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά η κατάταξη με βάση το κτήριο αναφοράς, θα πρέπει να επανεξεταστεί πρώτα ο ισχύον ΓΟΚ υπό το πρίσμα της παθητικής ενεργειακής απόδοσης. Η αρχιτεκτονική επίλυση της ενεργειακής κατάστασης του υπό μελέτη κτηρίου είναι το ισχυρότερο εργαλείο για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας. Οι διατάξεις του ΓΟΚ είναι ανεπαρκείς στην κατεύθυνση αυτή-πχ του ιδεατού στερεού που εξασφαλίζει σε πολλές περιπτώσεις καλύτερο ηλιασμό το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα, το «ασθενές» καθεστώς ημιυπαιθρίων χώρων κ.α- Η κατηγοριοποίηση με βάση το κτήριο αναφοράς-ενδεδειγμένη διεθνής πρακτική- θα είναι τότε σίγουρα η ασφαλέστερη μέθοδος.
  Προτείνω ως μεταβατική λύση, την καθιέρωση επιπλέον της σύγκρισης με το κτήριο αναφοράς και ανώτατου επιτρεπτού ορίου κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και παράλληλα να ξεκινήσει άμεσα η τροποποίηση του ΓΟΚ προς την κατεύθυνση αυτή.

  Ευχαριστώ για το χρόνο

  Γιάννης Τζίμας
  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • Οι κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες που υλοποιούνται ήδη στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες που αριθμούν, επιπλέον της πρόσθετης Α+, τις επτά (A-G). Επομένως, η κατηγορία Β+ είναι πλεονάζουσα.
  Στην περίπτωση αυτή ως κατηγορία βάσης για τα νέα κτίρια (ελάχιστη αποδεκτή βαθμονόμηση) θα πρέπει να ορισθεί η κατηγορία «Γ» έναντι της «Β» του παρόντος σχεδίου.
  Επίσης, η κατηγορία «Α+» θα πρέπει να αποδίδεται μόνον σε κτίρια με μηδενική καθαρή εκπομπή CO2 (T<=0).

  Προτείνεται τέλος η τροποποίηση της βαθμονόμησης (για την εναρμόνιση με τις λοιπές δυτικοευρωπαϊκές χώρες) ως κατωτέρω :
  Α+ Τ<=0
  Α 0 < Τ <= 25
  Β 26 <= Τ <= 50
  Γ 51 <= Τ <= 75
  Δ 76 <= Τ <= 100
  Ε 101<= Τ <= 125
  Ζ 126<= Τ 150

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 11:23 | Αρης Τσαγκρασούλης

  Να επαναφέρω το ζήτημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αν και αναφέρονται αρχές σχεδιασμού στο αρθρο 8 η ιδέα χρησιμοποίησης της σχετικής εξοικονόμησης -ως προς το κτίριο αναφοράς- σαν κριτήριο κατάταξης, δεν προωθεί / ενισχύει τον παθητικό σχεδιασμό. Ένα απλό παράδειγμα: η δυνατότητα εξοικονόμησης απο τη χρήση φυσικού φωτισμού εξαρτάται από το ποσοστό της περιμετρικής ζώνης σε σχέση με την κάτοψη. Η αλλαγή του σχήματος της κάτοψης τροποποιεί σημαντικά αυτό το ποσοστό και συνεπώς την πιθανή εξοικονόμηση. Αν το κριτήριο κατάταξης είναι μόνο η σχετική διαφορά από το κτίριο αναφοράς η προαναφερθείσα επίδραση της κάτοψης παύει να ισχύει.
  Προτείνω η κατάταξη να γίνεται όπως προτείνεται στο υπο διαβούλευση κείμενο αλλά με πρόσθετη απάιτηση το κτίριο αναφοράς να εμφανίζει πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από κάποιο όριο. Η συγκεκριμένη προσθήκη θα επιτρέπει την συνεχή τροποποίηση του ορίου λόγω των δεδομένων απο τις επιθεωρήσεις και θα προσαρμόσει τον σχεδιασμό στις μελλοντικές απαιτήσεις της οδηγίας EC 4/2009 Zero net energy buildings-2019.

  Ευχαριστώ για τον χώρο

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 22:25 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα κτήρια που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να προωθηθούν και να επιβραβευτούν. Προτείνεται ο καθορισμός επιπλέον κατηγορίας για τα κτήρια που καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια σε ποσοστό >75% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(ηλιακά – αιολικά συστήματα). Κατηγορία 0 (μηδέν) ή ΑΑ ή ΑΠΕ ή ……)