Άρθρο 3 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την ακόλουθη έννοια:

– «Κτίριο αναφοράς»: κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς πληροί ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν τη ΘΨΚ των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή ΖΝΧ και το φωτισμό.

– «Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτιρίου»: το άθροισμα των επιμέρους υπολογιζόμενων ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου για τη ΘΨΚ, παραγωγή ΖΝΧ και φωτισμό, εκφραζόμενο σε ενέργεια ανά μονάδα μικτής επιφάνειας των θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου το έτος [kWh/m2.έτος]. Ειδικά για τα κτίρια κατοικίας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός.

– «Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου»: το άθροισμα των προαναφερόμενων επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων, μετά από την αναγωγή τους σε μεγέθη πρωτογενούς ενέργειας σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής (πρωτογενής προς τελική ενέργεια) του Πίνακα Β.1 της παρούσης.

– «Θερμική αγωγιμότητα λ»: ιδιότητα του υλικού και καθορίζεται από την ποσότητα της θερμότητας η οποία διαρρέει κάθετα μια επιφάνεια που βρίσκεται σε θερμοκρασιακό πεδίο. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ καθορίζει την θερμομονωτική ικανότητα του υλικού και δίνει την ποσότητα θερμότητας σε (Wh) η οποία ρέει, υπό σταθερά θερμική κατάσταση, στη διάρκεια μίας ώρας από την επιφάνεια του υλικού διαστάσεως 1m2,  και η θερμοκρασιακή πτώση κατά την κατεύθυνση της ροής θερμότητας είναι 1 K ανά 1 (m) πάχους επιφάνειας. Μονάδες λ: (W/m.K).

– «Συντελεστής θερμικής μετάβασης α»: είναι η ποσότητα θερμότητας σε (Wh), η οποία μεταδίδεται υπό σταθερά θερμική κατάσταση, στη διάρκεια μιας ώρας μεταξύ της επιφάνειας 1m2 του υλικού και του αέρα, όταν η διαφορά θερμοκρασίας της επιφάνειας και του αέρα είναι 1οC.

– «Συντελεστής θερμοπερατότητας k»: χαρακτηρίζει τη μετάδοση θερμότητας μέσω ενός δομικού στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη τη μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγής και μετάβασης εκατέρωθεν του στοιχείου. Η θερμοπερατότητα καθορίζεται από την ποσότητα της θερμότητας η οποία μεταδίδεται μεταξύ των εκατέρωθεν στρωμάτων αέρα που είναι σε επαφή με μια επιφάνεια (π.χ. εξωτερικός αέρας και αέρας εσωτερικού χώρου) και παρατηρείται λόγω της επίδρασης της διαφοράς θερμοκρασίας των δύο στρωμάτων αέρα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας k καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του στοιχείου κατασκευής και δίνει την ποσότητα θερμότητας σε (Wh) η οποία μεταδίδεται, υπό σταθερά θερμική κατάσταση, στη διάρκεια μίας ώρας από επιφάνεια 1m2 του στοιχείου, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των αμφότερων στρωμάτων αέρα που είναι σε επαφή με το στοιχείο είναι 1 K. Μονάδες k: (W/m2.K).

– «Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας km»: χαρακτηρίζει τις θερμικές απώλειες από το εσωτερικό του κτιρίου προς το εξωτερικό περιβάλλον, λόγω αγωγής και συναγωγής, οι οποίες διαρρέουν από τμήμα ή από το σύνολο της επιφάνειας (οροφή, τοίχοι, δάπεδο, ανοίγματα) του κτιρίου και υπό θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ (Κ) μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού αέρα. Μονάδες km: (W/m2.K).

– «Θερμοχωρητικότητα ενός σώματος ή στοιχείου κατασκευής»: καλείται η ικανότητα αυτού να αποθηκεύει ποσότητα θερμότητας κατά τη θέρμανση του. Η ποσότητα της θερμότητας που αποθηκεύεται είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του στοιχείου κατασκευής και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα και όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα και η μάζα του στοιχείου κατασκευής.

– «Ειδική θερμοχωρητικότητα c»: είναι η ποσότητα ενέργειας η οποία απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας  ενός υλικού μάζας 1kg κατά 1Κ. Μονάδες c: (Wh/kg.K).

– «Απόδοση συστήματος ή συντελεστής απόδοσης»: είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ωφέλιμης ενέργειας του συστήματος προς την ενέργεια που χρησιμοποιεί και καταναλώνει το σύστημα για τη λειτουργία του.

– «Θερμομόνωση κτιρίων»: είναι το σύνολο των κατασκευαστικών μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση της μετάδοσης θερμότητας μεταξύ των εσωτερικών χώρων κτιρίου και του εξωτερικού περιβάλλοντος και μεταξύ εσωτερικών χώρων με διαφορετικές θερμοκρασιακές απαιτήσεις.

– «Θερμογέφυρα»: θερμοαγώγιμο υλικό που έχει διεισδύσει ή παρακάμψει ένα σύστημα θερμομόνωσης, δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς θερμότητας μέσω της διαδρομής που δημιουργεί.

– «Θερμική ζώνη κτιρίου»: οι χώροι στους οποίους διαιρείται ένα κτίριο ανάλογα με τις απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες και τη χρήση τους.

– «Εσωτερικά κέρδη»: οι θερμικές πρόσοδοι που προκύπτουν σε ένα χώρο κτιρίου από εσωτερικές πηγές θερμότητας, όπως άνθρωποι, φωτιστικά σώματα, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμός γραφείου.

– «Ηλιακά κέρδη»: οι θερμικές πρόσοδοι εντός του κτιρίου μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και της μετατροπής της σε θερμότητα. Διακρίνονται σε άμεσα κέρδη τα οποία οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία που διέρχεται μέσω των παραθύρων και λοιπών ανοιγμάτων και σε έμμεσα κέρδη που προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία που ανακλάται από αδιαφανή στοιχεία.

– «Σκίαστρο»: κατασκευή-τεχνική που υποβοηθά την ηλιοπροστασία του κτιρίου ή του υπαίθριου χώρου.

– «Συντελεστής σκίασης»: η ικανότητα ενός σκιάστρου να περιορίζει τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής σκίασης, τόσο λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου ή/και προσπίπτει στα εξωτερικά δομικά στοιχεία.

– «COP»: Ο ονομαστικός συντελεστής συμπεριφοράς των αντλιών θερμότητας και λοιπών ψυκτικών μονάδων στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας όπως δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

– «Μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών διανομής»: είναι το ποσοστό συνολικών θερμικών απωλειών του δικτύου διανομής επί της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας ανά τελική χρήση (θέρμανση χώρων ή ψύξη χώρων ή ΖΝΧ) του κτιρίου ή της θερμικής ζώνης.

– «Διεισδυτικός αερισμός»: Η ποσότητα εξωτερικού αέρα που διεισδύει από τις χαραμάδες των κουφωμάτων.

«Μελέτη ενεργειακής απόδοσης»: Η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:26 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  Γενικά, πρέπει να υιοθετηθούν οι συμβολισμοί των μεγεθών σύμφωνα με το ΙΣΧΥΟΝ πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6946:1996. Δεν είναι δυνατόν ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ!! για σύμβολα, ορολογία, τιμές κλπ. (Βλέπε και παρακάτω προτεινόμενα στα άρθρα 8 και 9).
  Στο παρόν άρθρο, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:
  – «Θερμική αγωγιμότητα»: ιδιότητα του υλικού που καθορίζει την ποσότητα θερμότητας που διαρρέει κάθετα μία επιφάνεια που βρίσκεται σε θερμοκρασιακό πεδίο. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ καθορίζει την θερμική ισχύ, σε W, που ρέει (μεταδίδεται) κάθετα, υπό σταθερή θερμική κατάσταση, δια μέσου επίπεδης επιφάνειας, εμβαδού 1 m2, όταν η θερμοκρασιακή πτώση είναι 1 Κ ανά m πάχους της επιφάνειας. Μονάδες λ: W/m.K
  – «Συντελεστής θερμικής μετάβασης h»: Καθορίζει την θερμική ισχύ που μεταδίδεται, υπό σταθερή θερμική κατάσταση, μεταξύ μιας επιφάνειας, εμβαδού 1 m2, και του αέρα, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ τους είναι 1 Κ. Μονάδες h: W/m2.K.
  – «Συντελεστής θερμοπερατότητας U»: Χαρακτηρίζει ……… μέσω αγωγής και μετάβασης (συναγωγής και ακτινοβολίας), εκατέρωθεν του στοιχείου…… (περιττεύουν οι λέξεις «της επίδρασης»)…. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας U, καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του στοιχείου κατασκευής (στη συγκεκριμένη κατάστασή του). Εκφράζει τη θερμική ισχύ, σε W, που μεταδίδεται, υπό σταθερή θερμική κατάσταση, από επιφάνεια εμβαδού 1 m2 του στοιχείου, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των εκατέρωθεν στρωμάτων αέρα που είναι σε επαφή με το στοιχείο, είναι 1 Κ. Μονάδες U: W/m2.K.
  – «Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Um»: Χαρακτηρίζει ………λόγω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας, οι οποίες …………
  ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ για τα επόμενα: Ο όρος «ειδική θερμοχωρητικότητα» που υιοθετήθηκε στο παλιό Π.Δ. του ΚΘΚ και χρησιμοποιείται και τώρα στον ΚΕΝΑΚ, δεν είναι απορριπτέος. Ωστόσο, για καλύτερη κατανόηση – στην ελληνική γλώσσα – των φαινομένων μεταφοράς και αποθήκευσης θερμότητας, νομίζω ότι η σχετική ορολογία είναι καλύτερα να διαμορφωθεί όπως παρακάτω: (Βλέπε σχετικά και ΕΛΟΤ 1368 – ISO 7345, αλλά και ASHRAE – Fundamentals 2009, όπου οι όροι specific heat και specific heat capacity χρησιμοποιούνται ταυτόσημα).
  – «Ειδική θερμότητα c»: Είναι η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός υλικού μάζας 1 kg κατά 1 K. Μονάδες: J/kg.K.
  – «Θερμοχωρητικότητα ενός σώματος ή στοιχείου κατασκευής» καλείται η ικανότητα αυτού να αποθηκεύει ποσότητα θερμότητας κατά τη θέρμανσή του.
  – «Θερμοχωρητικότητα ¬C» ενός σώματος ή μιας στρώσης υλικού σε στοιχείο κατασκευής: Εκφράζει το ποσό της θερμότητας που αποθηκεύεται σε αυτό όταν η θερμοκρασία του ανυψωθεί κατά 1 Κ (ικανότητα αποθήκευσης) και ισούται με το γινόμενο της μάζας του επί την ειδική θερμότητα του υλικού: C = m.c με μονάδες: J/K.
  – «Θερμοχωρητικότητα ¬C» κτιρίου ή ζώνης κτιρίου: Εκφράζει το ποσό της θερμότητας που αποθηκεύεται σε όλα τα τοιχώματά του όταν η θερμοκρασία του ανυψωθεί κατά 1 Κ (ικανότητα αποθήκευσης). Μονάδες: J/K.

  – «Eιδική (εσωτερική) θερμοχωρητικότητα Cm» κτιρίου ή ζώνης κτιρίου (Βλ. και ISO 13790) είναι το ποσό θερμότητας που αποταμιεύεται σε όλα τα τοιχώματα του κελύφους του κτιρίου ή θερμικής ζώνης κτιρίου, υπό θερμοκρασιακή διαφορά 1 Κ, ανηγμένο σε 1 m² εμβαδού δαπέδου του κτιρίου ή της ζώνης. Μονάδες: J/m2K.
  – «Θερμική ζώνη κτιρίου»: Σύνολο (ομάδα) χώρων μέσα στο κτίριο με όμοιες απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες και χρήση.
  – «Ηλιακά κέρδη»: Οι θερμικές πρόσοδοι …… που απορροφάται από αδιαφανή στοιχεία.
  – «COP: Συντελεστής επίδοσης*»: Ο συντελεστής συμπεριφοράς των αντλιών θερμότητας στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (για θέρμανση), όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
  – «ΕΕR: Λόγος ή δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας*»: Ο συντελεστής συμπεριφοράς των ψυκτικών μονάδων στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (για ψύξη), όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
  *Ο όρος «απόδοση» δεν πρέπει να εμφανίζεται σε κανένα από τους δύο προηγούμενους ορισμούς για να μη συγχέεται (κάποτε και σκόπιμα…) με τον «βαθμό απόδοσης» αλλά ούτε και με την απόδοση π.χ. του συστήματος κλιματισμού, που προφανώς είναι άλλο μέγεθος – βλ. παρ. 4.3.1)
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:03 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 3.

  «Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτηρίου»:
  Γιατί ειδικά για τα κτήρια κατοικίας δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση ?
  Θα πρέπει να μπει ως – μικρό φυσικά – ποσοστό που θα αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες.
  Ο φωτισμός των κατοικιών είναι πράγματι μικρό ποσοστό έναντι των άλλων καταναλώσεων, πλήν όμως το πλήθος των κατοικιών είναι μεγάλο, άρα ως απόλυτο μέγεθος σημαντικό, ενώ επιπλέον παράλληλα με την βελτίωση των κατασκευών ανεβαίνει και το ποσοστό του φωτισμού (από φωτισμό ανάδειξης, διακοσμητικό, φωτισμό ασφαλείας κλπ.)

  «Συντελεστής σκίασης»:
  Η πριμοδότηση των σκιάστρων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και φειδώ για μια σειρά λόγους :
  – Η πριμοδότηση θα είναι δικαιολογημένη μόνο όταν το ετήσιο ισοζύγιο περιορισμού φυσικού φωτισμού (λόγω σκίασης) και μείωσης των ηλιακών κερδών (θετική το καλοκαίρι αλλά αρνητική το χειμώνα) είναι αποδεδειγμένα προς όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας.
  – Σε κατοικίες και γενικότερα κτήρια χαμηλών ψυκτικών αναγκών, ο μεγάλος συντελεστής σκίασης γίνεται εύκολα αρνητικός σε ετήσια βάση.
  – Μικρή σκίαση (συντελεστές ~ 0,8-0,9) συχνά έχει αρνητικό αποτέλεσμα στα ψυκτικά φορτία, δηλαδή οδηγεί σε αύξησή τους από δευτερογενή ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος (βλ. ASHRAE cooling load calculations). Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να πριμοδοτείται.

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:27 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ. (Δ.Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ.
  (Δ.Μπίκας, Αικ.Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.θεοδοσίου)

  1η παρατήρηση

  Σημειώνεται ότι ο ορισμός της θερμογέφυρας όπως αυτός παρουσιάζεται σ’ αυτό το άρθρο δεν ορίζεται με πληρότητα, καθόσον δεν καλύπτει ούτε την περίπτωση ύπαρξης θερμομονωμένου τμήματος με πάχος θερμομονωτικού υλικού μικρότερου του απαιτούμενου ή μικρότερου των γειτονικών περιοχών ούτε την περίπτωση εντονότερων θερμικών ροών λόγω γεωμετρικής διαμόρφωσης («γεωμετρικές» θερμογέφυρες).
  Για παράδειγμα, ένα γωνιακό υποστύλωμα, ακόμη και όταν είναι θερμομονωμένο με το ίδιο πάχος θερμομονωτικού υλικού με τα άλλα ενδιάμεσα υποστυλώματα της τοιχοποιίας, δεν παύει να αποτελεί θερμογέφυρα, διότι η εξωτερική γωνιακή επιφάνεια είναι πολύ μεγαλύτερη της εσωτερικής αντιδιαμετρικής της και οι αντίστοιχες ροές θερμότητας είναι αυξημένες, προκειμένου να καλυφθούν οι θερμικές απώλειες από τη μεγάλη εξωτερική επιφάνεια (αδυναμία εφαρμογής του μοντέλου της μονοδιάστατης ροής θερμότητας).
  Μάλιστα δεδομένου ότι με την έννοια της θερμογέφυρας στο περίβλημα ενός κτιρίου ορίζεται η ποιοτική κατάσταση (και όχι η ποσοτική), προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση του ορισμού της θερμογέφυρας:
  «Θερμογέφυρα αποτελεί κάθε θέση ή περιοχή του κτιριακού εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου, στην οποία εμφανίζονται τοπικά αυξημένες θερμικές ροές συγκριτικά με αυτές των γειτονικών του περιοχών και αντίστοιχες μεταβολές των επιφανειακών θερμοκρασιών».

  2η παρατήρηση

  Το ISO 13790 προβλέπει ηλιακά θερμικά κέρδη που προκύπτουν από την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στα διαφανή και αδιαφανή δομικά στοιχεία του κελύφους. Διακρίνονται δε αυτά:
  • σε άμεσα ηλιακά κέρδη, που προκύπτουν από τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω των υαλοπινάκων των κουφωμάτων και
  • έμμεσα ηλιακά κέρδη, που προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στα αδιαφανή στοιχεία του κτιρίου και απορροφάται από αυτά.
  Στο προτεινόμενο σχέδιο δεν γίνεται σαφής η διάκριση και ο τρόπος, με τον οποίο αυτά θα λαμβάνονται υπόψη.

 • Πλέον δόκιμοι όροι για την απόδοση στα Ελληνικά του COP είναι: «συντελεστής επίδοσης» είτε «αριθμός ισχύος» (από το Γερμανικό «Leistungsziffer»).
  Επίσης, προτείνω να απαλοιφούν από το κείμενο του ΚΕΝΑΚ εναλλακτικές αναφορές σε EER (Energy Efficiency Rating), άλλως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους ορισμούς του Αρθρου 3.

 • 30 Ιανουαρίου 2010, 15:01 | Μαμάης Ευστάθιος

  Αξιότιμοι κύριοι, Προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιο κτίριο 250m2, το οποίο περιλαμβάνει μόνο γραφεία 250m2 . Αντιθέτως γνωρίζω πολλά κτίρια-πολυκατοικίες της τάξεως των 1.900m2 ή 4.000m2 που περιλαμβάνουν διαφόρων μεγέθους γραφεία. Εν πάση περιπτώσει, για τα μικρά κτίρια, να υπάρχει ένα πλαφόν ελάχιστης αμοιβής των επιθεωρητών.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, Άρθρο 3 (ορισμοί)
  Να συμπληρωθούν οι ορισμοί για όλους τους όρους που χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Παρατηρείται ότι τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα δεν συμφωνούν με αυτά των εναρμονισμένων προτύπων ISO και ΕΝ π.χ. ο συντελεστής θερμοπερατότητας συμβολίζεται με k ενώ στα προαναφερθέντα συμβολίζεται πλέον με U.
  • Υπάρχει γενικά μια σύγχυση στην χρήση αρκετών όρων π.χ. χρησιμοποιείται ο όρος μετάβαση και συναγωγή για την ίδια έννοια. Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας μόνον όρος και μάλιστα προτείνεται ο όρος «συναγωγή» ως πιο δόκιμος . Στην εισαγωγή αλλά και στο υπόλοιπο κείμενο χρησιμοποιείται ο αδόκιμος όρος « ημισταθερή κατάσταση» αντί του δόκιμου όρου «οιονεί μόνιμη κατάσταση».
  • Θα πρέπει να προστεθεί ένα Άρθρο στο κεφάλαιο Α, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται. Εν προκειμένω, τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα ΕΝ & ISO είναι πολύ περισσότερα αυτών που αναφέρονται στο κείμενο. ( χρήσιμο θα ήταν να ανατρέξει ο συντάκτης στην πρόταση του κ. Πάνου)

 • Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010
  Αρ. Πρωτ.1084

  Προς :Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής
  Υπουργό κα Τίνα Μπιρμπίλη,
  Υφυπουργό κο Γιάννη Μανιάτη,
  Γενικό Γραμματέα κο Μαθιουδάκη (210 6969877-78 fax 210 6969608)
  Ειδική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Μαργ. Καραβασίλη
  ( 210 6974730, 6974742 )
  Κοιν: Γρ. Πρωθυπουργού
  κο Αλέξανδρο Αθανασάκη
  Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  Υπουργό κα Λούκα. Κατσέλη,
  Γεν. Γραμματέα, κο Φούρλα
  Υπ. Παιδείας , Δια βίου μάθησης
  Υπουργό κα Άννα Διαμαντοπούλου,
  Υφυπουργό κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, κο Γ. Πανάρετο
  ΕΣΥΔ

  ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ –ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
  ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

  Αξιότιμοι Κύριες, Κύριοι,

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Το 2003 μετά από προσπάθειες ετών και ενθάρρυνσης από το ΥΠΑΝ, ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένών Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (ΗellαsCert).
  Η ΗellαsCert είναι η <> που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, τόσο στον προαιρετικό (πχ. Συστήματα Ποιότητας ISO 9001 ), όσο και στον υποχρεωτικό τομέα ( Ασφάλεια, Ποιότητα και εξοικονόμηση ενέργειας, Προϊόντων με σήμανση CE), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Διαπίστευσης, ΙSΟ/ΙΕC 17020, ΕΝ 45011, ΙSΟ/ΈC 17021 και ΙSΟ/ΙΕC 17024.

  Σκοπός της Ίδρυσης της ΗellαsCert είναι
  1. Η διάδοση των εννοιών <>, <>, <>
  2. Η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών, στην
  υπηρεσία της κοινωνίας, μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης / Πιστοποίησης
  3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή
  πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία
  σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτείας.

  Β. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Ένα από τα θέματα που αφορά την συμβολή των μελών μας στην προώθηση της υλοποίησής του, είναι η Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια.

  Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες διενεργούνται ενεργειακές Επιθεωρήσεις από διαπιστευμένους οργανισμούς.
  Με τον τρόπο αυτό κινείται ήδη αυτό που ονομάζεται πράσινη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος ενώ δημιουργούνται ταυτόχρονα σημαντικές θέσεις εργασίας.
  Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91 για Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, εκδόθηκε 16.12.2002 και δόθηκε χρονικό περιθώριο έως 04.01.2006 για να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες.
  Στη χώρα μας υπάρχουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν και τις ειδικές παρατάσεις που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/91.Στην Ελληνική νομοθεσία μεταφέρθηκε με καθυστέρηση πέντε (5) και πλέον ετών, (Ν3661/08, ΦΕΚ 89Α/19-5-2008)
  Σήμερα μετά παρέλευση της ειδικής παράτασης άλλων τριών και πλέον ετών από την 04.01.2006, που προέβλεπε η οδηγία στο άρθρο 15, για κράτη μέλη που δεν διαθέτουν διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης, λόγω έλλειψης ενεργειακών επιθεωρητών.
  Η καθυστέρηση αυτή συνεπάγεται καταδίκη από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και επιβολή προστίμου μέχρι και 40.000 Εuro ημερησίως.

  Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Με δεδομένο το ανωτέρω περιγραφέν δυσμενές πλαίσιο, υπάρχουν πάραυτα, κατά περίεργη παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Πρακτική, αναχρονιστικές και στενά συντεχνιακές απόψεις και πρακτικές που εκφράζονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους ενεργειακούς επιθεωρητές που βρίσκεται σε διαβούλευση, στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν3661/08, ΦΕΚ 89Α/19-5-2008, για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
  Πιο συγκεκριμένα στο εν λόγω σχέδιο:
  1. Δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της Διαπίστευσης στην πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών. Υπενθυμίζουμε, αν και στην Ελλάδα του 2010, μετά 12 χρόνια λειτουργίας του συστήματος διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι οι οργανισμοί που πιστοποιούν προσωπικό πρέπει να διαπιστεύονται από αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης, ότι πληρούν τα προσόντα προς τούτο και δεν διορίζονται.
  2. Στο Άρθρο 6, η πρόταση – διορισμός του ΤΕΕ, ως αποκλειστικός φορέας που θα εκπαιδεύσει και εξετάσει τους υποψήφιους ενεργειακούς επιθεωρητές παραβιάζει κάθε αρχή ισότητας, ισονομίας, ανταγωνιστικότητας και διαφάνειας και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση ή στην καλύτερη εκδοχή άγνοεί τις διαδικασίες διαπίστευσης και πιστοποίησης προσώπων. Δεν νοείται ο ίδιος φορέας να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί, όταν μάλιστα δεν είναι διαπιστευμένος με βάσει τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα ( ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17024). Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο σχέδιο ΚΕΝΑΚ προέβλεπε για την εκπαίδευση των επιθεωρητών ανώτατα επιστημονικά ή άλλα ιδρύματα ή/και φορείς σχετικούς με το αντικείμενο, όπως μέλη της ένωσής μας.
  3. Στο Άρθρο 4, ορίζονται άδειες Α και Β τάξης, με όριο τα 1000m2 που στο άρθρο 6 γίνεται διαχωρισμός με βάση τους ΑΕΙ που μπορούν να γίνουν επιθεωρητές Α και Β τάξης και ΤΕΙ που περιορίζονται μόνο σε Α τάξης, ήτοι για κτίρια μέχρι 1000m2, πράγμα που όπως φαίνεται από τις πρώτες ημέρες της διαβούλευσης αποτελεί σημείο σφοδρής αντιπαράθεσης
  Η πρότασή μας βασίζεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιθεώρησης, την απαιτούμενη αξιοπιστία και διαδικασίες επιθεώρησης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτήσεις διαπίστευσης.
  Η επιθεώρηση κτιρίων άνω των 1000m2 , δεν αποτελεί μία απλή πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να υλοποιηθεί από ένα άτομο. Πρέπει να διεξάγεται από ενεργειακούς επιθεωρητές με 10ετή εμπειρία σε επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και Η-Μ εγκαταστάσεων, που υπάγονται σε νομικό πρόσωπο, φορέα ενεργειακών επιθεωρήσεων, διαπιστευμένο από αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17024.
  Αντίστοιχα για επιθεωρήσεις λεβήτων-συστημάτων θέρμανσης άνω των 100KW, συστημάτων κλιματισμού με κεντρικές μονάδες άνω των 40 KW, και φωτισμού άνω των 10 KW, η επιθεώρηση διεξάγεται από νομικό πρόσωπο, φορέα ενεργειακών επιθεωρήσεων, διαπιστευμένο από φορέα διαπίστευσης.
  4. Στο άρθρο 2 και 5 ορίζονται 3 κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών. Επιθεωρητές κτιρίων γενικώς, λεβήτων-συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού. Κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη μιάς 4ης κατηγορίας, των επιθεωρητών μόνο κτιριακού κελύφους και φωτισμού που θα καλύψει τους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε θέματα λεβήτων-συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού.
  5. Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι το μητρώο επιθεωρητών τηρείται, έναντι τέλους εγγραφής 150 Euro και ετήσιου τέλους διαχείρισης 100 Euro στο ΥΠΕΚΑ. Δεδομένου ότι οι επιθεωρητές πιστοποιούνται από διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης προσώπων, κάθε οργανισμός, στα πλαίσια της διαπίστευσής του, υποχρεούται να τηρεί και να διαθέτει στον φορέα που τον διαπίστευσε (πχ. ΕΣΥΔ ), ενημερωμένα μητρώα των επιθεωρητών που έχει πιστοποιήσει, ο οποίος φορέας διαπίστευσης τα διαθέτει στο ΥΠΕΚΑ . Όσον αφορά το Αρχείο επιθεωρήσεων – πιστοποιητικών και εκθέσεων, αυτά τηρούνται υποχρεωτικά από τους επιθεωρητές στα πλαίσια των όρων πιστοποίησής τους και διατίθενται στο ΥΠΕΚΑ, για δε τα νομικά πρόσωπα τηρούνται στα πλαίσια των όρων διαπίστευσής τους στα φυλασσόμενα αρχεία τους, διατίθενται προς έλεγχο στο φορέα που τους διαπίστευσε (πχ. ΕΣΥΔ ) στα πλαίσια της επιτήρησής τους από αυτόν και στο ΥΠΕΚΑ σε περιπτώσεις ενστάσεων, καταγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 9 και 10.
  6. Στο άρθρο 11 ορίζεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθορίζεται από το ΤΕΕ ενώ αυτό αναφέρεται το παράρτημα 1 του Προεδρικού Διατάγματος. Όταν σε νομοθέτημα υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης, τηρώντας αυτό ως βάση, το κάθε επιστημονικό ή άλλο ιδρύμα ή/και φορέας σχετικός με το αντικείμενο και όχι μόνο το ΤΕΕ, καταρτίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο αξιολογείται στα πλαίσια της πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών από τους του διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων. Σημειώνεται ότι η πρακτική εξάσκηση πρέπει να περιλαμβάνει αντίστοιχη επιτόπια επιθεώρηση σε κτίριο ή εγκατάσταση φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού, ανάλογα με τη κατηγορία επιθεωρητή.
  7. Στο άρθρο 13 καθορίζεται ότι με Υπουργική απόφαση ορίζονται οι αμοιβές για την διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων, Πρέπει να σημειώσουμε, βασισμένοι στην εμπειρία μας στην εφαρμογή ενεργειακών επιθεωρήσεων από μέλη μας ότι η συζητούμενη τιμή του 1Euro/ m2 δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, πόσο μάλλον με τις νομοθετημένες αμοιβές των μηχανικών. Όταν για ένα κτίριο γραφείων 250 m2 , χρειάστηκε επιτόπου για αποτύπωση, μετρήσεις και καταγραφή στοιχείων η συνδρομή 2 μηχανικών για 4 ώρες ο καθένας και για τους υπολογισμούς, έκδοση πιστοποιητικών και έκθεσης με υποδείξεις άλλη μία ημέρα εργασίας ενός μηχανικού, ήτοι συνολικά 2 ανθρωποημέρες μηχανικού, τότε η αποζημίωση με 250Euro ξεφεύγει από κάθε έννοια αξιοπρέπειας, και ουσιαστικά θα οδηγήσει στην απαξίωση της επιθεώρησης, με όλες τις αρνητικές συνέπειες επί της ουσίας και του σκοπού του όλου εγχειρήματος. Οι αμοιβές πρέπει να ορίζονται με γνώμονα την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα κάθε κτιρίου ή συστήματος-εγκατάστασης με βάση τις νομοθετημένες αμοιβές των μηχανικών.!!

  Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Συνοπτικά σας αναφέρουμε τις θέσεις της Ένωσης μας ως εξής:

  • Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές να είναι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με το σχετικό ΠΔ και πιστοποιημένοι από Διαπιστευμένους Φορείς από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17024
  • Για την Ενεργειακή επιθεώρηση να χρησιμοποιούνται κτίρια αναφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται αποτύπωση των Κτιρίων που θα είναι εξαιρετικά δαπανηρή για τους ιδιοκτήτες
  • Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές να μην έχουν καμία εμπλοκή σε θέματα ενεργειακών μελετών, επίβλεψης και κατασκευής όχι μόνο στα κτίρια που οι ίδιοι επιθεωρούν αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο. Αυτό εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υπέχει ο κίνδυνος της συνδιαλλαγής.
  • Στη κατηγορία Β΄ που αφορά κτίρια με επιφάνεια μεγαλύτερη των 1000m2 η επιθεώρηση γίνεται από ενεργειακούς επιθεωρητές Β΄ τάξης με 10χρονη εμπειρία που ταυτόχρονα ανήκουν σε Διαπιστευμένους Φορείς Επιθεώρησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17020.

  Επιπρόσθετα προτείνουμε την επίσπευση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος
  « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ OIKON » στο οποίο, για την μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη εικόνα της κατάστασης των προς ένταξη στο πρόγραμμα κτιρίων, να προηγείται ο αντικειμενικός έλεγχος τρίτου μέρους, από φορείς ενεργειακής επιθεώρησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ.

  Επί των ανωτέρω θα θέλαμε την δική σας άμεση παρέμβαση έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας και να αποφευχθούν οι όποιες επιπλοκές στη εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, ιδιαίτερα σε θέματα που αποκλίνουν από αρχές ισότητας, ισονομίας, ανταγωνιστικότητας και διαφάνειας, όπως αυτά αρμόζουν σε μία Ευρωπαϊκά ευνομούμενη χώρα του 2010.

  Για εκτενέστερη επεξήγηση του θέματος, θα επιθυμούσαμε μία σύντομη συνάντηση μαζί σας.

  Με εκτίμηση

  Για την Hellas Cert

  Σ. Πελτέκης Ι. Δημητριάδης
  Πρόεδρος Μέλος

 • Στο άρθρο 3 «Ορισμοί» πρέπει να γίνει συμπλήρωση ορισμών ως εξής :
  Η ανάλυση του όρου «θερμική ζώνη κτιρίου» χρήζει καλύτερης διατύπωσης. Μπορείτε να δείται αντίστοιχο επιτυχή ορισμό στην παρ. 4.4.1, σελ.35,36 του Κυπριακού ΜΥΕΑΚ.

  Θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ορισμοί με την ανάλυση των εννοιών EER και ESEER και ένδειξη των μονάδων μέτρησης αυτών (BTU/W.h ή κάτι άλλο).

  Επίσης, σημαντικό είναι στους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας από ψυκτικές μονάδες να γίνεται χρήση του European Seasonal Energy Efficiency Ratio (ΕSEER)-Eυρωπαϊκού Εποχικού Λόγου Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτός καθορίζεται από τη Eurovent.

  Προτείνεται επίσης, η απόδοση του όρου COP- Coefficient of Performance ως «συντελεστή επίδοσης» αντί του χρησιμοποιούμενου στο σχέδιο του ΚΕΝΑΚ «συντελεστή συμπεριφοράς».

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 15:28 | NIKOΣ ΠΑΙΓΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένοι ορισμοί για όλα τα τεχνικά μεγέθη, ειδικά σε αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, όπως λέβητας απόδοσης «τριών αστέρων», μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών διανομής, ΕΕR, συντελεστής διαπερατότητας υαλοστασίων κλπ ώστε να υπάρχει κοινή βάση αναφοράς και να αποφευχθούν οι αυθαίρετοι ορισμοί μεγεθών

  Επίσης, στον ορισμό του κτιρίου αναφοράς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στια Η/Μ εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι ανελκυστήρες (υδραυλικοί και μηχανικοί)

 • Η μονάδα αναφοράς πρέπει να είναι σε όγκο και όχι σε επιφάνεια. Οι ενστάσεις, ειδικότερα από τους ιδιώτες των οποίων τα κτίρια θα εντάσσονται σε μεγαλύτερη ενεργειακή κατηγορία ένεκα … επιφάνειας, είναι δεδομένες.

  Η κατανάλωση ενέργειας….. ανά μονάδα όγκου, ανηγμένη σε μονάδα μικτής επιφάνειας με παράμετρο το ύψος ενός τυπικού, μικτού ύψους τριών μέτρων, ορόφου.

  Παραδείγματα:
  α) Σε σχέση με την χρονική περίοδο: Τα κτίρια προ του 1955 το μικτό ύψος αυτών ήταν 3,5 μέτρα, από το 1956 μέχρι και σήμερα κατασκευάζονται κτίρια με μικτό ύψος τα 3.00 μέτρα. Τα κτίρια της «Βουλής των Ελλήνων» και της «Τράπεζας της Ελλάδος» έχουν ύψος 24 μέτρα σε πέντε ορόφους. Το σφάλμα σε αυτά τα κτίρια, υπολογίζοντας με επιφάνεια και όχι με όγκο είναι 37,5 %. Με τα νέα δεδομένα τώρα κατασκευάζονται οικοδομές μικτού ύψους ορόφων από 2,60-2,80 μέτρα.
  β) Σε σχέση με τα χρήση των: Τα σουπερ μάρκετ, υπερμάρκετ, κλπ το μικτό ύψος των ορόφων είναι από 6-10 μέτρα. Εδώ το σφάλμα είναι ακόμα μεγαλύτερο από τα προαναφερθέντα κτίρια.

 • Κτίριο αναφοράς
  Εάν δεχθούμε ότι το «κτίριο αναφοράς» όπως και όλα τα κτίρια είναι «στατικά», τότε η έννοια του «κτιρίου αναφοράς» όπως δίδεται προσεγγίζει ικανοποιητικά τους στόχους του κανονισμού.
  Δεν είναι όμως έτσι. Το κτίριο είναι ένα φυσικό-τεχνικό ανοικτό σύστημα (περισσότερα σχόλια μου στο άρθρο 1) το οποίο σύστημα θέλομε να το εντάξομε κατασκευάζοντας το, σε ένα μεγαλύτερο φυσικό σύστημα «Το περιβάλλον» (βπ σχόλια Μ.Ι.Τ)
  Ερωτήματα: πια τα συστήματα του κτιρίου σε σχέση με το κλίμα του τόπου, με το μικροκλίμα του
  και σε σχέση με τη χρήση του ; δεν πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά ;

  Τέσσερα απλά παράδειγμα:
  1. Κλίμα και θερμομόνωση: στην Α κλιματική ζώνη εφαπτόμενη μονοκατοικία με το έδαφος η θερμομόνωση του δαπέδου της είναι ενεργοβόρα (εμποδίζει το δροσισμό το καλοκαίρι από το υπέδαφος), αντιθέτως στη Γ και Δ κλιματική ζώνη είναι ωφέλιμη.
  2. Κλίμα – ειδική θερμοχωρητικότητα μάζας – χρήση: Κτίρια με ένα κύκλο θέρμανσης και μηδενική χρήση το χειμώνα (βπ σχολεία) η ειδική θερμοχωρητικότητα της μάζας αυτών πρέπει να είναι η ελάχιστη. Μεγάλα ποσά ενέργειας καταναλώνονται ανώφελα για τη θέρμανση της μάζας των κτιρίου και μετά τη χρήση αυτών αποδίδονται (σπαταλιούνται) στο περιβάλλον κάθε μέρα. Βάση στατιστικών στοιχείων ένα 20-25% της συνολικής ενέργειας σπαταλιέται για αυτό και μόνο το λόγο.
  3. Κλίμα – μικροκλίμα – προσανατολισμός: Μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με καλοκαιρινή χρήση, στην Α και Β κλιματική ζώνη ο προσανατολισμός αυτών πρέπει να είναι Β και Ν, στη Γ και Δ εξαρτάται και από το μικροκλίμα του κτιρίου (κατεύθυνση αέρα), κλπ.
  4. Προσανατολισμός ανοιγμάτων και χρήση: Κτίρια με πρωινό κύκλο θέρμανσης (σχολεία, κλπ) ο προσανατολισμός αυτών πρέπει να είναι ΝΑ και όχι νότιος και αυτό διότι αν επενδύσομε σε ηλιακά κέρδη το μεσημέρι στα σχολεία έχει σταματήσει η χρήση των. Αντιθέτως κτίρια με κύκλους θέρμανσης πρωί – μεσημέρι – βράδυ ή ημερήσιο ο προσανατολισμός αυτών πρέπει να είναι Ν. εδώ πρέπει ακόμα να αναφερθεί και ο Βόρειος προσανατολισμός για το δροσισμό το καλοκαίρι.

  Τα παραπάνω σχόλια αναφέρονται αυστηρά με βάση ενεργειακά κριτήρια. Των παραπάνω κριτηρίων, προηγείται η οπτική άνεση (θέα) των χρηστών του κτιρίου

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 12:07 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δρ Μηχ Μηχ

  Θα πρότεινα η ονοματολογία των συντελεστών να ακολουθεί τη σχετική Ευρωπαική όπου πχ ορίζεται συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπινάκων Ug, πλαισίου Uf και ανοίγματος Uw.

  Τότε η αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στο EN 10077 θα συμβαδίζουν με τα Ευρωπαικά και δεν θα προσθέσουμε χωρίς λόγο μια επιπρόσθετη πηγή συγχισης.

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

 • εν αναφέρετε ο όρος R ο οποίος μετράμε τον συντελεστή ανακλαστικότητας των υλικών πχ 98% θερμική ακτινοβολία και συντελεστής εκπομπής 2%.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:03 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ.

  Με τη σειρά μας θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πραγματική εφαρμογή του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης, σημειώνοντας με συντομία τα εξής:

  Επί του προκείμενου σχεδίου νόμου πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά και το εξής ζήτημα, το οποίο ήδη απασχολεί τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ):
  Αν ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά κάποιας διοικητικής πράξης εκδοθείσας κατά το στάδιο και αφορώσα την αδειοδοτική διαδικασία (από την έκδοση άδειας παραγωγής μέχρι και την έκδοση άδειας λειτουργίας), έχει συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης/υλοποίησης του εν εξελίξει έργου (ΑΠΕ), χωρίς καμία υπαιτιότητα/ευθύνη του ενδιαφερομένου παραγωγού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη περί αναστολής της προθεσμίας ισχύος των αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ΣτΕ.
  Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τέτοιες υποθέσεις να εκδικάζονται σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο και με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία.
  Πολύ ορθά έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου και βεβαίως πρέπει να παραμείνει, ότι η Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.

  Η φιλοσοφία, η νομοτεχνική αρτιότητα και η σπουδαιότητα των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, επιβάλλουν, με ρητή μεταβατική διάταξη, να τύχει εφαρμογής σε όλα τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ), ανεξάρτητα του σταδίου του οποίου βρίσκονται.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Πέτρος Γ. Κασιμάτης
  Δ.Ν. Δικηγόρος

  Λαυρέντιος Σαλάχας
  Δικηγόρος Μ.Δ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:01 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
  ΕΙΜΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΑΦΕΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΥΒΛΑ, ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΗΜΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
  ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ- .ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.
  ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
  ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Κ.Λ.Π .ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ.ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ.

 • Θέμα .Δια ακτινοβολίας μετάδοση θερμότητας .

  Σαν Πολ Μηχανικός και σύγχρονος είμαι και διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας Fibrex Hellas ΑΕΕ η οποία εισάγει από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την Ελληνική αγορά προϊόντα πιστοποιημένα Ανακλαστικής θερμομόνωσης, και τα εξάγει σε, Κύπρο, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο συγκεκριμένο άρθρο 3 (ΟΡΙΣΜΟΙ) για την δημόσια δια-βούλευση, για την εξοικονώμιση ενέργειας των κατασκευών, δεν αναφέρετε ο όρος R ο οποίος μετράμε τον συντελεστή ανακλαστικότητας των υλικών πχ 98% θερμική ακτινοβολία και συντελεστής εκπομπής 2%.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΙΣΗ,

  Γεώργιος Σταμάτης
  Διπλ.Πολ.Μηχανικος

  FIBREX HELLAS AEE
  3χιλ Άργους – Ινάχου
  Άργος – Ελλάδα
  http://www.fibrexhellas.gr
  georgestamatis@fibrexhellas.gr

 • Καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας

  νομίζω ότι πρέπει να προστεθούν και οι έννοιες:

  Δι ακτινοβολίας μετάδοση θερμότητας. Η θερμότητα που μεταδίδεται μέσω της ικανότητας των σωμάτων να ακτινοβολούν θερμότητα λογω της αναπτυσσόμενης θερμοκρασίας τους.
  Παράγων ανάκλασης: Ιδιότητα των υλικών να ανακλούν την προσπίπτουσα δι ακτινοβολίας θερμότητα στην επιφάνειά τους.
  Παράγων απορρόφησης: Ιδιότητα των υλικών να απορροφούν την προσπίπτουσα δι ακτινοβολίας θερμότητα στην επιφάνειά τους
  Παράγων Διέλλευσης: Ιδιότητα των υλικών να επίτρέπουν την διέλευση της δι ακτινοβολίας θερμότητα από την ύλη τους

  με εκτίμηση

 • Παράγραφος 2 εδάφιο β

  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
  —————–
  …καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ε.Α.Α.)
  ————————————————————-
  Απαλοιφή

  ΣΧΟΛΙΑ
  ——
  Η τροποποίηση αυτή καταργεί χωρίς λόγο την υφιστάμενη απόφαση αριθμ. 16489/2389/Ε103 ΦΕΚ111/23-8-2002. Να παραμείνει η ισχύουσα ρύθμιση ως έχει. Ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει από το Ν.2939/01 ως αρμοδιότητα να εισηγείται προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ τυχόν αναπροσαρμογές του τέλους αυτού.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 07:37 | ΣΩΤΗΡΗΣ

  Ο ΛΑΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΤΕ
  ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ!
  ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 22:23 | N E K

  Δώστε κάποια παραδείγματα που να μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι μή ειδικοί:

  Σε ποιά κατηγορία κατατάσσονται οι διπλοί τούβλινοι τοίχοι (με κενό αέρα) των πολυκατοικιών της δεκαετίας του 1960 – 1970??

  Σε ποιά κατηγορία οι διπλοί τουβλικοι τοίχοι με ΦΕΛΙΖΟΛ 3 εκατοστών σε νεώτερες οικοδομές??

  Πόση διαφορά έχουν σε περιοχές της Αθήνας τα μονά από τα διπλά τζάμια σε ξύλινα κουφώματα??

  Τα κουφώματα αλουμινίου έχουν καλίτερο συντελεστή από τα κλασσικά ξύλινα κουφώματα??