Άρθρο 16 – Ενεργειακή Επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

1. Γενικά

1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης διενεργείται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3661/2008. Συγκεκριμένα η επιθεώρηση στους λέβητες των κτιρίων που θερμαίνονται με συμβατικά καύσιμα διενεργείται όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα Ζ.1:

Πίνακας Ζ.1 Συχνότητα επιθεωρήσεων λεβήτων

Ωφέλιμη Ονομαστική Ισχύς λέβητα

Είδος καυσίμου

Συχνότητα επιθεωρήσεων

20 – 100 KW

Υγρό ή στερεό καύσιμο

Κάθε 5 έτη

> 100 KW

Υγρό ή στερεό καύσιμο

Κάθε 2 έτη

> 100 KW

Αέριο καύσιμο

Κάθε 4 έτη

> 20 KW και παλαιότεροι των 15 ετών

Ανεξαρτήτως καυσίμου

Μία συνολική επιθεώρηση της εγκατάστασης θέρμανσης

1.2 Η αρχική επιθεώρηση των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης προηγείται της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου.

2. Η διαδικασία επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του λέβητα ή/και τις εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ανάθεση συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως συμπλήρωση πιστοποιητικού, υποδείξεις) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια του κτιρίου, δελτίο εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κλπ), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου, καθώς και η συλλογή των παραπάνω στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή είναι ελλιπή. Στον Ενεργειακό Επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους προς επιθεώρηση χώρους.

2.2 Καταχώρηση της επικείμενης επιθεώρησης σε ειδική μερίδα του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων, μαζί τα στοιχεία του κτιρίου και επίδοση, ηλεκτρονικά, αριθμού πρωτοκόλλου της επιθεώρησης από αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

2.3 Επιτόπου επίσκεψη του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που έχει αρχικά συλλέξει από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συμπληρώνεται το τυποποιημένο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Λέβητα ή Εγκατάστασης θέρμανσης αντίστοιχα. Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λαμβάνονται από το δελτίο εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης.

2.4 Επεξεργασία των στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι μέσες τιμές για όμοιους λέβητες ή συστήματα θέρμανσης, που δίνονται από εθνικά πρότυπα και βασίζονται σε τυπολογίες λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης.

2.5 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταχωρούνται στο Έντυπο Επιθεώρησης. Στο ίδιο έντυπο, καταχωρούνται επίσης διαπιστώσεις και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του λέβητα και της εγκατάστασης θέρμανσης. Οι υποδείξεις βασίζονται στα αποτελέσματα της επιθεώρησης και λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα νέων τεχνολογιών.

2.6 Παράδοση και καταχώρηση του Εντύπου Επιθεώρησης Λέβητα ή Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής παραδίδει στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου ένα πρωτότυπο αντίγραφο του Εντύπου, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Τα έντυπα της επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων, με τον αριθμό πρωτοκόλλου που χορηγήθηκε πριν τη διενέργεια της επιθεώρησης.

2.7 Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης των συστημάτων, που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δύναται να ανατρέχει στον κατάλογο προτεινόμενων οδηγιών του Παραρτήματος 12 της παρούσας.

3. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Λέβητα ή Εγκατάστασης θέρμανσης:

3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης συμπληρώνονται αντίστοιχα το Έντυπο Επιθεώρησης Λέβητα και το Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης. Τα έντυπα διευκολύνουν τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων των εγκαταστάσεων και συμβάλουν στη σύντομη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης.

3.2 Στα έντυπα αυτά εκτός από τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, καταγράφονται: α) τα στοιχεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης, β) η κατανάλωση καυσίμου, γ) η υφιστάμενη κατάσταση των λεβήτων και των καυστήρων, καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικών των συστημάτων, δ) τα φορτία που καλύπτει κάθε λέβητας (θέρμανση χώρων, ΖΝΧ) και οι ώρες λειτουργίας, ε) οι ενδείξεις των μετρητών πίεσης, και θερμοκρασίας, στ) οι αυτοματισμοί ελέγχου, ζ) ο τρόπος υπολογισμού κατανομής θέρμανσης, η) η κατάσταση του συστήματος διανομής θέρμανσης, θ) ο τύπος των τερματικών μονάδων  και ι) οι προτάσεις και υποδείξεις για βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.

3.3 Στα Παραρτήματα 9 και 10 της παρούσας δίνονται Ενδεικτικό Έντυπο Επιθεώρησης Λέβητα και Ενδεικτικό Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης δίνονται. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τις αντίστοιχες ενεργειακές επιθεωρήσεις, καθώς και τα αντίστοιχα Έντυπα Ενεργειακής Επιθεώρησης προσδιορίζονται και προσαρμόζονται με Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις, αλλά και τη διεθνή πρακτική.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:25 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  1.1. Επιθεωρήσεις λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού: Μόνο από Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και συναφούς ειδικότητας Μηχανικούς και ΤΕ (περίπου με το πνεύμα του σχεδίου Π.Δ.)
  3. Ίσως εξυπηρετεί (Επιθεωρητή – Ιδιοκτήτη – Κρατικές Υπηρεσίες) να υπάρχει κοινό έντυπο «Επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης», το οποίο θα συμπληρώνεται και θα κατατίθεται ολόκληρο ή μόνο στο αντίστοιχο τμήμα / μέρος του.
  3.3. Ίδιο ΣΧΟΛΙΟ με το άρθρο 15, ως προς τις ΤΟΤΕΕ.
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:10 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 16.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.
  Για ποιό λόγο η αρχική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης να προηγείται της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίου και να μην γίνονται μαζι ?

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 14:56 | Παπαμιχαήλ Ιωάννα

  Αν και το άρθρο αναφέρεται στην ενεργειακή επιθεώρηση των λεβήτων, επειδή η απόδοση συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα αλλά και με την ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται από το λέβητα ίσως θα έπρεπε εδώ να ενσωματωθούν και θέματα εκπομπών.
  Η μέτρηση εκπομπών στους λέβητες, για την ώρα, γίνεται «χοντρικά» και φυσικά κάτω από αυτές τις συνθήκες απαγορεύονται στα αστικά κέντρα οι λέβητες pellets, ένα καύσιμο που στην ουσία του δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει το πετρέλαιο στον αστικό ιστό καθώς παρέχει παρόμοια άνεση με το πετρέλαιο.
  Το υπάρχον ΕΝ303 (το οποίο αναφέρθηκε από προηγούμενους ομιλητές) δεν δηλώνει όρια εκπομπών λεβήτων αλλά κλάσεις, και ήδη αναθεωρείται με την προοπτική να γίνουν τα όρια των κλάσεων πιό χαμηλά καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη ήδη τα έχει ξεπεράσει. Έτσι μπορεί στα αστικά κέντρα ή σε άλλες ευαίσθητες περιοχές να επιτρέπεται η βέλτιστη κλάση λεβήτων.
  Η απαγόρευση οποιουδήποτε καυσίμου/ εξοπλισμού από οποιαδήποτε περιοχή είναι σωστό να γίνεται με βάση την απόδοση και τις εκπομπές του και όχι με βάση κάποιον προϊδεασμό για το αν θα ρυπαίνει. Έτσι αν μπουν σοβαρά όρια εκπομπών (η Bacarat μπορεί να είναι γρήγορη μέθοδος αλλά πολύ χοντρική) ανάλογα με την ποιότητα αέρα σε κάθε περιοχή μπορούν κατά περίπτωση να επιτραπούν ανάλογες τεχνολογικές λύσεις (κλάσεις λέβητα ή και σήμασμένοι λέβητες με βέλτιστα χαρακτηριστικά)και καύσιμα (ποιότητες βιομάζας).
  Και τότε ίσως και αυτή η ΑΠΕ να μπει με αξιώσεις στον οικιστικό τομέα όπως της πρέπει.

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 17:38 | Πανελληνια Ομοσπονδια Εγκαταστατων Συντηρητων Καυστηρων

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εγκαταστατών Συντηρητών καυστήρων
  Υγρών και Αεριών Καυσίμων
  Κανάρη 18 τ.κ. 56444 Θεσσαλονίκη τηλ και fax. 2310853200

  Μας δίνετε την δυνατότητα μέσα από το σύστημα της ελεύθερης διαβούλευση για τα θέματα ενεργειακών ελέγχων κτηρίων να ενημερώσουμε ότι.
  Έχοντας υπ’ όψιν την κείμενη Νομοθεσία και την Κ.Υ.Α. 10315/93, το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης στις εγκαταστάσεις, είναι υποχρεωτικό για όλα τα κτήρια –βιομηχανίες-νοσοκομεία-σχολεία και συστήματα θέρμανσης υγρών και αεριών καυσίμων, επιβάλλεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ανάλογα με την δυναμικότητα της εγκατάστασης , άρα τα στοιχεία που καταγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης είναι ουσιαστικά και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν από τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
  Άρα ζητάμε την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, σε κτήρια που δεν υπάρχει φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης, καθώς επίσης να υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να καλεί εξουσιοδοτημένο συνεργείο, για την έκδοση φύλλου συντήρησης και ρύθμισης, αδειούχων εγκαταστατών συντηρητών καυστήρων υγρών και αεριών καυσίμων 511/77-362/01.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση που δείχνεται στο θέμα
  Και πιστεύουμε στην καλή συνεργασία μεταξύ μας.

  Το Δ.Σ. της
  ο πρόεδρος ο γραμματέας
  Καλαντίδης Ηλίας Μουσδράκης Παναγιώτης

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 12:17 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  Κυρία Υπουργέ,
  Επιθυμώ να καταθέσω την ‘αποψη μου ως προς τις επιπρόσθετες θερμικές εγκαταστάσεις που αφορούν τα ενεργειακά και μη τζάκια που τα τελευταία χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι των κτιριακών κατασκευών.
  Έχουμε να αντιμετωπίσουμε θερμικές μηχανές μεταβαλλόμενης θερμικής έντασης με φυσικό τρόπο λειτουργίας που παράγουν τόσο διοξείδιο όσο και μονοξείδιο το οποίο παροχετεύεται στην ατμόσφαιρα.
  Προτείνω λοιπόν να εντάξουμε μέσα στον ενεργειακό έλεγχο και τον έλεγχο των τζακιών όσον αφορά την παροχέτευση μονοξειδιού και διοξειδίου στο περιβάλλον όσο και της ενεργειακή τους λειτουργία βάση του βαθμού απόδοσής τους.
  Ουσιαστικά να κατευθύνουμε τον κόσμο στο ενεργειακό <> του οποιού η λειτουργία να ελέγχεται και να πιστοποιείται από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Άλλωστε θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα στο πλάνο επιδότησης του Ε.Σ.Π.Α. για την <>
  Έτσι θα έχουμε ελέξει σχεδόν όλες τις θερμικές μηχανές που εργάζονται σε μια οικία.
  Για σκεφθείτε να αστοχήσει ο ενεργειακός προγραμματισμός γιατί δε συμπεριλάβαμε αυτή τη θερμική μονάδα που τα τελευταία 15 χρόνια έχει μπει στη ζωή μας.
  Σας ευχαριστώ που με ακούσατε
  Με τιμή
  Διαμαντής Διαμαντής
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 19:29 | Αλέξης Κακούρης

  Ο έλεγχος των λεβήτων και καυστήρων ειναι βεβαίως απαραίτητος. Συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην μείωση και «βελτίωση» των ρύπων.
  Δυστυχώς η μέτρηση της διαφοράς στην απόδοση και συνεπώς η δυνατότητα υπολογισμού σε χρηματικό κέρδος δεν είναι εύκολη, με συνέπεια οι περισσότεροι χρήστες, οι οποίοι συγκινούνται μόνο αν δουν τον αριθμό των χρημάτων που χάνουν, να μην ενδιαφέρονται για έλεγχο.
  Στον έλεγχο αυτόν συμπεριλαμβάνεται και η μέτρηση των καυσαερίων. Αν οι τιμές των ρύπων τους (οξειδίων C, N, S, αιωρούμενων σωματιδίων κλπ) βρίσκονται κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, κάθε είδους λέβητας είναι αποδεκτός. Θεωρώ λοιπόν παράλογη την απαγόρευση λεβήτων pellets στις συγκεκριμένες περιοχές.
  Αναρωτιέμαι επίσης πώς θα εφαρμοσθούν οι έλεγχοι του άρθρου με τρόπο σοβαρό, μη διαβλητό και με μετρήσεις μη αμφισβητούμενες. Εναν τρόπο δηλαδή που να μην αφήνει την αποκάλυψη ή απόκρυψη των στοιχείων στον πατριωτισμό του μετρούντος επιθεωρητή.

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 13:45 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ

  Καταρχήν να συγχαρώ όσους υλοποιήσανε την ιδέα της δημόσιας διαβούλευσης πιστεύοντας ότι η έκφραση περισσοτέρων απόψεων μπορεί να βελτιώσει το προς την ούτως ή άλλως σωστή κατεύθυνση του αρθ.16 για την ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων.
  Θεωρούμε δεδομένο ότι η ΑΠΕ είναι η καλύτερη αντιρρυπαντική ενέργεια ,δεν είναι δυνατόν όμως να παραβλέψουμε το γεγονός της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και της χρήσης συμβατικών μηχανημάτων ( λέβητες-καυστήρες) που τοποθετούνται σήμερα για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια .
  Για τους λόγους αυτούς η εγκατάσταση συντήρηση ρύθμιση καύσης του λέβητα καυστήρα πρέπει να συνοδεύεται από το ενιαίο νόμιμο έντυπο για όλη τη χώρα φύλλο ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης καύσης όπως άλλωστε προβλέπεται από την ΚΥΑ 10315/93.
  Το σωστά συμπληρωμένο φύλλο ελέγχου συντήρησης ρύθμισης δίνει στοιχεία στον ενεργειακό επιθεωρητή που αλλιώς είναι δύσκολο να γνωρίζει όπως πχ. Θερμική φόρτιση του λέβητα ,συμβατότητα καυστήρα λέβητα , την ονομαστική ισχύς του λέβητα κατά εκτίμηση από την θερμική φόρτιση δεδομένου ότι σε πολλούς λέβητες καυστήρες έχουν καταστραφεί ή δεν υπάρχουν τα στοιχεία τους ,την εσωτερική πιθανών κακή κατάσταση του λέβητα όπως κατεστραμμένα πυρίμαχα ή επιβραδυντές καυσαερίων, την θερμοστατικά ελεγχόμενη δεύτερη βαθμίδα σε διβάθμιους καυστήρες ,άλλα πολλά τεχνικά στοιχεία και φυσικά τις τιμές των εκπεμπομένων ρύπων και απόδοσης του λέβητα καυστήρα.
  Από τα παραπάνω είναι προφανές πως το φύλλο ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης αποτελεί σημαντικό έγγραφο για την όλη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα ήταν σκόπιμο να μην παρέχεται η δυνατότητα της μη υποχρέωσης συλλογής του φύλλου ελέγχου συντήρησης ρύθμισης κατά την ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης όπως αναγράφεται στην παράγραφο 2.1 του άρθ.16.
  Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης που αναγράφεται στο αρ.16 αφορά το τριπλότυπο νόμιμο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 10315/93 και το πρότυπο του ΠΕΡΠΑ, που προμηθεύονται οι αδειούχοι εγκαταστάτες συντηρητές από τα επαγγελματικά τους σωματεία διασφαλίζοντας την γνησιότητα του εντύπου και εν τέλει την οικονομικότερη και πιο καθαρή λειτουργία του συγκροτήματος λέβητα καυστήρα εφόσον μετά την συντήρηση ρύθμιση επιτυγχάνεται από 3% έως και άνω του 10% μεγαλύτερη απόδοση και άρα κατά αντιστοιχία λιγότερους ρύπους .
  Το σχόλιο αυτό προκύπτει διότι είναι πολλή συχνή η διαπίστωση της έκδοσης φωτοτυπιμένων εντύπων, αυτοσχέδιων εντύπων φύλλου συντήρησης και ρύθμισης δημιουργώντας έτσι χαοτική κατάσταση για το θεσμικό πλαίσιο και τη λειτουργία των λεβητοστασίων

  Με εκτίμηση Κιουλάφας Αλέξανδρος
  Αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων.
  Μέλος επαγγελματικού σωματείου .

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 09:29 | Χρήστος

  Κατά αρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας. Θέλω όμως να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτο να μην περιληφθεί η εξωτερική ή η εσωτερική μόνωση στις επιχορηγήσεις που θα δοθούν από το κράτος.Αν ένα κτίριο δεν είναι μονωμένο ας έχει όσους λέβητες σωστούς και διπλά τζάμια θέλει. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω είναι απαραίτητο να δοθεί οικονομικό κίνητρο στον κόσμο που δεν έχει μόνωση μέσα ή έξω ώστε να βάλει και να έχει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μακροπρόθεσμα οικονομία στην τζέπη του.

 • Καλημέρα σας

  ονομάζομαι Σαββαΐδης χρήστος και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με την βιομάζα, συγκεκριμένα εισάγω τον μοναδικό ΚΑΥΣΤΗΡΑ στην Ελλάδα και μοναδικό με EN ISO 303-5 . Άρα θα μου επιτρέψεται να πώ ότι γνωρίζω κάτι παραπάνω πάνω στους καυστήρες, τον τελευταίο χρόνο μόνο έχουν πουληθεί στην Ελλάδα πάνω από 100 καυστήρες και προκαλώ τον οποιοδήποτε λούμπεν οικολόγο-βενζινά να τα δεί από κοντά γιατί αμφιβάλω αν έχει δει ποτέ του .

  Παρακάτω σας παραθέτω ένα κείμενο από την πηγή:
  Κοδοσάκης Ε. Δημήτρης, Διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργεια, σελ. 233-240, εκδ. Α.Σταμούλη, Αθήνα, 1994
  Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Ας βγάλουμε επιτέλους τις παροπίδες του συμφέροντος……..

  Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.

  Μια μορφή βιομάζας: pellets (συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν από τη μηχανική συμπίεση πριονιδιού, χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών
  Η ενέργεια που είναι δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.
  Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας.
  Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο της Αφρικής, της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης, για να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.).
  Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο, αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά απορρίμματα (υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων και των βιομηχανιών, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ενέργεια.
  Η ενέργεια της βιομάζας (βιοενέργεια ή πράσινη ενέργεια) είναι δευτερογενής ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια μετασχηματίζεται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, είναι το νερό και ο άνθρακας, που είναι άφθονα στη φύση.
  Η μόνη φυσικά ευρισκόμενη πηγή ενέργειας με άνθρακα που τα αποθέματά της είναι ικανά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων, είναι η βιομάζα. Αντίθετα από αυτά, η βιομάζα είναι ανανεώσιμη καθώς απαιτείται μόνο μια σύντομη χρονική περίοδος για να αναπληρωθεί ό,τι χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Εν γένει, για τις διάφορες τελικές χρήσεις υιοθετούνται διαφορετικοί όροι. Έτσι, ο όρος «βιοισχύς» περιγράφει τα συστήματα που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες βιομάζας αντί των συνήθων ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο, άνθρακα) για ηλεκτροπαραγωγή, ενώ ως «βιοκαύσιμα» αναφέρονται κυρίως τα υγρά καύσιμα μεταφορών που υποκαθιστούν πετρελαϊκά προϊόντα, π.χ. βενζίνη ή ντίζελ.
  Βασικό πλεονέκτημα της βιομάζας είναι ότι είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ότι παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η αξιοποίηση της μπορεί να γίνει με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με διάφορες μεθόδους και τη χρήση σχετικά απλής τεχνολογίας. Σαν πλεονέκτημά της καταγράφεται και το ότι κατά την παραγωγή και την μετατροπή της δεν δημιουργούνται οικολογικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Από την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η βιομάζα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής πυκνότητας και/ή υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, εποχικότητα, μεγάλη διασπορά, κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεπάγονται πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια το κόστος μετατροπής της σε πιο εύχρηστες μορφές ενέργειας παραμένει υψηλό.
  [Επεξεργασία] Πλεονεκτήματα
  1. Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου – επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.
  2. Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.
  3. Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση του συναλλάγματος.
  4. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών (διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο, καλάμι, κενάφ) τη δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθος κ.ά.), και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι στη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων έχει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στο βιομηχανικό χώρο.
  [Επεξεργασία] Μειονεκτήματα
  1. Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.
  2. Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.
  3. Βάση των παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης.
  4. Οι σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών καυσίμων.
  [Επεξεργασία] Τελευταίες εξελίξεις
  Ο Νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ν. 3468/06 παρέχει κίνητρα για την εκμετάλλευση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, ενώ ο ορισμός που δίνει (ΦΕΚ Α’129/27.06.2006) έχει ως εξής:
  Βιομάζα: Το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων.
  Τα pellets από πριονίδι χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια ως καθαρή καύσιμη ύλη στην Ευρώπη, ενώ τελευταία έχει αρχίσει να διαδίδεται η χρήση τους και στην Ελλάδα. Στην αγορά προωθούνται ειδικές σόμπες που λειτουργούν με την καύση τέτοιων pellets, οι οποίες διατίθενται τόσο σε κλασικό, όσο και σε μοντέρνο σχεδιασμό, και αναπαράγουν την θαλπωρή ενός τζακιού με ξύλα χωρίς τις δυσκολίες στην εγκατάσταση και συντήρηση που παρουσιάζουν τα τζάκια. Προς το παρόν – δυστυχώς – η καύσιμη ύλη είναι κατ’εξοχήν εισαγόμενη, αφού οι μονάδες παραγωγής pellets στην Ελλάδα είναι ελάχιστες και η τεχνολογία δεν έχει διαδοθεί ακόμη αρκετά ώστε να είναι ανταγωνιστική η εγχώρια παραγωγή. Μια τέτοια σόμπα καίει κατά μέσο όρο από 0,6 έως 2,5 κιλά καυσίμου την ώρα, ενώ το κόστος των pellets αυτή τη στιγμή είναι περίπου 0,30 Ευρώ ανά κιλό.

  Ας σταματήσει η αισχροκέρδια

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 20:23 | Ηλίας Βασιλείου

  Στα κτίρια μέχρι 3 ορόφους δεν απαιτούνται Η/Μ μελέτες για την κατασκευή τους.

  Επομένως όλα αυτά τα κτίρια χρειάζονται αποτύπωση της Εγκατάστασης Θέρμανσης τους.

  Τεράστιο κόστος κυρίως για τους μικροιδιοκτήτες ακινήτων.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 15:04 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Διαβάστε και την θέση της GRENNPEACE (και άλλων ΜΚΟ) σχετικά με την απαράδεκτη απαγόρευση λέβητα pellets σε Αττική, Σαλαμίνα και Ν. Θεσ/νίκης. Απαγόρευση ΑΠΕ, δεν υφίσταται σε άλλο σημείο του πλανήτη μας.

  http://www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/comments-on-efficiency-buildings-draft.pdf

  Η βιομάζα και τα pellets υπέστησαν δίωξη από την ηγεσία του τ. ΥΠΑΝ.
  Επιδοτήθησαν από κονδύλια ΕΣΠΑ πανάκριβα κλιματιστικά και λέβητες πετρελαίου, όχι όμως οι λέβητες pellets, ως εγένετο σε πλείστες χώρες της ΕΕ27.
  Ήγγικεν η ώρα να αποκατασταθούν οι αδικίες και η Εθνική σπατάλη της μη ορθολογικής αξιοποίησης της βιομάζας.
  Ακόμα και στην Κύπρο που στερείται μονάδων παραγωγής pellets και λεβήτων βιομάζας, επιδοτήθηκαν οι λέβητες βιομάζας. Στην Ελλάδα υπολειτουργούν πάνω από 10 τέτοιες μονάδες που θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο ορισμός της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

  http://www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/comments-on-efficiency-buildings-draft.pdf

 • Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω κάποια αυτοκινητοβιομηχανία που να ορίζει το εξής:
  Αυτοκίνητα μέχρι 1600cc έλεγχος κάθε 2 έτη.

  Ο λέβητας μπορεί να έχει οποιαδήποτε ονομαστική ισχύ. Σημασία έχει η ισχύ που αυτός είναι φορτισμένος ως ποσοστό της ονομαστικής του. Αυτή η ισχύς αποδίδεται από τον καυστήρα. Αμφότερα είναι μηχανήματα και τα μηχανήματα απαιτούν έλεγχο ή συντήρηση βάσει ωρών λειτουργίας. Η χρονική διάρκεια μεταξύ των ελέγχων πρέπει να είναι δευτερεύων παράγοντας προσδιορισμού του ελέγχου και όχι κριτήριο.
  Οι ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας των καυστήρων προσφέρουν ωρομέτρηση αρκεί κάποιος να το επιδιώξει ή να το επιβάλει.
  Σπουδαίο στοιχείο επίσης για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι ο αριθμός εναύσεων του καυστήρα:

  _______________________________Burner running time/year
  running time/switch-on [min] = ———————————– * 60
  _______________________________no. of burner switch-ons
  This gives you the most important statistical quantity (in minutes).

  Με εκτίμηση
  Ένας χομπίστας

 • Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω κάποια αυτοκινητοβιομηχανία που να ορίζει το εξής:
  Αυτοκίνητα μέχρι 1600cc έλεγχος κάθε 2 έτη.

  Ο λέβητας μπορεί να έχει οποιαδήποτε ονομαστική ισχύ. Σημασία έχει η ισχύ που αυτός είναι φορτισμένος ως ποσοστό της ονομαστικής του. Αυτή η ισχύς αποδίδεται από τον καυστήρα. Αμφότερα είναι μηχανήματα και τα μηχανήματα απαιτούν έλεγχο ή συντήρηση βάσει ωρών λειτουργίας. Η χρονική διάρκεια μεταξύ των ελέγχων πρέπει να είναι δευτερεύων παράγοντας προσδιορισμού του ελέγχου και όχι κριτήριο.
  Οι ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας των καυστήρων προσφέρουν ωρομέτρηση αρκεί κάποιος να το επιδιώξει ή να το επιβάλει.
  Σπουδαίο στοιχείο επίσης για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι ο αριθμός εναύσεων του καυστήρα:

  _______________________________Burner running time/year
  running time/switch-on [min] = —————————— * 60
  _______________________________no. of burner switch-ons
  This gives you the most important statistical quantity (in minutes).

  Με εκτίμηση
  Ένας χομπίστας

 • Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω κάποια αυτοκινητοβιομηχανία που να ορίζει το εξής:
  Αυτοκίνητα μέχρι 1600cc έλεγχος κάθε 2 έτη.

  Ο λέβητας μπορεί να έχει οποιαδήποτε ονομαστική ισχύ. Σημασία έχει η ισχύ που αυτός είναι φορτισμένος ως ποσοστό της ονομαστικής του. Αυτή η ισχύς αποδίδεται από τον καυστήρα. Αμφότερα είναι μηχανήματα και τα μηχανήματα απαιτούν έλεγχο ή συντήρηση βάσει ωρών λειτουργίας. Η χρονική διάρκεια μεταξύ των ελέγχων πρέπει να είναι δευτερεύων παράγοντας προσδιορισμού του ελέγχου και όχι κριτήριο.
  Οι ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας των καυστήρων προσφέρουν ωρομέτρηση αρκεί κάποιος να το επιδιώξει ή να το επιβάλει.
  Σπουδαίο στοιχείο επίσης για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι ο αριθμός εναύσεων του καυστήρα:

  _______________________________Burner running time/year
  running time/switch-on [min] = ———————— * 60
  _______________________________no. of burner switch-ons
  This gives you the most important statistical quantity (in minutes).

  Με εκτίμηση
  Ένας χομπίστας

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 22:49 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΒΗΤΑ Α.Π.Ε. – PELLET.

  Ο κ. Γαβαλάς διαφωνεί με την άρση απαγόρευσης λέβητα pellet.
  Τον ευχαριστώ που μου δίνει ευκαιρία να τοποθετηθώ περαιτέρω:

  1. Γνωρίζει για τους σύγχρονους λέβητες pellets με τα διεθνή πρότυπα
  ΕΝ 303.5 ? Γνωρίζει ότι μόνον εμείς διατηρούμε απαγόρευση ΑΠΕ ?

  2. Θεωρεί άραγε ακόμα βάρβαρους τους Ευρωπαίους που αντί να απαγορεύουν, ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ την αγορά λέβητα pellet? Ακόμα και στην «no smoke area» του Λονδίνου. (Αν ναι, να τους στείλει χαρούπια….που τρώγανε όταν εμεις χτίζαμε Παρθενώνες)

  3. Γιατί δεν προτρέπει να απαγορευθούν τα τζάκια? Αφού ένα κοινό τζάκι εκπέμπει 10 φορές περισσότερους ρύπους απο έναν ΣΥΓΧΡΟΝΟ λέβητα pellet δεκαπλάσιας θερμικής ισχύος.

  4. Γνωρίζει κάτι για τα βλαβερά ΜΙΚΡΟσωματίδια των λεβήτων πετρελαίου? Σύμφωνα με έρευνα (Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ,) τα μικροσωματίδια που προκύπτουν από την καύση πετρελαίου είναι πολύ μικρότερα (σε μέγεθος) από αυτά της βιομάζας, και έτσι εισέρχονται ευκολότερα στον ανθρώπινο οργανισμό.

  Κύριε Γαβαλά
  Η άθλια απαγόρευση είναι προιόν και έργο του πανίσχυρου λόμπυ των πετρελαιάδων. Αν εσείς ή συγγενικό σας πρόσωπο διατηρεί πρατήριο καυσίμων, θα θεωρούσα λεβεντιά να το αναφέρατε….

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 21:18 | Αλέξης Παναγιωτίδης

  Τι ισχύει στην περίπτωση που καταργήθηκε ο κεντρικός λέβητας και τοποθετήθηκαν ατομικές συσκευές θέρμανσης αερίου (συνήθης περίπτωση στη Θεσσαλονίκη) ή πετρελαίου μεγαλύτερες των 20 KW ;

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 23:48 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
  ΞΕΡΕΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ…

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 22:26 | ΓΑΒΑΛΑΣ Στέφανος

  Κύριοι,

  Διαφωνώ κάθετα με τον κο ΝΑΣΙΚΑ, στο παραπάνω σχόλιο σχετικά με το να επιτραπούν λέβητες τύπου pellet στα αστικά κέντρα.

  Όπως είναι γνωστό οι λέβητες και καυστήρες αυτού του τύπου έχουν πολλαπλάσιες (αν θυμάμαι καλά με βάση τα πρότυπα ΕΝ 303 και ΕΝ 304 6 φορές περισσότερες) εκπομπές ΝΟχ και CO από τους τυπικούς λέβητες αερίου και πετρελαίου. Συνεπώς το όποιο πλεονέκτημα από το ανανεώσιμο καύσιμο εξουετερώνεται από τις πολλαπλάσιες εκπομπές, από την παραγωγή τέφρας και από τον πολύ μικρότερο βαθμό απόδοσης.

  Οι λέβητες αυτοί έχουν και το πολύ σοβαό πρόβλημα της υπτάμενης τέφρας. Αλήθεια, θα άρεσε σε κανένα η ιπτέμανη τέφρα από τον λέβητα του γείτονα ? ?

  Αντίθετα, ειδικά για τα αστικά κέντρα που έχουν υποστεί μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενδεχόμενα να μπορούσε να προταθεί η εγκατάσταση σε νέα κτίρια καυστήρων με εκπομπές όχι σύμφωνα με ΕΝ 303 / 304 αλλά με αυστηρότερο Ευρωπαϊκό (πχ DIN 4702) ώστε πραγματικά και ρεαλιστικά να μειωθούν οι εκπομπές ΝΟχ στην ατμόσφαιρα.

 • Πιστεύοντας πως μέσα από τη διαβούλευση συνάδελφοι Μηχανικοί και πολίτες θα συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή διαμόρφωση της ΚΥΑ προτείνω τα εξής:

  Στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων – καυστήρων και συστήματος θέρμανσης υποχρεωτικά να αναγράφονται και οι ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας( π.χ. πυροσβεστήρες, εξ. βαλβίδες ασφαλείας, ύπαρξη δεξαμενής καυσίμου εντός του λεβητοστασίου, κακή κατασκευή καμινάδας κ.α.) έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι κατά ζωής από τη λειτουργία των καυστήρων.

  Να γίνει υποχρεωτική στις πολυκατοικίες η τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου λειτουργίας της θέρμανσης( χρονοδιακόπτης,εξ. θερμοστάτης, αντιστάθμιση).

  Σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα καινοτόμων συστημάτων εξοικονόμησης καυσίμου ( όπως το μαγνητικό σύστημα Magnetizer και άλλα παρόμοια) ώστε να συμπεριληφθούν στις προτάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών για ΕΞΕ.

  Να τονιστεί η χρησιμότητα της ετήσιας συντήρησης και μέτρησης καυσαερίων στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης μόνο από αδειούχους συντηρητές καυστήρων.

  Στα οικονομικά κίνητρα που θα δοθούν να γίνει πρόβλεψη να αντικατασταθούν οι παλαιοί λέβητες και καυστήρες ,της Αθήνας κυρίως.
  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των συστημάτων θέρμανσης ηλικίας άνω των 25 ετών στην Αθήνα, από προσωπική εμπειρία τα υπολογίζω σε ποσοστό 40-50% επί του συνόλου!!
  Πιθανή αντικατάστασή τους σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, έσοδα στα ταμεία του κράτους από τον κύκλο εργασιών και ανακούφιση οικονομική του κλάδου που δραστηριοποιείται στην Θέρμανση ( εμπόροι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

  Στα νοσοκομεία, τα κολυμβητήρια , και τα αντλιοστάσια των δήμων να εφαρμοστεί η ΚΥΑ περί μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα και να τοποθετηθούν Αντισταθμίσεις Αέργου Ισχύος.

  Να εφαρμοστεί το ως άνω μέτρο και στους μεγάλους καταναλωτές όπως ξενοδοχεία, Super Markets, κ.α.
  Η οικονομική απόσβεση από την εφαρμογή του μέτρου στους μεγάλους καταναλωτές γίνεται σε 12-24 μήνες χωρίς επιδότηση και η αναμενόμενη ΕΞΕ υπολογίζεται σε 10-15% επί της κατανάλωσης ρεύματος.

  Ευχαριστώ
  Πρέντζας Κωνσταντίνος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  Μέλος ΔΣ Σωματείου Συντηρητών Καυστήρων Δυτικής Ελλάδος

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 02:17 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οφείλω κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ για την δημοκρατική καινοτομία της Δημόσιας διαβούλευσης.
  Επιθυμώ να πάρω θέση σχετικά με την απαράδεκτη απαγόρευση λέβητα pellets σε Αττική, Σαλαμίνα και Ν. Θεσ/νίκης. Απαγόρευση ΑΠΕ, δεν υφίσταται σε άλλο σημείο του πλανήτη μας.

  Η βιομάζα και τα pellets υπέστησαν δίωξη από την ηγεσία του τ. ΥΠΑΝ.
  Επιδοτήθησαν από κονδύλια ΕΣΠΑ πανάκριβα κλιματιστικά και λέβητες πετρελαίου, όχι όμως οι λέβητες pellets, ως εγένετο σε πλείστες χώρες της ΕΕ27.
  Ήγγικεν η ώρα να αποκατασταθούν οι αδικίες και η Εθνική σπατάλη της μη ορθολογικής αξιοποίησης της βιομάζας.
  Ακόμα και στην Κύπρο που στερείται μονάδων παραγωγής pellets και λεβήτων βιομάζας, επιδοτήθηκαν οι λέβητες βιομάζας. Στην Ελλάδα υπολειτουργούν πάνω από 10 τέτοιες μονάδες που θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο ορισμός της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

  Σχετικά με τους λόγους που πρέπει να γίνει η άρση της απαγόρευσης σας παραπέμπω στην σχετική ιστοσελίδα της GREENPEACE την οποία προσυπογράφω.

  http://www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/comments-on-efficiency-buildings-draft.pdf