Άρθρο 17 – Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού

1. Γενικά

1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού διενεργείται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3661/2008. Συγκεκριμένα η επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 12 kW διενεργείται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

1.2 Η αρχική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού προηγείται της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου.

2. Η διαδικασία επιθεώρησης των εγκαταστάσεων κλιματισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ανάθεση συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως συμπλήρωση πιστοποιητικού, υποδείξεις) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια του κτιρίου, κλπ), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου, καθώς και η συλλογή των παραπάνω στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή είναι ελλιπή. Στον Ενεργειακό Επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους προς επιθεώρηση χώρους.

2.2 Καταχώρηση της επικείμενης επιθεώρησης σε ειδική μερίδα του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων μαζί τα στοιχεία του κτιρίου και επίδοση, ηλεκτρονικά, αριθμού πρωτοκόλλου της επιθεώρησης από αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

2.3 Επιτόπου επίσκεψη του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που έχει αρχικά συλλέξει από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συμπληρώνεται το τυποποιημένο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κλιματισμού.

2.4 Επεξεργασία των στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι μέσες τιμές για όμοια συστήματα εγκαταστάσεων κλιματισμού, που δίνονται από εθνικά πρότυπα και βασίζονται σε τυπολογίες εγκαταστάσεων κλιματισμού.

2.5 Το σύστημα αερισμού, εφόσον υπάρχει, επιθεωρείται με το σύστημα κλιματισμού. Για το λόγο αυτό, στη διαδικασία επιθεώρησης του συστήματος κλιματισμού περιλαμβάνεται και η επιθεώρηση του συστήματος αερισμού και των κλιματιστικών μονάδων που υπάρχουν στο κτίριο ή τμήμα αυτού.

2.6 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταχωρούνται στο Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού. με συστάσεις και υποδείξεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Στο ίδιο έντυπο, καταχωρούνται επίσης διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις για τη βελτίωση την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Οι υποδείξεις βασίζονται στα αποτελέσματα της επιθεώρησης και λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα νέων τεχνολογιών.

2.7 Παράδοση και καταχώρηση του Εντύπου Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής παραδίδει στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου ένα πρωτότυπο αντίγραφο του Εντύπου, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Τα έντυπα της επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων, με τον αριθμό πρωτοκόλλου που χορηγήθηκε πριν τη διενέργεια της επιθεώρησης.

2.8 Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης των συστημάτων, που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δύναται να ανατρέχει στον κατάλογο προτεινόμενων οδηγιών του Παραρτήματος 12 της παρούσας.

3. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού:

3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού συμπληρώνεται το Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού. Το έντυπο διευκολύνει τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων των εγκαταστάσεων και συμβάλει στη σύντομη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης.

3.2 Στο έντυπο αυτό εκτός από τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, καταγράφονται: α) τα στοιχεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης, β) η κατανάλωση ηλεκτρισμού (ή άλλης μορφής ενέργειας), γ) η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων παραγωγής ψύξης ή/και θέρμανσης, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δ) τα φορτία που καλύπτει κάθε μονάδα παραγωγής ψύξης και τις ώρες λειτουργίας, ε) οι ενδείξεις των μετρητών πίεσης και θερμοκρασίας, στ) οι αυτοματισμοί ελέγχου της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού, ζ) ο τρόπος υπολογισμού κατανομής ψύξης, η) η κατάσταση του συστήματος διανομής ψύξης, θ) ο τύπος των τερματικών μονάδων, ι) οι λοιπές μονάδες αερισμού και εξαερισμού των χώρων και κ) οι προτάσεις και υποδείξεις για βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού.

3.3 Στο Παράρτημα 11 της παρούσας δίνεται Ενδεικτικό Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση, καθώς και το αντίστοιχο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης προσδιορίζονται και προσαρμόζονται με Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις, αλλά και τη διεθνή πρακτική.

 • Είναι γνωστό ότι στα περισσότερα κτίρια στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται διαιρούμενου τύπου κλιματιστικά σώματα το καθένα από τα οποία είναι ισχύος αρκετά μικρότερης των 12 kW (το πολύ μέχρι 1,5-2 kW el) Το όριο αυτό θα ισχύει για κάθε μονάδα χωριστά ή για το σύνολο των διαιρούμενων κλιματιστικών που είναι εγκατεστημένα σε ένα διαμέρισμα ή σε ένα κτήριο γραφείων που δεν διαθέτει ΚΚΜ. Και τι θα γίνεται στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας;

  Αικατερίνη Μπαξεβάνου
  Μηχ/γος Μηχ/κος, MSc, PhD

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:34 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  1.1. Βλ. προηγούμενη ΠΡΟΤΑΣΗ στο άρθρο 16.
  1.1. Βλ. προηγούμενο σχόλιο στο άρθρο 2.
  3.3 Ίδιο ΣΧΟΛΙΟ με το άρθρο 15, ως προς τις ΤΟΤΕΕ
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:52 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 17.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.1.
  Να αποσαφηνισθεί πως τα αναφερόμενα όρια αφορούν σε ωφέλιμη θερμική/ψυκτική 12kW (δηλαδή 12 kWth όχι 12 kWe).

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.
  Είναι αναμενόμενο πως οι επιθεωρήσεις θα αναδείξουν την τραγική ενεργειακή κατάσταση – ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πραγματικές καταναλώσεις – των περισσοτέρων δημοσίων κτηρίων (π.χ. εφορίες, υπουργεία, νοσοκομεία κτλ.).

  Τα κτήρια αυτά είναι το πιό τρανταχτό παράδειγμα απόκλισης μεταξύ μελέτης – που μπορεί στα καινούργια κτήρια να έχει γίνει και εφαρμοσθεί με τις καλύτερες προδιαγραφές – και λειτουργίας, όπου επικρατεί χάος αφού κανείς δεν «καίγεται» για εξοικονόμηση ενέργειας.

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 21:43 | Αλέξης Παναγιωτίδης

  Τι ισχύει αν υπάρχει μεμονωμένη (ή μεμονωμένες εγκαταστάσεις)με μηχανήματα κλιματισμού ισχύος μεγαλύτερης από 12 KW (π.χ. σε ένα κατάστημα);
  Η περιοδική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού και των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης είναι υποχρεωτική άσχετα αν δεν πωλείται ή ενοικιάζεται η ιδιοκτησία ;

 • Παρατήρηση αναφορικά με τις εργασίες του ενεργειακού επιθεωρητή.
  Όταν γίνεται συντήρηση ή επισκευή των εγκαταστάσεων ή του κτηρίου, ειδικά στα μεγάλα δημόσια κτήρια, θα πρέπει να καλείται και να συνυπογράφει ο υπεύθυνος ενεργειακός επιθεωρητής, για το αν οι εργασίες έγιναν ‘καλώς’. Αυτό επιβάλλεται για τους παρακάτω λόγους:
  • Προστασία του Δημοσίου (επιβεβαίωση και καταγραφή των βλαβών, τοποθέτηση κατάλληλων υλικών- ανταλλακτικών).
  • Προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. σύννομη αποκομιδή των ψυκτικών υγρών).
  • Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης, που θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να επιθεωρήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
  Ευχαριστώ.

 • Επί τέλους, αρχίζει η εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας 2002/91 και στην χώρα μας, μόνο που θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά και σε αυτό έχουμε να τοποθετηθούμε ως εξής:
  1. Το πιό ενεργοβόρο σύστημα σε ένα Δημόσιο ή Ιδιωτικό κτήριο (υπηρεσίες – γραφεία κ.λ.π.), είναι το κεντρικό σύστημα κλιματισμού – εξαερισμού που εξασφαλίζει το τεχνητό κλίμα άνεσης των χρηστών και επομένως, η σημαντική μείωση της απορροφώμενης ενέργειας, θα εξοικονομίσει συνολικά τεράστια ποσά.
  2. Η Περιβαλλοντική ποιότητα των κτηρίων, προϋποθέτει την εξασφάλιση μεταξύ άλλων της ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ, για να διασφαλίζεται η υγεία των χρηστών.
  3. Για την ακρίβεια των μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν, άπαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σωστή συντήρηση των συστημάτων, καθώς επίσης και η εξασφάλιση των σωστών ποσοτήτων αέρα μέσα από τους αεραγωγούς προσαγωγής και επιστροφής.

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Πόσο μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργεια, όταν τα περισσότερα συστήματα κλιματισμού είναι παλαιάς τεχνολογίας και μάλιστα όταν λειτουργούν με το ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ πλέον (από 1/1/2010) ψυκτικό μέσον FREON 22;

  2. Πόσο μπορρεί να εξασφαλιστεί η ποιότητα του εσωτερικού αέρα, όταν με μελέτη που έχει πραγματοποιήσει το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθήνων υπό την εποπτεία του Καθηγ. Κου ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ, το 75% των κτηρίων στην Ελλάδα δεν πληρούν τους όρους ποιότητας του αέρα;

  3. Πόσο μπορούν να υπάρξουν σαφείς μετρήσεις, όταν πάνω από το 80% των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού ΔΕΝ συντηρούνται ή συντηρούνται χωρίς προδιαγραφές;

  4. Πόσο μπορεί να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, όταν στο 97% των κτηρίων η διαδικασία του καθαρισμού των αεραγωγών είναι άγνωστη, με συνέπειες:
  α. Την μείωση της διατομής των αεραγωγών και επομένως την μείωση της ροής τους παρεχόμενου και επιστρεφόμενου αέρα, δημιουργώντας αύξηση της απορροφώμενης ενέργειας κατά 10-15% και την καταστροφή των λειτουργικών συστημάτων;
  β. Την έλλειψη προστασίας της υγείας των εργαζομένων μέσα στους χώρους, όταν αυτό επιβάλλεται να πραγματοποιείται περιοδικά από την Κοινοτική οδηγία 89/654/ΕΟΚ και το Π.Δ. 16/1996;
  γ. Όταν σε ένα ευαισθητοποιημένο Ευρωπαϊκό κράτος όπως η Φινλανδία έχει κόστος 2,5 -3 Δίς € ανά έτος, από μειωμένη παραγωγικότητα και ασθένειες (που προέρχονται από την κακή ποιότητα του αέρα);

  Κάποια ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν από το site της εταιρείας μας, αλλά κυρίως από την μεγάλη εμπειρία των Μηχανικών μας, στις συντηρήσεις και τον Μηχανικό καθαρισμό αεραγωγών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
  Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
  Τηλ. 210 8662338 – 9 Φαξ. 210 8662561