Άρθρο 10 – Γενικά

1. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης:

1.1 Τεκμηριώνει ότι το κτίριο ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας

1.2 Περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3661/08.

1.3 Αποτελεί πρόσθετη μελέτη επιπλέον των μελετών αρχιτεκτονικής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ και φωτισμού.

1.4 Αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3661/2008. Εφ’ εξής οι υπολογισμοί για τη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνονται στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης και γίνονται σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της παρούσας.

2. Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, υπολογίζονται, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του κεφαλαίου Β΄ της παρούσας, οι καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση: θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, ΖΝΧ και συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού για κτίρια εκτός κατοικίας.

3. Για τα νέα κτίρια, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μελέτη τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας, που συνοδεύει την ενεργειακή μελέτη της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3661/08.

 • Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανοιχτή διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και να εστιάσω στο άρθρο 6 του ν.3661/2008 και κατ επέκταση στο συγκεκριμένο άρθρο του ΠΔ.

  Το άρθρο 6 του ν.3661/2008 αναφέρει:

  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

  1. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου κατά το ‘Άρθρο 5, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή αυτών πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι έκδοσης και διάθεσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του υπόχρεου, σε περίπτωση μη έκδοσης ή μη διάθεσής του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, η διαδικασία είσπραξης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. …..»

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων της παρ 1 του άρθρου 6 του ν 3661/2008 και προκειμένου να εκδίδονται τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης(ΠΕΑ) πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν διατάξεις όπως:

  1. Το ΠΕΑ κατατίθεται στο αρμόδιο όργανο που συντάσσει το έγγραφο της δικαιοπραξίας (π.χ συμβολαιογράφο για συμβόλαιο αγοροπωλησίας) ή στην αρμόδια ΔΟΥ(ιδιωτικό συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης) ή σε άλλο Δημόσιο φορέα ή Αρχή Ελέγχου.

  2. Το αρμόδιο όργανο(συμβολαιογράφος, ΔΟΥ, κλπ ) ελέγχει αν το ΠΕΑ βρίσκεται σε ισχύ.(δηλαδή να μην έχει λήξει). Επικουρικά ελέγχεται αν είναι σε ισχύ το ΠΕΑ Λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού)

  3. Τα στοιχεία του ΠΕΑ(Αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΑ, η/μ χορήγησης, ενεργειακή κατηγορία κατάταξης του κτιρίου και ονοματεπώνυμο ενεργειακού επιθεωρητή), αναγράφονται υποχρεωτικά στο έγγραφο της δικαιοπραξίας(συμβόλαιο ή και μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμφωνητικό). Τυχόν μη αναγραφή τους αποτελεί λόγο ακύρωσης του συμβολαίου.

  4. Κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων στο κατάλληλο τμήμα της δήλωσης (όπου δηλώνεται η αφορά ή μίσθωση ακινήτου), επίσης πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ΠΕΑ (Κτιρίου, Λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού).

  5. Για τις νέες οικοδομές το ΠΕΑ κατατίθεται επίσης στη ΔΕΗ πριν την οριστική σύνδεση με το δίκτυο, στην εφορεία και το ΙΚΑ πριν την οριστική οικονομική περαίωση. Ομοίως και για τις ανακαινιζόμενες οικοδομές.

  6. Το ΠΕΑ αναζητείται από οποιαδήποτε σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο μισθωτής το χρησιμοποιήσει προκειμένου να τύχει επενδυτικής ή άλλης ενίσχυσης από το Κράτος (π.χ τοποθέτηση ΑΠΕ, ίδρυση επιχείρησης κλπ)

  Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η έκδοση των ΠΕΑ και θα έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στην προστασία του περιβάλλοντος το μέτρο.

  Υ.Γ 1.Μην ξεχνάτε ότι για οποιαδήποτε αγοραπωλησία ακινήτου, ζητείται υποχρεωτικά από τον συμβολαιογράφο τοπογραφικό βάση νόμου……..(νομίζω ν.651/77)
  Υ.Γ 2 Πρέπει να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος που να τα αναφέρει αυτά και να σταλεί στους συμβολαιογράφους και τις Εφορείες ή όπου αλλού απαιτείται.

  Με εκτίμηση

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΣΤΑΘΗΣ
  Διπλωματούχος
  Μηχ/γος- Πολ/κος Μηχανικός
  Msc Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό
  Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:06 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  3. # Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3661/08, αυτή η «μελέτη τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας που συνοδεύει την ενεργειακή μελέτη» (δηλ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ), ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 m2. Άρα πρέπει να προστεθεί ρητά και εδώ!!
  # Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3661/08, αναφέρονται και οι αντλίες θερμότητας ως εναλλακτικά συστήματα παροχής ενέργειας. Προφανώς, δεν εννοούνται τα συνήθη διαιρούμενα συστήματα αέρα – αέρα και πρέπει να μπουν κάποια πρόσθετα ενεργειακά κριτήρια (π.χ. για τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας).
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • – Σχετικά με την αντικατάσταση της μελέτης θερμομόνωσης με τη μελέτη ενερ-γειακής απόδοσης,
  1. Αναρωτιόμαστε, στην περίπτωση που θα συντάσσεται από Μηχανικό άλλης ειδικότητας (πλην Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου), πως αυτή θα περιλαμβάνει τμήματα υπολογισμών εγκαταστάσεων, όταν, ενδεχομένως, αυτά θα ξεπερνούν τα προβλεπό-μενα όρια και επομένως θα εμπίπτουν αποκλειστικά στα επαγγελματικά δικαιώματα του Κλάδου μας.
  Προτείνουμε και πάλι τα όρια που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη νομοθεσία κατη-γοριοποίησης εγκαταστάσεων.
  2. Ως γνωστόν, σε νέα κτίρια κάτω των 3 ορόφων, 300m2 και 1300m3, δεν απαι-τείται η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων προκειμένου για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Εύλογο το ερώτημα, για το πώς θα περιληφθούν αντίστοιχα τμή-ματα υπολογισμών.
  Προτείνουμε επιτέλους να καταργηθούν τα ανωτέρω ακατανόητα και αντιεπι-στημονικά ανωτέρω όρια. Οι νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και η εξέλιξη της τεχνολογίας των εγκαταστάσεων απαιτούν την υποχρέωση μελετών Η/Μ εγκα-ταστάσεων από μηδενική βάση.

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 12:38 | ΒΖ

  ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ, ΟΙ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΦΕΛΗ.
  ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΟ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΑΝΤΕΧΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΓΧΗ, ΕΞΟΔΑ, ΛΑΔΩΜΑΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΟΣΗΜΑ, ΚΑ ?

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 11:01 | ΒΖ

  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ, ΣΙΓΟΥΡΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΕΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΞΟΧΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ 60-90.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 16:08 | NIKOΣ

  Τί ακριβώς θα περιλαμβάνει η μελέτη «περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας» που θα κατατίθεται στην Πολεοδομία?

  Χρόνους απόσβεσης των νέων παρεμβάσεων? Πρέπει να διευκρινιστεί.

  Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να αυξηθεί ακόμα παραπάνω ο όγκος χαρτιού – σχεδίων που κατατίθενται στην Πολεοδομίας? Εδώ καλά καλά δεν ελέγχονται οι μελέτες που κατατίθενται.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 15:00 | Ελλη Γαλανού

  Τα ήδη υπάρχοντα κτίρια,πρέπει να υφίστανται μόνο συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση και όχι εκτενή. Διότι ο ιδιοκτήτης/τες για να τα βελιώσει την ενεργειακή απόδοση, έχει ως κύριο μέλημα.,την αλλαγή των κουφομάτων,την εξωτερική θερμομόνωση των τοιχωμάτων, την μόνωση της ταράτσας και την βελτίωση της απόδοσης ή την αντικατάσταση λέβητα/ καυστήρα.Κατάσταση που υπάρχει στα περισσότερα του πρίν το 1985 κτίρια και που αποτελούν το 75% της κτιριακής υποδομής της Ελλάδος. .Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται ο πραγματικός στόχος του μέτρου που είναι η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του τρόπου ζωής με την επίτευξη σταθερής /επιθυμητής θερμοκρασίας και όχι ο εξωπραγματικός,που είναι η εκτενής επιθεώρηση και που θα μείνει μόνο στα χαρτιά. Και που θα έχει ως αποτέλεσμα την πολύμηνη καθυστέρηση ενοικίασης /πώλησης(εως να εκδοθεί το πιστοποιητικό),επίσης θα περιοριστεί η υπερβολική χρηματική επιβάρυνση των ιδιοκτητών.Κατ’αυτό τον τρόπο θα περισεύσουν περισσότερα χρήματα,για την πραγματοποίηση των ως άνω εργασιών.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 21:32 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Προκειμένου να απαλλαγούμε από διαφωνίες σχετικά με την αμοιβή μελέτης πολεοδομίας, δικαίωμα υπογραφής, τρόπο ελέγχου από τις υπηρεσίες, κλπ. προτείνεται η αναγραφή – δήλωση των μηχανικών μελετητών και κατασκευαστών για την ενεργειακή τάξη του υπό ανέγερση κτηρίου.
  Η μελέτη θερμομόνωσης δέν θα καταργηθεί (ίσως χρειάζεται πλέον τροποποίηση ο τρόπος υπολογισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 και το παράρτημα 4 του άρθρου 19).

  Σε περίπτωση που από την, μετά το πέρας της κατασκευής επιθεώρηση, προκύψει διαφορά ώς προς τα δηλωθέντα στην αδειοδοτούσα αρχή ο κατασκευαστής και ο επιβλέπων μηχανικός θα φέρουν την ευθύνη.
  Δυσβάσταχτα χρηματικά πρόστιμα και απώλεια άδειας ασκήσεως επαγγέλματος θα λειτουργήσουν ανασταλτικά για όσους σκέπτονται «πονηρά».

  Σύμφωνα με τα όσα σημειώνω στο άρθρο 9, θα δύναται η αναβάθμιση του κτηρίου στην δηλωθείσα ενεργειακή κλάση με την ενσωμάτωση σε αυτό συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

 • Γενικά όσον αφορα την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων και ειδικώς στα της πολεοδομίας τι πρέπει να κάνει ο ενεργειακός επιθεωρητής όταν στο σπίτι που κάνει τη μελέτη διαπιστώσει αυθαιρεσίες?
  Τον σπιούνο ή την πάπια?
  Νομίζω ότι η ΚΥΑ στο θέμα των αυθαιρεσιών πρέπει λέει σαφέστατα ότι το ΥΠΕΚΑ δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις, παρόλο που δημιουργείται βάση δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο που έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων!!!
  Πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών με παρανομίες θα αποφύγουν την ενεργειακή πιστοποίηση και αυτό είναι άσχημο για το κράτος που θέλει να διαχειριστεί την ενέργεια και να την μειώσει.

  Ίσως λύση να αποτελεί Τεχνικό Φυλλάδιο, προπομπός του ενεργειακού πιστοποιητικού, όπου με ελάχιστο κόστος θα γίνεται απλώς ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ των ηλεκτρικών καταναλώσεων, του συστήματος θέρμανσης, του κλιματισμού και φωτισμού ( ισχύς συστήματος, παλαιότητα, βαθμός απόδοσης, ενεργειακή κλάση κ.α.)ενώ από τους λογαριασμούς ΔΕΗ και πετρελαίου θα εκτιμάται η κατανάλωση ενέργειας.

  Το εν λόγω τεχνικό φυλλάδιο θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για κάθε σπίτι.
  Με εκτίμηση
  Πρέντζας Κωνσταντίνος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 22:54 | N E K

  Ελπίζω η «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» να μην έχει την τύχη της «μελέτης θερμομόνωσης».
  Να πουλιέται στο κυλικείο της πολεοδομίας,
  να τοποθετείται απλώς στο φάκελλο της αδείας
  να εφαρμόζεται στο τέλος από τον εμπειρικό χτίστη της οικοδομής (σου είπα αφεντικό, παντού τριάρι από το άσπρο -φελιζόλ – βάζομε)

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 21:42 | Τσικρικάς Φίλιππος

  Η επαγγελματική μου ιδιότητα είναι αυτή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, είμαι νέος μηχανικός, έχουν περάσει 2 χρόνια και 3 μήνες απο το έτος κτήσης του πτυχίου μου. Θα ήθελα απλά να καταθέσω και εγώ την αγωνία μου ως ένας νέος άνθρωπος με όρεξη και όνειρα για δουλειά σε ένα προβληματικό επαγγελματικό περιβάλλον που δεν δίνει ευκαιρίες σε μια νέα γενιά ανθρώπων η οποία θα μπορούσε να κρύβει μια καινούρια και ελπιδοφόρα νοοτροπία. Η βοήθεια απο την πολιτεία που τόσο προσδοκά η γενιά μας δεν φαίνεται να έρχεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πιστοποιηθεί κανείς ως Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι η αποδεδειγμένη 5ετη επαγγελματική εμπειρία!!! Για ποιό λόγο άνθρωποι νέοι με όρεξη για δουλειά, άνθρωποι που μπορούν να δώσουν έναν εξαρχής απενοχοποιημένο χαρακτήρα σε αυτό τον θεσμό αποκλείονται με αυτό τον τρόπο? Νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη απο κάποιους «φτασμένους» στόν χώρο δεν βοηθιούνται απο το κράτος? Θα παρακαλούσα να εξετάσετε και αυτή την παράμετρο με μεγαλύτερη προσοχή!
  Με εκτίμηση!