Άρθρο 49 – Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023:
α. Οι δαπάνες των υπηρεσιών που μεταφέρονται σύμφωνα με το π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων από τους οποίους μεταφέρονται.
β. Οι διατάκτες εκτελούν τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη διοικητική ταξινόμηση, η οποία αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3240), κατά το μέρος που αφορά σε δαπάνες των υπηρεσιών που μεταφέρονται ή υπάγονται σε άλλα όργανα.
γ. Δαπάνες των ανωτέρω υπηρεσιών που δεν εξοφλούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 αναλαμβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 εκ νέου, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται από τον φορέα στον οποίο έχουν μεταφερθεί ή υπαχθεί, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση για την πληρωμή τους.