ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ – Άρθρο 53 – Έναρξη ισχύος

1. α) Τα άρθρα 9Α, 34Α, 43Α, και 54Α που προστίθενται στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210) διά των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος, τα άρθρα 92, 95, 100, και 166 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 9, 10, 11 και 15 του παρόντος, καθώς και τα άρθρα 101, 102 και 103 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 12, 13 και 14 του παρόντος, αντίστοιχα, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.
β) Η παρ. 1 του άρθρου 88 του π.δ. 168/2007, όπως τροποποιείται με το άρθρο 8 του παρόντος, καθώς και το άρθρο 1 του ν. 3075/2002 (Α’ 297), όπως τροποποιείται με το άρθρο 16 του παρόντος, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023.
2. Το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Γ΄ ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, τα Κεφάλαια Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Γ΄ ισχύουν από την 7η Οκτωβρίου 2022.
4. Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 32, η περ. γ) της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 38 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024.
5. Η ισχύς του άρθρου 43 αρχίζει από το φορολογικό έτος 2024.
6. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 5 και αν δεν ορίζεται ειδικότερα, η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 15 Ιουλίου 2023, 14:09 | Σταυρούλα Φωτίου

  Αδέλφια καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
  Θα πρέπει όλοι μας γνωστοί, συγγενείς),να γράψουμε στην διαβούλευση του Σχεδίου νόμου του υπουργείου οικονομικών στο άρθρο 2 το κάτωθι κείμενο. Να δείξουμε την δυναμική μας ως Στρατιωτικοί και ότι παρακολουθούμε τα πάντα και ότι έχουμε και άποψη.

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.

  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.

  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.

  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.

  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.

  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.

  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.

  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.

  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.

  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.

  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:

  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.

  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.