Άρθρο 40 – Λοιπά θέματα αποδοχών

1. Προσωπική διαφορά των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που προήλθαν από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και των επιμελητών και επιστημονικών συνεργατών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) που εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διατηρείται και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των τακτικών μηναίων αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος και από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση αποδοχών.
2. Για την εφαρμογή των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Μέρους Β΄ οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού που υπάγονται σε αυτά, αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
3. Ως παραπομπή στο Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αναφορικά με τον καθορισμό αποδοχών και πάσης φύσεως απολαβών, νοείται η παραπομπή στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος. Οι αποδοχές του παρόντος καταβάλλονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν επιτρέπεται η αναδρομική αναπροσαρμογή τους.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Γ΄ του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια των άρθρων 29 και 35 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα όπου υπηρετούν, καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον φορέα αυτόν μέχρι την 6η.10.2022.

 • 17 Ιουλίου 2023, 10:42 | Άγγελος Μήτσας

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

  Μέχρι το 2015 οι αμοιβές του προσωπικού για εργασία εντός Αγίου Όρους ρυθμίζονταν με επιτυχία συμφώνως προς το άρθρο 4, του Π.Δ. 264/19-10-1999 (ΦΕΚ 215/Α/1999), που αφορά την οργάνωση και εκτέλεση των έργων συντήρησης στο Άγιον Όρος. Η κατάσταση όμως αυτή μεταβλήθηκε επί το δυσμενέστερον με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) για τις δαπάνες μετακινούμενων εκτός και εντός επικράτειας, ο οποίος εξίσωσε το προσωπικό της ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ. του ΥΠ.ΠΟ. με το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, καταργώντας το Π.Δ. 264/19-10-1999, χωρίς να εκτιμηθούν οι ειδικές συνθήκες εργασίας εντός του Αγίου Όρους.
  Με την εφαρμογή του Ν. 4336/2015, μολονότι η εκτός έδρας αποζημίωση αυξήθηκε για το προσωπικό του Δημοσίου, στην περίπτωση του προσωπικού της Εφορείας μας που εργάζεται στο Άγιον Όρος, οι ημέρες και η εκτός έδρας αποζημίωση μειώθηκαν και καταργήθηκε το μηνιαίο ειδικό επίδομα του προσωπικού στα αγιορειτικά έργα συντήρησης.
  Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών (στασιμότητα μισθών, αύξηση τιμής των καυσίμων και των εξόδων μετακίνησης-παραμονής στο Άγιον Όρος), σε συνδυασμό με τη δυσμενή εφαρμογή του Ν. 4336/2015 έχουν φέρει το προσωπικό της ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ. που εργάζεται στο Άγιον Όρος σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, οι αυξανόμενες ανάγκες για την εκτός έδρας παρουσία της Εφορείας στο Άγιον Όρος και τα έργα που αυτή εκτελεί στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς, καθιστούν μεν επιτακτική τη συνεχή παρουσία μας εντός Αγίου Όρους, αλλά με επιβαρυντικό ατομικό κόστος.
  Επομένως, το Π.Δ. 264 που καταργήθηκε το 2015 είναι αναγκαίο να επαναφερθεί ή να αναδιατυπωθεί και να ενσωματωθεί στο νέο Νόμο, ως προς τις προβλέψεις του άρθρου 4, με βάση τα σημερινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και πολύ απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες καλείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα να εργαστεί το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του ΥΠ.ΠΟ. στις μονές της Αθωνικής Πολιτείας, μακριά από τις οικογενειακές τους εστίες και χωρίς να έχουν άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και οργανωμένες νοσοκομειακές δομές σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού υγείας.

  Συγκεκριμένα προτείνεται:

  1. Διπλασιασμός της εκάστοτε προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας.
  2. Επιπλέον αποζημίωση του προσωπικού κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών (σήμερα δεν προβλέπεται και δεν αποζημιώνεται η παραμονή τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες). Επισημαίνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών πολλές φορές παρουσιάζεται αδυναμία μετακίνησης, λόγω του ότι ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης από και προς το Άγιο Όρος γίνεται αποκλειστικά με πλοίο.
  3. Δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης και αποζημίωσης.
  4. Αύξηση ημερών εκτός έδρας.

  Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και κειμηλίων του Αγίου Όρους, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ακτινοβολίας, επιβάλλει τη συνεχή μέριμνα και παρουσία του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθωνική Πολιτεία.

  Οι υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του ΥΠ.ΠΟ. που απασχολούνται σε έργα συντήρησης στο Άγιο Όρος δεν υπερβαίνουν τα 40 άτομα, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

  ΦΕΚ 215/19-10-1999 (Π.Δ. 264)
  https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19990100215

  Οι υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, του Υπουργείου Πολιτισμού.

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:38 | Δρ

  ΝΑ προστεθεί παράγραφος εισαγωγής της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές των ΕΔΙΠ διότι λόγω κατάταξης σε ανώτερη βαθμίδα (απο ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ) λαμβάνουν μικρότερο βασικό μισθό!

 • 12 Ιουλίου 2023, 16:37 | NIK

  Έγινε ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ του δημοσίου . Έχουν πληρωθεί οι επιτηρητές ? Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή γιατι το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το Υπουργείο εσωτερικών δεν μπορούν να συμφωνήσουν αν θα πληρώσουν σε νέες αμοιβές οι παλιές .
  Για να δούμε όμως …θα προχωρήσει αυτή η έρμη αμοιβή?