Άρθρο 37 – Βασικός μισθός

1. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.
β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Σ.Ε.Ι., ως εξής:
βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).
ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55%).
βγ. Λέκτορας: εξήντα τρία τοις εκατό (63%).
γ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Σ.Ε.Ι., ως εξής:
γα. Βαθμίδα Α΄ Κλάδος I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, Κλάδος II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και Κλάδος II ΤΕ ΕΕΔΙΠ: πενήντα εννέα τοις εκατό (59 %).
γβ. Βαθμίδα Β΄ Κλάδος I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, Κλάδος II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και Κλάδος II ΤΕ ΕΕΔΙΠ: πενήντα επτά τοις εκατό (57 %).
γγ. Βαθμίδα Γ΄ Κλάδος I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, Κλάδος II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και Κλάδος II ΤΕ ΕΕΔΙΠ: πενήντα έξι τοις εκατό (56 %).
γδ. Βαθμίδα Δ΄ Κλάδος I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, Κλάδος II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και Κλάδος II ΤΕ ΕΕΔΙΠ: πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %).
2. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.
β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Α., ως εξής:
βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).
ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55%).
βγ. Λέκτορας: εξήντα τρία τοις εκατό (63 %).
γ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60 %) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Α.
3. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.ν.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.
β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.ν. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.ν., ως εξής:
βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).
ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55 %).
βγ. Καθηγητής Εφαρμογών: εξήντα τρία τοις εκατό (63 %).
γ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.ν. διαμορφώνεται σε ποσοστό 60 % επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή των Α.Ε.ν.
δ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή των Α.Ε.ν., ως εξής:
δα. Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77 %).
δβ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68 %).
δγ. Επιμελητής: εξήντα ένα τοις εκατό (61 %).
δδ. Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων: πενήντα οκτώ κόμμα πέντε τοις εκατό (58,5 %).
4. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Σύμβουλου Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) ορίζεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων δέκα (1.810) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα (50) ευρώ.
β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Σύμβουλου Α΄, ως εξής:
βα. Σύμβουλος Β΄: ογδόντα εννέα τοις εκατό (89%).
ββ. Σύμβουλος Γ΄: εβδομήντα έξι κόμμα ογδόντα πέντε τοις εκατό (76,85%).
βγ. Εισηγητής: εξήντα οκτώ κόμμα τρία τοις εκατό (68,3%).
5. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 08:35 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

  ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ: Αφού σύμφωνα με την Απόφαση ΣΤΕ1911/2022 το μισθολόγιο των Παραγωγικών Σχολών δεν πρέπει να συναρτάται με εκείνο των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και παραβιάζεται το άρθρο 16 του Συντάγματος (εδώ χωρεί μεγάλη συζήτηση για το αν μετά την ψήφιση του Ν4957/2022 κάποιοι εξακολουθούν να έχουν την ίδια αυτοτέλεια που νομίζουν ότι έχουν!) και αφού σύμφωνα με την ίδια Απόφαση ΣΤΕ1911/2022 ο νομοθέτης έχει υποχρέωση να μεταχειρίζεται κατά διαφορετικό τρόπο περιπτώσεις που δεν είναι όμοιες, πρέπει δε σύμφωνα με την ίδια απόφαση να τηρεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Σύνταγμα, Η ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΕΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ» ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. Διότι το κράτος οφείλει να επιδείξει την ισχύ του και να επιβάλει τη δικαιοσύνη απέναντι σε κάθε είδους πιέσεις. Το κράτος νομοθετεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιέζεται (για να μη μεταχειριστώ άλλη λέξη) ενδίδοντας σε εκείνους που το «πιέζουν». Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετηθούν ισοδύναμα ακαθάριστου ποσού 250 ευρώ (που αντιστοιχούν σε πραγματική αύξηση μόλις 119,50 ευρώ) ή και μη ισοδύναμα αφού κάποιοι προσέφυγαν και το απαίτησαν δικαστικά, με ποσό κατά τι χαμηλότερο ή και κατά τι ανώτερο από το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, που θα αφορά οριζόντια σε όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΔΠ των Παραγωγικών Σχολών. Μην ξεχνάμε ότι οι Παραγωγικές Σχολές υπηρετούν κατεξοχήν Συνταγματικά κατοχυρωμένους Θεσμούς και είναι οι μόνες Σχολές που εμπνέουν στους φοιτητές τους τον σεβασμό στους θεσμούς, χωρίς να αντιμετωπίζουν φαινόμενα βανδαλισμών ή να επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο με έξοδα αμοιβής Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και επισκευών, διότι απλά δεν χρειάζεται.
  ————————————————————————————————————–
  Ο 17ΕΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΠ ΤΩΝ ΑΕΑ
  Τα μέλη ΔΠ των ΑΕΑ από της ιδρύσεως των Σχολών (2006) λάμβαναν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 μισθό με βάση το μηνιαίο μισθό του Λέκτορα με ποσοστό 1,36 ο Καθηγητής, 1,20 ο Αν. Καθηγητής, 1,11 ο Επίκουρος Καθηγητής, 1,00 ο Λέκτορας και 0,94 τα μέλη ΕΔΙΠ, με τα κάθε είδους επιδόματα να προσαυξάνονται κατά 40 ευρώ μετά τα 25 έτη υπηρεσίας (παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν3432/2006) αμειβόμενοι αφενός με υψηλότερο μισθό από εκείνον των Καθηγητών των παλαιών ΑΤΕΙ και ελαφρώς χαμηλότερο από εκείνον των Καθηγητών των ΑΕΙ, δηλαδή, ευρισκόμενοι μισθολογικά «σε ενδιάμεση θέση», έως το 2017 οπότε τα ΑΤΕΙ εξομοιώθηκαν και μισθολογικά με τα ΑΕΙ και οι ΑΕΑ ουδέποτε συμπεριελήφθησαν στο νέο μισθολόγιο, παρότι με σειρά εγγράφων της έχει παρακλητικά ζητήσει και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την τελευταία πενταετία, ακριβώς επειδή η από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου εκπαίδευση των στελεχών της, αποτέλεσε αντιστάθμισμα χιλιάδων στρεμμάτων που εκείνο έλαβε ως αντάλλαγμα (ενδεικτικά: η παραχώρηση Εδαφικής Έκτασης ανέγερσης της Σχολής Ευελπίδων στο Κορωπί και άλλες 10 ομοειδείς περιπτώσεις). Μετά την 25ετία οι μισθοί έτειναν προς εξομοίωση με αυτούς των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με την βάσει του Ν3432/2006 παρ. 3 του άρθρου 16 οριζόντια προσαύξηση ποσού 40 ευρώ στα επιδόματα τριών εδαφίων των περιπτώσεων αα΄των στοιχείων β΄, γ΄ και δ΄ και αυτό διότι οι μισθοί ΔΠ των έως τότε Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών ήταν εμφανώς διακριτοί σε σχέση με εκείνους των μελών ΔΕΠ. Προ του 2006, όταν οι Σχολές ήταν Ανώτερες Εκκλησιαστικές με τριετή φοίτηση εφάμιλλες των ΤΕΙ (ΑΕΣΑ Αθήνας, Θεεσαλονίκης, Βελλάς και Κρήτης), το Διδακτικό Προσωπικό των Σχολών για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους διδασκάλους της μουφτείας – κατόπιν σχετικού ερωτήματος στη Βουλή των Ελλήνων – ακολουθούσε συναφές μισθολόγιο με αυτό της μουφτείας, που μάλιστα ήταν ανώτερο ακόμα και από αυτό των Καθηγητών ΑΕΙ [ενδεικτικά Αναπλ. Καθηγητές πρώην ΑΕΣΑ διορισμένοι το 1994, λάμβαναν πριν και μετά την ένταξή τους στις ΑΕΑ (από το 2006 έως το 2014/2015) το καθαρό ποσό των 2500 ευρώ, ενώ οι ίδιοι ως Αναπλ. Καθηγητές μετά την εκλογή τους στην ΑΕΑ, έλαβαν το ποσό των μόλις 1650 ευρώ!]. Με το νέο Ν3432/2006 τα μέλη ΔΠ των ΑΕΑ για προφανείς λόγους, τους οποίους επέβαλαν στην μακαριστή Υπουργό Μαριέττα Γιαννάκου οι Καθηγητές ομόλογων με τις ΑΕΑ Σχολών, δεν είχαν δικαίωμα αυτόνομης ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω ΕΛΚΕ, παρά μόνο σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ, γι’ αυτό τους αφαιρέθηκε το γράμμα «Ε», ώστε σήμερα να μην κατέχουν τον τίτλο του ΔΠ. Μπροστά στη συνεχιζόμενη αυτή αδικία, Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ με πρωτοβουλία της Βουλευτού Δράμας κας Χαράς Κεφαλίδου και την συνυπογραφή των κ.κ. Δημητρίου Κωνσταντόπουλου και Δημητρίου Μπιάγκη κατέθεσε στις 27-7-22 (1401/105/27-7-22) πρόταση νόμου στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Επέκταση εφαρμογής του μισθολογίου των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, στα μέλη ΔΠ των ΑΕΑ» για τη μισθολογική εξομοίωση των 35 μελών ΔΠ (εκ των οποίων τα 10 αποχώρησαν ή αποχωρούν διότι λόγω των συγχωνεύσεων εξελέγησαν στις Θεολογικές Σχολές ΕΚΠΑ και ΑΠΘ). Δυστυχώς, το δίκαιο αυτό αίτημα που θα αποκαθιστούσε αδικίες ετών, απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση.
  ———————————————————————————————————–
  Συνεπώς, σε σχέση με τις σωρευθείσες απώλειες που έχουμε υποστεί ως μέλη ΔΠ των ΑΕΑ (25 μέλη ΔΠ πανελλαδικά μετά τις αποχωρήσεις), τα προτεινόμενα ποσά συνολικής μηνιαίας αύξησης των 50 ευρώ είναι πενιχρά και δεν συνάδουν ούτε με την κουλτούρα ενός ευνομούμενου δημοκρατικού ευρωπαϊκού κράτους απέναντι σε ακαδημαϊκούς δασκάλους της Γ΄ Βάθμιας Εκπαίδυευσης, ούτε με τη διακήρυξη του άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου περί θέσπισης σειράς μέτρων για την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά ούτε και με το περιεχόμενο του άρθρου 2 του παρόντος, που διατείνεται ότι έχει σκοπό την ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών. Είμαστε εκλεγμένοι Καθηγητές της Γ΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης από 11μελή εκλεκτορικά σώματα και απολύτως νόμιμες διαδικασίες και ζητούμε εργασιακή δικαιοσύνη, όχι ελεημοσύνη. Τονίζεται δε, ότι στο διδακτικό αντικείμενο των Παραγωγικών Σχολών δεν μπορεί συνταγματικά κανένας ιδιώτης να υπεισέλθει. Αυτό νομοτελειακά συνιστά μια ακόμα ιδιότυπη πτυχή αυτοτέλειας, που οσονούπω δεν θα έχουν άλλα ΑΕΙ. Σε μια εποχή που με ένα Σχέδιο Νόμου ακόμα και οι 20ετείς νομοθετικές και δικαστικές κατακτήσεις των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ διαγράφονται με «μονοκοντυλιά», σημειώνουμε ότι οι ΑΕΑ (που ουδέποτε απασχόλησαν Καθηγητές Εφαρμογών ή μέλη ΔΠ χωρίς Διδακτορικό) έχουν να επιδείξουν από το 2010 σε βάθος 12ετίας ευάριθμους αποφοίτους Αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 9.500 διορισμένους πτυχιούχους Ιερείς κατηγορίας ΠΕ. Αυτή είναι η απόλυτη – άμεση εργασιακή αποκατάσταση με τη λήψη του Πτυχίου, αξιοζήλευτη από πολλούς και το κυριότερο, σε οργανικές θέσεις που προκηρύσσονται μετά τη λήψη του Πτυχίου τους.

 • 17 Ιουλίου 2023, 12:30 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

  Παρατηρείται μεγάλη μισθολογική ανισότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, όπου το ειδικό επίδομα διδασκαλίας & έρευνας ανέρχεται σε
  400 ευρώ (κάτοχοι διδακτορικού) ή
  100 ευρώ (κάτοχοι ενός ή δύο μεταπτυχιακών, δηλαδή προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με παρ. 1 άρθ. 15 ν. 3450/2006, Α΄ 64 και οργανικές).
  Πρόκειται για (δύο μισθολογικές ταχύτητες, ενώ έχουν τις ίδιες υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας, 16 ανά εβδομάδα). Ποια είναι η διαφορά στο ερευνητικό έργο που παράγει ένας επίκουρος καθηγητής σε οργανική θέση από έναν επίκουρο σε προσωποπαγή θέση;
  Τέτοιες εξόφθαλμες μισθολογικές ανισότητες, δεν παρατηρούνται στο δεύτερο επίδομα (βιβλιοθήκης), όπου το εύρος των τιμών για όλους, κυμαίνεται από 150 ευρώ έως 100 ευρώ και όχι από 500 έως 100 ευρώ.
  Δεδομένου ότι πρόκειται συνολικά μόνο για επτά άτομα πανελλαδικά, άρα η δαπάνη που προκαλείται είναι ελάχιστη, προτείνω το παρακάτω:

  «Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 37 στα Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
  1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
  α. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ.
  β. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  γ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ.
  …»

 • 13 Ιουλίου 2023, 23:16 | Βασιλης Νικολετάκης

  Πολλα ΝΠΔΔ εχουν μονον μια θεση εργασιας εμμισθου δικηγορου ο οποιος πρεπει να ανταποκριθει στις πλειστες αναγκες ακομα και εκτος ωραριου. Δεν ειναι ορθο και δικαιο ο μισθος του να ειναι αγκυλωμενος εδω και 12 χρονια σε επιπεδα μισθου ενος μεσου υπαλληλου… Η αποφαση 945/2023 ΑΠ εκρινε προς τη σωστη κατευθυνση και πρεπει σε αυτο το νομοθετημα η Πολιτεια να αποδειξει οτι σεβεται το κρατος δικαιου. Να αναμορφωθουν αμεσα οι απολαβες των εμμισθων δικηγορων των ΝΠΔΔ.