Άρθρο 23 – Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί επιδομάτων, προστίθεται υποπαρ. Ε΄ ως εξής:
«Ε. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης στους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ΄ από 1ης.1.2024 ως εξής:
α) Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
β) Ερευνητής Α΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
γ) Ερευνητής Β΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
δ) Ερευνητής Γ΄ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,
ε) Ερευνητής Δ΄ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,
στ) Ε.Λ.Ε. εκατό (100) ευρώ.
Το ανωτέρω επίδομα συγκαταλέγεται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ως άνω προσωπικού.».

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:07 | Γιάννης Καραχρήστος, Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

  Δεδομένου ότι οι Ερευνητές διαθέτουν ανάλογα προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ και επιτελούν αντίστοιχο με αυτά έργο, θεωρούμε ότι το άρθρο 23 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε τα ποσά του επιδόματος βιβλιοθήκης ανά βαθμίδα να είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα που προβλέπονται για τα μέλη ΔΕΠ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:03 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

  Όσον αφορά τους επιστήμονες εργαζόμενους στα Ερευνητικά Κέντρα το Ειδικό Επιστήμονικό – Τεχνικό Προσωπικό (ΕΕΤεΠ) αποτελείται από υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό που παράγει ισότιμο ερευνητικό έργο με τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τους Ερευνητές (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά, επικεφαλής ερευνητικών ομάδων, επιστημονικά υπεύθυνοι χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κριτές σε διεθνή περιοδικά και σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, κα). Για το προσωπικό αυτό δυστυχώς ακόμα δεν έχουν προβλεφθεί καθόλου κίνητρα εξέλιξης αλλά και επιδόματα που λαμβάνουν οι συνάδελφοί τους στα Ερευνητικά Κέντρα. Να προβλεφθούν ειδικά επίδοματα έρευνάς και βιβλιοθήκης στους Ειδικούς Επιστήμονες – Τεχνικούς των Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων αντίστοιχα με αυτά των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και Ερευνητών.

  Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

 • Απαιτείται άμεση διόρθωση: τo επίδομα βιβλιοθήκης για το ερευνητικό προσωπικό (Ερευνητές/τριες και ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων πρέπει να εξισωθεί με το επίδομα των αντίστοιχων βαθμίδων των μελών των ΑΕΙ. Διαφορετικά εσκεμμένως υποβαθμίζεται το επιστημονικό έργο των ερευνητών/τριών.

 • 18 Ιουλίου 2023, 17:48 | Olga Ktenidou

  Είναι προφανώς επιβεβλημένη η εξίσωση τέτοιων επιδομάτων των Ερευνητ(ρι)ών των ΕΚ με αυτά της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Μάλιστα θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως στην περίπτωση της έρευνας, είναι ακόμη σημαντικότερο.

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:01 | Αθανάσιος

  Εξίσωσης των αποδοχών των Ερευνητών/τριών και κατά την ισχύουσα αναλογία και των ΕΛΕ με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

 • Σε περίπτωση που οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης προσαυξάνεται κατά 50%, λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:06 | Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Ιδρύματος ΙΙΒΕΑΑ

  Στο Νομοσχέδιο δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για αναπροσαρμογή στα ειδικά μισθολόγια του Ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών, όπως γίνεται για το προσωπικό των ΑΕΙ (Κεφάλαιο Β’) καθώς και πλήθους άλλων φορέων (Κεφάλαιο Γ’), πέραν της οριζόντιας αύξησης που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω υποτίμηση και μισθολογική απαξίωση των Ερευνητών και ΕΛΕ των Ερευνητικών Κέντρων.

  Καθώς οι εκλεγμένοι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες, επιτελούν ομόλογο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, και συμμετέχουν ισότιμα σε επιτροπές κρίσης/εξέλιξης Ερευνητών και μελών ΔΕΠ (Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022), η μισθολογική αυτη διάκριση είναι αναίτια και άδικη.

  Επομένως ζητούμε:

  1. Να συμπεριληφθεί ρύθμιση αντίστοιχη με το Κεφάλαιο Β’/Άρθρο 31 του νομοσχεδίου και για τους Ερευνητές για αναπροσαρμογή στον βασικό μισθό και στα μισθολογικά κλιμάκια ώστε να εξισώνονται με τα μέλη ΔΕΠ, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985. Κατ’αναλογία να συμπεριληφθεί ρύθμιση και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων.

  2. Να εξισωθεί το Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης του Κεφαλαίου Α’/Άρθρο 23 των Ερευνητών και κατ’ αναλογία των ΕΛΕ με αυτό των μελών ΔΕΠ (Κεφάλαιο Β’/Άρθρο 32) για κάθε αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον επιτελούν το ίδιο έργο και έχουν τις ίδιες ανάγκες πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές.

  3. Να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ με αυτά που ισχύουν για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1).

  4. Για τις ανωτέρω ρυθμίσεις σε βασικό μισθό και επιδόματα να αναφέρεται όπως στο Κεφάλαιο Α’/Άρθρο 20 ότι ‘Η ανωτέρω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά’.

  Αναφέρεται ότι η εν λόγω εξίσωση των μισθών είναι δημοσιονομικά αδιάφορη για το ΓΛΚ αφού μιλάμε για <1000 Ερευνητές στη χώρα.

  Αν δεν προβλεφθούν οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συνεχιστεί η υποτίμηση και σταδιακός μαρασμός των Ερευνητικών Κέντρων με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην έρευνα, την καινοτομία και τη δημόσια υγεία της χώρας.

  Οι Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών