ΜΕΡΟΣ Β΄- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ – Άρθρο 3 – Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 – του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

1. Οι συντάξεις των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 9Α και 34Α του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), τα άρθρα 92, 94, 95, 157 και 166 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), τα άρθρα 14, 15, 16, 18 και 19 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και τα άρθρα 123 έως 161 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Αν κατά την εκτέλεση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης, σύμφωνα με το παρόν, το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης την 1η Ιανουαρίου 2017, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την 31η Δεκεμβρίου 2016, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, καθώς και της τυχόν καταβαλλόμενης κατά την ημερομηνία αυτή προσωπικής διαφοράς, η προκύπτουσα από την 1η Ιανουαρίου 2017 διαφορά διατηρείται ως προσωπική και αμεταβίβαστη μέχρι την εξάλειψή της από την αύξηση της σύνταξης λόγω αλλαγής των συνταξιοδοτικών στοιχείων υπολογισμού της.
2. α. Στα πρόσωπα, που κατά την εφαρμογή της παρ. 1 προκύπτει προσωπική διαφορά, καταβάλλεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού τριακοσίων (300) ευρώ. Αν κατά την αναπροσαρμογή της παρ. 1 προκύπτει, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό αναδρομικών που υπολείπεται των τριακοσίων (300) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού αυτού.
Εάν στη σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός δικαιούχα πρόσωπα, το ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται επιμεριζόμενο σύμφωνα με τα καταβαλλόμενα σε αυτά μερίδια σύνταξης.
β. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν κληρονομείται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.
3. Από 1η Ιανουαρίου 2017, το άρθρο 2 του ν. 3513/2006 (Α΄265), περί αύξησης του επιδόματος εξομάλυνσης και η παρ. 11 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, περί υπαγωγής σε κρατήσεις ποσού από επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:55 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΝΤΣΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Διαβούλευση – Σχέδιο για προσθήκη 4ης παραγράφου στο αρθ. 33 ν. 4387/2016
  Σχόλιο επί του προτεινόμενου Άρθρου 3 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών των νέων και της οικογένειας»
  Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 1 – «Σκοπός» και Άρθρο 2 – «Αντικείμενο» του παρόντος σχεδίου νόμου, τα οποία κάνουν λόγο για μέτρα για τόνωση και ενίσχυση του πραγματικού και διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, έχω να παρατηρήσω τα εξής:
  Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει τίτλο «Αναπροσαρμογή συντάξεων – Προστασία Καταβαλλομένων Συντάξεων», και ειδικότερα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2. αυτού, θεσπίστηκε – με σκοπό την προστασία των μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταβαλλομένων συντάξεων – ότι «Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη.».
  Μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, το ανταποδοτικό μέρος των καταβαλλομένων συντάξεων υπολογίζεται επί των πράγματι καταβληθεισών εισφορών από 1.1.2002 και έως ως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης (άρθρο 28 παρ. 2β και παρ. 7 ν. 4387/2016).
  Επειδή ο υπολογισμός που προκρίθηκε για προστασία των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων αδικεί αρκετούς από τους λεγάμενους «παλαιούς» συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν καταβάλει μεγάλες εισφορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, και ως εκ τούτου δεν επιθυμούν να «προστατευθούν», διότι η δήθεν «προστασία» τους θα οδηγήσει αδίκως σε χαμηλότερες συντάξεις, προτείνεται στο Άρθρο 3 – «Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 – του άρθρου 4 του ν. 4387/2016» του υπό πρόταση σχεδίου νόμου, να προστεθεί τέταρτη παράγραφος η οποία θα έχει ως εξής:
  4, Τον επαναυπολογισμό του συντάξιμου μισθού τους κατ’ αναλογίαν του τρόπου υπολογισμού που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 2β του παρόντος νόμου δικαιούνται να ζητήσουν και οι κατά την 13.05.2016 ήδη συνταξιούχοι βάσει του μέσου ασφαλιστέου εισοδήματος τους που προκύπτει από τις πράγματι καταβληθείσες εισφορές από 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης με αναγωγή κατά κεφαλήν των κοινωνικών πόρων υπέρ του Ταμείου στο οποίο ήταν ασφαλισμένοι.

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  Προτάσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ).

  Το υπόψη σχέδιο Άρθρου 3 (Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 – του άρθρου 4 του ν. 4387/2016), είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας που έπρεπε να είχε γίνει από το έτος 2017 και ορθώς εισάγεται για νομοθέτηση. Μάλιστα το θέμα αυτό είχε προτείνει και παρουσιάσει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στις συνεδριάσεις της, στις 21 Μαρ. και 3 Απρ. τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), καταθέτοντας τότε σχετικό υπόμνημα, με τις παρακάτω προτάσεις:
  α. Την κατάθεση τροπολογίας για άμεση απόδοση της αύξησης 7,75%, που έχει δοθεί σε όλους τους άλλους συνταξιούχους.
  β. Την αντιστοίχιση κλιμάκιων-βαθμών και αναπροσαρμογή των υπόψη συντάξεων του ν. 4387/2016, άρθρο 4, παραγρ. 3, ΑΜΕΣΑ, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2017, που ισχύει ο ν. 4472/2017.

  Από την μελέτη του σχεδίου του άρθρου δημιουργούνται ασάφειες, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και είναι οι παρακάτω:

  α. Αναφέρει «προσωπική διαφορά», που προκύπτει αν «….το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης την 1η Ιανουαρίου 2017, …. είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την 31η Δεκεμβρίου 2016…». Προφανώς εννοεί ΘΕΤΙΚΗ προσωπική διαφορά, το οποίο πρέπει να γίνει σαφές, σε αντιδιαστολή με την περίπτωση που το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι μεγαλύτερο από αυτό της καταβαλλόμενης σύνταξης την 31η Δεκεμβρίου 2016.

  β. Προβλέπει: «Αν κατά την αναπροσαρμογή της παρ. 1 προκύπτει, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό αναδρομικών που υπολείπεται των τριακοσίων (300) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού αυτού.» ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ όμως οτιδήποτε για την περίπτωση που προκύψουν αναδρομικά αυτών των ετών, ήτοι 2017-2022, για ποσά άνω των τριακοσίων (300) ευρώ. Πρέπει να προσδιορισθεί με σαφήνεια η εφάπαξ καταβολή των υπόψη αναδρομικών.

  γ. Να γίνει σαφής αντιστοίχιση στα κλιμάκια του ν. 4472/2017, ήτοι αντιστοίχιση στο ανώτερο κλιμάκιο του κάθε βαθμού, του βαθμού που έχει τελικά αποδοθεί/απονεμηθεί, στις περιπτώσεις που στρατιωτικοί αποβιώνουν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, λόγω εκτέλεσης καθηκόντων επαυξημένου κινδύνου, ήτοι υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991, των Π.Δ. 169/2007 και Π.Δ. 168/2007 κλπ.

  Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος
  Πρόεδρος ΔΣ/Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

 • Σε αυτό το άρθρο κρίνουμε σημαντικό να προβλεφθεί ο διπλασιασμός του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ της παρ. 2α που καταβάλλεται στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους. Στην περίπτωση που τα δικαιούχα πρόσωπα στα οποία επιμερίζεται η σύνταξη, είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, να δοθεί στο καθένα πρόσωπο ολόκληρο το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης και να μην επιμεριστεί.
  Να προβλεφθούν επίσης διατάξεις για:
  – Την εναρμόνιση της αύξησης των επιδομάτων σύμφωνα με τις αυξήσεις που δίνονται στις συντάξεις κάθε έτους.
  – Την επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίες καταργήθηκαν άδικα με το 3ο μνημόνιο.

 • 18 Ιουλίου 2023, 09:08 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ της 18-7-2023
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ: Επιστροφή της Εισφοράς Αλλήλεγγύης Συνταξίουχων (ΕΑΣ) ,Αναδρομικά για το χρονικό διάστημα 07-2-2017 έως 31-12-2018.
  Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),Ψηφίστηκε και αρχισε να εφαρμόζεται από 01-08-2010 ,δυνάμει των διατάξεων των Ν 3865/2010 , φεκ 120α ,αρθ 11 και Ν3963/2010 ,φεκ 115α ,αρθ 38,όπως τροπ/καν με Ν3980/2011 ,φεκ 152α ,άρθ 44 παρ 11-13, ν4002/2011 ,φεκ 180α ,άρθ 2παρ 13 ,ν 4024/2011 ,φεκ 226α ,αρθ 2 και 3 ,ν4585/2018 ,φεκ 216α ,αρθ 27.
  Η εν λόγω μείωση της ΕΑΣ ,επιβάλλεται κλιμακωτα ,πο 3%,εως 14%, για ποσά απο 1400,00 ευρω ,ενω σε κάθε κλιμακα το υπολοιπόμενο ποσό δεν πρέπει να υπολλείπεται του κατώτερω ποσού κάθε κλιμακας.
  Μετά από προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκδόθηκε αρχικά η υπ’αριθμ 244/2017 Απόφαση (Ολομέλεια) ,οτι η εν λόγω παρακράτηση -μείωση των ανωτέρω νόμων ,είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ,και πρέπει να σταματήσει η παρακράτηση της ,από την ημερομηνία δημοσίευσης της, την 07/02/2017 και μετά και να επιστραφού τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σε όλους αναδρομικά.
  Εν συνεχεία εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφασεις του Ελεγκτικου Συνεδρίου ,τόσο εν Ολομελεία ,οσο και Τμημάτων αυτού και συγκεκριμμένα οι ακόλουθες αποφασεις του: 32/2018(Ολομ.),1277/2018 (Ολομ.)1388/2018 (Ολομ.),898/2019 (ΙΙΙ τμήμα), 930/2019 (ΙΙ τμήμα),1389/2020 (Ολομ.),137/2019 (Ολομ.),504/2021 (Ολομ.),οι οποίες επιβεβαίωναν και επικυρωναν την αρχική απόφαση περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω περικοπής και επιστροφής αναδρομικά των παρακρατηθέντων σε όλους.
  Εν συνεχεία ακολλούθησε η 1477/2021 Αποφ(Ολομ.) η οποία έκρινεται οτι η παρακράτηση και περικοπή της ΕΑΣ ειναι αντισυνταγματική και επιστροφή της ,ενώ οι αξιωσεις απαιτήσεων και διεκδικήσεων παραγραφεται μετα την παρέλευση της διετίας και ως εκ τούτου η διεκδίκηση αφορά ,μόνο 23/μηνο και για το χρονικό διάστημα 07-02-2017 έως 31-12-2018,σε όλους .
  Επί του ιδίου θέματος με αυτή εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις του ιδίου δικαστηρίου (Ελεγκτικό Συνέδριο εν Ολομελεία) και συγκεκριμμένα οι: 2020/2020, 1821/2021 ,οι οποίες επιβεβαίωναν και επικυρωναν την 1477/2021 απόφαση περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω περικοπής,και επιστροφής αυτής και με διετή παραγραφή των αξιώσεων αυτής.
  Τέλος εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 1975/2021 αποφ.Ελεγκτικου Συνεδρίου (Ολομ.),η οποία επικύρρωσε όλες τις προαναφερόμμενες αποφασεις του,ότι η παρακράτηση είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και οι αξιώσεις διεκδίκησης της είναι 23/μήνου και για το χρονικό δάστημα 07-02-2017 έως 31-12-2018 ,ενώ από 01-01-2019 και εντεύθεν η εν λόγω παρακράτηση -περικοπή της ,είναι Συνταγματική και νόμιμα θα ενεργείται η παρακράτηση της….
  Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και με την 1945/2022 απόφαση του Ελ.Συν /Τμ.6ο., για την επιστροφή της ΕΑΣ 23 /μήνου (07-02-2017 έως 31-12-2018).
  Κατόπιν ,όλων των αναφερομένων ανωτέρω λεπτομερώς και αιτιολογημένα ,ΠΑΡΑΚΑΛΩ,οπως στο εν λόγω Σχεδιο Νόμου ,που έχει καταρτισθεί απο το Υπουργείο σας,να συμπεριφθει σχετικό άρθρο ως εξής:

  Προσθήκη ΑΡΘΡΟΥ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΑΣ
  1. Από 01-01-2024 επιστρέφεται σε όλους τους δικαιούχους Συνταξιούχους (Δημοσίου, Στρατιωτικούς,Πυροσβεστες ,Λιμενικούς,Ακτοφυλακής , Δικαστικούς κλπ ) η παρακρατηθείσα Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ,23/μηνου και για το χρονικό διάστημα 07-02-2017 έως 31-12-2018.
  2. Με κοινη υπουργικη απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών , Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,καθορίζονται οι όροι και οι προυποθεσεις των οφειλομένων ποσών σε τρείς δόσεις (…..)δόσεις.
  3. Τα ανωτέρω ποσα φορολογούνται άπαξ κατά την έκδοση της ΚΥΑ.

  Ο Προτεινων και σχολιαστής
  ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Συνταξιουχος

 • Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».

  Η Ομοσπονδία μας, αφού μελέτησε τις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας», έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα με γνώμονα το διεκδικητικό πλαίσιό της αλλά και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες πριν από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.
  Λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση της νέας Κυβέρνησης, θεωρούμε ότι ορισμένες ρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθόσον βελτιώνουν στο ελάχιστο τις πετσοκομμένες από την εποχή των μνημονίων αποδοχές των αστυνομικών, όπως αυτές είχαν ψηφιστεί με τους ν. 4093/2012 και ν. 4307/2014.
  Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε όμως ότι έχει ενσωματωθεί στο ίδιο σχέδιο νόμου διάταξη που αφορά τους εν αποστρατεία συνεπεία εν ώρα υπηρεσίας τραυματισμένους, στους τραυματίες λόγω βίαιου συμβάντος και τρομοκρατίας συναδέλφους μας, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών (άρθρο 3 Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 – του άρθρου 4 του ν. 4387/2016). Σημειώνουμε ότι οι διατάξεις αυτές εξαιρέθηκαν μετά από τεκμηριωμένες μας προτάσεις μια φορά με την ψήφιση του ισχύοντος μισθολογίου, το 2017 (ν. 4472/2017) και τη δεύτερη το 2022 με το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας- ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ν. 4997/2022).
  Η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζει το ισχύον μισθολόγιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε και προκαλεί μειώσεις στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία εν ώρα υπηρεσίας τραυματισθέντες, στους τραυματίες λόγω βίαιου συμβάντος και τρομοκρατίας, συναδέλφους, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών. Η μετάβαση από το παλαιό (ν. 4093/2012) στο ισχύον μισθολόγιο (ν. 4472/2017) προκαλεί μειώσεις οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση εξασφαλίζονται για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι, όμως, εφεξής δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους και τις ορφανικές οικογένειες αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή του ισχύοντος πολυδαίδαλου μισθολογίου μας, η μη ύπαρξη μικρότερης σύνταξης και συναφών επιδομάτων από αυτή που θα δικαιούνταν οι ενδιαφερόμενοι, αν εφαρμοζόταν τα παλαιό μισθολόγιο. Είναι χρέος και υποχρέωση όλων μας να προστατέψουμε τα εισοδήματα των συναδέλφων αυτών που τραυματίζονται (βαριές αναπηρίες) και δολοφονούνται για την ασφάλεια της κοινωνίας και για την πατρίδα μας!
  Γι’ αυτό ζητάμε ή να αποσυρθεί η εν λόγω διάταξη καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους και τις ορφανικές οικογένειες αυτών που δίνουν τη ζωή τους για το αγαθό της ασφάλειας, ή να γίνει δεκτή η προτεινόμενη από την Ομοσπονδία μας τροποποίηση του άρθρου 3 ως εξής:
  «Οι συντάξεις των δικαιούχων προσώπων των περιπτώσεων α’, β’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4387/2016 (Α’ 85) αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με τα άρθρα 123 έως 161 του νόμου 4472/2017 (Α 74) σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 34 του π.δ. 169/2007 (Α 210), 92 του π.δ. 168/2007 (Α 209) και 5,6,9 και 10 του νόμου 2084/1992 (Α 165). Το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, δεν είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης το οποίο έχει υπολογιστεί με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την 31-12-2016. Για τον καθορισμό των συντάξεων των δικαιούχων προσώπων των περιπτώσεων α’, β’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4387/2016 (Α 85) για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο σε αντίστοιχο και με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούχο με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την 31-12-2016».
  Εξειδικεύοντας περαιτέρω τις παρατηρήσεις μας, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, οι ρυθμίσεις αφορούν επί μέρους μισθολογικά θέματα και όχι ουσιαστική αναμόρφωση του ισχύοντος μισθολογίου (ν.4472/2017) με παρεμβάσεις στο βασικό μισθό και σε ήδη προβλεπόμενα επιδόματα:
  Α) Στο άρθρο 20 παρ. 2, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των βασικών μισθών και συγκεκριμένα η προσαύξηση αυτών με το ποσό των 70 ευρώ μεικτά κατά προσέγγιση ενώ γίνεται μνεία ότι η προσαύξηση αυτή δε συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.
  Β) Με το άρθρο 21 προβλέπεται ο επανακαθορισμός της οικογενειακής παροχής και διαμορφώνεται, ως εξής για υπαλλήλους με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον:
  – στα 70 € για 1 τέκνο (αντί των 50 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 120 € για 2 τέκνα (αντί των 70 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 170 € για 3 τέκνα (αντί των 120 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 220 € για 4 τέκνα (αντί των 170 € με το ισχύον καθεστώς).
  και προσαυξάνεται κατά 70 € για κάθε επιπλέον τέκνο.
  Με τη σχεδιαζόμενη νομοθετική διάταξη προβλέπεται ότι η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Προβλέπεται ότι από 1-1-2024 καταργούνται το 3ο και το 4ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει, που ορίζουν ότι: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου».

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 ΤΕΚΝΟ 2 ΤΕΚΝΑ 3 ΤΕΚΝΑ 4 ΤΕΚΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΚΝΟ
  ΠΟΣΟ 50 70 120 170 +70
  (50+20) (50+20+50) (50+20+50+50)
  ΝΕΟ ΠΟΣΟ 70 120 170 220 +70
  (70+50) (70+50+50) (70+50+50+50)

  Γ) Με το άρθρο 22 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης το οποίο αυξάνεται κατά 30% και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, για τις περιπτώσεις των επιδομάτων της παρ. Γ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Δηλαδή:

  ΒΑΘΜΟΣ Παλαιά και νέα ποσά
  ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α 550 +165= 715
  ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 400+120=520
  Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και
  Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας 350+105=455
  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 250+75=325
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 200+60=260
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 170+51=231
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 60+18=78
  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 40+12=52
  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 30+9=39

  Δ) Με το άρθρο 24 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και η τροποποίηση της περ. Β του άρθρου 127 του ν.4472/2017 με τη δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω επιδόματος και σε υπαλλήλους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης:
  -Προσαυξάνεται το επίδομα κατά 15 € (συνολικά 70 ευρώ αντί των 55 ευρώ) για αστυνομικούς έγγαμους ή που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα.
  -Προσαυξάνεται το επίδομα κατά 15 € (συνολικά 130 ευρώ αντί των 115 ευρώ) για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015.
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων (σύμφωνο συμβίωσης) η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο υπαλλήλους.

  ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
  ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟ € NEO ΠΟΣΟ €

  Aρχηγός 390,00 390,00
  Υπαρχηγός 370,00 370,00
  Αντιστράτηγος 360,00 360,00
  Υποστράτηγος 340,00 340,00
  Ταξίαρχος 335,00 335,00
  Αστυν.Δ/ντής 325,00 325,00
  Αστ.Υποδ/ντής 315,00 315,00
  Αστυνόμος Α΄ 225,00 225,00
  Αστυνόμος Β΄ 160,00 160,00
  Υπαστυνόμος Α΄ 130,00 130,00
  Υπαστυνόμος Β΄ 120,00 120,00
  Ανθυπαστυνόμος 100,00 100,00
  Αρχιφύλακας 90,00 90,00
  Υπαρχιφύλακας 80,00 80,00
  Αστυφύλακας 55,00 55,00
  Ε.Φ.-Σ.Φ. 105,00 105,00

  ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟ
  Το εν λόγω επίδομα αυξάνεται κατά 55€ για έγγαμους χωρίς τέκνα και 115€ για έγγαμους με τέκνα.

  ΝΕΟ ΠΟΣΟ
  Το εν λόγω επίδομα αυξάνεται κατά 70€ για έγγαμους χωρίς τέκνα και 130€ για έγγαμους με τέκνα.

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
  ΑΓΑΜΟΣ 0,00 0,00
  ΕΓΓΑΜΟΣ 55,00 70,00
  ΜΕ ΤΕΚΝΑ 115,00 130,00

  Ε) Με το άρθρο 25, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος παραμεθορίου, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 130 ευρώ από 100 ευρώ που ισχύει σήμερα

  Επίδομα παραμεθορίου:
  Σε όσους υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου)

  ΠΟΣΟ ΝΕΟ ΠΟΣΟ
  100,00 130,00

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA
  Οι τελευταίες ρυθμίσεις για τους αστυνομικούς, οι οποίες σημειωτέον προωθούνται σε νομοσχέδιο για το Δημόσιο και όχι με νομοσχέδιο για το ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, όπως θα ήταν το ορθόν ώστε να υπάρχει πληρότητα στη νομοθέτηση και γενικευμένη ανταπόδοση των οφελημάτων, αφορούν μόνο επί μέρους αλλαγές του βασικού μισθού των υπαλλήλων και συγκεκριμένων επιδομάτων που χορηγούνται και πάλι όχι καθ’ ολοκληρίαν, αλλά με κριτήρια που δεν καλύπτουν το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού. Άλλωστε:
  1.-Το επίδομα οικογενειακής παροχής των 70 ευρώ μεικτά, που καταλήγουν σε 46 μετά τις κρατήσεις, δηλαδή 1,5 ευρώ τη μέρα, δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων αστυνομικών οι οποίοι καθώς εισέρχονται στο Αστυνομικό Σώμα σε ηλικία 18 ετών, είναι οι περισσότεροι άγαμοι ή χωρίς τέκνα, και σε κάθε περίπτωση εισπράττουν μισθούς που δεν καλύπτουν τις ανάγκες διαβίωσης.
  2.-Είναι αδιανόητο να περικόπτονται συντάξεις από οικογένειες που έχουν θρηνήσει τους ανθρώπους τους μετά την απώλειά τους εν ώρα καθήκοντος,
  3.-Το επίδομα παραμεθορίου, αφορά περίπου 1.500 άτομα σε όλη τη χώρα, μικρότατο αριθμό σε σχέση με το σύνολο των 57.000 υπηρετούντων. Το αίτημά μας είναι να επεκταθεί η χορήγησή του ώστε να καλύπτεται πολλαπλάσιος αριθμός και σε άλλες παραμεθόριες περιοχές.
  4.- Η ρύθμιση για τα οδοιπορικά δεν αφορά την Ελληνική Αστυνομία – μια αστυνομία που είναι διαρκώς σε κίνηση- ενώ πάγιο αίτημά μας είναι η κατάργηση της νομοθετικής διάταξης που ψηφίστηκε το 2015 και διατηρεί «παγωμένη» τη χορήγησή τους.
  5.- Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας δεν προβλέπεται δυστυχώς αν και το χορηγούμενο ευτελές ποσό είναι καθηλωμένο από τότε που θεσπίστηκε.
  Εν κατακλείδι, οι νέες ρυθμίσεις που πρέπει να επισημάνουμε ότι διαφημίστηκαν με τυμπανοκρουσίες από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέχουν παρασάγγας από τις προεκλογικές δεσμεύσεις για πλήρη αποκατάσταση των αδικιών, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο, ως γνωστόν, είχαμε προσφύγει τρεις φορές μετά το 2012, κερδίζοντας αντίστοιχες ευνοϊκές αποφάσεις, που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής και εφαρμογής εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών.
  Το αίσθημα της αδικίας εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι οι μισθοί των αστυνομικών ουδέποτε αποκαταστάθηκαν, ούτε καν ενισχύθηκαν με την υποτιθέμενη διόρθωση του 2017 (ισχύον μισθολόγιο, ν.4472/2017). Αντιθέτως προκλήθηκαν νέες διακρίσεις, στρεβλώσεις και αδικίες τις οποίες έκτοτε αγωνιζόμαστε να εξαλείψουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις, θέτοντας ως κορυφαίο, μεταξύ άλλων ζήτημα, την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, καθώς και το υπερώριμο αίτημά μας για την αναπροσαρμογή – αύξηση του ποσού της αποζημίωσης της ωριαίας νυχτερινής εργασίας, που είναι καθηλωμένη από την εποχή των μνημονίων.
  Το αίτημά μας για ένα δίκαιο ειδικό μισθολόγιο παραμένει στο ακέραιο και προς αυτήν την κατεύθυνση καλούμε το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης να εγκύψει, παρουσιάζοντας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας μια πρόταση νόμου μακράς πνοής που θα λαμβάνει υπόψη της τόσο τα σημερινά δεδομένα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και τα μελλοντικά, όπως αυτά διαμορφώνονται με ένα Αστυνομικό Σώμα νέων συναδέλφων που έχουν υπαχθεί σε νέα, δυσμενέστερα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά πλαίσια.

 • 17 Ιουλίου 2023, 09:07 | Κατερίνα

  Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 5039/2023, έχει προβλεφθεί ορθά η χορήγηση ειδικής σύνταξης στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ακόμη και στην περίπτωση του άγαμου αποβιώσαντα (περ. 1γ,δ και ε του υπόψη άρθρου) Για τους άγαμους πιλότους της ΠΑ που απεβιώσαν κατα τη διάρκεια της υπηρεσίας τους την 30 Ιανουαρίου 2023 δεν έχει και σε αυτό το νομοσχέδιο κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη. Εκτιμώ ότι θα έπρεπε η Πολιτεία, ως έλαχιστη αναγνώριση του έργου αυτών που καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους, να θεσπίσει επιτέλους δικαίωμα σύνταξης για όσους στρατιωτικούς «αποβιώνουν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής λόγω εκτέλεσης καθήκοντων επαυξημένου κινδύνου» . Η ρύθμιση λοιπόν θα αφορά αυτούς τους στρατιωτικούς που εκτελούν καθήκοντα επαυξημένου κινδύνου όπως οι εκλιπόντες πιλότοι της ΠΑ στο δυστύχημα με το FANTOM

 • 16 Ιουλίου 2023, 21:10 | Κωνσταντίνος

  Βγήκα σε σύνταξη με 46,06 έτη ασφάλισης
  1) Με τα 46,06 έτη ο Νόμος 4387/2016 μου έδινε ποσοστό αναπλήρωσης 54,92% και ο Ν. 4670/2020 μου δίνει ποσοστό αναπλήρωσης 53,04, ΔΗΛΑΔΗ ο Ν. 4670/2020 μου ΜΕΙΩΣΕ το ποσοστό αναπλήρωσης κατά 1,88%.
  2) Από το 40,01 έτος μέχρι και το 46,06 δηλαδή 6,06 έτη, ο 4387/2016 μου έδινε ποσοστό αναπλήρωσης 2χ6,06=12,12% ενώ ο Ν. 4670/2020 μου δίνει ποσοστό αναπλήρωσης 0,50χ6,06=3,03%, ΔΗΛΑΔΗ ο Ν. 4670/2020 ΜΕΙΩΣΕ το ποσοστό αναπλήρωσης κατά 9,09%.
  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η σε βάρος μας αδικία και να επανέλθουν τα ποσοστά αναπλήρωσης για πάνω από τα 40 έτη σε 2% ετησίως όπως ίσχυαν με τον Ν. 4387/2016

 • 15 Ιουλίου 2023, 12:53 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ

  Παρακαλώ εκτός των άλλων θεμάτων ,
  ίσως θα ήταν δίκαιο(για τους εχοντες το πρόβλημα) να επανεξετάσετε το ακατάσχετο ποσό των συντάξεων.
  Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί πολίτες με προβλήματα οφειλων λογω της εποχής των μνημονίων και ολων των προβλημάτων της τελευταίας δεκαπενταετίας.
  Όπως γνωρίζετε το ποσό αυτό έχει μειωθεί κατά την περίοδο των μνημονίων και ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € με περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού και μεχρι των 500,00 € κατά 50%.
  Τελικο ποσό με τις παραπάνω προϋποθέσεις 1.250,00 €
  Επισημαίνω, οτι συνταξιούχος που ελάμβανε προ της τελευταίας αύξησης των συντάξεων 1.000,00 €, ελαβε την αύξηση με περικοπή κατά 50%.
  Μετά τα παραπάνω, λαμβανομένων υπόψη τόσο της αύξησης των συντάξεων όσο και του πληθωρισμού με συνέπεια την αύξηση του κόστους ζωής, θεωρώ ότι είναι δίκαιο να αυξηθούν ανάλογα και τα παραπάνω ακατάσχετα ποσά, αλλά και το συνολικό ακατασχετο ποσό για τους ακατάσχετους λογαριασμούς.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 14 Ιουλίου 2023, 23:51 | Σταμάτης

  Το άρθρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • Προσθήκη άρθρου:

  Ένταξη των κωφών και βαρήκοων ατόμων στις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 612/1977 και του Π.Δ. 169/2007

  Τα κωφά και βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εντάσσονται στις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 612/1977 (και στις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν σήμερα) και του Π.Δ. 169/2007.

 • 12 Ιουλίου 2023, 16:09 | Basiliy

  Bravo

 • 12 Ιουλίου 2023, 11:07 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Η μείωση των κρατήσεων από την ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις που είναι πάνω από τα 1.400 ευρώ (μικτά)? Θα γινει τελικά η ρύθμιση? δεν φαινεται κάπου.