Άρθρο 18 – Απλοποίηση εξουσιοδοτήσεων για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 8 υποπαρ. ΙΑ.6. παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Η εξουσιοδότηση του όγδοου εδαφίου της παρ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.6. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A’ 222), περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην κοινωνική ασφάλιση, τροποποιείται ως προς τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης, η εξουσιοδότηση του ένατου εδαφίου τροποποιείται ως προς το αντικείμενό της, και στις δύο ως άνω εξουσιοδοτήσεις προστίθεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σύνολο της παραγράφου, και τα εννέα πρώτα εδάφια της παρ. 8 διαμορφώνονται ως εξής:
«8. Από 1.7.2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και του Δημοσίου. Από 1.1.2013 μέχρι την 30η.6.2013 οι πληρωμές των συντάξεων διενεργούνται από τους Φ.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόμενων παραγράφων.
Από 1.12.2012 η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαιούχων των Φ.Κ.Α. και υπολογίζει το ποσό της μείωσης για τους συνταξιούχους, καθώς και για όσους λαμβάνουν συντάξεις από περισσότερους του ενός φορέα.
Οι Φ.Κ.Α. αποστέλλουν έως τη 10η ημέρα κάθε μήνα στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή μηνιαίο αρχείο πληρωμών συντάξεων, στο οποίο περιέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει ο κάθε φορέας.
Τα Αρχεία Πληρωμών Συντάξεων περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης (A.M.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λπ.). Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων η επεξεργασία υλοποιείται στα διαθέσιμα στοιχεία και στους ταυτοποιημένους συνταξιούχους.
Οι Φ.Κ.Α. πραγματοποιούν τις μεταβολές των ποσών συντάξεων για τις οποίες έχουν ενημερωθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης και της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Ψ.Δ.Π.Σ.) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις των Φ.Κ.Α., τις υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ., θέματα διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενημερώσεων μεταξύ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. και Γ.Γ.Ψ.Δ.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα θέματα των συντάξεων των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, θέματα διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενημερώσεων μεταξύ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Γ.Γ.Ψ.Δ.Π.Σ. και ΔΙΑΣ Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον καθορισμό και την εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής των συντάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.».

  • 12 Ιουλίου 2023, 22:48 | Κώστας Δημητρίου

    Θα πρέπει να προβλεφθεί και να προστεθεί διάταξη ώστε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταβάλλει είτε εισφορές e-ΕΦΚΑ, είτε ΚΕΑΟ, & ειδικά μέσω e-banking να μην χρεώνεται επιπλέον προμήθεια!-> να υπάρχει μεταχείριση αντίστοιχη με τις καταβολές προς το δημόσιο, όπου δεν κρατείται προμήθεια!

  • 11 Ιουλίου 2023, 20:28 | BSiliy

    Bravo well done