Άρθρο 29 – Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

 • 14 Ιουλίου 2023, 09:39 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΓΙΡΙΔΟΥ

  Η καθήλωση των εμμίσθων δικηγόρων στο 15ο Μ.Κ., που ισχύει μέχρι σήμερα (για τους Παρ’Αρείω Πάγω) χωρίς να λαμβάνουν τα Μ.Κ. λόγω κατοχής συναφούς με τα καθήκοντά τους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου και χωρίς να λαμβάνουν τα Μ.Κ. λόγω χρόνου προϋπηρεσίας στερείται κάθε νομιμότητας και λογικής. Πρόσφατα το ζήτημα των Μ.Κ. λόγω κατοχής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου κρίθηκε αμετάκλητα με την υπ’αριθμ. 945/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει ρητή σχετική διάταξη επί σκοπώ συμμορφώσεως του νόμου με τα κριθέντα.
  Το ίδιο ισχύει και για την την μισθολογική τους εξέλιξη από την οποία ρητώς εξαιρούνται. Δεν μπορεί ένας νεοπροσληφθείς έμμισθος δικηγορος παρ’Αρείω Πάγω επί παραδείγματι, να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές με κάποιον, που υπηρετεί στον ίδιο φορέα περισσότερα έτη.
  Η τυχόν αντίθετη άποψη παραβιάζει τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, κατά το μέρος, που αντιμετωπίζει με όμοιο τρόπο ανόμοιες καταστάσεις (έμμισθους δικηγόρους κατέχοντες και μη κατέχοντες τίτλο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών ή/και νεοπροσληφθέντες και παλαιότερους) και μεταχειρίζεται ενιαία πρόσωπα, που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες και τυπικά προσόντα. Παραβιάζει επίσης και τις γενικές αρχές, που εισάγει ο Κώδικας περί Δικηγόρων, σύμφωνα με τις οποίες ο δικηγόρος όχι μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται δυσμενέστερα από τους υπαλλήλους αναλόγων προσόντων, αλλά, αντίθετα, θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη αυξημένη μισθολογική κατάταξη, με βάση τα προσόντα του, στα πλαίσια της αναγνώρισης και της διαφύλαξης του κύρους και της ανεξαρτησίας του. Περαιτέρω, δεν υφίσταται σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να καθιστά συνταγματικά ανεκτή την εξαίρεση των δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι, ο αριθμός των δικηγόρων, που υπηρετούν στους φορείς, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου είναι ελάχιστος, ιδίως σε σύγκριση με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
  Κατόπιν αυτών, θα πρέπει να υπάρχει σαφής ρύθμιση για την εφαρμογή των Μ.Κ. (λόγω κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού και λόγω χρόνου υπηρεσίας) και στους εμμίσθους δικηγόρους, ώστε να μην αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη ασκώντας προδήλως νόμιμες αγωγές επιβαρύνοντας τόσο τα Δικαστήρια, όσο και τους φορείς μας με την καταβολή τόκων κι εξόδων.

 • 13 Ιουλίου 2023, 08:52 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  δεν γίνεται για ακόμη μια φορά πρόβλεψη
  Εν προκειμένω για την εφαρμογή της ανωτέρω ειδικής διάταξης, βάσει της οποίας χορηγούνται μισθολογικά κλιμάκια με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,
  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 «Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο».
  για την απόδοση των εναπομεινάντων Μ.Κ. που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3660/2008 για τα οποία και έχουν πληρώσει ( έχει παρακρατηθεί από την μισθοδοσία των υπάλληλων και εμού ) και συνεζιζεται να γινεται παρακρατηση 4,3% και να είναι σε ισχυ
  δεν έγινε κάποια ενέργεια από την πλευρά των γραφείων προσωπικού του προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2
  με αποτέλεσμα την άνιση οικονομική μεταχείριση εις βάρους του

  Το γεγονός ότι ο στόχος της χορήγησης των πλασματικών Μ.Κ. είναι ότι ο εργαζόμενος που συνταξιοδοτείτε με της διατάξεις του 3660/2008 να έχει τα απαιτούμενα χρονιά ή όσο το δυνατόν περισσότερα χρονιά για αυτό προβλέπει χορήγηση πλασματικών Μ.Κ. και σε καμία περίπτωση το όφελος να είναι οικονομικό καθώς αυτά τα χρήματα που παρακαλούνται είναι πολύ περισσότερα από αυτά που αποδίδονται μέσω Μ.Κ.
  παράδειγμα
  Με υπάλληλους οι οποίοι και είχανε 15 χρονιά υπηρεσία πριν την 1/11/2011 ( καθώς έχουν λάβει τα τρία Μ.Κ. που προβλέπονται ) η έχουν συνταξιοδοτηθεί .
  εντωμεταξύ οι υπάλληλοι που δεν έχουν κλείσει τα 15 χρόνια έως και την 1/11/2011 υπολείπονται και δεν τους έχει χορηγηθεί πλασματικό η πλασματικά κλιμάκια και αποτέλεσμα όταν συνταξιοδοτηθούν να υπολείπονται σε χρόνια υπηρεσίας

 • 12 Ιουλίου 2023, 12:34 | ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΓΑΪΤΑΝΟΥ

  Δράττομαι της ευκαιρίας να επισημάνω τη συνεχιζόμενη έλλειψη πολιτικής
  βούλησης για  θέσπιση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019.
    Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους η διάκριση μεταξύ των κλάδων ΠΕ και ΤΕ  και να υπάρξει ενιαίο μισθολογικό κλιμάκιο ανώτατης εκπαίδευσης.

 • 11 Ιουλίου 2023, 23:09 | Σωτήριος Στεργίου

  Αρ.29 οι επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ (όπως είμαι κ εγώ) κατά βάση είναι αυτοί που έχουν εκτός των πτυχίων και τα μόρια από την μέγιστη προϋπηρεσία σε ιδιωτικό κ δημόσιο τομέα. Παρόλα αυτά μισθολογικά η προϋπηρεσία μας στον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται. Η προϋπηρεσία αυτή ενώ αντανακλάται ως εμπειρία στο εργασιακό μας καθημερινό αποτέλεσμα, δεν αντανακλάται στο μισθολογικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα νεοεισερχόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι 40αριδες οι οποίοι μόχθησαν επί σειρά ετών στο ίδιο αντικείμενο στον ιδιωτικό τομέα, να βρίσκονται να αμοίβονται με μισθό 25αρη. Ίσως κάποια στιγμή που τα δημοσιονομικά της χώρας το επιτρέψουν,να αναγνωριστεί μισθολογικά η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα διότι αυτές οι περιπτώσεις των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση.
  Με εκτίμηση
  Σωτήρης Στεργίου