ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – Άρθρο 39 – Μισθολογικές ρυθμίσεις για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και το επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980

1. Οι αποδοχές του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ισούνται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των αντίστοιχων βαθμίδων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή του παρόντος η βαθμίδα του Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων αντιστοιχεί στη βαθμίδα του Λέκτορα/Καθηγητή Εφαρμογών.
2. Στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) που υπηρετεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία έχει προσληφθεί, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι., καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

 • 16 Ιουλίου 2023, 10:40 | Ευθύμης Κουτρουμπας

  Στο νοµοσχέδιο “Ενίσχυση του εισοδήµατος των µισθωτών, των νέων και της οικογένειας¨ που είναι σε διαβούλευση, διαπιστώνουµε ότι το µισθολόγιο του Εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι άδικο και είναι το πιο χαμηλό σε σχέση με άλλα μισθολογια. Πιο συγκεκριµένα το µισθολόγιο µας συνδέεται πλέον µε το µισθολόγιο της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που σηµαίνει ότι θα αµειβόµαστε µε το 90% του ήδη µειωµένου µισθολογίου Με αυτό που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόµου, τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης θα ξεκινούν µε βασικό µισθό στο Μ.Κ. 1, ποσοστό 81% του µισθού της βαθµίδας του Καθηγητή των Πανεπιστηµίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, που είναι χαµηλότερος απ’ ό,τι ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. ΖΗΤΟΥΜΕ 1. Να συνδεθούν οι αποδοχές του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης απευθείας σε ποσοστό (90%) µε τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές των αντίστοιχων βαθµίδων διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστηµίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και όχι µε το 90% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των αντίστοιχων βαθµίδων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 2. Διαφορετικά να γίνει ένα χωριστό µισθολόγιο για τα µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπως ισχύει για τα µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών
  Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για τους οποίους ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 της βαθµίδας του Καθηγητή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός µισθός των επόµενων µισθολογικών κλιµακίων να διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ και ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών βαθµίδων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού να διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθµίδας του Καθηγητή ως εξής: Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %), Επίκουρος Καθηγητής: εβδοµήντα πέντε κόµµα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55 %) και Καθηγητής Τεχνικών Μαθηµάτων : εξήντα τρία τοις εκατό (63 %). Σήµερα οι Σχολές αριθµούν µόνο επτά µέλη τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού οι οποίοι έχουν για πολλά χρόνια κρατήσει το επίπεδο της εκπαίδευσης στις ΑΣΤΕ υψηλό, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Με την έγκαιρη και άµεση παρέµβασή που ζητάµε, θα διορθωθούν οι αδικίες και παραλείψεις του προτεινόµενου µισθολογίου χωρίς µάλιστα να τίθεται σε κίνδυνο ο προγραµµατισµός και η δηµοσιονοµική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς το κόστος είναι πολύ µικρό, ενώ από την άλλη µε τον τρόπο αυτό οι ΑΣΤΕ θα γίνουν πιο ελκυστικές στην προσέλκυση αξιόλογου επιστηµονικού προσωπικού, που το έχουν ανάγκη για να στελεχώσουν τις κενές τους θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

 • 14 Ιουλίου 2023, 17:30 | Κατερινα

  Αναφέρομαι στην παράγραφο 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110), υπό τον τίτλο: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 και άλλες διατάξεις» με την οποία καταργείται η δυνατότητα επιπλέον ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης του προσωπικού στα ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ και επομένως αποσυμφόρησης του κρατικού νοσοκομειακού δυναμικού στους δύσκολους ιατρικά καιρούς που διανύουμε.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

  «Η παράγραφος 5 του άρθρου 43 του ν.4484/2017 δεν έχει εφαρμογή στα ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ.»

 • 12 Ιουλίου 2023, 23:38 | Μαρία

  Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, έχουν υποχρέωση να κάνουν όχι μόνο διδασκαλία αλλά και έρευνα. Το μισθολόγιο τους θα πρέπει να συνδεθεί απευθείας με το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων.

 • 12 Ιουλίου 2023, 16:16 | Ευαγγελία

  Να συνδεθούν οι αποδοχές του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης απευθείας σε ποσοστό (90%) με τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές των αντίστοιχων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και όχι με το 90% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των αντίστοιχων βαθμίδων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
  Διαφορετικά να γίνει ένα χωριστό μισθολόγιο για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπως ισχύει για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για τους οποίους ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων να διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ και ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού να διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή ως εξής: Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %), Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55 %) και Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων : εξήντα τρία τοις εκατό (63 %).
  Με αυτό που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης θα ξεκινούν με βασικό μισθό στο Μ.Κ. 1, ποσοστό 81% του μισθού της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών των 2.228 ευρώ, και ίσο δηλαδή με 1804 ευρώ που είναι χαμηλότερος απ’ ό,τι ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης φαίνεται να αποκλείονται από το επίδομα έρευνας και διδασκαλίας πράγμα που, αν ισχύει, θα φέρει σοβαρή μείωση στο μισθό τους !

 • 12 Ιουλίου 2023, 11:56 | ΜΑΡΙΑ

  Από όσο παρατήρησα δεν αναφέρεται κάπου μισθολογική ρύθμιση για τα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ, οι οποίοι επί του παρόντος πληρώνονται με τον Ν.4354/2015. Δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν?