Άρθρο 10 – Υπολογισμός της πολεμικής σύνταξης των οικογενειών των αξιωματικών που δεν υπάγονται στο άρθρο 75 του Α.Ν. 1854/1951 – Τροποποίηση άρθρου 95 π.δ. 168/2007

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 95 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), περί υπολογισμού της βασικής μηνιαίας πολεμικής σύνταξης, εξειδικεύεται ως παράμετρος υπολογισμού του βασικού μισθού του λοχαγού, το τριακοστό πρώτο (31ο) κλιμάκιο της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στους πίνακες των ως άνω παραγράφων, επικαιροποιείται η παραπομπή στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1, και το άρθρο 95 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 95

Οικογένειες έγγαμων ή άγαμων αξιωματικών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 75 του Α.Ν. 1854/1951

  1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη που αναγνωρίζεται στις οικογένειες όσων αξιωματικών και ανθυπασπιστών και εξομοιούμενων μ` αυτούς σκοτώθηκαν, εξαφανίστηκαν ή πέθαναν, των οποίων οι συντάξεις δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του Α.Ν. 1854/1951, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. Δ. 3768/1957 (άρθρο 70 παρ. 6 του π.δ. 169/2007, Α’ 210), είναι ίση με το ακόλουθο κατά βαθμό ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του βαθμού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Αντιστράτηγουποσοστό60%
Υποστράτηγουποσοστό55%
Συνταγματάρχηποσοστό50%
Αντισυνταγματάρχη-Ταγματάρχηποσοστό45%
Λοχαγού – Υπολοχαγούποσοστό40%
Ανθυπολοχαγού-Ανθυπασπιστήποσοστό35%
  1. 2. Η παραπάνω σύνταξη προσαυξάνεται για κάθε παιδί που δικαιούται σύνταξη με ποσό ίσο με το ακόλουθο κατά βαθμό ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Αντιστράτηγου – Υποστράτηγουποσοστό4,5%
Συνταγματάρχη-Ταγματάρχηποσοστό3%
Λοχαγού – Ανθυπασπιστήποσοστό2,5%

».