ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – Άρθρο 43 – Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται, ώστε να αυξηθούν τα ποσά μείωσης φόρου σε φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε εννιακόσια (900) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια πεντακόσια ογδόντα (1.580) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια επτακόσια ογδόντα (1.780) ευρώ για πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πέμπτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.».

 • Σε αυτό το άρθρο να προβλεφθεί ο διπλασιασμός μείωσης του φόρου για την περίπτωση που το ένα από τα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, και τριπλασιασμός της μείωσης του φόρου ή απαλλαγή από αυτόν για την περίπτωση που δύο από τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους.
  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, έχουν αφορολόγητο εισόδημα έως 30.000 ευρώ, λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:20 | ΒΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ, ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. ΑΥΤΟ ΦΑΝΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΟΜΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ, Π.Χ. 5%. ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10.000 ΕΥΡΩ. ΑΠΟ 10.001 ΚΑΙ ΠΑΝΩ, ΚΛΙΜΑΚΑ 25%.

 • Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται, ώστε να αυξηθούν τα ποσά μείωσης φόρου σε φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε εννιακόσια (900) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια πεντακόσια ογδόντα (1.580) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια επτακόσια ογδόντα (1.780) ευρώ για πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πέμπτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.».
  Τέλος, οι τυφλοί ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω έχουν αφορολόγητο εισόδημα μέχρι 30.000€.

 • Προσθήκη άρθρου:

  Απαλλαγή ΦΠΑ για ακουστικά βαρηκοΐας και βοηθήματα-αξεσουάρ κώφωσης – βαρηκοΐας

  Οι αγορές ακουστικών βαρηκοΐας και βοηθημάτων-αξεσουάρ κώφωσης-βαρηκοΐας απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:18 | Ξαρχάς Γιώργος

  Πρέπει να μηδενιστεί η φορολόγηση στους έγγαμους/άγαμους με τέκνα για οικογενειακό εισόδημα κάτω των 60.000€ ή για μονογονέα 30.000€. Το 90% των εξόδων των γονέων αφορούν τα παιδιά, οπότε μέσα από την άμεση φορολόγηση θα εισπραχθούν αρκετά περισσότερα χρήματα (ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων). Για ενίσχυση αυτής της θεωρίας, θα μπορούσε να αυξηθεί το ποσοστό αγορών/μεταφορών (μετά από αφαίρεση ενοικίων,δανείων κ.α.) με τραπεζικά μέσα πληρωμής στην εν λόγω κατηγορία ανθρώπων για να επιβεβαιώνεται ότι το χρήμα θα κινηθεί νομίμως.

 • 12 Ιουλίου 2023, 15:33 | ΚΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Πολύ μικρή αύξηση αφορολόγητου για τρίτεκνους – πολύτεκνους, αναλογικά με το βάρος δαπανών διαβίωσης που επωμίζονται.

 • 12 Ιουλίου 2023, 08:58 | ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να επισημανθεί η αγνόηση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων που
  εξαιρούνται από τις μειώσεις φόρων, όταν μάλιστα μεσούσης της πρωτοφανούς πολυεπίπεδης κρίσεως.Το θέμα δημιουργεί ανισότητες ανεπίτρεπτες για ευνομούμενο κράτος δικαίου.
  Συνεπώς θα πρέπει το έμμεσο αφορολόγητο να διαμορφωθεί:
  Για τον άγαμο : 8900 ευρώ (από 8636)
  Για τον έγγαμο χωρίς τέκνα:9300 » »
  Αυτό θα αποτελέσει μια έμπρακτη απόδειξη πως η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την ισότητα σε όλους τους πολίτες