Άρθρο 12 – Ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαριά ανάπηρων πολέμου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 101 π.δ. 168/2007

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 101 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), περί υπολογισμού πρόσθετου επιδόματος ανικανότητας, τροποποιούνται τα ποσοστά υπολογισμού και εξειδικεύεται ως παράμετρος υπολογισμού του βασικού μισθού του λοχαγού το τριακοστό πρώτο (31ο) κλιμάκιο της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Όσοι συνταξιοδοτούνται επειδή πάσχουν από παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές δικαιούνται πέρα από το επίδομα ανικανότητας που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και πρόσθετο επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 46,358% επί του μηνιαίου βασικού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω παντελούς απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών (εντελώς τυφλοί) ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο άνω άκρων ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο κάτω άκρων από του ύψους της κνήμης, λαμβάνουν πέρα από το επίδομα ανικανότητας που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και πρόσθετο επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 38,631% επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.».