Άρθρο 26 – Χιλιομετρική αποζημίωση – Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στο άρθρο 8 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), περί της χιλιομετρικής αποζημίωσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η φράση «καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2, ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20 €) για κάθε χιλιόμετρο», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, όπως αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2, ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20 €) για κάθε χιλιόμετρο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.».

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:03 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

  Η χιλιομετρική αποζημίωση έως τώρα ήταν εξαιρετικά χαμηλή με αποτέλεσμα οι μετακινούμενοι υπάλληλοι να αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους τα έξοδα! Ιδιαίτερα για υπηρεσίες όπως τα Ερευνητικά Κέντρα όπου οι εργασίες πεδίου απαιτούν μεγάλα αυτοκίνητα και βαν για μακρινές αποστάσεις, το κόστος εκτοξεύεται. Επιπλέον το κόστος των καυσίμων μεταβάλλεται διαρκώς και χρονικά και χωρικά, κανονικά θα πρέπει η αποζημίωση να προσαρμόζεται συνεχώς τουλάχιστον σε ετήσια βάση μέσω του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση κατά 5 λεπτα προφανώς και δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και χρειάζεται τουλάχιστον διπλασιασμός της χιλιομετρικής αποζημίωσης (0,40 € το χιλιόμετρο), ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των οχημάτων μας η οποία οφείλεται και στην έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων.

  Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:36 | Απόστολος

  Οι μηχανικοί του δημοσίου τομέα απαιτούμε πλέον μετά από χρόνια απαξίωσης και αρνήσεων στις διεκδικήσεις μας επιτέλους τα εξής:
  Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί μετακινούνται συχνά με εντολή της υπηρεσίας τους προκειμένου να εκτελέσουν τα συνήθη καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους (τα οποία ως επί το πλείστων αφορούν μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και έλεγχος κρίσιμων έργων υποδομής και δραστηριοτήτων) σε όλη την επικράτεια, αλλά και εκτάκτως για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών (έλεγχος, καταγραφή και αποκατάσταση). Οι ως άνω δραστηριότητες συνήθως βρίσκονται εντός της ακτίνας των 50 χλμ. από την υπηρεσία που εκδίδει τις εκτός έδρας μετακινήσεις, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μετακινήσεων να χαρακτηρίζεται ως «εντός έδρας» χωρίς καμία πρόβλεψη αποζημίωσης.
  Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου
  4336/14-08-2015 αναγράφεται ότι:
  «Άρθρο 10
  Έξοδα Διανυκτέρευσης
  1.Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:
  α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του
  μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.»
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πλήθος μετακινήσεων, ειδικά σε νησιά, να μην υπάρχει πρόβλεψη διανυκτέρευσης με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται τα σχετικά έξοδα κατά τις μετακινήσεις αυτές, παρά μόνον ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ μετακίνηση και επιστροφή στην έδρα των υπηρεσιών.
  Οι μετακινήσεις σε νησιά με διαδοχική μετακίνηση οδικά και ακτοπλοϊκά αυθημερόν δημιουργούν τεράστιες δυσχέρειες τόσο στην Υπηρεσία όσο και στους εργαζόμενους. Οι μετακινούμενοι πρέπει αυθημερόν να πραγματοποιήσουν πολύωρες εργασίες, συνήθως στο πεδίο ή στο εργοτάξιο και παράλληλα να ταξιδέψουν οδικά και ακτοπλοϊκά μεγάλες αποστάσεις, έχοντας το άγχος να περαιώσουν το ελεγκτικό τους έργο προ της αναχώρησης του τελευταίου ημερήσιου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από το νησί. Οι δε αποζημιώσεις δεν
  αρκούν ούτε για να καλύψουν τα μικροέξοδα της μετακίνησης.
  Δίνεται με τον τρόπο αυτό, ένα ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη, κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων και των ελεγκτικών μηχανισμών, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους. Η αδυναμία παρουσίας των μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο.
  Οι προτάσεις μας όπως παρουσιάζονται παρακάτω θα επιφέρουν βελτίωση στη
  λειτουργία των Υπηρεσιών, αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων μας και
  διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Για τους λόγους αυτούς διεκδικούμε να ανοίξει η συζήτηση για τα παρακάτω θέματα:
  1. Ανώτατο όριο ημερών εκτός έδρας τις 120 ημέρες ώστε να επαρκεί για το σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών.
  2. Χαρακτηρισμό ως εντός έδρας μετακίνηση τη μετακίνηση σε απόσταση έως 40 χλμ. από την έδρα της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.
  3. Τροποποίηση των χιλιομετρικών ορίων του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/14-08-2015 σε (120) χιλιόμετρα, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη απόεξήντα (60) χιλιόμετρα, όταν γίνεται με
  συγκοινωνιακό μέσο ενώ σε μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί η απόσταση να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια. Συμπλήρωση με κριτήρια νησιωτικότητας και ορεινών περιοχών. Για παράδειγμα κάθε μετάβαση με χρήση πλοίου ή αλλαγή
  Περιφερειακής Ενότητας να θεωρείται ως εκτός έδρας με δικαίωμα διανυκτέρευσης.
  4. Αποζημίωση και για τις εντός έδρας μετακινήσεις η οποία θα προκύπτει με κλιμακωτό τρόπο ή με τον ορισμό πάγιων οδοιπορικών εξόδων.
  5. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης τουλάχιστον στα 70 €/ημέρα. Η σημερινή τιμή των 40 €/ημέρα δεν ανταποκρίνεται στα έξοδα μετακίνησης και χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι παλαιότερα η ημερήσια αποζημίωση ήταν 60 €/ημέρα.
  6. Αποζημίωση τουλάχιστον 0,40 € το χιλιόμετρο, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των οχημάτων μας η οποία οφείλεται στην έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων. Με την ίδια τιμή να αποζημιώνεται και η μετακίνηση εκτός νομού αν χρησιμοποιηθεί ΙΧ.
  7. Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων στα 75 €/ημέρα (και
  95€/ημέρα για ξενοδοχεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης). Η σημερινή αποζημίωση των 60 €/ημέρα (και 72 €/ημέρα για ξενοδοχεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης) είναι πολύ μικρή.
  Ειδικά στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι δύσκολο να βρει κανείς δωμάτιο με 60 €/ημέρα.
  Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:31 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Όσον αφορά τις αποδοχές των εκτός έδρας και ημερήσιας αποζημίωσης για τους εργαζόμενους του ΥΠ.ΠΟ. στο Άγιον Όρος και λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 264/19-10-1999.
  Το παρόν σχέδιο νόμου δεν προτρέπει αλλα αποτρέπει (παρά την θετικη διάθεση των υπαλλήλων) τους εργαζόμενους της αρμόδιας υπηρεσίας αλλα και των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου να μετακινηθούν και να εργαστούν στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο του Αγίου Ορους με τις δυσκολίες στην διαβιωσή τους.
  Αυτο καθιστα προβληματικη την εξελιξη των εργων και την εύρεση εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ. .
  Για αυτό θα πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για τα έργα του Αγίου Όρους.

  https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19990100215ΚΑΚ

 • ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ 7 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

  ΟΣΥΑΠΕ-ΠΟΕ ΟΤΑ-ΕΜΔΥΔΑΣ-ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ-ΠΟΜΗΤΕΔΥ-ΠΟΓΕΔΥ-ΟΣΕΑΔΕ

  ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

  Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων, Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων Συλλόγων δεν έχει δοθεί ακόμα λύση στο ζήτημα της εξασφάλισης των μετακινήσεων των υπαλλήλων, που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ούτε της αποζημίωσης όσων χρησιμοποιούν το ΙΧ αυτοκίνητό τους. Η διαφαινόμενη ρύθμιση (άρθρο 26) στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας» δεν ικανοποιεί ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες υπαλλήλων και υπηρεσιών.
  Η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, καθώς επί της ουσίας οι υπάλληλοι χρόνια τώρα χρηματοδοτούμε από την τσέπη μας την μετακίνησή μας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, που υπηρετούμε, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων σε όλες τις υπηρεσίες γίνεται με ΙΧ αυτοκίνητα, δεδομένου πως:
  • οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν καθόλου υπηρεσιακά οχήματα και οδηγούς ή διαθέτουν ελάχιστα,
  • οι ποσότητες των καυσίμων, που διατίθενται στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για το σύνολο των κινήσεων,
  • η αποζημίωση των υπαλλήλων, που χρησιμοποιούν τα ΙΧ αυτοκίνητά τους για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπηρετούν δεν καλύπτει ούτε κατ’ ελάχιστο ούτε τα έξοδα των καυσίμων, ούτε γενικότερα της χρήσης του, στις δε κινήσεις σε απόσταση κάτω από 50 χιλ, στις λεγόμενες δηλαδή κινήσεις «εντός έδρας» η κατανάλωση καυσίμου και η επιβάρυνση του αυτοκινήτου είναι εντελώς δυσανάλογη,
  • η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, όπου αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεν εξυπηρετεί αφού δεν καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης σε όλη την έκταση των Τομέων ευθύνης. Επιπλέον απαιτείται η «προπληρωμή» τους και ένας τεράστιος όγκος χαρτιών για να καλυφτεί ένα τμήμα των εξόδων (είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρει ότι στην Αττική το ανώτερο ποσό, που μπορεί να καλυφτεί για τα ΜΜΜ είναι 1 €/εργάσιμη ημέρα, μετά από την υποβολή ενός τεράστιου όγκου δικαιολογητικών και την σχετική έγκρισή τους).

  Απαιτούμε από τα αρμόδια Υπουργεία, τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές που δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών να σταματήσουν να πατάνε στο φιλότιμο μας και να «βολεύονται» από την σημερινή κατάσταση, που πάμπολλοι υπάλληλοι διαθέτουν τα προσωπικά τους ΙΧ για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, που απαιτούν μετακινήσεις σε εξωτερική υπηρεσία.
  Απαιτούμε να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα στις εξής κατευθύνσεις:
   Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης «πάγιων οδοιπορικών» για τις «εντός έδρας» κινήσεις εντός της έδρας – πόλης της υπηρεσίας, σε όλους τους συναδέλφους, που ασκούν μόνιμα καθήκοντα άσκησης εξωτερικών ελέγχων.
   Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης στις περιπτώσεις χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου για την εκτέλεση της υπηρεσίας κατ’ ελάχιστο στα 0,40 €/χλμ, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των οχημάτων μας.
   Προπληρωμή όλων των εξόδων και αποζημιώσεων κίνησης.
   Διπλασιασμό των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ανά έτος για όλες τις ειδικότητες.
   Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης κατά 50%. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις των 40 € ή 20 ή 10 κατά περίπτωση αποτελεί εμπαιγμό για τις ανάγκες των εργαζομένων.
   Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
   Να θεωρείται εκτός έδρας μετακίνηση, η μετακίνηση σε νησί και η άνω των τριάντα χιλιομέτρων για την ηπειρωτική χώρα. Να θεωρείται ως έδρα του μισθωτού ο τόπος όπου παρέχει την εργασία του και σε κάθε περίπτωση ο πραγματικός τόπος εκκίνησης της μετακίνησης του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικές στρεβλώσεις.
   Να μειωθεί η χιλιομετρική απόσταση στα 120 χλμ ως προϋπόθεση κάλυψης εξόδων διανυκτέρευσης.
   Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές:
  -Να θεωρείται ως εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση η μετακίνηση σε νησί
  -Να αποζημιώνεται η δαπάνη μεταφοράς ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίου (συμβατικό ή ταχύπλοο)
  -Να προσαυξάνεται κατά 30% η δαπάνη διανυκτέρευσης στα νησιά, την τουριστική περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο).
   Αύξηση της ποσότητας καυσίμων που δικαιούνται τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα κατά 50% (κατάργηση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010).
   Την απλοποίηση των δικαιολογητικών όλων των σχετικών διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων.
   Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων και προσλήψεις οδηγών.
   Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, για να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση.
  15-7-2023
  Κοιν/ση
  1. Υπουργείο Οικονομικών
  2. Υπουργείο Εσωτερικών
  3. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
  4. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  6. ΚΕΔΕ/Δήμαρχοι
  7. ΕΝΠΕ/Περιφερειάρχες
  8. Κόμματα Βουλής

 • 17 Ιουλίου 2023, 11:02 | Όμηρος Συντηρητης εργων τεχνης Τ.Ε.

  H αύξηση των 0,05 λεπτών του ευρώ με θεωρώ ότι είναι στα όρια της κοροϊδίας. Όπως προανέφεραν και άλλοι συζητητές η τιμή των καύσιμων ανέρχεται συνεχώς και σταθερά. Επίσης το κόστος συντήρησης οχημάτων αυξάνεται στα όρια του δυσβάστακτου για ένα μέσο μισθό δημόσιου υπάλληλου. Συνεπώς: αύξηση χιλιομετρικής αποζημίωσης για να θεωρηθεί ορθή και ρεαλιστική και συμβαδίζουσα με τις συνεχείς ανατιμήσεις που επιβάλει η ίδια η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει κατώτατο όριο έναρξης τα 0,80 του ευρώ και να αναπροσαρμόζεται αναλόγως των ανατιμήσεων (ή και μειώσεων, ευχής έργον να το δούμε κάποτε).
  Όσο για την ημερήσια αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας, θέμα που προφανώς δεν αγγίχτηκε από την κυβέρνηση, θα μιλήσω από την θέση του Συντηρητή Έργων Τέχνης Τ.Ε ΙΔΑΧ που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Η μετάβαση εργασία και παραμονή στο Άγιο Όρος είναι μια ειδική και εξαιρετική περίπτωση (οποίος το έχει έστω επισκεφτεί γνωρίζει σε τι αναφέρομαι). Για να μην μακρυγορήσω, θεωρώ ότι η ημερήσια αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας στο Άγιο Όρος θα πρέπει να αποδεσμευτεί από την κανονική αποζημίωση που ισχύει τώρα και να είναι η διπλάσια του υπάρχοντος ποσού αποζημίωσης τουλάχιστον.
  Τέλος, θα πρέπει να τεθεί στο μέλλον ξεχωριστό θέμα διαβούλευσης ειδικά για την εκτός έδρας αποζημίωση των εργαζομένων στο Άγιο Όρος.

 • 17 Ιουλίου 2023, 11:11 | Δημήτριος Βλάσσης

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

  Μέχρι το 2015 οι αμοιβές του προσωπικού για εργασία εντός Αγίου Όρους ρυθμίζονταν με επιτυχία συμφώνως προς το άρθρο 4, του Π.Δ. 264/19-10-1999 (ΦΕΚ 215/Α/1999), που αφορά την οργάνωση και εκτέλεση των έργων συντήρησης στο Άγιον Όρος. Η κατάσταση όμως αυτή μεταβλήθηκε επί το δυσμενέστερον με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) για τις δαπάνες μετακινούμενων εκτός και εντός επικράτειας, ο οποίος εξίσωσε το προσωπικό της ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ. του ΥΠ.ΠΟ. με το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, καταργώντας το Π.Δ. 264/19-10-1999, χωρίς να εκτιμηθούν οι ειδικές συνθήκες εργασίας εντός του Αγίου Όρους.
  Με την εφαρμογή του Ν. 4336/2015, μολονότι η εκτός έδρας αποζημίωση αυξήθηκε για το προσωπικό του Δημοσίου, στην περίπτωση του προσωπικού της Εφορείας μας που εργάζεται στο Άγιον Όρος, οι ημέρες και η εκτός έδρας αποζημίωση μειώθηκαν και καταργήθηκε το μηνιαίο ειδικό επίδομα του προσωπικού στα αγιορειτικά έργα συντήρησης.
  Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών (στασιμότητα μισθών, αύξηση τιμής των καυσίμων και των εξόδων μετακίνησης-παραμονής στο Άγιον Όρος), σε συνδυασμό με τη δυσμενή εφαρμογή του Ν. 4336/2015 έχουν φέρει το προσωπικό της ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ. που εργάζεται στο Άγιον Όρος σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, οι αυξανόμενες ανάγκες για την εκτός έδρας παρουσία της Εφορείας στο Άγιον Όρος και τα έργα που αυτή εκτελεί στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς, καθιστούν μεν επιτακτική τη συνεχή παρουσία μας εντός Αγίου Όρους, αλλά με επιβαρυντικό ατομικό κόστος.
  Επομένως, το Π.Δ. 264 που καταργήθηκε το 2015 είναι αναγκαίο να επαναφερθεί ή να αναδιατυπωθεί και να ενσωματωθεί στο νέο Νόμο, ως προς τις προβλέψεις του άρθρου 4, με βάση τα σημερινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και πολύ απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες καλείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα να εργαστεί το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του ΥΠ.ΠΟ. στις μονές της Αθωνικής Πολιτείας, μακριά από τις οικογενειακές τους εστίες και χωρίς να έχουν άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και οργανωμένες νοσοκομειακές δομές σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού υγείας.

  Συγκεκριμένα προτείνεται:

  1. Διπλασιασμός της εκάστοτε προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας.
  2. Επιπλέον αποζημίωση του προσωπικού κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών (σήμερα δεν προβλέπεται και δεν αποζημιώνεται η παραμονή τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες). Επισημαίνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών πολλές φορές παρουσιάζεται αδυναμία μετακίνησης, λόγω του ότι ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης από και προς το Άγιο Όρος γίνεται αποκλειστικά με πλοίο.
  3. Δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης και αποζημίωσης.
  4. Αύξηση ημερών εκτός έδρας.

  Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και κειμηλίων του Αγίου Όρους, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ακτινοβολίας, επιβάλλει τη συνεχή μέριμνα και παρουσία του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθωνική Πολιτεία.

  Οι υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του ΥΠ.ΠΟ. που απασχολούνται σε έργα συντήρησης στο Άγιο Όρος δεν υπερβαίνουν τα 40 άτομα, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

  ΦΕΚ 215/19-10-1999 (Π.Δ. 264)
  https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19990100215

  Οι υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, του Υπουργείου Πολιτισμού.

 • 17 Ιουλίου 2023, 10:16 | ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ

  Καλημέρα σας,

  Είμαι Σύμβουλος Εκπαίδευσης με περιοχή ευθύνης 6 νομούς στους οποίους μεταβαίνω για την αξιολόγηση των συναδέλφων μου υποχρεωτικά αλλά και για άλλα σημαντικά ζητήματα στα πλαίσια των υπηρεσιακών μου καθηκόντων.
  Για μένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι οι μετακινήσεις εκτός έδρας ως προς την οικονομική αποζημίωση, καθώς δεν αποζημιωνόμαστε με το χιλιόμετρο αλλά το αντίτιμο της αξίας του εισιτηρίου του λεωφορείου παρόλο που χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας για να φτάσουμε στα σχολεία. Σε δύο μήνες έχω ξοδέψει πάνω από 600 ευρώ σε βενζίνες προκειμένου να ανταποκριθώ στο ρόλο μου και στο τέλος αποζημιώθηκα με 80 ευρώ την αξία των εισιτηρίων και 50 ευρώ ημερήσια αποζημίωση….Καταλαβαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν είναι βιώσιμο για μας που μετακινούμαστε κυρίως εκτός έδρας….Επίσης από μια έρευνα που έκανα κάθε νομός κάνει και κάτι διαφορετικό στη λεπτομέρειά του.

  Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και θα πρέπει να τεθεί στους αρμόδιους του οικονομικού τμήματος και στην ηγεσία του Υπουργείου. Ο θεσμός του Συμβούλου εκπαίδευσης πρέπει να υποστηριχτεί με ξεκάθαρες οδηγίες είτε με την χιλιομετρική αποζημίωση από το πρώτο χιλιόμετρο ή επίδομα μετακίνησης ανάλογα με το πόσους νομούς έχει στην ευθύνη του ο σύμβουλος…
  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

 • 16 Ιουλίου 2023, 12:20 | Πέτρος ΥΠΠΟ

  Η τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι κατά μέσο όρο στην Αθήνα 1,85 ευρώ το λίτρο.
  Το 2007 ήταν κατά μέσο όρο στην Αθήνα 1,02 ευρώ το λίτρο.
  Το 2007 επίσης θεσμοθετήθηκε η αποζημίωση στα 0,15 ευρώ το χιλιόμετρο.
  Συνεπώς με αναγωγή στα σημερινά δεδομένα προκύπτει:
  (1,85/1,02)X0,15 = 0,27 ευρώ το χιλιόμετρο.
  Το παραπάνω αποτέλεσμα αφορά μόνο το κόστος καυσίμου.
  Συνεπώς η ΕΜΔΥΔΑΣ

  https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf

  ορθά έχει διατυπώσει την εκτίμηση ότι μαζί με το την φθορά του οχήματος το η χιλιομετική αποζημίωση να αυξηθεί στα 0,40 ευρώ το χιλιόμετρο.

 • 13 Ιουλίου 2023, 14:42 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα : Σχετικά με αναγκαίες τροποποιήσεις στο Θεσμικό Πλαίσιο των Εκτός Έδρας
  Μετακινήσεων.
  Κύριοι Υπουργοί
  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ – όπως γνωρίζετε – αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το
  σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση
  (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια
  προηγούμενων μας συναντήσεων, ώστε να σας θέσουμε υπόψη τις προτάσεις μας για την αναγκαία μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις.
  Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί μετακινούνται συχνά με εντολή της υπηρεσίας τους προκειμένου να εκτελέσουν τα συνήθη καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους (τα οποία ως επί το πλείστων αφορούν μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και έλεγχος κρίσιμων έργων υποδομής και δραστηριοτήτων) σε όλη την επικράτεια, αλλά και εκτάκτως για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών (έλεγχος, καταγραφή και αποκατάσταση). Οι ως άνω δραστηριότητες συνήθως βρίσκονται εντός της ακτίνας των 50 χλμ. από την υπηρεσία που εκδίδει τις εκτός έδρας μετακινήσεις, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μετακινήσεων να χαρακτηρίζεται ως «εντός έδρας» χωρίς καμία πρόβλεψη αποζημίωσης.
  Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου
  4336/14-08-2015 αναγράφεται ότι:
  «Άρθρο 10
  Έξοδα Διανυκτέρευσης
  1.Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:
  α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του
  μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.»
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πλήθος μετακινήσεων, ειδικά σε νησιά, να μην υπάρχει πρόβλεψη διανυκτέρευσης με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται τα σχετικά έξοδα κατά τις μετακινήσεις αυτές, παρά μόνον ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ μετακίνηση και επιστροφή στην έδρα των υπηρεσιών.
  Οι μετακινήσεις σε νησιά με διαδοχική μετακίνηση οδικά και ακτοπλοϊκά αυθημερόν δημιουργούν τεράστιες δυσχέρειες τόσο στην Υπηρεσία όσο και στους εργαζόμενους. Οι μετακινούμενοι πρέπει αυθημερόν να πραγματοποιήσουν πολύωρες εργασίες, συνήθως στο πεδίο ή στο εργοτάξιο και παράλληλα να ταξιδέψουν οδικά και ακτοπλοϊκά μεγάλες αποστάσεις, έχοντας το άγχος να περαιώσουν το ελεγκτικό τους έργο προ της αναχώρησης του τελευταίου ημερήσιου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από το νησί. Οι δε αποζημιώσεις δεν
  αρκούν ούτε για να καλύψουν τα μικροέξοδα της μετακίνησης.
  Δίνεται με τον τρόπο αυτό, ένα ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη, κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων και των ελεγκτικών μηχανισμών, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους. Η αδυναμία παρουσίας των μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο.
  Οι προτάσεις μας όπως παρουσιάζονται παρακάτω θα επιφέρουν βελτίωση στη
  λειτουργία των Υπηρεσιών, αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων μας και
  διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Για τους λόγους αυτούς διεκδικούμε να ανοίξει η συζήτηση για τα παρακάτω θέματα:
  1. Ανώτατο όριο ημερών εκτός έδρας τις 120 ημέρες ώστε να επαρκεί για το σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών.
  2. Χαρακτηρισμό ως εντός έδρας μετακίνηση τη μετακίνηση σε απόσταση έως 40 χλμ. από την έδρα της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.
  3. Τροποποίηση των χιλιομετρικών ορίων του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/14-08-2015 σε (120) χιλιόμετρα, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη απόεξήντα (60) χιλιόμετρα, όταν γίνεται με
  συγκοινωνιακό μέσο ενώ σε μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί η απόσταση να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια. Συμπλήρωση με κριτήρια νησιωτικότητας και ορεινών περιοχών. Για παράδειγμα κάθε μετάβαση με χρήση πλοίου ή αλλαγή
  Περιφερειακής Ενότητας να θεωρείται ως εκτός έδρας με δικαίωμα διανυκτέρευσης.
  4. Αποζημίωση και για τις εντός έδρας μετακινήσεις η οποία θα προκύπτει με κλιμακωτό τρόπο ή με τον ορισμό πάγιων οδοιπορικών εξόδων.
  5. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης τουλάχιστον στα 70 €/ημέρα. Η σημερινή τιμή των 40 €/ημέρα δεν ανταποκρίνεται στα έξοδα μετακίνησης και χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι παλαιότερα η ημερήσια αποζημίωση ήταν 60 €/ημέρα.
  6. Αποζημίωση τουλάχιστον 0,40 € το χιλιόμετρο, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των οχημάτων μας η οποία οφείλεται στην έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων. Με την ίδια τιμή να αποζημιώνεται και η μετακίνηση εκτός νομού αν χρησιμοποιηθεί ΙΧ.
  7. Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων στα 75 €/ημέρα (και
  95€/ημέρα για ξενοδοχεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης). Η σημερινή αποζημίωση των 60 €/ημέρα (και 72 €/ημέρα για ξενοδοχεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης) είναι πολύ μικρή.
  Ειδικά στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι δύσκολο να βρει κανείς δωμάτιο με 60 €/ημέρα.
  Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 • 12 Ιουλίου 2023, 14:29 | ΕργατολόγοςτουΒήτα

  Τα εκτός έδρας 10€ ημερήσιο, 30€ ολόκληρο και 40€( που είναι 1και1/3) δεν αφορούν αυτό το άρθρο.Τα εκτός έδρας είναι αποζημίωση διατροφής.
  Τώρα για την χιλιομετρική αποζημίωση θεωρώ πως το οδικό δίκτυο είναι καλύτερο την σημερινή εποχή και τα οχήματα είναι πιο οικονομικα άρα η τιμή 0,2 /χιλιόμετρο θεωρώ πως θα έπρεπε να ανέβει κατά τι, συγκριτικά με το παρελθόν και αυτό για να καλύψει τυχόν αυξήσεις στον τιμάριθμο.
  Το βασικότερο είναι ότι δεν βγαίνουν εγκρίσεις για ΙΧ συχνά και πάντα πάμε σε μετακίνηση με κόστος Λεωφορείου .

 • 12 Ιουλίου 2023, 13:47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μηχανικός ΠΕ

  Τα 20 λεπτά το χιλιόμετρο είναι λίγα.
  Με την ΚΥΑ αριθ. 2066219/9816/0022/16-09-1997 καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα σε τριάντα πέντε (35) δραχμές για κάθε χιλιόμετρο, ήτοι 0,10€/χλμ
  Με την ΚΥΑ αριθ. 2/21858/0022/11-04-2001 καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα σε σαράντα (40) δραχμές για κάθε χιλιόμετρο, ήτοι 0,12€/χλμ
  Με την ΚΥΑ αριθ. 2/52971/0022/31-08-2007 καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα σε 0,15€ για κάθε χιλιόμετρο.
  Η ενδεικτική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης το 1997 ήταν 190 δραχμές, ήτοι 0,558€
  Η ενδεικτική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης το 2001 ήταν 240 δραχμές, ήτοι 0,704€
  Η ενδεικτική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης το 2007 διακυμάνθηκε από 0,984€ έως 1,041€.
  Σήμερα η μέση ενδεικτική λιανική τιμή αμόλυβδης είναι 1,548€, όταν τον Οκτώβριο του 2022 η τιμή είχε εκτιναχθεί στα 2,118€.
  Πιστεύω ότι εύλογα η τιμή της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα έπρεπε να διαμορφωθεί στα 0,25€/χλμ καλύπτοντας την διαφορά της δαπάνης κατά 50% από το 2007 (ήτοι 1,50 x 0,15 = 0,225), καθώς και των αυξημένων εξόδων συντήρησης των οχημάτων (προσαύξηση κατά 0,025€/χλμ)

  Για την ημερήσια αποζημίωση θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση και ενιαία αντιμετώπιση για όλες τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης, με τιμή στα 50€/ημέρα.

 • 12 Ιουλίου 2023, 13:18 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Η αύξηση της χιλιομετρικής απόστασης των 0,05 λεπτών/χλμ μήπως είναι τυπογραφικό λάθος? Πού είναι η αύξηση των καυσίμων και η αποζημίωση για την φθορά του οχήματος?

  Η ημερήσια αυθημερόν αποζημίωση των 20€ να καταβάλλεται όταν η απόσταση προορισμού είναι μεγαλύτερη των 120χλμ και όχι των 160χλμ διότι το ποσό των 10€ δεν είναι αρκετό για τα γεύματα που χρειάζεται ο υπάλληλος από το πρωί έως αργά το απόγευμα που θα επιστέψει.

 • 12 Ιουλίου 2023, 12:37 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Η αύξηση των 0,05 λεπτών/χιλιόμετρο μήπως είναι τυπογραφικό λάθος?? Πού υπολογίζεται η αύξηση στα καύσιμα και η αποζημίωση για την φθορά του οχήματος?

  Η ημερήσια αποζημίωση των 20€ για τις αυθημερόν μετακινήσεις με ΙΧ ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο να ισχύει για απόσταση η οποία είναι μεγαλύτερη από 120 χλμ και όχι από 160 χλμ διότι τα 10€ δεν καλύπτουν τα έξοδα για τα πρόχειρα γεύματα που χρειάζεται κάποιος για να δουλέψει από το πρωί έως τον γυρισμό του αργά το απόγευμα.

 • 12 Ιουλίου 2023, 11:05 | ΟΔΑΠ μηχανικός

  Συμφωνώ με τα λεγόμενα του Γιάννη και θα ήθελα να επισημάνω το έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ:

  https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf

  Βάσει του οποίου το κόστος κίνησης (καύσιμο και φθορά) του ΙΧ οχήματος όταν ο υπάλληλος αναγκάζεται να το χρησιμοποιήσει επειδή δεν υπάρχουν δημόσια μέσα μεταφοράς είναι 40 λεπτά το χιλιόμετρο.
  Συγκεκριμένα: Κόστος καυσίμου: 10 λίτρα / 100 χιλιόμετρα Χ 1,8 ευρώ / λίτρο = 18 ευρώ / 100 χιλιόμετρα = 18 λεπτά / χιλιόμετρο
  Κόστος φθοράς: Με βάση την απόφαση του ΣΤΕ 4119/1997 που αναφέρει ο Γιάννης:
  1,5 Χ 18 λεπτά / χιλιόμετρο = 27 λεπτά / χιλιόμετρο
  Σύνολο: (καύσιμο + φθορά): 18 +27 = 45 λεπτά / χιλιόμετρο

  Για την ημερήσια αποζημίωση αναφέρει η ΕΜΔΥΔΑΣ, λόγω της ακρίβειας:

  Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης τουλάχιστον στα 70 €/ημέρα. Η σημερινή τιμή των 40 €/ημέρα δεν ανταποκρίνεται στα έξοδα μετακίνησης και χαρακτηριστικά σας
  αναφέρουμε ότι παλαιότερα η ημερήσια αποζημίωση ήταν 60 €/ημέρα.

  Για την αποζημίωση χωρίς διανυκτέρευση τα 10 ευρώ δεν καλύπτουν σχεδόν τίποτα.

 • 11 Ιουλίου 2023, 23:45 | Γιάννης μηχανικός ΠΕ

  Μια επισήμανση για την χιλιομετρική αποζημίωση: τα 20 λεπτά το χιλιόμετρο είναι πολύ λίγα. Ενδεικτικά στην απόφαση του ΣΤΕ 4119/1997 το κόστος καυσίμου είναι 7δρχ το χιλιόμετρο ενώ μαζί με φθορά οχήματος είναι 18 δρχ το χιλιόμετρο. Δηλαδή η φθορά οχήματος είναι 150% του κόστους καυσίμου. Συνεπώς αναπροσαρμοζοντας στα σημερινά δεδομένα το κόστος καυσιμου και φθοράς οχήματος ειναι 15Χ2,5=37,5 λεπτά το χιλιόμετρο. Δεύτερη παρατήρηση η αμοιβή εκτός έδρας. Τα 10 ευρώ χωρίς διανυκτέρευση και 40 ευρώ με διανυκτέρευση δεν καλύπτουν απολύτως τίποτα λόγω της ακρίβειας ειδικά σε τουριστικές περιοχές από Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Είναι απαραίτητο τουλάχιστον να διπλασιαστούν. Τέλος καλό είναι να θεσπιστεί εντός έδρας για μετακινήσεις κάτω των 40 χιλιομέτρων. Όλα αυτά τα χρόνια χρηματοδοτούμε το κράτος γιατί οι υφιστάμενες αποζημιώσεις είναι παγωμένες για πολλά χρόνια οπότε δεν καλύπτουν τα έξοδα που προπληρωνουμε από τον μισθό μας.