Άρθρο 4 – Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών – Προσθήκη άρθρου 9Α στο π.δ. 169/2007

Στο π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων – λειτουργών που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016
1. Για τους υπαλλήλους και λειτουργούς που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού, κατά την έξοδο από την υπηρεσία, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και:
α) για τους δικαστικούς λειτουργούς η πάγια αποζημίωση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297),
β) για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η πάγια αποζημίωση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003,
γ) για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές.
Στην περ. γ , υπάγονται μόνο όσα από τα αναφερόμενα σε αυτή πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση, τουλάχιστον για μία διετία, μετά την επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη διετία ως Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθμίδας, καταβάλλεται το επίδομα θέσης που κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο. Επί συρροής αξιώσεων για υπολογισμό των εν λόγω επιδομάτων από δύο βαθμίδες, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.».

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

  καλημέρα σας

  το άρθρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση!μόνο η προσθήκη και για το μισθολογικό κλιμάκιο όπως αναφέρεται και για το επίδομα θέσης ευθύνης

  με εκτίμηση

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  «…….που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία…..»

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ: Γι` αυτούς που λαμβάνουν μισθό που ανήκει σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από αυτόν που κατέχουν κατά την έξοδο τους από την υπηρεσία, η σύνταξη κανονίζεται με βάση το μισθό του μισθολογικού κλιμακίου αυτού.

  ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ και για το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το «ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές».

  Εννοείται οτι αυτό θ αφορά μόνο όσους έχουν επιλεγεί για τη θέση από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο και έχουν ασκήσει καθήκοντα τουλάχιστον για μια διετία.

 • 14 Ιουλίου 2023, 13:58 | Καλλιόπη Σπανού

  Γιατί στα μέλη ΔΕΠ να μην θεωρούνται συντάξιμες αποδοχές το επίδομα διδασκαλίας και το (νεο) βιβλιοθήκης;
  Οι δικαστικοί και οι ΝΣΚ διατηρούν την «πάγια αποζημίωση» ενώ οι αποχωρούντες προϊστάμενοι δημ. υπάλληλοι παίρνουν μέρος του επιδόματος έστω και αν δεν είναι πλέον προϊστάμενοι (ως συν/χοι).
  Ποια η λογική;

 • 13 Ιουλίου 2023, 08:30 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΝΑΚΟΣ

  Σας γνωρίζω ότι στους ΟΤΑ β΄Βαθμού(Περιφέρειες) από το 2010 έως και σήμερα δεν συνεδρίασαν ποτέ τα υπηρεσιακά συμβούλια, προκειμένου να κάνουν κρίσεις προϊσταμένων.
  Δεν πρέπει σε μια ευνοούμενη Δημοκρατία στα πλαίσια του δικαίου, Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που εκτελούν υπηρεσία και συμβάλουν ουσιαστικά στην καλή και εύρυθμη λειτουργεία των υπηρεσιών τους, να τους αντιμετωπίζουμε με κριτήρια διαφορετικά και να παραβιάζεται η αρχή της ισονομίας και της ισοπολιτείας.

 • 12 Ιουλίου 2023, 10:52 | ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ

  γ) για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές.
  Στην περ. γ , υπάγονται μόνο όσα από τα αναφερόμενα σε αυτή πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση, τουλάχιστον για μία διετία, μετά την επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο.

  Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς την ευθύνη των υπαλλήλων , ειδικά στους ΟΤΑ ά βαθμού έχουν να διεξαχθούν κρίσεις από τα υπηρεσιακά συμβουλια για τοποθέτηση προϊσταμένων από 15 έως 20 χρόνια και φυσικά χωρίς καμία υπαιτιότητα τους!
  Είναι τεράστια αδικία αν ισχύσει η διάταξη αυτή διότι όλοι οι υπάλληλοι εξετέλεσαν τα καθήκοντα τους ως προιστάμενοι τόσα χρόνια, με την επιβάρυνση των σχετικών ευθυνών και επαναλαμβάνω χωρίς να ευθύνονται για αυτό!