Άρθρο 51 – Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών για το έτος 2023

1. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος στις μισθώσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) σε σχέση με το μίσθωμα που ήταν καταβλητέο τον Δεκέμβριο 2022.
2. Καταβολές μισθωμάτων που έχουν γίνει εντός του έτους 2023 καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ποσοστού αναπροσαρμογής της παρ. 1 συμψηφίζονται με το πρώτο μίσθωμα που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν απαιτείται, και με επόμενα μισθώματα.