Άρθρο 7 – Επίδομα νόσου και ανικανότητας – Προσθήκη άρθρου 54Α στο π.δ. 169/2007

Στο π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α

Επιδόματα νόσου και ανικανότητας υπαγόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

Ειδικά για τους υπαγόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) δικαιούχους επιδομάτων νόσου και ανικανότητας ισχύουν τα εξής:

 1. Στους πολιτικούς υπαλλήλους – λειτουργούς και στρατιωτικούς γενικά που δικαιούνται σύνταξη από πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα λόγω της υπηρεσίας, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα, ανάλογα με τον από το πάθημα βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία, το οποίο υπολογίζεται στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Ανικανότητα25 – 45%ποσοστό1,545 %
Ανικανότητα50 – 55%ποσοστό1,932 %
Ανικανότητα60 – 65%ποσοστό2,318 %
Ανικανότητα70 – 75%ποσοστό2,704 %
Ανικανότητα80 – 95%ποσοστό3,091 %
Ανικανότητα100%ποσοστό3,477 %

Το παραπάνω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον πρόκειται γι` αυτόν που συνταξιοδοτείται από φυματίωση ή νόσο φυματιώδους φύσης ή για όποιον έχει υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία, τουλάχιστον κατά ογδόντα τοις εκατό (80%), ο οποίος συγχρόνως δεν μπορεί, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, να εκτελέσει της στοιχειώδεις ανάγκες του χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου.

 1. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 παρέχονται τα ίδια επιδόματα και όταν η σύνταξη του παθόντος κανονίζεται με βάση τα έτη της συντάξιμης υπηρεσίας του και καταβάλλεται ως μεγαλύτερη.
 2. Σ` αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν, εξαιτίας της υπηρεσίας, απώλεια της όρασης και των δύο ματιών ή ακρωτηριασμό στα δύο χέρια ή στα δύο πόδια από το ύψος της κνήμης, παρέχεται και επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα οχτώ κόμμα εξακόσια τριάντα ένα τοις εκατό (38, 631%) στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 3. Σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας: α) σπαστική ή υστερική παραπληγία, β) αχρηστία των δύο χεριών, γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα εκατό τοις εκατό (100%) και δ) πολλαπλή αναπηρία από τις οποίες η μια, σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και οι υπόλοιπες τουλάχιστον σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και σε όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες συνεπάγεται αναπηρία εκατό τοις εκατό (100%), παρέχεται και επίδομα που υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα κόμμα εννιακόσια πέντε τοις εκατό (30,905%) στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 4. Στους αξιωματικούς και οπλίτες που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές παρέχεται και ειδικό επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό σαράντα έξι κόμμα τριακόσια πενήντα οχτώ τοις εκατό (46,358%) στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 5. Τα επιδόματα των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα.
 6. Τα επιδόματα ανικανότητας που παρέχονται σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 δεν μπορούν, με συνυπολογισμό και των επιδομάτων της παρ. 1, να είναι μικρότερα, ούτε μεγαλύτερα συνολικά, από το ποσό των αντίστοιχων επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε φορά σε στρατιωτικό, ο οποίος έχει υποστεί την ίδια πάθηση και φέρει την ίδια ανικανότητα εξαιτίας της υπηρεσίας του σε πόλεμο.».
 • 16 Ιουλίου 2023, 23:20 | Γεώργιος Νικολάου

  Ο υπάλληλος που εισηγήθηκε το άρθρο αυτό προέβη στην επιλογή του ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ κλιμακίου μισθού Λοχαγού του πίνακα του άρθρου 125 του ν. 4472/2017. Κατόπιν μείωσε τους προϋπάρχοντες συντελεστές της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, έτσι ώστε να παραμείνουν τα αντιστοιχα επιδόματα νόσου και ανικανότητας αμετάβλητα ως είχαν χωρίς καμία αύξηση από το 2007, αντιθέτως δέχθηκαν μειώσεις με τους μνημονιακούς νόμους.
  Παράδειγμα: δικαιούμενος του επιδόματος με αναπηρία 60-65% λάμβανε μέχρι σήμερα μισθό Λοχαγού Χ 3% = 1016 Χ 3% = 30,48 ευρώ. Με το προτεινόμενο άρθρο θα λαμβάνει: μισθό Λοχαγού 31ου κλιμακίου Χ 2,318 % = 1315 Χ 2,318 % = 30,48 ευρώ.
  Αύξηση = 0
  Δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα λοιπόν για τον ευτελισμό του υπόψη επιδόματος λόγω πληθωρισμού τόσων πολλών ετών, κατ’ αντιστοιχία με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

 • 14 Ιουλίου 2023, 23:08 | Σταμάτης

  Το άρθρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:20 | παναγιωτα

  Καλησπέρα σας, θα ήθελα να διαβάσετε τις παρακάτω απόψεις που αφορούν τους αξιωματικούς που ανήκουν στις Ειδικές Καταστάσεις και να άρετε τις οποιεσδήποτε τυχόν ανισότητες προκύπτουν από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, οι οποίες συνοψίζονται στα κάτωθι:
  1. Οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 4 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξιάρχου οι Υπηρεσίας Γραφείου. Δεν λαμβάνουν τον βαθμό του Υποστρατήγου επειδή δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση. Διαφαίνεται ότι δύνανται όλοι οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων να λαμβάνουν το βαθμό του Ταξιάρχου.
  2. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους. Έχουν ξεπεράσει επιδεικτικά κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Αρχιλοχία και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 7 βαθμούς επιπλέον.
  3. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Υπολοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Λοχαγού οι Υπηρεσίας Γραφείου , ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους αντίστοιχους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Έχουν χάσει 4 βαθμούς απαξιωτικά.
  4. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989, Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου, ,χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους ΕΜΘ. Έχουν εξομοιωθεί με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Ανθυπασπιστή και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 3 βαθμούς επιπλέον. Με το άρθρο 47 του πρόσφατου Σχεδίου Νόμου τους απονέμεται ο βαθμός του Λοχαγού.
  5. Ο Κος ΥΕΘΑ στην Φ.900α/5078/18330/25 Απρ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ μεταξύ άλλων απάντησε ότι: «Σε ό,τι αφορά στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, εκδόθηκε πρόσφατα σχετική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κατόπιν αυτού εξετάζεται το ζήτημα από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής του μέσω νομοθετικής ρύθμισης».
  6. Συνοψίζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει σαφής και κατάφωρη ανισότητα στους συγκεκριμένους Αξ/κους προερχόμενους από ΑΣΣΥ. Το Κράτος Δίκαιου και Πρόνοιας πρέπει να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των πολιτών που μοναδικό τους σφάλμα ήταν η ασθένεια τους ή το τραύμα τους, κάτι που πολλές φορές δεν οφείλεται σε αυτούς ή δεν δύναται να αποφευχθεί . Γεγονός που δεν θα πρέπει να συντελείτε εις βάρος του άνιση βαθμολογική και οικονομική μεταχείριση. Σε καμία άλλη κατηγορία προελεύσεως στρατιωτικού προσωπικού ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή Υπηρεσία του Δημοσίου δεν υπάρχει αυτή η άδικη άνιση και ρατσιστική μεταχείριση. Ο νομός λειτουργεί τιμωρητικά προς αυτούς, οι οποίοι αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι στους υπόλοιπους συναδέρφους τους, και δεν βοηθά στην εξύψωση του ηθικού τους , αντιθέτως το καταρρακώνει. Η αποκατάσταση αυτής της αδικίας θα βοηθήσει και θα αποτελέσει κίνητρο αποδοτικότητας για την ευαίσθητη αυτή κατηγορία Αξιωματικών.
  7. Αιτούμαστε να αρθεί η «άνιση» μεταχείριση μας προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας