Άρθρο 33 – Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
2. Το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών του άρθρου 103 του ν. 4957/2022, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, διατηρείται σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4957/2022.
3. Ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που λαμβάνουν επιστημονική άδεια του άρθρου 157 του ν. 4957/2022 με σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών αυτών. Ειδικά, για όσους τελούν σε επιστημονική άδεια κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 157 του ν. 4957/2022, και μέχρι τη λήξη της, συνεχίζει να καταβάλλεται η προβλεπόμενη προσαύξηση.
4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
5. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, το ανώτατο όριο αποδοχών, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 16) της βαθμίδας του καθηγητή πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή ένα κόμμα εξακόσια είκοσι πέντε (1,625).

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:52 | Giannis Papadopoulos

  Δεν γίνεται αντιληπτό γιατί η παρ. 5 ισχύει μόνο για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και όχι και για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ. Οι λοιπές κατηγορίες του Κεφαλαίου Γ δεν είναι δημόσιοι λειτουργοί όπως τα μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ ώστε η άνιση μεταχείριση είναι προφανής. Δεν είναι καλύτερο να προληφθούν έγκαιρα οι δικαστικές διαμάχες;

 • Προσθήκη στο τέλος της παρ.1: «Σε περίπτωση που εντεταλμένος διδάσκων είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, τα ως άνω ποσά αυξάνονται κατά 50%, λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους.
  Προσθήκη στο τέλος της παρ.4: «Σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, τα ως άνω ποσά αυξάνονται κατά 50%» λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους.

 • 17 Ιουλίου 2023, 20:39 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

  Έως τώρα το ανώτατο όριο των πρόσθετων ακαθάριστων αποδοχών ενός μέλους ΔΕΠ (όπως και οποιουδήποτε Δημοσίου υπαλλήλου) δεν έπρεπε να ξεπερνά το 100% των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών της κύριας θέσης του ενώ το άθροισμα και των δύο (πρόσθετων και τακτικών αποδοχών) δεν μπορούσε να ξεπερνά τα 4631 € (το όριο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο για τους ιατρούς του ΕΣΥ και των Δικαστικούς). Η εισαγωγή του συντελεστή 1,625 έρχεται να αντικαταστήσει τα προαναφερθέντα 2 όρια; Δηλαδή το 100 % των πρόσθετων αμοιβών για τους Καθηγητές ΑΕΙ με ΜΚ16 αναπροσαρμόζεται στο 62,5 % ή με αυτόν τον συντελεστή μπορεί να ξεπεραστεί το όριο των 4631 €; Θα εξακολουθήσει να ισχύει ότι από το όριο αυτό εξαιρούνται οι πρόσθετες αμοιβές από τον ιδιωτικό τομέα;

 • 1. Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
  Σε περίπτωση που εντεταλμένος διδάσκων είναι άτομο με ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω τα ως άνω ποσά αυξάνονται κατά 50%.

  4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
  Σε περίπτωση που το άτομο της ως άνω υπηρεσίας έχει ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω οι αποδοχές του να προσαυξάνονται κατά 50%.

 • 13 Ιουλίου 2023, 13:14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΚΟΥ

  Η μισθολογική αναγνώριση συναφούς της κατεχόμενης θέσης προυπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζεται όταν έχει αποτελέσει προσόν διορισμού.Εμείς που έχουμε δουλέψει 10 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα «τραβάμε το κουπί» και είμαστε στη χαμηλότερη βαθμίδα μισθολογικά

  Δεύτερο θέμα αποτελεί η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες μειώσεις την περίοδο της κρίσης. Πρέπει επι τέλους να ενσωματωθεί στο μισθό καθώς οι αλλαγές κλιμακίου απομειώνουν αυτή με αποτέλεσμα ο μισθός μας να μειώνεται ελαφρώς με κάθε άνοδο κλιμακίου

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:31 | Δρ

  Να προστεθεί παράγραφος που αφορά την καταβολή προσωπικής διαφοράς στούς ΕΔΙΠ (λόγω κατάταξης απο ΙΔΑΧ σε ανώτερη βαθμίδα) λόγω της μεγάλης μείωσης στον βασικό τους μισθό.Είναι ένα θέμα που αφορά τον Πανελλήνιο Σύλλογο ΕΔΙΠ!
  Ευχαριστώ.

 • 11 Ιουλίου 2023, 22:15 | Νεκταρία Φιλιπιδάκη

  Δυστυχώς για αλλη μία φορά το διαχρονικό δίκαιο αίτημα των αξιοκρατικά κυρίως δημοσίων υπαλλήλων για την Μισθολογική αναγνώριση της συναφούς προϋπηρεσίας δεν αναφέρεται πουθενά.
  Παρακαλούμε άμεσα να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιό.