Άρθρο 8 – Υπολογισμός της σύνταξης αναπήρων οπλιτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 88 π.δ. 168/2007

Η παρ. 1 του άρθρου 88 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209) τροποποιείται ως προς τον υπολογισμό της βασικής μηνιαίας πολεμικής σύνταξης ανικανότητας και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους αναπήρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενέργειας, είναι ίση με 1,0215% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά εκατοστό ανικανότητας.».

  • 18 Ιουλίου 2023, 16:11 | Panagiotis

    ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ εντόνως για την αδικαιολόγητη νομοθετική μεταβολή που προτείνεται από το αρμόδιο Τμήμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και ειδικότερα για το σχέδιο νόμου με το οποίο προβλέπεται η κατάργηση των ως άνω διατάξεων εδάφιο β’ του άρθ. 3 παρ. 5 Ν. 4151/2013 και η τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 88 ΠΔ 168/2007 (Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων), προκειμένου οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου οπλιτών να αυξηθούν αναδρομικά από 1-1-2023 κατά 7,75%, αυξήσεις όμως που υπολογίζονται με αδιευκρίνιστα κριτήρια, ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των μελών μας που λαμβάνει ως ποσό αναφοράς τον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού ως ίσχυε ως τις 31.7.2012. Οι ως άνω προτεινόμενες τροποποιήσεις μας αφήνουν εκτεθειμένους σε ένα άδικο νομικό καθεστώς που επιφέρει την καταστρατήγηση των πολυετών διεκδικήσεων και των κεκτημένων δικαιωμάτων μας, επιδεικνύοντας αγνωμοσύνη και έλλειψη σεβασμού από μέρους του Κράτους εις βάρος των αξιότιμων Μελών μας, τα οποία δυστυχώς «επιβραβεύονται» για την αυταπάρνηση και τις θυσίες τους με την υποβάθμιση του status quo σε οικονομικό και ηθικό επίπεδο.

    ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ την απόσυρση του επίμαχου σχεδίου νόμου με το οποίο προβλέπεται η κατάργηση των ως άνω διατάξεων εδάφιο β’ του άρθ. 3 παρ. 5 Ν. 4151/2013 και η τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 88 ΠΔ 168/2007 (Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων), κατά τα ως άνω εκτεθέντα. Την αναδρομική καταβολή των αυξήσεων των συντάξεων των αναπήρων συνταξιούχων σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς ήτοι υπολογιζομένων με βάση την αύξηση που έλαβε ο μισθός του λοχαγού