Άρθρο 14 – Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία – Τροποποίηση άρθρου 103 π.δ. 168/2007

Στο άρθρο 103 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), περί υπολογισμού επιδόματος τυφλότητας, τροποποιείται το ποσοστό υπολογισμού, εξειδικεύεται ως παράμετρος υπολογισμού του βασικού μισθού του λοχαγού, το τριακοστό πρώτο (31ο) κλιμάκιο της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 103
Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία
Σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικού τραύματος ή νόσου που προήλθε από τις κακουχίες του πολέμου και υπέστησαν οποτεδήποτε μείωση της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 100% λόγω απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών και δε λαμβάνουν προσαύξηση του επιδόματος ανικανότητας, λόγω της κατάστασης τους αυτής, παρέχεται επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 19,316% επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.».