ΜΕΡΟΣ Γ΄- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Άρθρο 20 – Αναπροσαρμογή βασικών μισθών

1. Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προσαυξάνονται με ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται και στους βασικούς μισθούς του προσωπικού ειδικών κατηγοριών των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, στους βασικούς μισθούς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και στους βασικούς μισθούς των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Το ως άνω ποσό προσαυξάνει τους βασικούς μισθούς όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023 για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:
α) στο προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015,
β) στο προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 104 έως 107 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
γ) στο προσωπικό που υπάγεται στην παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92),
δ) στο προσωπικό που υπάγεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 4780/2021 (Α΄ 30),
ε) στο προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 29 και 32 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297),
στ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
ζ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ καθώς και στο άρθρο 26 του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος,
η) στους μονίμους και δοκίμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4778/2021 (Α΄ 26),
θ) στο πάσης φύσεως προσωπικό αορίστου και ορισμένου χρόνου, των εταιριών που υπάγονται:
θα) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4972/2022 (Α΄ 181), εκτός των Γενικών Διευθυντών,
θβ) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4972/2022, πλην των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. και της ΔΕΘ HELEXPO,
θγ) στο Α΄ Μέρος του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.,
ι) στο προσωπικό που υπάγεται στα Κεφαλαία Α΄ και Β΄ του Μέρους ΙΔ΄ του ν. 4999/2022 (Α΄ 225).
3. Η ανωτέρω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:39 | Π.Ο.Α.Ε.Φ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας

  Δημόσια διαβούλευση – Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»- Παρατηρήσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.), οφείλει να τονίσει ότι, αν και η κυβέρνηση με το εν λόγω σχέδιο νόμου έρχεται να υλοποιήσει άμεσα τις εξαγγελίες της για ‘’αναμόρφωση’’ του ειδικού μισθολογίου των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, το όλο εγχείρημα είναι κατώτερο των αναμενομένων.
  Παρά το γεγονός ότι προσαυξάνει βασικούς μισθούς και επιδόματα, καθώς και την οικογενειακή παροχή, βαδίζει στην πεπατημένη του μνημονικού μισθολογίου του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ικανοποιεί τους ενστόλους, που διατηρεί την προσωπική διαφορά σε μεγάλο αριθμό στελεχών, που επιφέρει σοβαρές συνέπειες στις αποδοχές και στις συντάξεις τους.
  Πέραν αυτών, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες και απαιτήσεις πολυπληθέστατης κατηγορίας εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών, από τη διατήρηση της μισθολογικής κατηγορίας Γ΄ και Δ΄, η κατάργηση των οποίων και η ενσωμάτωση όλου του προσωπικού στην κατηγορία Β΄, ήταν, είναι και παραμένει βασική απαίτηση και διεκδίκησή μας.
  Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για νέο μισθολόγιο. Σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των ενστόλων. Σε καμία περίπτωση δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.. Συνεχίζει να αδικεί κατάφωρα τους ενστόλους.
  Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη βασική μισθολογική διεκδίκησή μας.
  Ένα πραγματικά νέο μισθολόγιο που να ικανοποιεί. Την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα που αρμόζουν και με βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., σε κάθε δε περίπτωση την κατάργηση της άνισης και άδικης μισθολογικής κατηγοριοποίησης και κατάτμησης του προσωπικού σε πληβείους και πατρικίους.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:51 | Σύλλογος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (ήδη Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΑΔΗΣΥ)

  Τα σχόλια του Συλλόγου μας επί του του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι τα παρακάτω:

  1. Στη σελίδα 3 της αιτιολογικής έκθεσης αναγράφεται «Μέρος Γ’: …πρόκειται για…διορθωτικές παρεμβάσεις υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών λειτουργών του Δημοσίου, προκειμένου να αναδειχθεί και να αναγνωριστεί η ιδιαίτερη σημασία του έργου που επιτελούν….».
  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι «αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται» μόνο το έργο των λειτουργών που κατέχουν θέση ευθύνης, για τους οποίους το σχετικό επίδομα αυξάνεται κατά 30%.
  Παραγνωρίζεται, δηλαδή, για ακόμη μία φορά το έργο που επιτελεί το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) με τα αποδεδειγμένα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, για τα οποία έχει κριθεί και επιλεγεί να στελεχώσει νευραλγικές θέσεις στους φορείς του Δημοσίου.
  Το έργο του Ε.Ε.Π. «αναγνωριζόταν» μέσω της καταβολής ειδικού μισθολογίου (βλ. σχετική ΚΥΑ οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 – ΦΕΚ Β’ 498/28.2.2012) για τους υπηρετούντες στις Ανεξάρτητες Αρχές και σε λοιπούς φορείς, το οποίο όμως καταργήθηκε με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4354/2015 – ΦΕΚ Α΄176/16.12.2015), ενώ διατηρήθηκε ως προσωπική διαφορά για ορισμένους μόνο υπαλλήλους Ε.Ε.Π., μετά από πολυετείς αγώνες και διεκδικήσεις (βλ. π.χ. Ν.5043/2023 – ΦΕΚ Α’ 91/13.4.2023).
  Προτείνεται να επαναφερθεί – τουλάχιστον – το ειδικό μισθολόγιο για το σύνολο του υπηρετούντος Ε.Ε.Π. του Δημοσίου, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την ανωτέρω ΚΥΑ.

  2. Προτείνεται να αναγνωριστεί και μισθολογικά (εκτός από βαθμολογικά) η προϋπηρεσία εκτός δημόσιου τομέα, τουλάχιστον για 7 έτη προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα.
  Θεωρείται άδικο η μεταφερόμενη προϋπηρεσία και εμπειρία στελεχών του ιδιωτικού τομέα που επιλέγουν και πετυχαίνουν να στελεχώσουν το Δημόσιο να θεωρείται ως μη γενόμενη (μισθολογικά) άπαξ και διοριστούν/προσληφθούν, να αντιμετωπίζονται δηλαδή ως υπάλληλοι χωρίς προϋπηρεσία, η οποία όμως έχει προσμετρηθεί, μοριοδοτηθεί και αξιολογηθεί στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

  3. Να συνδεθεί εκ νέου ο βαθμός και ο μισθός των υπαλλήλων, όπως γινόταν με το ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226/27.10.2011).

  4. Η οριζόντια αύξηση των 70 € (μικτά) (δλδ. 0,0897 * 780 € = 69,966 € → 70 €) για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού (Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.) είναι αντίθετη με την αρχή της αναλογικότητας.
  Είναι εύλογη η «ανάγκη σταδιακής ευθυγράμμισης της πολιτικής αποδοχών στον δημόσιο τομέα με την αντίστοιχη του ιδιωτικού τομέα», όπως αναγράφεται στη σελίδα 4 της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου.
  Προτείνεται να εφαρμοστούν – τουλάχιστον – οι συντελεστές της παρ. 2 του Άρθρου 14 του ν.4354/2015, δηλαδή οι συντελεστές 1,10 για την κατηγορία Δ.Ε., 1,33 για την κατηγορία Τ.Ε. και 1,40 για την κατηγορία Π.Ε., στο ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό αύξησης του μισθού των 70 €, ώστε να υπάρχει αναλογική εφαρμογή της αύξησης του μισθού στις επιμέρους εκπαιδευτικές βαθμίδες του προσωπικού.

  5. Προτείνεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, εφόσον βρισκόμαστε σε «ανάγκη σταδιακής ευθυγράμμισης της πολιτικής αποδοχών στον δημόσιο τομέα με την αντίστοιχη του ιδιωτικού τομέα», όπως αναγράφεται στη σελίδα 4 της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου.

  6. Προτείνεται το ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 2017 στη μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

  Ευχαριστούμε.

  Με εκτίμηση,
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
  (ήδη Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΑΔΗΣΥ)

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:40 | ΓΠανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων τονίζει πως οι μετά από τόσο καιρό αυξήσεις στο ενιαίο μισθολόγιο είναι προσβλητικά μικρές. Δεν καλύπτουν ούτε κατά το ήμισυ των πληθωριστικων αυξήσεων του τελευταίου χρόνου. Θα πρέπει να επανέλθουν άμεσα ο 13ος και 14ος μισθός, θα πρέπει να δοθεί πίσω το παγωμένο κλιμάκιο της διετίας 2016-2017 το οποίο είναι δεδουλευμενο και δεν αποδίδεται εδώ και 8 χρόνια! Αυτά πρέπει να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με την επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 € και την κατάργηση της εισφοράς του 2% υπέρ της ανεργίας. Όσον αφορά τους εργαζόμενους στα Ερευνητικά Κέντρα τόσο οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) όσο και το Ειδικό Επιστήμονικό – Τεχνικό Προσωπικό (ΕΕΤΠ) παράγουν ισότιμο ερευνητικό έργο με τους Ερευνητές (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά, επικεφαλής ερευνητικών ομάδων, επιστημονικά υπεύθυνοι χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κριτές σε διεθνή περιοδικά και σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, κα). Για τον λόγο αυτο πρέπει να προβλεφθεί ειδικό επίδομα έρευνάς αντίστοιχο με αυτό των Ερευνητών. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και με το επίδομα βιβλιοθήκης για την κατηγορία ΕΕΤεΠ αντίστοιχο με αυτό των ΕΛΕ. Τέλος ένα δίκαιο αίτημα που διεκδικούμε εδώ και πολλά χρόνια (εκκινεί από πάγιο αίτημα των συναδέλφων στο ΕΛΚΕΘΕ που συμμετέχουν σε εργασίες πεδίου σε σκάφος, αλλά προφανώς αφορά κάθε εργαζόμενο ερευνητικού κέντρου, που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία), είναι το διπλό ένσημο για κάθε πλεύσιμη ημέρα. Το τελευταίο έρχεται και σε συνδυασμό με το γενικότερο αίτημα αύξησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

  Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

 • Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εκπρόσωποι 11.000 Αστυνομικών που εργάζονται στην Αθήνα, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, επισημαίνει ότι:
  • Η Κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει στις ανισότητες και να εξαλείψει τις αδικίες, ώστε ο αστυνομικός υπάλληλος, συγκριτικά με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, να λάβει ότι του αναλογεί και όχι ένα «ξεροκόμματο».
  • Διατυμπανίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση ουδέποτε εναρμονίστηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη μισθολογική μας αποκατάσταση και έτσι το αίσθημα της αδικίας εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι οι μισθοί των αστυνομικών ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν. Τουναντίον, υπάρχουν δεκάδες στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν ενδεχομένως και από αβλεψία και τις οποίες είμαστε σε θέση να θέσουμε, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στους αρμόδιους.
  • Διεκδικούμε ένα νέο δικαιότερο μισθολόγιο, ανάλογο της προσφοράς μας στην κοινωνία. Προμετωπίδα των αιτημάτων μας αποτελεί η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας και η αναπροσαρμογή – αύξηση του ποσού της αποζημίωσης της ωριαίας νυχτερινής εργασίας, που είναι καθηλωμένη από την εποχή των μνημονίων.
  • Κυρίως όμως διαμαρτυρόμαστε έντονα για την υπερπροβολή στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις με το τρέχων Σχέδιο Νόμου. Τούτο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, αρκεί βεβαίως να συμβουλευτείτε όσους έχουν ετοιμάσει το Σχέδιο Νόμου.
  • Κλείνοντας, απαιτούμε να ανοίξει θέμα δικαιότερου ειδικού μισθολογίου, όπου σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα καταθέσουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας προκειμένου να διορθωθούν χρόνιες στρεβλώσεις και αδικίες, αλλά και κάποια ανακύψαντα ζητήματα τα οποία πρέπει σοβαρά να λάβετε υπόψη σας.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης
  Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κωνσταντίνος

 • Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν ορίζουν το «νέο μισθολόγιο», όπως είχε εξαγγελθεί ότι θα θεσμοθετηθεί, αλλά εξακολουθούν να διατηρούν το μισθολόγιο της εποχής των μνημονιακών δεσμεύσεων με τις περικοπές του 40% και τις πολλές στρεβλώσεις του. Με την προτεινόμενη νομοθέτηση επιλέγεται να εξακολουθήσει και το 2024 να ισχύει ένα πλαίσιο ανεπίκαιρων αμοιβών που δεν ικανοποιούν κανέναν, ούτε τους νέους ούτε τους παλαιούς εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές. Έτσι, θα συνεχιστεί και το 2024 η συνεχώς αυξανόμενη ροή εξόδου από τις Αρχές προσοντούχων και με μεγάλη εμπειρία εργαζόμενων καθώς βρίσκουν πολύ καλύτερες μισθολογικές απολαβές εκτός των Ανεξάρτητων Αρχών και η δυστοκία στην εύρεση νέων εργαζομένων ανάλογων προσόντων για τη στελέχωση των Αρχών.

  Ζητούμε τη θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στις Αρχές (π.χ. μέσα από τυχόν συλλογική σύμβαση εργασίας). Το μισθολόγιο πρέπει να αντανακλά τα προσόντα του προσωπικού των Αρχών και τα ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντα που αναλαμβάνει. Είναι αυτονόητο ότι το μισθολόγιο πρέπει να αναγνωρίζει και μισθολογικά (εκτός από βαθμολογικά) την προϋπηρεσία εκτός δημόσιου τομέα. Είναι παράλογο προϋπηρεσία, η οποία έχει προσμετρηθεί, μοριοδοτηθεί και αξιολογηθεί στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, να μην αναγνωρίζεται μισθολογικά.

  Άρθρο 20
  Η οριζόντια αύξηση των 70 € (μικτά) της παρ. 1, που αντιστοιχεί σε κάτω από 50€ καθαρά, δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τις απώλειες εισοδήματος κάθε υπαλλήλου. Ο συλλήβδην συνυπολογισμός της αύξησης του επιδόματος τέκνων και της αύξησης των επιδομάτων θέσεων ευθύνης σε όλους τους υπαλλήλους είναι αποπροσανατολιστικός καθώς δεν αφορά κάθε υπάλληλο.

  Ο πληθωρισμός για το 2021 ήταν 1,2%, για το 2022 διαμορφώθηκε σε 9,6%, ενώ για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 4.5% και στο 2024 σε 2.4%. Παράλληλα, οι δόσεις των στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης κάθε υπαλλήλου δεν αποκαθίσταται με τη χορήγηση από 1/1/2024 ποσού κάτω από 50€ καθαρά.

  Για την αντιμετώπιση των μισθολογικών απωλειών λόγω του πληθωρισμού είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν τα ακόλουθα μέτρα:

  α) Η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς μάλιστα αναγνωρίζεται η «ανάγκη σταδιακής ευθυγράμμισης της πολιτικής αποδοχών στον δημόσιο τομέα με την αντίστοιχη του ιδιωτικού τομέα», όπως αναγράφεται στη σελίδα 4 της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου.

  β) Η επαναφορά της διετίας 2016 – 2017 στη μισθολογική εξέλιξη

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:26 | Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανιας

  Εμείς ζητάμε να υπάρξει ένα νέο ειδικό μισθολόγιο, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) που θα καλύπτει ολοκληρωμένα και εμπεριστατωμένα όλες τις βαθμίδες και τις κατηγορίες του προσωπικού.
  Ένα μισθολόγιο δίκαιο που θα εμπεριέχει και την επικινδυνότητα της εργασίας μας, τα οποία αποτελούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν ικανοποιούν το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας για πραγματικές αυξήσεις στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΤΤ που καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος λόγω του πληθωρισμού και διαμορφώνουν ελκυστικές απολαβές αντίστοιχες των προσόντων και της προσωπικής ευθύνης που το προσωπικό αναλαμβάνει. Μόνο έτσι η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) θα μπορέσει να διατηρήσει το προσωπικό της και να προσελκύσει νέο για να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητές της.
  Είναι λοιπόν ανάγκη για την εξακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ η θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου με αποδοχές αντίστοιχες των προσόντων και της προσωπικής ευθύνης που κάθε μέλος του προσωπικού της αναλαμβάνει.

  Άρθρο 20
  Η αύξηση των 70 € (μεικτά) σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο με έναρξη εφαρμογής την 1/1/2024 δεν επαρκεί για να καλύψει τις απώλειες λόγω του πληθωρισμού ύψους τουλάχιστον 18%, όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί για την τετραετία 2021-2024. Είναι επίσης γεγονός ότι οι περικοπές των μισθών μας ανήλθαν στο 40% αθροιστικά, για το χρονικό διάστημα 2010-2015.
  Ζητούμε για την αποκατάσταση των απωλειών του εισοδήματός μας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την αποκατάσταση της αδικίας του παγώματος της μισθολογικής εξέλιξης της διετίας 2016 – 2017 με την αναδρομική της εφαρμογή.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:30 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σχετικά με την προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος που υπάρχει ανάμεσα στον Εισαγωγικό μισθό ανά κλιμάκιο στο δημόσιο τομέα με αυτόν του ιδιωτικού τομέα παρά την συγκεκριμένη αύξηση πού προβλέπεται, το χάσμα παραμένει μεγάλο!
  ενδεικτικά για το εισαγωγικό κλιμάκιο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συγκριτικά με τον κατώτατο μισθό που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα ( για υπαλλήλους) χωρίς τέκνα υπάρχει διαφορά υπέρ των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα σε ετήσια βάση 1.900 ευρώ (καθαρά) για τους έγγαμους και 1.092 ευρώ για τους άγαμους
  Επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει απόκλιση υπέρ των ιδιωτικών υπαλλήλων που αμείβονται με το εισαγωγικό κατώτατο μισθό 1.170 ευρώ (καθαρά) για τους έγγαμους και 360 ευρώ για τους άγαμους.
  επιπλέον να τονίσουμε ότι στον κατώτατο μισθό προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας έως και τρεις τριετίες σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα!! (Προσαύξηση του βασικού τους μισθού 10% η κάθε τριετία). Κάτι ανάλογο θα πρέπει να προβλεφθεί και στον δημόσιο τομέα ΝΑ αναγνωρίζεται δηλαδή μία δεκαετία ως προϋπηρεσία άσχετα αν αυτή έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα ή δημόσιο τομέα , και αυτό γιατί άτομα τα οποία ξεκινούν με προϋπάρχουσα εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα μεταφέρουν γνώσεις και ειδίκευση ,από την προηγούμενη επαγγελματική του σταδιοδρομία, η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα τους κατά την είσοδο τους στον δημόσιο τομέα.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:31 | ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Με την απόφαση 945/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου αποκαθίσταται η αδικία της μη προσαύξησης των συναδέλφων μας που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Με το ν. 4354/2015 οι υπηρετούντες με έμμισθη εντολή στο δημόσιο τομέα δικηγόροι αποτελούν τη μόνη κατηγορία απασχολουμένων η οποία εξεαιρέθηκε της μισθολογικής εξέλιξης. Η πρόταση της Ένωσης εμμίσθων δικηγόρων για σχέδιο διάταξης που είχε εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αιτιολογική της έκθεση που δεν πρόλαβε να ψηφιστεί και θα ανέτρεπε τη σχετική αδικία έχει ως εξής:
  Άρθρο Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων- Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 τροποποιείται ως εξής:
  «10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
  α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας,
  β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και
  γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας.
  Για τους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Νόμου και ιδίως περί μισθολογικής εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδομάτων. Έμμισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας ή Δικαστικού Γραφείου ή Δικαστικού Τμήματος εξομοιούμενου με Νομική Υπηρεσία, λαμβάνουν πλέον του επιδόματος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΡ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
  Αποκατάσταση άνισης μεταχείρισης των εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα σε σχέση με όλους τους δημόσιους λειτουργούς αποτελεί η τροποποίηση της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015. Οι έμμισθοι δικηγόροι του δημοσίου τομέα, καίτοι καλούνται να διαφυλάξουν τα συμφέροντά του Δημοσίου ή του εκάστοτε Φορέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ), χειριζόμενοι κατά το πλείστον υποθέσεις με τεράστιο οικονομικό ή θεσμικό αντικείμενο, είναι οι μόνοι λειτουργοί που στερούνται κάθε μισθολογικής εξέλιξης, λόγω προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών τίτλων κλπ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει μικρή προαγωγή στα μισθολογικά κλιμάκια, ώστε οι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω που εκπροσωπούν το Νομικό Πρόσωπο στα ανώτατα δικαστήρια και χειρίζονται τις σοβαρότερες δικαστικές του υποθέσεις να λαμβάνουν το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο αποδοχών, κάτι που ιστορικά προβλεπόταν σε όλους τους προϊσχύσαντες Κώδικες Δικηγόρων.
  Παράλληλα προβλέπεται κίνητρο καλύτερης μισθολογικής μεταχείρισης δικηγόρων που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, με δεδομένη τη σοβαρότητα και την ευθύνη της θέσεως.
  Το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο, αφορά περίπου 1000 εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου τομέα και ακόμη και αν υποθέσουμε πως είναι όλοι Παρ’Αρείω Πάγω, το κόστος της αύξησης από το 15ο στο 19ο μ.κ. είναι 236 ευρώ, (2154-1918) Χ 1000 – 236.000 μηνιαίως για όλους τους εμμίσθους δικηγόρους του δημοσίου τομέα της χώρας.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:50 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ

  Συμφωνώ με την άποψη που εκφράστηκε από την Ένωση Έμμισθων Δικηγόρων, η οποία είναι η κάτωθι:
  «Η μοναδική κατηγορία λειτουργών του δημοσίου χωρίς μισθολογική προαγωγή είναι οι έμμισθοι δικηγόροι. Πρόσφατα με την 945/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου αποκαθίσταται η αδικία της μη προσαύξησης των συναδέλφων μας που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο.
  Σας επισυνάπτω σχέδιο διάταξης που είχε εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αιτιολογική της έκθεση που δεν πρόλαβε να ψηφιστεί:
  Άρθρο Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων- Τροποποίηση τα παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 τροποποιείται ως εξής:
  «10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
  α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας,
  β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και
  γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας.
  Για τους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Νόμου και ιδίως περί μισθολογικής εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδομάτων. Έμμισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας ή Δικαστικού Γραφείου ή Δικαστικού Τμήματος εξομοιούμενου με Νομική Υπηρεσία, λαμβάνουν πλέον του επιδόματος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΡ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
  Αποκατάσταση άνισης μεταχείρισης των εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα σε σχέση με όλους τους δημόσιους λειτουργούς αποτελεί η τροποποίηση της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015. Οι έμμισθοι δικηγόροι του δημοσίου τομέα, καίτοι καλούνται να διαφυλάξουν τα συμφέροντά του Δημοσίου ή του εκάστοτε Φορέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ), χειριζόμενοι κατά το πλείστον υποθέσεις με τεράστιο οικονομικό ή θεσμικό αντικείμενο, είναι οι μόνοι λειτουργοί που στερούνται κάθε μισθολογικής εξέλιξης, λόγω προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών τίτλων κλπ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει μικρή προαγωγή στα μισθολογικά κλιμάκια, ώστε οι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω που εκπροσωπούν το Νομικό Πρόσωπο στα ανώτατα δικαστήρια και χειρίζονται τις σοβαρότερες δικαστικές του υποθέσεις να λαμβάνουν το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο αποδοχών, κάτι που ιστορικά προβλεπόταν σε όλους τους προϊσχύσαντες Κώδικες Δικηγόρων.
  Παράλληλα προβλέπεται κίνητρο καλύτερης μισθολογικής μεταχείρισης δικηγόρων που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, με δεδομένη τη σοβαρότητα και την ευθύνη της θέσεως.
  Το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο, αφορά περίπου 1000 εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου τομέα και ακόμη και αν υποθέσουμε πως είναι όλοι Παρ’Αρείω Πάγω, το κόστος της αύξησης από το 15ο στο 19ο μ.κ. είναι 236 ευρώ, (2154-1918) Χ 1000 – 236.000 μηνιαίως για όλους τους εμμίσθους δικηγόρους του δημοσίου τομέα της χώρας». Τονίζω ότι είναι απαράδεκτη η υφιστάμενη κατάσταση λόγω της άνισης μισθολογικής μεταχείρισης των δικηγόρων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:44 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Συντάσσομαι με την άποψη της Ένωσης Έμμισθων Δικηγόρων για το θέμα της αποκατάστασης της χρόνιας αδικίας όσο αναφορά το μισθολογικό καθεστώς των έμμισθων δικηγόρων του δημοσίου, η οποία έχει ως εξής:
  Η μοναδική κατηγορία εν γένει προσωπικού του δημοσίου χωρίς μισθολογική προαγωγή είναι οι έμμισθοι δικηγόροι. Πρόσφατα με την 945/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου αποκαθίσταται η αδικία της μη προσαύξησης των δικηγόρων που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, όπως και ο γράφων. Σας επισυνάπτω το σχέδιο διάταξης που είχε εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αιτιολογική της έκθεση που δεν πρόλαβε να ψηφιστεί: Άρθρο
  Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων- Τροποποίηση τα παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 τροποποιείται ως εξής:«10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
  α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας,
  β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και
  γ. οι δικηγόροι στον Αρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας. Για τους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Νόμου και ιδίως περί μισθολογικής εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδομάτων. Έμμισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας ή Δικαστικού Γραφείου ή Δικαστικού Τμήματος εξομοιούμενου με Νομική Υπηρεσία, λαμβάνουν πλέον του επιδόματος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΡ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)Αποκατάσταση άνισης μεταχείρισης των εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα σε σχέση με όλους τους δημόσιους λειτουργούς αποτελεί η τροποποίηση της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015. Οι έμμισθοι δικηγόροι του δημοσίου τομέα, καίτοι καλούνται να διαφυλάξουν τα συμφέροντά του Δημοσίου ή του εκάστοτε Φορέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ), χειριζόμενοι κατά το πλείστον υποθέσεις με τεράστιο οικονομικό ή θεσμικό αντικείμενο, είναι οι μόνοι λειτουργοί που στερούνται κάθε μισθολογικής εξέλιξης, λόγω προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών τίτλων κλπ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει μικρή προαγωγή στα μισθολογικά κλιμάκια, ώστε οι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω που εκπροσωπούν το Νομικό Πρόσωπο στα ανώτατα δικαστήρια και χειρίζονται τις σοβαρότερες δικαστικές του υποθέσεις να λαμβάνουν το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο αποδοχών, κάτι που ιστορικά προβλεπόταν σε όλους τους προϊσχύσαντες Κώδικες Δικηγόρων.
  Παράλληλα προβλέπεται κίνητρο καλύτερης μισθολογικής μεταχείρισης δικηγόρων που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, με δεδομένη τη σοβαρότητα και την ευθύνη της θέσεως.
  Το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο, αφορά περίπου 1000 εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου τομέα και ακόμη και αν υποθέσουμε πως είναι όλοι Παρ’ Αρείω Πάγω, το κόστος της αύξησης από το 15ο στο 19ο μ.κ. είναι 236 ευρώ, (2154-1918) Χ 1000 – 236.000 μηνιαίως για όλους τους εμμίσθους δικηγόρους του δημοσίου τομέα της χώρας.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:50 | Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες IIBEAA

  Στο Σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για αναπροσαρμογή στα ειδικά μισθολόγια του Ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών, όπως γίνεται για το προσωπικό των ΑΕΙ (Κεφάλαιο Β’) καθώς και πλήθους άλλων φορέων (Κεφάλαιο Γ’), πέραν της οριζόντιας αύξησης που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω υποτίμηση και μισθολογική απαξίωση των Ερευνητών και ΕΛΕ των Ερευνητικών Κέντρων.

  Καθώς οι εκλεγμένοι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες, επιτελούν ομόλογο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, και συμμετέχουν ισότιμα σε επιτροπές κρίσης/εξέλιξης Ερευνητών και μελών ΔΕΠ (Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022), η μισθολογική αυτη διάκριση είναι αναίτια και άδικη.

  Επομένως ζητούμε:

  1. Να συμπεριληφθεί ρύθμιση αντίστοιχη με το Κεφάλαιο Β’/Άρθρο 31 του νομοσχεδίου και για τους Ερευνητές για αναπροσαρμογή στον βασικό μισθό και στα μισθολογικά κλιμάκια ώστε να εξισώνονται με τα μέλη ΔΕΠ, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985. Κατ’αναλογία να συμπεριληφθεί ρύθμιση και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων.

  2. Να εξισωθεί το Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης του Κεφαλαίου Α’/Άρθρο 23 των Ερευνητών και κατ’ αναλογία των ΕΛΕ με αυτό των μελών ΔΕΠ (Κεφάλαιο Β’/Άρθρο 32) για κάθε αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον επιτελούν το ίδιο έργο και έχουν τις ίδιες ανάγκες πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές.

  3. Να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ με αυτά που ισχύουν για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1).

  4. Για τις ανωτέρω ρυθμίσεις σε βασικό μισθό και επιδόματα να αναφέρεται όπως στο Κεφάλαιο Α’/Άρθρο 20 ότι ‘Η ανωτέρω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά’.

  Αναφέρεται ότι η εν λόγω εξίσωση των μισθών είναι δημοσιονομικά αδιάφορη για το ΓΛΚ αφού μιλάμε για <1000 Ερευνητές στη χώρα.

  Αν δεν προβλεφθούν οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συνεχιστεί η υποτίμηση και σταδιακός μαρασμός των Ερευνητικών Κέντρων με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην έρευνα, την καινοτομία και τη δημόσια υγεία της χώρας.

  Οι Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:32 | ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.Δ.
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Μετά από δεκατέσσερα (14) χρόνια μνημονιακών περικοπών, η κυβέρνηση στο υπό διαβούλευση νέο μισθολόγιο, προβλέπει σε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο μια μείωση των μειώσεων, ένα “επίδομα” 70€ ακαθάριστα, το οποίο μετά την αφαίρεση των κρατήσεων διαμορφώνεται στο καθαρό ποσό των 40€ μηνιαίως. Εκεί που περιμέναμε μια γενναιά αύξηση τουλάχιστο 10% (ώστε να καλύψει τουλάχιστό τις μισές απώλειες από τον πληθωρισμό) και επιστροφή των δώρων λάβαμε αύξηση περίπου 4,5% που δεν καλύπτει ούτε την αύξηση της βενζίνης (πόσο μάλλον του ρεύματος). Όσο για τα δώρα ούτε λέξη.

  Προφανώς και δεν μηδενίζουμε καμία αύξηση, ούτε των οικογενειακών επιδομάτων, ούτε των επιδομάτων ευθύνης. Επισημαίνουμε, όμως, ότι τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα ευθύνης αφορούν τα μεν πρώτα το 40% των υπαλλήλων, τα δε δεύτερα ούτε καν το 20%.

  Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική καθώς οι συγκεκριμένες αυξήσεις δεν αντισταθμίζουν την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, τη μείωση των αποδοχών κατά 40%, το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων τη διετία 2016-2017, τη μείωση του αφορολογήτου, την αύξηση του κόστους ζωής πάνω από 20% λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας.

  Ως εργαζόμενοι στις Περιφέρειες παραμένουμε σε αγωνιστική ετοιμότητα διεκδικώντας την αποκατάσταση των τεράστιων μισθολογικών απωλειών των τελευταίων δεκατεσσάρων (14) ετών :

  Αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό τουλάχιστον 15% για όλους.
  Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
  Αναγνώριση της προϋπηρεσίας της διετίας 2016-2017.
  Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  Μισθολογική εξέλιξη για όλους κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας.
  Αύξηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
  Κατάργηση της εισφοράς του 2% υπέρ της ανεργίας.
  Καμία σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
  Αύξηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών
  Θέσπιση Επιδόματος Τουριστικών Περιοχών ώστε να καλύπτει την διαφορά του κόστους ζωής στα τουριστικά νησιά με το κόστος ζωής σε μη τουριστικές περιοχές.
  Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο.

  Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.Δ.
  Ο Πρόεδρος
  Γιαννούρης Βασίλειος
  Ο Γενικός Γραμματέας
  Κλαδογένης Αντώνιος

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:05 | ΒΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 70 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΑΛΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ. ΕΤΣΙ Π.Χ. ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 70*1,4 ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ 98 ΕΥΡΩ Κ.Ο.Κ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΑΦΩΣ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:50 | Απόστολος

  Οι μηχανικοί του δημοσίου τομέα απαιτούμε πλέον μετά από χρόνια απαξίωσης και αρνήσεων στις διεκδικήσεις μας επιτέλους τα εξής:
  Α. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ). Να θεσμοθετηθεί ξανά το πρόσθετο Κλιμάκιο για τις Πενταετείς σπουδές, ως ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως σε όλα τα προγενέστερα Μισθολόγια.
  Β. Επαναφορά κλαδικού επιδόματος, κατ’ αντιστοιχία του παλιού 7ο/οο
  Γ. Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
  Δ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει. Να προστεθεί επιτέλους το Μισθολογικό κλιμάκιο που μας αφαιρέθηκε.
  Ε. Να αντιμετωπιστεί το θέμα με το αυξημένο κόστος των Εκτός Έδρας μετακινήσεων, που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την τσέπη μας, ειδικά όσον αφορά τη χιλιομετρική αλλά και την ημερήσια αποζημίωση. Για το θέμα έχουμε υποβάλλει εγγράφως τις προτάσεις μας: https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf
  ΣΤ. Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ. 69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται. Ειδικά οι ελάχιστοι νέοι συνάδελφοι μας που διορίσθηκαν τα τελευταία χρόνια αμείβονται με εξευτελιστικές αποδοχές (περίπου 800 € το μήνα) παρά το γεγονός ότι πλέον διορίζονται σε μεγάλες ηλικίες και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία που δεν προσμετράτε πουθενά. Να αποδοθεί η Προσωπική διαφορά, σε όσους προέρχονται από «παγωμένους» διαγωνισμούς του 2009-2010. Να αναγνωρισθεί μισθολογικά κάθε είδους προϋπηρεσία στο Δημόσιο (πχ 8μηνα). Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή έχουν μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια κινητικότητα κλπ) και με αναδρομική ισχύ.
  Ζ. Η πρόσφατη πρόβλεψη του Ν.4940/2022 για την αναστολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς κατά την αλλαγή Μισθολογικών Κλιμακίων διεκδικούμε να επεκταθεί από 1/1/2022.
  Η. Να γίνει αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) για την αποζημίωση απόλυσης ΙΔΑΧ Μηχανικών.
  Θ. Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων και Συμβούλια με διαφανή κριτήρια επιλογής.
  Ι. Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.
  ΙΑ. Αναπροσαρμογή του κατώτατου εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο (και κατ’ επέκταση όλων) τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού.
  ΙΒ. Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών εισφορών (ΤΠΔΥ, ΟΑΕΔ, Εισφορά Αλληλεγγυής κλπ)
  IΓ. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους Διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται σε αντίστοιχους χώρους.
  ΙΔ. Αύξηση των Οικογενειακών Επιδομάτων και μείωση της Φορολογίας.Η Κυβέρνηση σίγουρα γνωρίζει ότι ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων έχει κατεξοχήν αναπτυξιακό ρόλο και τα αποτελέσματα των υπηρεσιών που παρέχει (Μελέτες και Τεχνικά έργα) δεν περιορίζονται στους πολίτες και το Περιβάλλον αλλά επεκτείνονται και στην οικονομία, διότι τα έργα πέρα από την βελτίωση της καθημερινότητας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ταυτόχρονα αποτελούν οικονομικό πολλαπλασιαστή διότι συνεισφέρουν σε εισφορές, φόρους, πόρους από συγχρηματοδοτούμενα έργα αλλά και προστιθέμενη αξία σε τομείς και υλικά με υψηλό ποσοστό εγχώριας προέλευσης. Ειδικά μπροστά στην εκτέλεση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης όπου ο ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών θα είναι καθοριστικός. Επομένως η αποδοχή των παραπάνω προτάσεων αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο κλάδος μας.

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:41 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού της Α.Δ. Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Με το παρόν Σχέδιο Νόμου εισάγονται μισθολογικά μέτρα οικονομικής ενίσχυσης του συνόλου των υπαλλήλων του Δημοσίου (περίπου 70 ευρώ μεικτά) τα οποία μπορεί να θεωρηθούν μόνο ως μια ελάχιστη αύξηση, μικρότερη μάλιστα του τρέχοντος επιπέδου του πληθωρισμού. Επίσης αυξάνονται τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα θέσεων ευθύνης. Αν και οποιαδήποτε αύξηση των απολαβών των υπαλλήλων του Δημοσίου, μετά από πολλά έτη καθήλωσης των μισθών, είναι θετική, έστω και σε αυτά τα ελάχιστα ποσά, δεν αρκούν αυτού του τύπου οριζόντιες μόνο διατάξεις, καθώς παραμένουν οι ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία δωδεκαετία, ιδίως όσον αφορά το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και ενδεχομένως των λοιπών Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.
  Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν λαμβάνουν υπόψη φορείς του Δημοσίου, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, στις οποίες το κυρίως έργο επιτελείται από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, το οποίο διαθέτει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή μόρφωση, προσλαμβάνεται με υψηλά τυπικά προσόντα –αυξημένα σε σχέση με τις ΠΕ κατηγορίες- αλλά και εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία ετών. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται για να εκτελεί έργο υψηλής εξειδίκευσης (ελεγκτικό, γνωμοδοτικό, εκπροσώπηση σε όργανα Ε.Ε. κ.ά.) και απαιτείται να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, υπηρετεί σε φορείς όπου είτε δεν προβλέπονται καθόλου θέσεις ευθύνης -π.χ. Συνήγορος του Πολίτη- είτε προβλέπονται ολιγάριθμες τέτοιες θέσεις αλλά με πολύ περιορισμένη δυνατότητα εξέλιξης και με μεγάλο ανταγωνισμό συναδέλφων υψηλών προσόντων -π.χ. η Αρχή Προστασίας Δεδομένων- ενώ αν υπηρετούσε σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία θα είχε αυξημένες πιθανότητες εξέλιξης, και θα ελάμβανε τις αντίστοιχες απολαβές.
  Επισημαίνουμε ότι η ανάγκη για ειδική μισθολογική μεταχείριση του ΕΕΠ Προσωπικού προκύπτει και από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 103 παρ. 3) και θα μπορούσε να προβλεφθεί ενιαία ιδίως για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές. Μάλιστα αυτό έχει ήδη επισημανθεί από το 2015 από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής (βλ. την από 14.12.2015 γνωμοδότησή της περί αντισυνταγματικότητας των ρυθμίσεων του νόμου 4354/2015 σε σχέση με τις αμοιβές του ΕΕΠ των Ανεξάρτητων Αρχών και σχετική νομολογία ΣτΕ Ολομ. 3404-6/2014). Η ανάγκη αυτή συνεχίζει να υφίσταται, παρά την πρόσφατη πρόβλεψη για χορήγηση της «προσωπικής διαφοράς» στους νεοπροσληφθέντες ειδικούς επιστήμονες στην Αρχή, καθώς αυτή, ως ελάχιστο μέτρο άρσης της αδικαιολόγητης και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των παλιών και νέων ειδικών επιστημόνων με τα αυτά προαπαιτούμενα αυξημένα προσόντα και τα αυτά υψηλά καθήκοντα που εκτελούν, καταλαμβάνει μόνο τους ήδη υπηρετούντες και όχι αυτούς που θα προσληφθούν στο μέλλον στην αυτή ελεγκτική θέση, ως ΕΕΠ. ενώ επιπλέον συνεχίζει να μην προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού. Αντίθετα, παρατηρείται ότι σε περιπτώσεις άλλων αρχών και υπηρεσιών με παρεμφερή ή συναφή καθήκοντα (βλ. ΕΕΠ προσωπικό του Σ.Ο.Ε., ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε., μισθολόγιο ελεγκτών Ε.Α.Δ. κ.α.), εφαρμόζονται ήδη ειδικά μισθολόγια ή ειδικές ρυθμίσεις πρόσθετων αμοιβών.
  Μάλιστα καθώς η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αποτελεί πυλώνα του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θεωρούμε ότι η ανάγκη για ίση μεταχείριση προκύπτει και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΧΘΔΕΕ), όπως προκύπτει και η υποχρέωση του κράτους για παροχή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων κατάλληλων πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών), ώστε να επιτελεί το έργο της αποτελεσματικά (άρθρο 52 παρ. 4 ΓΚΠΔ). Άλλωστε, η ήδη διαπιστωθείσα δυσκολία (έως και αδυναμία) στελέχωσης της Αρχής με εξειδικευμένους στο αντικείμενο ειδικούς επιστήμονες, λόγω της απουσίας κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής, στο μέτρο που προκαλεί έντονες δυσχέρειες στην παραγωγή του απαιτητικού έργου της και στην εκτέλεση των σύνθετων και πολύπλοκων αρμοδιοτήτων που της ανατέθηκαν με τον ΓΚΠΔ, την Οδηγία 2016/680 και άλλες διατάξεις, μπορεί να γίνει δεκτό ότι στοιχειοθετεί και παράβαση του δικαίου της ΕΕ.
  Συνεπώς, απαιτείται στο παρόν σχέδιο νόμου να προβλεφθεί ειδική μισθολογική μεταχείριση για το ΕΕΠ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ή και των λοιπών Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, όμως με την ψήφιση ρύθμισης που θα επαναφέρει το άδικα καταργηθέν το 2015 ειδικό μισθολόγιο των ΕΕΠ των Α.Α. ή θα προβλέπει ειδικές μισθολογικές απολαβές αντίστοιχες με των προαναφερθέντων λοιπών φορέων.

  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ. του Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού της Α.Δ. Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:18 | Μάρκος Πούλος

  Συμφωνώ με την άποψη που εκφράστηκε από την Ένωση Έμμισθων Δικηγορων, η οποία είναι η κάτωθι:
  «Η μοναδική κατηγορία λειτουργών του δημοσίου χωρίς μισθολογική προαγωγή είναι οι έμμισθοι δικηγόροι. Πρόσφατα με την 945/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου αποκαθίσταται η αδικία της μη προσαύξησης των συναδέλφων μας που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο.
  Σας επισυνάπτουμε σχέδιο διάταξης που είχε εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αιτιολογική της έκθεση που δεν πρόλαβε να ψηφιστεί:
  Άρθρο Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων- Τροποποίηση τα παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 τροποποιείται ως εξής:
  «10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
  α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας,
  β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και
  γ. οι δικηγόροι στον Αρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας.
  Για τους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Νόμου και ιδίως περί μισθολογικής εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδομάτων. Έμμισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας ή Δικαστικού Γραφείου ή Δικαστικού Τμήματος εξομοιούμενου με Νομική Υπηρεσία, λαμβάνουν πλέον του επιδόματος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΡ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
  Αποκατάσταση άνισης μεταχείρισης των εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα σε σχέση με όλους τους δημόσιους λειτουργούς αποτελεί η τροποποίηση της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015. Οι έμμισθοι δικηγόροι του δημοσίου τομέα, καίτοι καλούνται να διαφυλάξουν τα συμφέροντά του Δημοσίου ή του εκάστοτε Φορέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ), χειριζόμενοι κατά το πλείστον υποθέσεις με τεράστιο οικονομικό ή θεσμικό αντικείμενο, είναι οι μόνοι λειτουργοί που στερούνται κάθε μισθολογικής εξέλιξης, λόγω προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών τίτλων κλπ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει μικρή προαγωγή στα μισθολογικά κλιμάκια, ώστε οι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω που εκπροσωπούν το Νομικό Πρόσωπο στα ανώτατα δικαστήρια και χειρίζονται τις σοβαρότερες δικαστικές του υποθέσεις να λαμβάνουν το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο αποδοχών, κάτι που ιστορικά προβλεπόταν σε όλους τους προϊσχύσαντες Κώδικες Δικηγόρων.
  Παράλληλα προβλέπεται κίνητρο καλύτερης μισθολογικής μεταχείρισης δικηγόρων που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, με δεδομένη τη σοβαρότητα και την ευθύνη της θέσεως.
  Το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο, αφορά περίπου 1000 εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου τομέα και ακόμη και αν υποθέσουμε πως είναι όλοι Παρ’Αρείω Πάγω, το κόστος της αύξησης από το 15ο στο 19ο μ.κ. είναι 236 ευρώ, (2154-1918) Χ 1000 – 236.000 μηνιαίως για όλους τους εμμίσθους δικηγόρους του δημοσίου τομέα της χώρας». Τονίζω ότι είναι απαράδεκτη η υφιστάμενη κατάσταση λόγω της άνισης μισθολογικής μεταχείρισης των δικηγόρων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:01 | Δημήτρης Παλλές

  Πρέπει να εξισωθεί το ειδικό επίδομα έρευνας των ΕΛΕ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αυτό των Ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας. Οι ΕΛΕ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παράγουν καθ’ όλα ισότιμο ερευνητικό έργο με τους Ερευνητές (πχ δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά, επικεφαλής ερευνητικών ομάδων, επιστημονικά υπεύθυνοι χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κριτές σε διεθνή περιοδικά και σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, κλπ).

  Δρ. Δημήτρης Παλλές, Ε.Λ.Ε. Α’, Ε.Ι.Ε.

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:02 | Σασσάλου Ευγενία

  Από την στιγμή της πρόσληψης και μετά δεν υπάρχει καμία μισθολογική εξέλιξη με αποτέλεσμα νέο προσληφθείς δικηγόρος ΑΠ να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές με συνάδελφους του που υπηρετούν πάνω από 20 έτη .
  Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που εξαγγέλλονται και δίδονται στους δημοσίους υπαλλήλους ουδόλως επηρεάζουν την αντιμισθία, η οποία δεν αναπροσαρμόζεται αναλόγως .
  Επίσης δημιουργείται ανισότητα με το υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς που λόγω προαγωγών σε θέσεις ευθύνης λαμβάνουν ανάλογα επιδόματά και έχουν και απολαβές λόγω υπερωριών και φυσικά τους αναγνωρίζονται οι μεταπτυχιακοί τους τίτλοι , που μάλιστα δεν είναι καν συναφείς σε αρκετές περιπτώσεις
  Να σημειώσουμε ότι σε κάθε υπηρεσία οι έμμισθο δικηγόροι είναι ελάχιστοι σε σύγκρισή με το πλήθος των υπολοίπων εργαζομένων και ότι τις θέσεις προϊστάμενου και διευθυντή Νομικής υπηρεσίας τις κατέχουν συνήθως 2 το πολύ 3 πρόσωπα και μάλιστα δια βίου , μέχρι της συντάξεως τους , επομένως δεν υπάρχει καμμιά περίπτωση να λάβει κάποιος επίδομα προϊστάμενου σε όλο τον εργασιακό βίο του..
  Τέλος πρέπει να καταργηθεί η υποχρεωτική εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου , στα εργασιακά , διότι σε συνδυασμό με τους ρυθμούς που εκδικάζουν τα Ελληνικά Δικαστήρια , έχουμε το φαινόμενο της επταετούς ίσως και δεκαετούς δικαστικής διαμάχης με τον εντολέα ( βλ. περίπτωση Νομικής Υπηρεσίας Κτηματολογίου )
  Ως μέλος της Ένωσης Έμμισθων Δικηγόρων, που εκπροσωπείται επάξια από τον Πρόεδρό μας Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και το Δ.Σ., προσυπογράφω την προτεινόμενη από την Ένωση ρύθμιση, αλλά και από την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (ίδετε υπόμνημα της 7-10-2019 προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών), για άρση της άνισης μισθολογικής μεταχείρισής μας έναντι των λοιπών δημοσίων λειτουργών που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015, ως ισχύει σήμερα, και την τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 9 αυτού.

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:27 | Σοφία Παπαδήμα

  Οι έμμισθοι δικηγόροι του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ακολουθούν το μισθολόγιο του Δημοσίου χωρίς όμως καμία μισθολογική εξέλιξη -δεν υπολογίζεται η προϋπηρεσία στο φορέα, η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου κατά παράφορη παραβίαση της αρχής της ισότητας, όπως κρίθηκε και με την πρόσφατη ΑΠ 945/2023 απόφαση.
  Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015:
  «10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
  α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας,
  β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και
  γ. οι δικηγόροι στον Αρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας.
  Για τους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Νόμου και ιδίως περί μισθολογικής εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδομάτων. Έμμισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας ή Δικαστικού Γραφείου ή Δικαστικού Τμήματος εξομοιούμενου με Νομική Υπηρεσία, λαμβάνουν πλέον του επιδόματος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:20 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Η μισθολογική αντιμετώπιση των εμμίσθων δικηγόρων των ΝΠΔΔ, των ΑΔΑ και εν γένει του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αποτελεί ασυγχώρητη αδικία σε βάρος τους! Προκύπτει λοιπόν ότι οι έμμισθοι δικηγόροι του Δημοσίου Τομέα και των λοιπών φορέων που εφαρμόζουν το μισθολόγιο του Δημοσίου είναι η μόνη κατηγορία χωρίς μισθολογική εξέλιξη, συνιστώντας ευθεία και κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας, σε σχέση με τους λοιπούς εργαζόμενους του ίδιου φορέα. Επιπροσθέτως, δεν τους αναγνωρίζεται, ούτε η προϋπηρεσία τους στον Φορέα, ούτε η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών και μάλιστα κατ’ εξαίρεση από τα όσα ισχύουν για όλες τις άλλες ομάδες εργαζομένων, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα.
  Αποτελεί προνομιακή ευκαιρία για τον κοινό νομοθέτη, η αποκατάσταση της ανισότητας σε βάρος των εμμίσθων δικηγόρων δια της τροποποίησης της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πρόσφατη 945/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου.
  Ως εκ τούτου μια πρόταση για την τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 θα μπορούσε να είναι η εξής:
  «10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
  α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας,
  β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και
  γ. οι δικηγόροι στον Αρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας.
  Για τους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Νόμου και ιδίως περί μισθολογικής εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδομάτων. Έμμισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας ή Δικαστικού Γραφείου ή Δικαστικού Τμήματος εξομοιούμενου με Νομική Υπηρεσία, λαμβάνουν πλέον του επιδόματος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:17 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

  O Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ (ΣΥΛΕΡ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας υποστηρίζει τις θέσεις που έχει διατυπώσει:

  Η Ένωση Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΕΛΕ)

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:26 | Δημήτρης Παλλές

  Οι ΕΛΕ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παράγουν ισότιμο ερευνητικό έργο με τους Ερευνητές (πχ δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά, επικεφαλής ερευνητικών ομάδων, επιστημονικά υπεύθυνοι χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κριτές σε διεθνή περιοδικά και σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, κα), θα ήταν δίκαιο να εξισωθεί το ειδικό επίδομα έρευνάς τους με αυτό των Ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας και να συμπεριληφθεί κατάλληλο άρθρο για τη ρύθμιση αυτού του ζητήματος στο Σ/Ν. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση οριζόντιου επιδόματος 100 ευρώ σε όλους τους ΕΛΕ αδιακρίτως βαθμίδας είναι μια ανεπαρκής αντιμετώπιση και θα μπορούσε να εκληφθεί και ως αδιαφορία για την ύπαρξη του κλάδου.

  Δ. Παλλές, Ε.Λ.Ε. Α’, Ε.Ι.Ε.

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:56 | Χαράλαμπος Φείδας

  Στην κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες ισχύει η προσαύξηση αναφέρεται και η:
  «ζ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ καθώς και στο άρθρο 26 του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος”.
  Όμως δεν υπάρχουν τα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και το άρθρο 26 του Κεφαλαίου Γ΄στο Μέρος Β. Κεφάλαια υπάρχουν μόνο στο Μέρος Γ΄και μόνο τα Κεφάλαια Β’ και Γ΄ αφορούν σε κατηγορίες προσωπικού μελών ΔΕΠ ΑΕΙ. Προφανώς, η αναφορά γίνεται σε κεφάλαια μιας προηγούμενης έκδοσης η αρίθμηση των οποίων άλλαξε στην πορεία χωρίς να αλλάξει και η αναφορά σε αυτά.
  Η περίπτωση ζ) φαίνεται να αφορά σε κατηγορίες προσωπικού μελών ΔΕΠ ΑΕΙ των Κεφάλαιων Β’ και Γ΄ του Μέρους Β και θα πρέπει να διορθωθεί.

 • Περιφερειακή ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  Συνδικαλιστική παράταξη στο Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Αυξήσεις μισθού από το 2024 για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά από 13 χρόνια. – Χορηγεί σε όλους τους εργαζόμενους επίδομα 70€ μηνιαίως μικτά.

  Μετά από δεκατρία (13) χρόνια μνημονιακών περικοπών, η κυβέρνηση στο υπό διαβούλευση νέο μισθολόγιο, προβλέπει σε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο ένα “επίδομα” 70€ ακαθάριστα, το οποίο μετά την αφαίρεση των κρατήσεων διαμορφώνεται στο καθαρό ποσό των 40-50€ μηνιαίως. Θα περιμέναμε μια πιο γενναία αύξηση τουλάχιστο 10%, (ώστε να καλύψει τουλάχιστο τις μισές απώλειες από τον πληθωρισμό) και επιστροφή των δώρων.

  Προφανώς και δεν μηδενίζουμε καμία αύξηση, ούτε των οικογενειακών επιδομάτων, ούτε των επιδομάτων ευθύνης. Επισημαίνουμε, όμως, ότι τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα ευθύνης αφορούν τα μεν πρώτα το 40% των υπαλλήλων, τα δε δεύτερα ούτε καν το 20%.

  Οι συγκεκριμένες αυξήσεις δεν αντισταθμίζουν την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, τη μείωση των αποδοχών κατά 40%, το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων τη διετία 2016-2017, τη μείωση του αφορολογήτου, του πληθωρισμού και της ακρίβειας.

  Ως εργαζόμενοι στις Περιφέρειες παραμένουμε σε αγωνιστική ετοιμότητα διεκδικώντας την αποκατάσταση των τεράστιων μισθολογικών απωλειών των τελευταίων δεκατεσσάρων (14) ετών :

  ·Αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό τουλάχιστον 15% για όλους.
  ·Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
  ·Αναγνώριση της προϋπηρεσίας της διετίας 2016-2017.
  ·Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  ·Μισθολογική εξέλιξη για όλους κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας.
  ·Αύξηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
  ·Κατάργηση της εισφοράς του 2% υπέρ της ανεργίας.
  ·Καμία σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
  ·Αύξηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών.
  ·Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο.

  Για την Περιφερειακή ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  Τα μέλη στο ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ
  Βαζούρας Δημήτρης – τηλ. 6944501075
  Ευστρατίου Χαράλαμπος – τηλ. 6945575454
  Λυριστής Μιχαήλ
  Δεγαΐτη Βασιλική

 • 18 Ιουλίου 2023, 10:59 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΑΝ ΤΟΤΕ) ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΙΕΤΙΑ 16-17 ΠΟΥ ΚΑΚΩΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
  ΔΗΛΑΔΗ ΣΟΥ ΠΗΡΑ 800 ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΩ 100 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΜΠΡΑΒΟ?

 • 18 Ιουλίου 2023, 10:03 | Ιωάννης Κυργιόπουλος

   Αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό τουλάχιστον 10% για όλους τους Δ.Υ.
   Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
   Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17
   Αφορολόγητο στα 12.000€
   Αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
   Κατάργηση της εισφοράς του 2% υπέρ της ανεργίας
   Γνήσιο ενιαίο μισθολόγιο με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, μέσα από συλλογική σύμβαση εργασίας – καμία σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη

 • 18 Ιουλίου 2023, 09:20 | Ιωάννης Κατσέλης

  Ως μέλος και ο ίδιος της Ένωσης Έμμισθων Δικηγόρων, που εκπροσωπείται επάξια από τον Πρόεδρό μας Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και το Δ.Σ., προσυπογράφω την προτεινόμενη από την Ένωση ρύθμιση, αλλά και από την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (ίδετε υπόμνημα της 7-10-2019 προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών), για άρση της άνισης μισθολογικής μεταχείρισής μας έναντι των λοιπών δημοσίων λειτουργών που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015, ως ισχύει σήμερα, και την τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 9 αυτού, ώστε η νέα διάταξη να έχει ως εξής, σύμφωνα και με το σχέδιο διάταξης που είχε εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αιτιολογική της έκθεση που δεν πρόλαβε να ψηφιστεί: «Άρθρο Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων- Τροποποίηση τα παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 : Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 τροποποιείται ως εξής: «10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής: α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας, β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και γ. οι δικηγόροι στον Αρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας. Για τους ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Νόμου και ιδίως περί μισθολογικής εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδομάτων. Έμμισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας ή Δικαστικού Γραφείου ή Δικαστικού Τμήματος εξομοιούμενου με Νομική Υπηρεσία, λαμβάνουν πλέον του επιδόματος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΡ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) Αποκατάσταση άνισης μεταχείρισης των εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα σε σχέση με όλους τους δημόσιους λειτουργούς αποτελεί η τροποποίηση της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015. Οι έμμισθοι δικηγόροι του δημοσίου τομέα, καίτοι καλούνται να διαφυλάξουν τα συμφέροντά του Δημοσίου ή του εκάστοτε Φορέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ), χειριζόμενοι κατά το πλείστον υποθέσεις με τεράστιο οικονομικό ή θεσμικό αντικείμενο, είναι οι μόνοι λειτουργοί που στερούνται κάθε μισθολογικής εξέλιξης, λόγω προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών τίτλων κλπ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει μικρή προαγωγή στα μισθολογικά κλιμάκια, ώστε οι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω που εκπροσωπούν το Νομικό Πρόσωπο στα ανώτατα δικαστήρια και χειρίζονται τις σοβαρότερες δικαστικές του υποθέσεις να λαμβάνουν το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο αποδοχών, κάτι που ιστορικά προβλεπόταν σε όλους τους προϊσχύσαντες Κώδικες Δικηγόρων. Παράλληλα προβλέπεται κίνητρο καλύτερης μισθολογικής μεταχείρισης δικηγόρων που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, με δεδομένη τη σοβαρότητα και την ευθύνη της θέσεως.

 • Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα.
  Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το υπό κατάθεση Νομοσχέδιο για το Μισθολόγιο του Δημοσίου και σας υπενθυμίζουμε τις παρακάτω σχετικές τις διεκδικήσεις μας:
  Α. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ). Να θεσμοθετηθεί ξανά το πρόσθετο Κλιμάκιο για τις Πενταετείς σπουδές, ως ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως σε όλα τα προγενέστερα Μισθολόγια.
  Β. Επαναφορά κλαδικού επιδόματος, κατ’ αντιστοιχία του παλιού 7ο/οο
  Γ. Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
  Δ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει. Να προστεθεί επιτέλους το Μισθολογικό κλιμάκιο που μας αφαιρέθηκε.
  Ε. Να αντιμετωπιστεί το θέμα με το αυξημένο κόστος των Εκτός Έδρας μετακινήσεων, που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την τσέπη μας, ειδικά όσον αφορά τη χιλιομετρική αλλά και την ημερήσια αποζημίωση. Για το θέμα έχουμε υποβάλλει εγγράφως τις προτάσεις μας: https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf
  ΣΤ. Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ. 69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται. Ειδικά οι ελάχιστοι νέοι συνάδελφοι μας που διορίσθηκαν τα τελευταία χρόνια αμείβονται με εξευτελιστικές αποδοχές (περίπου 800 € το μήνα) παρά το γεγονός ότι πλέον διορίζονται σε μεγάλες ηλικίες και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία που δεν προσμετράτε πουθενά. Να αποδοθεί η Προσωπική διαφορά, σε όσους προέρχονται από «παγωμένους» διαγωνισμούς του 2009-2010. Να αναγνωρισθεί μισθολογικά κάθε είδους προϋπηρεσία στο Δημόσιο (πχ 8μηνα). Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή έχουν μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια κινητικότητα κλπ) και με αναδρομική ισχύ.
  Ζ. Η πρόσφατη πρόβλεψη του Ν.4940/2022 για την αναστολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς κατά την αλλαγή Μισθολογικών Κλιμακίων διεκδικούμε να επεκταθεί από 1/1/2022.
  Η. Να γίνει αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) για την αποζημίωση απόλυσης ΙΔΑΧ Μηχανικών.
  Θ. Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων και Συμβούλια με διαφανή κριτήρια επιλογής.
  Ι. Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.
  ΙΑ. Αναπροσαρμογή του κατώτατου εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο (και κατ’ επέκταση όλων) τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού.
  ΙΒ. Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών εισφορών (ΤΠΔΥ, ΟΑΕΔ, Εισφορά Αλληλεγγυής κλπ)
  IΓ. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους Διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται σε αντίστοιχους χώρους.
  ΙΔ. Αύξηση των Οικογενειακών Επιδομάτων και μείωση της Φορολογίας.Η Κυβέρνηση σίγουρα γνωρίζει ότι ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων έχει κατεξοχήν αναπτυξιακό ρόλο και τα αποτελέσματα των υπηρεσιών που παρέχει (Μελέτες και Τεχνικά έργα) δεν περιορίζονται στους πολίτες και το Περιβάλλον αλλά επεκτείνονται και στην οικονομία, διότι τα έργα πέρα από την βελτίωση της καθημερινότητας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ταυτόχρονα αποτελούν οικονομικό πολλαπλασιαστή διότι συνεισφέρουν σε εισφορές, φόρους, πόρους από συγχρηματοδοτούμενα έργα αλλά και προστιθέμενη αξία σε τομείς και υλικά με υψηλό ποσοστό εγχώριας προέλευσης. Ειδικά μπροστά στην εκτέλεση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης όπου ο ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών θα είναι καθοριστικός. Επομένως η αποδοχή των παραπάνω προτάσεων αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο κλάδος μας.

 • 18 Ιουλίου 2023, 08:35 | Ιωάννης Κατσιρούμπας

  Πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί μισθολογικά η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί εκτός Δημοσίου τομέα στην ειδικότητα προσλήψεως ή σε συναφή ειδικότητα, όπως αυτή ορίζεται μετά την αναμόρφωση των ειδικοτήτων στον Δημόσιο τομέα.
  Είναι πολύ άδικο ένας υπάλληλος με 5, 10 η ακόμα και 15 χρόνια συναφή προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό τομέα να αντιμετωπίζεται από το Δημόσιο ως ένας άπειρος, νεοδιόριστος υπάλληλος.
  Βάσει του Π.Δ 69/2016 (Α’ 127) υπάρχει ήδη η δυνατότητα βαθμολογικής (μόνο) αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε εκτός Δημοσίου τομέα, με μέγιστο τα 7 έτη, όσα και τα μοριοδοτούμενα από το ΑΣΕΠ, έτη προϋπηρεσίας.
  Ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της βοήθειας που προσφέρουν με την εμπειρία τους οι πρώην ιδιωτικοί υπάλληλοι που εισέρχονται στο Δημόσιο, ας νομοθετηθεί τουλάχιστον η ταυτόχρονη μισθολογική αναγνώριση των 7 ετών που προβλέπονται από το εν λόγω Π.Δ
  Εκτός από δίκαιο, το συγκεκριμένο μέτρο θα αποτελέσει και ισχυρό κίνητρο ώστε να προσελκύσει το Δημόσιο άξια στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

 • 18 Ιουλίου 2023, 06:07 | Γιάννης

  Σίγουρα οποιαδήποτε αύξηση στις αποδοχές είναι θετική. Ωστόσο η κυβέρνηση θα πρέπει να σκεφτεί το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το μισθολόγιο να αλλάξει γενικότερα, και να είναι ανά κλάδο. Για παράδειγμα, θα πρέπει οι αποδοχές ενός διοικητικού υπαλλήλου στο υπουργείο Α, να είναι ίδιες με αυτές ενός άλλου διοικητικού υπαλλήλου στο υπουργείο Β, ή στην υπηρεσία Γ, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα λόγω διαφόρων επιδομάτων που υπάρχουν ανά υπηρεσία. Αυτό που λέω γίνεται πιο εμφανές στην περίπτωση της πληροφορικής, όπου ένας πληροφορικός πληρώνεται το ίδιο με έναν διοικητικό υπάλληλο. Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα, αυτό δεν συμβαίνει και ο πληροφορικός θα πληρωνόταν παραπάνω (από γραμματείς ή άλλες ειδικότητες σε μια εταιρεία) λόγω της φύσης της εργασίας του. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάλληλοι πληροφορικής δεν αποδέχονται τις θέσεις στο δημόσιο τομέα και προτιμούν να μείνουν στον ιδιωτικό. Επομένως, κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη σε ένα νέο μισθολόγιο, που οι μισθοί θα είναι ανά κλάδο σε όλο το δημόσιο, και θα είναι ανταγωνιστικοί με αυτούς του ιδιωτικού τομέα που αφορούν τον ίδιο κλάδο και όχι οριζόντια.

 • 17 Ιουλίου 2023, 23:01 | ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  ΑΤΤΙΚΗΣ

  Λ. Συγγρού 80-88, ΤΚ:11741 Αθήνα
  e-mail: syllogos.patt@gmail.com
  https:// syllogospatt.wordpress.com
  τηλ. προέδρου: 6932442294
  τηλ. γραμματέα: 6978894946

  Αθήνα 16 – 7 -2023
  Αρ. Πρωτ.: 136

  Κοροϊδία και παραπλάνηση με τις γιαλαντζί κυβερνητικές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους

  Με ένα επικοινωνιακό μπαράζ η κυβέρνηση με τα παπαγαλάκια της προσπαθεί να κρύψει την τραγική πραγματικότητα όσον αφορά τις μισθολογικές ρυθμίσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, όπως απορρέουν από το νομοσχέδιο, που έδωσε στη δημοσιότητα με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».
  Μόνο με το ανέκδοτο με τον Χότζα…, μπορεί να παραλληλιστούν οι παραπλανητικοί τίτλοι για αυξήσεις στους μισθούς μας.
  Εκτός κι αν θεωρούν ότι έχουμε όλοι όπως ο Χότζας πολλά παιδιά… και κατέχουμε και θέσεις Γενικών Διευθυντών (επίδομα θέσης….)!!!
  Συγκεκριμένα η «αύξηση» που διαφημίζει τόσο καιρό η κυβέρνηση είναι από 40€ έως και λίγο πάνω από 50€ καθαρά για κάθε εργαζόμενο στο Δημόσιο και περίπου 15€ καθαρά για κάθε παιδί. Ή αλλιώς 1,8€ και 0,5€ περίπου για κάθε παιδί την ημέρα, όσο κοστίζει δηλαδή ένας καφές με την προϋπόθεση ότι έχεις παιδιά, την ίδια στιγμή που η ακρίβεια καταπίνει τουλάχιστον 2 μισθούς το χρόνο, η αύξηση των ενοικίων και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων άλλους τόσους. Το 2009 η τιμή της βενζίνης είχε 1,043 και γέμιζες ένα ρεζερβουάρ αυτοκινήτου 50 λίτρων με 52 ευρώ και τώρα έχει 1,86 και το ίδιο ρεζερβουάρ το γεμίζεις με 93 ευρώ.
  Ήδη με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ μόνο το 2022 είχαμε πραγματική μείωση του πραγματικού μισθού κατά 7,4% ενώ ο πληθωρισμός το 2022 ήταν στο 9,6% και το πρώτο εξάμηνο του 2023 βρίσκεται πάνω από 7%.
  Για τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων οι «αυξήσεις» θα είναι ελάχιστες, όπως φαίνονται και στον πίνακα.
  Μεσοσταθμική αύξηση ανά κατηγορία υπαλλήλων
  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 6,91%
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5,96%
  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 4,76%
  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 4,5%
  Το σχέδιο νόμου με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας» δεν αποτελεί νέο μισθολόγιο.Δεν μιλάμε για αυξήσεις αλλά για κοροϊδία και εμπαιγμό, σε μια προσπάθεια να μας γλυκάνει την χασούρα και την κατακρεούργηση των μισθών μας, γιατί μόνο έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν τα 70 ευρώ που δίνει εφάπαξ σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο (έτσι δεν επιδρούν πολλαπλασιαστικά στις ωριμάνσεις, οι δε αυξήσεις στα επιδόματα παιδιών δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό των συντάξεων).
  Η κυβέρνηση προσπαθεί με ψέματα να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι βαδίζουμε το 13 χρόνο που οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουμε στη κυριολεξία «ματώσει» από τις περικοπές που επέβαλαν εναλλάξ και όλες μαζί ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Να ξεχάσουμε ότι οι περικοπές που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν από 20% έως και 53%!!!
  Τα 70 ευρώ για την πλειοψηφία των εργαζομένων είναι 70 Χ 12 = 840 ευρώ το χρόνο μεικτά, όταν διατηρούνται άθικτες όλες οι βασικές απώλειες που έχουμε μέχρι σήμερα (χωρίς να υπολογίζουμε τις απώλειες από άλλα επιδόματα):
  • 15.600 ευρώ οι μέχρι τώρα απώλειες για τους 13ο και 14ο μισθό, που πετσοκόπηκαν στο σύνολό τους τα χρόνια 2013-2023.
  • 4.000 ευρώ οι μέχρι τώρα απώλειες για το 1 ΜΚ 2016-2017, που κλάπηκε με το μισθολόγιο του 4354/2015 και που αφήνεται άθικτη τόσα χρόνια η κλοπή αυτή, σαν να μην δουλεύαμε τη διετία αυτή…
  • 2.112 ευρώ για την εισφορά αλληλεγγύης, το χαράτσι δηλ. που επιβλήθηκε σε όλους μας για την καταπολέμηση της ανεργίας!!!
  • 18.576 ευρώ για τους ΥΕ-ΔΕ, με την επανακατάταξή τους….
  Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε τις απώλειες από:
   πληθωρισμό, ακρίβεια, αύξηση επιτοκίων στεγαστικών δανείων κλπ
   φορολογικούς συντελεστές, φορολογικά χαράτσια, φοροληστεία – το 90%-95% των φορολογικών εσόδων του κράτους πληρώνεται από τον λαό και μόνο το 5% από τα Νομικά Πρόσωπα
   χαράτσια σε υγεία και μη κάλυψη άλλων βασικών αναγκών
  Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι:
  • Οι βασικοί χαμηλοί μισθοί των 780 (ΥΕ), 858 (ΔΕ), 1037 (ΤΕ) και 1092 (ΠΕ), διατηρούνται οι ίδιοι από το 2011, με το μισθολόγιο του ν.4024/2011, δηλ. το μισθολόγιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ/Γ. Παπανδρέου, με τις δεύτερες περικοπές σε 13ο και 14ο μισθό (οι οποίοι καταργήθηκαν εντελώς από 01/01/2013 με τον ν. 4093/2012 της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ/Σαμαρά – Βενιζέλου…), με την κατάργηση της οικογενειακής παροχής (συζύγου) για τους έγγαμους υπαλλήλους (35 ευρώ) που διατηρήθηκε και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα, την επιβολή των εισφορών αλληλεγγύης και για την καταπολέμηση της ανεργίας (2% στις τακτικές αποδοχές, δηλ. 16 ευρώ/μήνα στα 780), άλλων κρατήσεων-χαρατσιών κλπ (ν. 3986/11, 3996/11 κα), που διατηρούνται και αυτά μέχρι σήμερα κλπ.
  Μόνο οι 13ο και 14ο μισθοί και μόνο για τα 10 χρόνια 2013-2023, που είναι κομμένα στο σύνολό τους για εργαζόμενο με τον κατώτερο μισθό (ΥΕ) είναι 15.600 ευρώ.
  • Με τον ν. 4354/2015 (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) διατηρήθηκαν οι περικοπές των 2 μισθών, των 13ο και 14ο , κλάπηκε από όλους 1 ΜΚ 2016-2017, που αντιστοιχεί σε κλοπή έως τώρα σε περισσότερα από 4.000 ευρώ για όλους (43 Χ 12 Χ 6 + ωρίμανση), πετσοκόπηκε η μισθολογική εξέλιξη των ΥΕ και ΔΕ κατηγοριών (έχουν εξέλιξη ανά 3 χρόνια και συγκεκριμένα ο/η ΥΕ – ΔΕ παίρνει ΜΚ από 1-13 στα 36 χρόνια, ενώ πριν ήταν όπως οι ΤΕ –ΠΕ που παίρνουν ΜΚ ανά διετία από 1-19 στα 36 χρόνια) και έχασαν έτσι 6 ΜΚ, δηλ. 43 Χ 6 Χ12 Χ 6 = 18.576 ευρώ !!!, χωρίς την ωρίμανση).
  • Και στον ν. 4354/2015 (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) υπήρχε η σύνδεση του μισθού με την αποδοτικότητα αφού προέβλεπε ότι τρεις συνεχόμενες αρνητικές αξιολογήσεις θα προκαλούν πάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου (άρθρο 12) καθώς και η χορήγηση πρόσθετης αμοιβής με συγκεκριμένη θέση εργασίας (άρθρο 17).
  Ενδεικτικά στοιχεία για το ρόλο των μισθολογίων που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα είναι τα εξής, σύμφωνα με μελέτη του Πολύκεντρου:
  – Οι αμοιβές των νεοεισερχόμενων επηρεάστηκαν δραματικά από το μισθολόγιο 4354/2015. Το 2005 έως 1.000€/μήνα λάμβανε το 47,8% των νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων, ποσοστό το οποίο εκτινάχθηκε σε 74,7% το 2015
  -Την περίοδο 2015-2020, οι αποδοχές των νεοεισερχόμενων αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώθηκαν μεσοσταθμικά εξαιτίας των επιπτώσεων της νέας μισθολογικής κλίμακας στο 67% των αποδοχών των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους παλαιότερους εργαζόμενους ήταν 77%.
  Εμπαιγμός και κάλπικα επιχειρήματα από την κυβέρνηση της ΝΔ
  Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης της ΝΔ εμπαίζοντας τους δημοσίους υπαλλήλους και παρουσιάζοντας το σχέδιο νόμο με κάλπικα επιχειρήματα μίλησε με προκλητικό τρόπο για «μέτρα που δε θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία», για «μέτρα ρεαλιστικά και κοστολογημένα» βάζοντας στον «Προκρούστη» τις ανάγκες των εργαζομένων για αξιοπρεπή μισθό και ζωή την ώρα που η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων καλπάζει.
  Έτσι κοροϊδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ πατώντας και συνεχίζοντας στις περικοπές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων όταν:
   Η οικονομία «αντέχει» να έχουμε 150 εταιρίες στο χρηματιστήριο το 2022 με αύξηση κερδών στο 303%
   Οι τράπεζες να έχουν καταγράψει 3 δις ευρώ κέρδη το 2022 και να μην πληρώνουν κανένα φόρο με τον λεγόμενο «αναβαλλόμενο φόρο»
   «Αντέχει» να δίνονται δεκάδες δις από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επενδύσεις – ενισχύσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Μόνο για το 2023 προβλέπονται νέες επιδοτήσεις 8,3 δις για τους επιχειρηματικούς ομίλους.
   Αντέχει να φορολογούνται εθελοντικά οι εφοπλιστές και έτσι «πληρώνουν» μόνο το ένα χιλιοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων (60 εκατ. στα 57 δις ευρώ), οι δε ακτοπλόοι να επιδοτούνται με 130 εκατ. ευρώ τον χρόνο κλπ
  Σημειώνουμε επίσης ότι:
   Η κυβέρνηση συνειδητά αφήνει αναλλοίωτη τη σύνδεση των μισθών με την στοχοθεσία και την αντιδραστική αξιολόγηση με την προοπτική χορήγησης κινήτρων επίτευξης στόχων – τα γνωστά «μπόνους» – στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που βάζουν κάθε φορά τα στελέχη των υπηρεσιών, ώστε να βαθύνει ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης σε εργαλείο εφαρμογής όλων των αντιλαϊκών μέτρων υπέρ του κεφαλαίου και μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων.
   Είναι προκλητική η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στο 30% η οποία ενισχύει κατά κύριο λόγο τα υψηλόβαθμα στελέχη που θα υλοποιήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Και είναι πρόκληση για παράδειγμα ένας Γενικός Διευθυντής Υπουργείου να έχει μια επιπλέον αύξηση 300 ευρώ εκτός των 70 ευρώ όταν ένας εργάτης καθαριότητας που ξυπνάει από τα άγρια χαράματα για να καθαρίσει τους δρόμους, ένας εκπαιδευτικός που μορφώνει τα παιδιά μας σε 27αρια και 28αρια τμήματα, ένας νοσηλευτής που δουλεύει με εξοντωτικούς ρυθμούς στα νοσοκομεία και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο μετρούν ευρώ το ευρώ για να βγάλουν το μήνα.
  Είναι προκλητικές οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε θέσεις ευθύνης πχ στους αναπληρωτές γενικούς γραμματείς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, που το επίδομα είναι 1150 το μήνα και θα έχουν αύξηση στο επίδομα 345 ευρώ, των Γενικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων είναι 1400 και θα έχουν αύξηση 420 ευρώ!!!
   Επιπρόσθετα η διατήρηση του αφορολόγητου στα 8.636€ για τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά, που αφορά το 50% των Δημοσίων Υπαλλήλων, θα «κλέψει» μέσω της εφορίας περίπου 170€ από τα 600€ που θα λάβει καθαρά ως «αύξηση» το χρόνο. Όσο για το υπόλοιπο 50% που έχουν 1 έως 4 παιδιά το συνολικό «κέρδος» που θα έχουν είναι πολύ πίσω από τις συνολικές απώλειες που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχε μειωθεί.
  Απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης απαντάμε με αγώνα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας
  Δηλώνουμε πως οι οξυμένες ανάγκες μας δεν καλύπτονται ούτε με ψίχουλα, ούτε με τα διάφορα pass που αφορούν πολύ λίγους… και προβλέπεται να σταματήσουν από 1/1/2024.
  Στεκόμαστε απέναντι στη στρατηγική σύμπλευση όλων των κυβερνήσεων που στο πλαίσιο της αντεργατικής τους συνέχειας και μάλιστα με χειρότερους όρους παίρνει ο ένας την σκυτάλη από τον άλλον και συνεχίζει σε αντιλαϊκή βάση.
  Ξεσκεπάζουμε την κυβερνητική λαθροχειρία, ότι εμμέσως επαναφέρει τα δώρα, ότι εξισώνει τον εισαγωγικό μισθό του ΥΕ με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα και άλλα που τα βλέπουν μόνο αυτοί.
  Στεκόμαστε απέναντι στην λογική ότι είναι φυσιολογικό η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων να έχει εισόδημα και συντάξεις φτώχειας, κι ένα τμήμα τους που είναι υψηλόβαθμο και που θα συμβάλλει στην εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, θα έχει υψηλούς μισθούς και προνόμια, όπως γίνεται και με τα στελέχη των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Μπροστά στην αντιλαϊκή επίθεση ορθώνουμε τα δικό μας πλαίσιο πάλης που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας με αιτήματα:
   Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας.
   Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
   Αποσύνδεση του μισθού από την αντιδραστική αξιολόγηση και στοχοθεσία. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.
   Κατάργηση της διάκρισης που υπάρχει στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των κατηγοριών ΔΕ-ΥΕ και ΠΕ – ΤΕ. Μισθολογική εξέλιξη για όλους κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας.
   Κατάργηση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας».
   Να προσμετρηθεί στη μισθολογική μας εξέλιξη η διετία 2016-2017.
   Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη φοροληστεία.
   Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο.
   Πλήρη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης όσων υπαλλήλων εκτελούν εξωτερική εντός ή εκτός έδρας υπηρεσία.
   Επέκταση και χορήγηση χωρίς καμιά περικοπή στο ανθυγιεινό επίδομα.
   Χορήγηση Ελεγκτικού Επιδόματος σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Περιφέρειας και τις υποστηρικτικές τους δομές.
  Με αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας, οργανώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, με όλους τις μορφές.
  Για το Δ.Σ.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

 • Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
  email: info@osyape.gr
  http://www.osyape.gr
  τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150
  Αθήνα 17 /7/2023
  Αριθμ. Πρωτ.: 72

  Κοροϊδία και παραπλάνηση με τις γιαλαντζί κυβερνητικές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους

  Με ένα επικοινωνιακό μπαράζ η κυβέρνηση με τα παπαγαλάκια της προσπαθεί να κρύψει την τραγική πραγματικότητα όσον αφορά τις μισθολογικές ρυθμίσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, όπως απορρέουν από το νομοσχέδιο, που έδωσε στη δημοσιότητα με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».
  Μόνο με το ανέκδοτο με τον Χότζα…, μπορεί να παραλληλιστούν οι παραπλανητικοί τίτλοι για αυξήσεις στους μισθούς μας.
  Εκτός κι αν θεωρούν ότι έχουμε όλοι όπως ο Χότζας πολλά παιδιά… και κατέχουμε και θέσεις Γενικών Διευθυντών (επίδομα θέσης….)!!!
  Συγκεκριμένα η «αύξηση» που διαφημίζει τόσο καιρό η κυβέρνηση είναι από 40€ έως και λίγο πάνω από 50€ καθαρά για κάθε εργαζόμενο στο Δημόσιο και περίπου 15€ καθαρά για κάθε παιδί. Ή αλλιώς 1,8€ και 0,5€ περίπου για κάθε παιδί την ημέρα, όσο κοστίζει δηλαδή ένας καφές με την προϋπόθεση ότι έχεις παιδιά, την ίδια στιγμή που η ακρίβεια καταπίνει τουλάχιστον 2 μισθούς το χρόνο, η αύξηση των ενοικίων και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων άλλους τόσους. Το 2009 η τιμή της βενζίνης είχε 1,043 και γέμιζες ένα ρεζερβουάρ αυτοκινήτου 50 λίτρων με 52 ευρώ και τώρα έχει 1,86 και το ίδιο ρεζερβουάρ το γεμίζεις με 93 ευρώ.
  Ήδη με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ μόνο το 2022 είχαμε πραγματική μείωση του πραγματικού μισθού κατά 7,4% ενώ ο πληθωρισμός το 2022 ήταν στο 9,6% και το πρώτο εξάμηνο του 2023 βρίσκεται πάνω από 7%.
  Για τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων οι «αυξήσεις» θα είναι ελάχιστες, όπως φαίνονται και στον πίνακα.
  Μεσοσταθμική αύξηση ανά κατηγορία υπαλλήλων
  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 6,91%
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5,96%
  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 4,76%
  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 4,5%
  Το σχέδιο νόμου με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας» δεν αποτελεί νέο μισθολόγιο.Δεν μιλάμε για αυξήσεις αλλά για κοροϊδία και εμπαιγμό, σε μια προσπάθεια να μας γλυκάνει την χασούρα και την κατακρεούργηση των μισθών μας, γιατί μόνο έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν τα 70 ευρώ που δίνει εφάπαξ σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο (έτσι δεν επιδρούν πολλαπλασιαστικά στις ωριμάνσεις, οι δε αυξήσεις στα επιδόματα παιδιών δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό των συντάξεων).
  Η κυβέρνηση προσπαθεί με ψέματα να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι βαδίζουμε το 13 χρόνο που οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουμε στη κυριολεξία «ματώσει» από τις περικοπές που επέβαλαν εναλλάξ και όλες μαζί ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Να ξεχάσουμε ότι οι περικοπές που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν από 20% έως και 53%!!!
  Τα 70 ευρώ για την πλειοψηφία των εργαζομένων είναι 70 Χ 12 = 840 ευρώ το χρόνο μεικτά, όταν διατηρούνται άθικτες όλες οι βασικές απώλειες που έχουμε μέχρι σήμερα (χωρίς να υπολογίζουμε τις απώλειες από άλλα επιδόματα):
  • 15.600 ευρώ οι μέχρι τώρα απώλειες για τους 13ο και 14ο μισθό, που πετσοκόπηκαν στο σύνολό τους τα χρόνια 2013-2023.
  • 4.000 ευρώ οι μέχρι τώρα απώλειες για το 1 ΜΚ 2016-2017, που κλάπηκε με το μισθολόγιο του 4354/2015 και που αφήνεται άθικτη τόσα χρόνια η κλοπή αυτή, σαν να μην δουλεύαμε τη διετία αυτή…
  • 2.112 ευρώ για την εισφορά αλληλεγγύης, το χαράτσι δηλ. που επιβλήθηκε σε όλους μας για την καταπολέμηση της ανεργίας!!!
  • 18.576 ευρώ για τους ΥΕ-ΔΕ, με την επανακατάταξή τους….
  Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε τις απώλειες από:
   πληθωρισμό, ακρίβεια, αύξηση επιτοκίων στεγαστικών δανείων κλπ
   φορολογικούς συντελεστές, φορολογικά χαράτσια, φοροληστεία – το 90%-95% των φορολογικών εσόδων του κράτους πληρώνεται από τον λαό και μόνο το 5% από τα Νομικά Πρόσωπα
   χαράτσια σε υγεία και μη κάλυψη άλλων βασικών αναγκών
  Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι:
  • Οι βασικοί χαμηλοί μισθοί των 780 (ΥΕ), 858 (ΔΕ), 1037 (ΤΕ) και 1092 (ΠΕ), διατηρούνται οι ίδιοι από το 2011, με το μισθολόγιο του ν.4024/2011, δηλ. το μισθολόγιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ/Γ. Παπανδρέου, με τις δεύτερες περικοπές σε 13ο και 14ο μισθό (οι οποίοι καταργήθηκαν εντελώς από 01/01/2013 με τον ν. 4093/2012 της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ/Σαμαρά – Βενιζέλου…), με την κατάργηση της οικογενειακής παροχής (συζύγου) για τους έγγαμους υπαλλήλους (35 ευρώ) που διατηρήθηκε και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα, την επιβολή των εισφορών αλληλεγγύης και για την καταπολέμηση της ανεργίας (2% στις τακτικές αποδοχές, δηλ. 16 ευρώ/μήνα στα 780), άλλων κρατήσεων-χαρατσιών κλπ (ν. 3986/11, 3996/11 κα), που διατηρούνται και αυτά μέχρι σήμερα κλπ.
  Μόνο οι 13ο και 14ο μισθοί και μόνο για τα 10 χρόνια 2013-2023, που είναι κομμένα στο σύνολό τους για εργαζόμενο με τον κατώτερο μισθό (ΥΕ) είναι 15.600 ευρώ.
  • Με τον ν. 4354/2015 (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) διατηρήθηκαν οι περικοπές των 2 μισθών, των 13ο και 14ο , κλάπηκε από όλους 1 ΜΚ 2016-2017, που αντιστοιχεί σε κλοπή έως τώρα σε περισσότερα από 4.000 ευρώ για όλους (43 Χ 12 Χ 6 + ωρίμανση), πετσοκόπηκε η μισθολογική εξέλιξη των ΥΕ και ΔΕ κατηγοριών (έχουν εξέλιξη ανά 3 χρόνια και συγκεκριμένα ο/η ΥΕ – ΔΕ παίρνει ΜΚ από 1-13 στα 36 χρόνια, ενώ πριν ήταν όπως οι ΤΕ –ΠΕ που παίρνουν ΜΚ ανά διετία από 1-19 στα 36 χρόνια) και έχασαν έτσι 6 ΜΚ, δηλ. 43 Χ 6 Χ12 Χ 6 = 18.576 ευρώ !!!, χωρίς την ωρίμανση).
  Ενδεικτικά στοιχεία για το ρόλο των μισθολογίων που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα είναι τα εξής, σύμφωνα με μελέτη του Πολύκεντρου:
  – Οι αμοιβές των νεοεισερχόμενων επηρεάστηκαν δραματικά από το μισθολόγιο 4354/2015. Το 2005 έως 1.000€/μήνα λάμβανε το 47,8% των νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων, ποσοστό το οποίο εκτινάχθηκε σε 74,7% το 2015
  -Την περίοδο 2015-2020, οι αποδοχές των νεοεισερχόμενων αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώθηκαν μεσοσταθμικά εξαιτίας των επιπτώσεων της νέας μισθολογικής κλίμακας στο 67% των αποδοχών των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους παλαιότερους εργαζόμενους ήταν 77%.
  Εμπαιγμός και κάλπικα επιχειρήματα από την κυβέρνηση της ΝΔ
  Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης της ΝΔ εμπαίζοντας τους δημοσίους υπαλλήλους και παρουσιάζοντας το σχέδιο νόμο με κάλπικα επιχειρήματα μίλησε με προκλητικό τρόπο για «μέτρα που δε θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία», για «μέτρα ρεαλιστικά και κοστολογημένα» βάζοντας στον «Προκρούστη» τις ανάγκες των εργαζομένων για αξιοπρεπή μισθό και ζωή την ώρα που η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων καλπάζει.
  Έτσι κοροϊδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ πατώντας και συνεχίζοντας στις περικοπές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων όταν:
   Η οικονομία «αντέχει» να έχουμε 150 εταιρίες στο χρηματιστήριο το 2022 με αύξηση κερδών στο 303%
   Οι τράπεζες να έχουν καταγράψει 3 δις ευρώ κέρδη το 2022 και να μην πληρώνουν κανένα φόρο με τον λεγόμενο «αναβαλλόμενο φόρο»
   «Αντέχει» να δίνονται δεκάδες δις από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επενδύσεις – ενισχύσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Μόνο για το 2023 προβλέπονται νέες επιδοτήσεις 8,3 δις για τους επιχειρηματικούς ομίλους.
   Αντέχει να φορολογούνται εθελοντικά οι εφοπλιστές και έτσι «πληρώνουν» μόνο το ένα χιλιοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων (60 εκατ. στα 57 δις ευρώ), οι δε ακτοπλόοι να επιδοτούνται με 130 εκατ. ευρώ τον χρόνο κλπ
  Σημειώνουμε επίσης ότι:
   Η κυβέρνηση συνειδητά αφήνει αναλλοίωτη τη σύνδεση των μισθών με την στοχοθεσία και την αντιδραστική αξιολόγηση με την προοπτική χορήγησης κινήτρων επίτευξης στόχων – τα γνωστά «μπόνους» – στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που βάζουν κάθε φορά τα στελέχη των υπηρεσιών, ώστε να βαθύνει ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης σε εργαλείο εφαρμογής όλων των αντιλαϊκών μέτρων υπέρ του κεφαλαίου και μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων.
   Είναι προκλητική η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στο 30% η οποία ενισχύει κατά κύριο λόγο τα υψηλόβαθμα στελέχη που θα υλοποιήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Και είναι πρόκληση για παράδειγμα ένας Γενικός Διευθυντής Υπουργείου να έχει μια επιπλέον αύξηση 300 ευρώ εκτός των 70 ευρώ όταν ένας εργάτης καθαριότητας που ξυπνάει από τα άγρια χαράματα για να καθαρίσει τους δρόμους, ένας εκπαιδευτικός που μορφώνει τα παιδιά μας σε 27αρια και 28αρια τμήματα, ένας νοσηλευτής που δουλεύει με εξοντωτικούς ρυθμούς στα νοσοκομεία και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο μετρούν ευρώ το ευρώ για να βγάλουν το μήνα.
  Είναι προκλητικές οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε θέσεις ευθύνης πχ στους αναπληρωτές γενικούς γραμματείς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, που το επίδομα είναι 1150 το μήνα και θα έχουν αύξηση στο επίδομα 345 ευρώ, των Γενικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων είναι 1400 και θα έχουν αύξηση 420 ευρώ!!!
   Επιπρόσθετα η διατήρηση του αφορολόγητου στα 8.636€ για τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά, που αφορά το 50% των Δημοσίων Υπαλλήλων, θα «κλέψει» μέσω της εφορίας περίπου 170€ από τα 600€ που θα λάβει καθαρά ως «αύξηση» το χρόνο. Όσο για το υπόλοιπο 50% που έχουν 1 έως 4 παιδιά το συνολικό «κέρδος» που θα έχουν είναι πολύ πίσω από τις συνολικές απώλειες που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχε μειωθεί.
  Απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης απαντάμε με αγώνα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας
  Δηλώνουμε πως οι οξυμένες ανάγκες μας δεν καλύπτονται ούτε με ψίχουλα, ούτε με τα διάφορα pass που αφορούν πολύ λίγους… και προβλέπεται να σταματήσουν από 1/1/2024.
  Στεκόμαστε απέναντι στη στρατηγική σύμπλευση όλων των κυβερνήσεων που στο πλαίσιο της αντεργατικής τους συνέχειας και μάλιστα με χειρότερους όρους, παίρνει ο ένας την σκυτάλη από τον άλλον και συνεχίζει σε αντιλαϊκή βάση.
  Ξεσκεπάζουμε την κυβερνητική λαθροχειρία, ότι εμμέσως επαναφέρει τα δώρα, ότι εξισώνει τον εισαγωγικό μισθό του ΥΕ με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα και άλλα που τα βλέπουν μόνο αυτοί.
  Στεκόμαστε απέναντι στην λογική ότι είναι φυσιολογικό η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων να έχει εισόδημα και συντάξεις φτώχειας, κι ένα τμήμα τους που είναι υψηλόβαθμο και που θα συμβάλλει στην εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, θα έχει υψηλούς μισθούς και προνόμια, όπως γίνεται και με τα στελέχη των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Μπροστά στην αντιλαϊκή επίθεση ορθώνουμε τα δικό μας πλαίσιο πάλης που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας με αιτήματα:
   Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας.
   Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
   Αποσύνδεση του μισθού από την αντιδραστική αξιολόγηση και στοχοθεσία. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.
   Κατάργηση της διάκρισης που υπάρχει στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των κατηγοριών ΔΕ-ΥΕ και ΠΕ – ΤΕ. Μισθολογική εξέλιξη για όλους κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας.
   Κατάργηση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας».
   Να προσμετρηθεί στη μισθολογική μας εξέλιξη η διετία 2016-2017.
   Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη φοροληστεία.
   Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο.
   Πλήρη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης όσων υπαλλήλων εκτελούν εξωτερική εντός ή εκτός έδρας υπηρεσία. Ικανοποίηση του συνολικού πλαισίου αιτημάτων, που έχουν διατυπωθεί από τις 7 Ομοσπονδίες.
   Επέκταση και χορήγηση χωρίς καμιά περικοπή στο ανθυγιεινό επίδομα.
   Χορήγηση Ελεγκτικού Επιδόματος σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Περιφέρειας και τις υποστηρικτικές τους δομές.
   Διπλασιασμό και επέκταση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών στο σύνολο των υπαλλήλων.
   Υποχρεωτική κάλυψη σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
   Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
  Με αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας, οργανώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, με όλους τις μορφές.
  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 • 17 Ιουλίου 2023, 22:52 | Κωνσταντίνος Δ.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τα έτη εργασίας και στον ιδιωτικό, που σήμερα ακόμα δεν αναγνωρίζονται για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του εργαζομένου στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να μην λαμβάνεται η εργασία έμμισθη με όλες τις παροχές και καταβολές που έχει κάνει ένας εργαζόμενος στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να έχει περίθαλψη ιατροφαρμακευτική και σύνταξη, μελλοντικά, ενόσω ήταν στον ιδιωτικό τομέα. Όλα μα όλα πρέπει να προσμετρώνται κατά την εργασία του στο δημόσιο τομέα από τη στιγμή που έχει καταστεί υπάλληλος δημόσιων υπηρεσιών και φορέων. Για παράδειγμα, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα δέκα (10) χρόνια, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα δέκα (10) χρόνια ως προϋπηρεσία στη μισθολογική και προαγωγική κατάσταση του στο δημόσιο, όντας πλέον υπάλληλος του δημοσίου τομέα. Αλλιώς, δε μιλάμε για ίση μεταχείριση όλων έναντι των νόμων και των αρχών του κράτους.

 • 17 Ιουλίου 2023, 19:13 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας (Ε.Α.Υ.Ν.Η.) ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) υποστηρίζει τις θέσεις της επί του παρόντος σχεδίου Νόμου όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.

  Λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση της νέας Κυβέρνησης, θεωρούμε ότι ορισμένες ρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθόσον βελτιώνουν στο ελάχιστο τις πετσοκομμένες από την εποχή των μνημονίων αποδοχές των αστυνομικών, όπως αυτές είχαν ψηφιστεί με τους ν. 4093/2012 και ν. 4307/2014.
  Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε όμως ότι έχει ενσωματωθεί στο ίδιο σχέδιο νόμου διάταξη που αφορά τους εν αποστρατεία συνεπεία εν ώρα υπηρεσίας τραυματισμένους, στους τραυματίες λόγω βίαιου συμβάντος και τρομοκρατίας συναδέλφους μας, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών (άρθρο 3 Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 – του άρθρου 4 του ν. 4387/2016). Σημειώνουμε ότι οι διατάξεις αυτές εξαιρέθηκαν μετά από τεκμηριωμένες μας προτάσεις μια φορά με την ψήφιση του ισχύοντος μισθολογίου, το 2017 (ν. 4472/2017) και τη δεύτερη το 2022 με το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας- ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ν. 4997/2022).
  Η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζει το ισχύον μισθολόγιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε και προκαλεί μειώσεις στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία εν ώρα υπηρεσίας τραυματισθέντες, στους τραυματίες λόγω βίαιου συμβάντος και τρομοκρατίας, συναδέλφους, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών. Η μετάβαση από το παλαιό (ν. 4093/2012) στο ισχύον μισθολόγιο (ν. 4472/2017) προκαλεί μειώσεις οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση εξασφαλίζονται για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι, όμως, εφεξής δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους και τις ορφανικές οικογένειες αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή του ισχύοντος πολυδαίδαλου μισθολογίου μας, η μη ύπαρξη μικρότερης σύνταξης και συναφών επιδομάτων από αυτή που θα δικαιούνταν οι ενδιαφερόμενοι, αν εφαρμοζόταν τα παλαιό μισθολόγιο. Είναι χρέος και υποχρέωση όλων μας να προστατέψουμε τα εισοδήματα των συναδέλφων αυτών που τραυματίζονται (βαριές αναπηρίες) και δολοφονούνται για την ασφάλεια της κοινωνίας και για την πατρίδα μας!
  Γι’ αυτό ζητάμε ή να αποσυρθεί η εν λόγω διάταξη καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους και τις ορφανικές οικογένειες αυτών που δίνουν τη ζωή τους για το αγαθό της ασφάλειας, ή να γίνει δεκτή η προτεινόμενη από την Ομοσπονδία μας τροποποίηση του άρθρου 3 ως εξής:
  «Οι συντάξεις των δικαιούχων προσώπων των περιπτώσεων α’, β’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4387/2016 (Α’ 85) αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με τα άρθρα 123 έως 161 του νόμου 4472/2017 (Α 74) σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 34 του π.δ. 169/2007 (Α 210), 92 του π.δ. 168/2007 (Α 209) και 5,6,9 και 10 του νόμου 2084/1992 (Α 165). Το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, δεν είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης το οποίο έχει υπολογιστεί με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την 31-12-2016. Για τον καθορισμό των συντάξεων των δικαιούχων προσώπων των περιπτώσεων α’, β’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4387/2016 (Α 85) για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο σε αντίστοιχο και με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούχο με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την 31-12-2016».
  Εξειδικεύοντας περαιτέρω τις παρατηρήσεις μας, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, οι ρυθμίσεις αφορούν επί μέρους μισθολογικά θέματα και όχι ουσιαστική αναμόρφωση του ισχύοντος μισθολογίου (ν.4472/2017) με παρεμβάσεις στο βασικό μισθό και σε ήδη προβλεπόμενα επιδόματα:
  Α) Στο άρθρο 20 παρ. 2, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των βασικών μισθών και συγκεκριμένα η προσαύξηση αυτών με το ποσό των 70 ευρώ μεικτά κατά προσέγγιση ενώ γίνεται μνεία ότι η προσαύξηση αυτή δε συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.
  Β) Με το άρθρο 21 προβλέπεται ο επανακαθορισμός της οικογενειακής παροχής και διαμορφώνεται, ως εξής για υπαλλήλους με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον:
  – στα 70 € για 1 τέκνο (αντί των 50 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 120 € για 2 τέκνα (αντί των 70 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 170 € για 3 τέκνα (αντί των 120 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 220 € για 4 τέκνα (αντί των 170 € με το ισχύον καθεστώς).
  και προσαυξάνεται κατά 70 € για κάθε επιπλέον τέκνο.
  Με τη σχεδιαζόμενη νομοθετική διάταξη προβλέπεται ότι η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Προβλέπεται ότι από 1-1-2024 καταργούνται το 3ο και το 4ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει, που ορίζουν ότι: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου».ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 ΤΕΚΝΟ 2 ΤΕΚΝΑ 3 ΤΕΚΝΑ 4 ΤΕΚΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΚΝΟ
  ΠΟΣΟ 50 70 120 170 +70
  (50+20) (50+20+50) (50+20+50+50)
  ΝΕΟ ΠΟΣΟ 70 120 170 220 +70
  (70+50) (70+50+50) (70+50+50+50)Γ) Με το άρθρο 22 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης το οποίο αυξάνεται κατά 30% και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, για τις περιπτώσεις των επιδομάτων της παρ. Γ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Δηλαδή:ΒΑΘΜΟΣ Παλαιά και νέα ποσά
  ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α 550 +165= 715
  ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 400+120=520
  Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και
  Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας 350+105=455
  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 250+75=325
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 200+60=260
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 170+51=231
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 60+18=78
  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 40+12=52
  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 30+9=39Δ) Με το άρθρο 24 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και η τροποποίηση της περ. Β του άρθρου 127 του ν.4472/2017 με τη δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω επιδόματος και σε υπαλλήλους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης:
  -Προσαυξάνεται το επίδομα κατά 15 € (συνολικά 70 ευρώ αντί των 55 ευρώ) για αστυνομικούς έγγαμους ή που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα.
  -Προσαυξάνεται το επίδομα κατά 15 € (συνολικά 130 ευρώ αντί των 115 ευρώ) για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015.
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων (σύμφωνο συμβίωσης) η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο υπαλλήλους.ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
  ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟ € NEO ΠΟΣΟ €Aρχηγός 390,00 390,00
  Υπαρχηγός 370,00 370,00
  Αντιστράτηγος 360,00 360,00
  Υποστράτηγος 340,00 340,00
  Ταξίαρχος 335,00 335,00
  Αστυν.Δ/ντής 325,00 325,00
  Αστ.Υποδ/ντής 315,00 315,00
  Αστυνόμος Α΄ 225,00 225,00
  Αστυνόμος Β΄ 160,00 160,00
  Υπαστυνόμος Α΄ 130,00 130,00
  Υπαστυνόμος Β΄ 120,00 120,00
  Ανθυπαστυνόμος 100,00 100,00
  Αρχιφύλακας 90,00 90,00
  Υπαρχιφύλακας 80,00 80,00
  Αστυφύλακας 55,00 55,00
  Ε.Φ.-Σ.Φ. 105,00 105,00ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟ
  Το εν λόγω επίδομα αυξάνεται κατά 55€ για έγγαμους χωρίς τέκνα και 115€ για έγγαμους με τέκνα.ΝΕΟ ΠΟΣΟ
  Το εν λόγω επίδομα αυξάνεται κατά 70€ για έγγαμους χωρίς τέκνα και 130€ για έγγαμους με τέκνα.ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
  ΑΓΑΜΟΣ 0,00 0,00
  ΕΓΓΑΜΟΣ 55,00 70,00
  ΜΕ ΤΕΚΝΑ 115,00 130,00Ε) Με το άρθρο 25, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος παραμεθορίου, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 130 ευρώ από 100 ευρώ που ισχύει σήμεραΕπίδομα παραμεθορίου:
  Σε όσους υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου)ΠΟΣΟ ΝΕΟ ΠΟΣΟ
  100,00 130,00ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA
  Οι τελευταίες ρυθμίσεις για τους αστυνομικούς, οι οποίες σημειωτέον προωθούνται σε νομοσχέδιο για το Δημόσιο και όχι με νομοσχέδιο για το ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, όπως θα ήταν το ορθόν ώστε να υπάρχει πληρότητα στη νομοθέτηση και γενικευμένη ανταπόδοση των οφελημάτων, αφορούν μόνο επί μέρους αλλαγές του βασικού μισθού των υπαλλήλων και συγκεκριμένων επιδομάτων που χορηγούνται και πάλι όχι καθ’ ολοκληρίαν, αλλά με κριτήρια που δεν καλύπτουν το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού. Άλλωστε:
  1.-Το επίδομα οικογενειακής παροχής των 70 ευρώ μεικτά, που καταλήγουν σε 46 μετά τις κρατήσεις, δηλαδή 1,5 ευρώ τη μέρα, δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων αστυνομικών οι οποίοι καθώς εισέρχονται στο Αστυνομικό Σώμα σε ηλικία 18 ετών, είναι οι περισσότεροι άγαμοι ή χωρίς τέκνα, και σε κάθε περίπτωση εισπράττουν μισθούς που δεν καλύπτουν τις ανάγκες διαβίωσης.
  2.-Είναι αδιανόητο να περικόπτονται συντάξεις από οικογένειες που έχουν θρηνήσει τους ανθρώπους τους μετά την απώλειά τους εν ώρα καθήκοντος,
  3.-Το επίδομα παραμεθορίου, αφορά περίπου 1.500 άτομα σε όλη τη χώρα, μικρότατο αριθμό σε σχέση με το σύνολο των 57.000 υπηρετούντων. Το αίτημά μας είναι να επεκταθεί η χορήγησή του ώστε να καλύπτεται πολλαπλάσιος αριθμός και σε άλλες παραμεθόριες περιοχές.
  4.- Η ρύθμιση για τα οδοιπορικά δεν αφορά την Ελληνική Αστυνομία – μια αστυνομία που είναι διαρκώς σε κίνηση- ενώ πάγιο αίτημά μας είναι η κατάργηση της νομοθετικής διάταξης που ψηφίστηκε το 2015 και διατηρεί «παγωμένη» τη χορήγησή τους.
  5.- Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας δεν προβλέπεται δυστυχώς αν και το χορηγούμενο ευτελές ποσό είναι καθηλωμένο από τότε που θεσπίστηκε.
  Εν κατακλείδι, οι νέες ρυθμίσεις που πρέπει να επισημάνουμε ότι διαφημίστηκαν με τυμπανοκρουσίες από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέχουν παρασάγγας από τις προεκλογικές δεσμεύσεις για πλήρη αποκατάσταση των αδικιών, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο, ως γνωστόν, είχαμε προσφύγει τρεις φορές μετά το 2012, κερδίζοντας αντίστοιχες ευνοϊκές αποφάσεις, που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής και εφαρμογής εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών.
  Το αίσθημα της αδικίας εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι οι μισθοί των αστυνομικών ουδέποτε αποκαταστάθηκαν, ούτε καν ενισχύθηκαν με την υποτιθέμενη διόρθωση του 2017 (ισχύον μισθολόγιο, ν.4472/2017). Αντιθέτως προκλήθηκαν νέες διακρίσεις, στρεβλώσεις και αδικίες τις οποίες έκτοτε αγωνιζόμαστε να εξαλείψουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις, θέτοντας ως κορυφαίο, μεταξύ άλλων ζήτημα, την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, καθώς και το υπερώριμο αίτημά μας για την αναπροσαρμογή – αύξηση του ποσού της αποζημίωσης της ωριαίας νυχτερινής εργασίας, που είναι καθηλωμένη από την εποχή των μνημονίων.
  Το αίτημά μας για ένα δίκαιο ειδικό μισθολόγιο παραμένει στο ακέραιο και προς αυτήν την κατεύθυνση καλούμε το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης να εγκύψει, παρουσιάζοντας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας μια πρόταση νόμου μακράς πνοής που θα λαμβάνει υπόψη της τόσο τα σημερινά δεδομένα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και τα μελλοντικά, όπως αυτά διαμορφώνονται με ένα Αστυνομικό Σώμα νέων συναδέλφων που έχουν υπαχθεί σε νέα, δυσμενέστερα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά πλαίσια.

 • 17 Ιουλίου 2023, 18:58 | Θεοδόσης

  ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2016-2017
  ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΙΜΑ ΤΩΝ 35 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑ.
  ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΚΑΘΕ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ (3) ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ . ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΠΕΙΝΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14)ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ.

 • 17 Ιουλίου 2023, 18:39 | io-2

  Να μην δοθεί οριζόντια αύξηση αλλά τα λεφτά να δωθουν σε αυτούς που υπηρετούν στην παραμεθόριο (χωρίς να έχουν συμφέροντα εκεί) και σε όσους εκτελούν υπηρεσίες με κανονική αποζημίωση (80€ ημερήσια) και όχι με 2,77 μεικτά. Επίσης οι αποζημιώσεις οδοιπορικών είναι υπολογισμενες στο έτος 1993.. καλά τι συζητάμε τώρα;;;

 • 17 Ιουλίου 2023, 18:43 | ΔΣ Σπουδαστριών/Σπουδαστών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

  Ύστερα από τη συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου 2023, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σπουδαστών/τριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το ΔΣ της ΕΣΔΔΑ αποφασίζει να ενώσει την ανησυχία του με τους προβληματισμούς που έθεσαν οι ενώσεις των συναδέλφων μας δημοσίων υπαλλήλων, και οι μεμονωμένοι συνάδελφοι/συναδέλφισσες που τοποθετούνται επί του νομοσχεδίου.

  Κάθε αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να χαιρετίζεται ως αναγκαία στη σημερινή συνθήκη των απόνερων που άφησαν οι μνημονιακές περικοπές (μείωση μέσου μισθού, κατάργηση δώρων κ.α.) και η συνεχιζόμενη ακρίβεια, που συρρικνώνουν το πραγματικό μας εισόδημα,

  Ωστόσο, η υπό διαβούλευση προτεινόμενη αύξηση για τις αποδοχές μας είναι ανεπαίσθητη με βάση την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική συγκυρία, και η εκτίμηση μας είναι ότι θα την απορροφήσει γρήγορα ο πληθωρισμός, ενώ θα ενισχύσει άκριτα και τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων αφενός, και των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων με το μετακλητό προσωπικό αφετέρου.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη για την ΑΔΕΔΥ (Μάρτιος 2022), από το 2010 ως το 2020 η μείωση των μισθών για τον κλάδο της δημόσιας διοίκησης αγγίζει το 15%, με τις μειώσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, μηχανικούς και άλλες κατηγορίες να κυμαίνονται σε περίπου ίδια επίπεδα. Οι μειώσεις αυτές αγγίζουν περισσότερο τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς καθήκοντα επίβλεψης (η εργασία με καθήκοντα επίβλεψης λάμβανε υψηλότερο μισθό κατά 24,4% το 2010, και κατά 29,4% το 2020). Η ανάλυση για τον πραγματικό μισθό, με αναφορά στον πληθωρισμό, κάνει τη μισθολογική μας κατάσταση για την ίδια περίοδο ακόμα πιο απογοητευτική.

  Στη βάση του παραπάνω συλλογισμού, οι συγκεκριμένες αυξήσεις, εκτός από το να είναι ανεπαρκείς:

  α) ενισχύουν τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων σε θέσεις επίβλεψης και εκείνων σε θέσεις μη επίβλεψης, δίχως μάλιστα να επεμβαίνουν καθοριστικά σε ζητήματα της διαφάνειας και αξιοκρατίας που θα έπρεπε κανονικά να χαρακτηρίζουν τη διαδικασία των κρίσεων για ανέλιξη

  β) συνεχίζουν να διαιωνίζουν το μισθολογικό χάσμα που χωρίζει το μόνιμο δημόσιο υπάλληλο από τους μετακλητούς υπαλλήλους,

  και όλα αυτά μάλιστα όταν

  γ) παρατηρείται μια σταθερή βελτίωση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά, όπως αποτυπώνεται στην ως άνω μελέτη.

  Οι αυξήσεις που πραγματοποιούνται έχουν κατά τη γνώμη μας ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο – στοχεύουν στο να χρυσώσουν το χάπι της διαδικασίας αξιολόγησης, χωρίς ωστόσο να θίγουν ουσιαστικά ζητήματα διαφάνειας στο ζήτημα της ανέλιξης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι δεν έγινε καμία αναφορά στην ΕΣΔΔΑ από την κυρία Υπουργό Εσωτερικών στην ομιλία της για τις προγραμματικές δηλώσεις, και αυτό σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία παραγωγικών σχολών όπως η δική μας.

  Στο σημείο, λοιπόν, του λόγου της, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα υπηρεσιών, εκτός από τις αναφορές στην αξιολόγηση, και από μία μόνο αόριστη αναφορά στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ως φορέα επιμόρφωσης, η ΕΣΔΔΑ δεν είχε κανένα ρόλο.

  Με τα παραπάνω υπόψιν, και με αυτή την ευκαιρία της διαβούλευσης, θα θέλαμε λοιπόν να μεταφέρουμε και συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν μόνο στη λειτουργία της Σχολής και της κατάστασης των σπουδαστριών και των σπουδαστών. Αυτά αφορούν τόσο στην ασάφεια του δικού μας μισθολογικού καθεστώτος, όσο και στον πραγματικό μας μισθό που μόνο «πείνας» θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει κανείς, σε βάρος του κύρους που θα ήθελε να έχει κανονικά η Σχολή, και που απαξιώνεται περαιτέρω κατά τη γνώμη μας διά της σιωπής της Υπουργού, αλλά και του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, για το μισθολογικό καθεστώς μας.

  Πιο συγκεκριμένα για το μισθολογικό ζήτημα που εγείρεται, και ενώ στο άρθρο 68 του ν. 5003/2002 επαναλήφθηκε η διάταξη που λέει ότι οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ αμείβονται με ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, η ΚΥΑ αυτή δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, με συνέπεια η αμοιβή μας να ρυθμίζεται αυθαίρετα, μάλλον από το ενιαίο μισθολόγιο, χωρίς πάντως να γνωρίζουμε ακριβώς από που. Ελλείψει ειδικής αναφοράς στο καθεστώς μας στο παρών νομοσχέδιο, ή στις προγραμματικές δηλώσεις της κυρίας Υπουργού, η ανασφάλεια μας σε σχέση με τον αν θα μας αφορούν έστω και αυτές οι πενιχρές αυξήσεις απλώς διαιωνίζεται.

  Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες της παραγωγικής σχολής που είναι επιφορτισμένη με την κατάρτιση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού για τη δημόσια διοίκηση, στην αιχμή των εξελίξεων στην επιστήμη, αμειβόμαστε ήδη με μισθούς που είναι πολύ κατώτεροι αυτών των περιστάσεων και των συνθηκών φοίτησης μας.

  Δουλεύοντας εκτός ωραρίων για να ανταποκριθούμε στα απαιτητικά προγράμματα σπουδών, συνάδελφοι και συναδέλφισσες μετακομίζουν στην Αθήνα με αμοιβές που δεν ξεπερνούν τα 750 ευρώ στο πρώτο έτος σπουδών, για να αυξηθούν ελάχιστα λόγω των λιγότερων εισφορών στη συνέχεια, την ίδια ώρα με τον πληθωρισμό σε τρόφιμα, ενέργεια και άλλα είδη βασικής ανάγκης, και με ενοίκια των 500-600 ευρώ.

  Απαιτούμε την έκδοση, επιτέλους, της ΚΥΑ για την οποία γίνεται λόγος παραπάνω, ώστε να αρθεί η ασάφεια στο μισθολογικό μας καθεστώς, και να αυξηθούν πραγματικά οι απολαβές μας.

  Ζητούμε συνολική αύξηση των αποδοχών μας που να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες με βάση τη σημερινή συγκυρία. Οι αποδοχές πρέπει επιτέλους να αντανακλούν και το ήδη υπερωριακά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών μας.

  Ζητούμε ειδικά ημερήσια τροφεία, όπως ισχύουν σε άλλες παραγωγικές σχολές της χώρας, αλλά και την Γαλλική ΕΝΑ την οποία άλλωστε μιμούμαστε, ιδίως καθόσον υπάρχουν συναδέλφισσες και συνάδελφοι που δεν καλύπτονται από πολιτικές αντιμετώπισης του πληθωρισμού, όπως το Market pass, που ούτως ή άλλως εκπνέουν, χωρίς όμως να εκπνέει και η ακρίβεια.

  Ζητούμε την εφάπαξ χορήγηση επιδόματος μετακίνησης για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες που μετακομίζουν στην Αθήνα και αναζητούν κατοικία, με δυσανάλογα έξοδα μετακόμισης στην αρχή, ώστε, μεταξύ των άλλων, να γίνει η Σχολή περισσότερο ελκυστική και για την επαρχεία, αλλά και για τα κατώτερα λαϊκά στρώματα που εν τοις πράγμασι αποκλείονται.

  Ζητούμε τη χορήγηση ειδικού μηνιαίου επιμίσθιου με το οποίο θα μπορούμε να καλύπτουμε ανάγκες που έχουν σχέση με τις σπουδές μας, όπως η φωτοτύπιση των εκπαιδευτικών υλικών, και οι μετακινήσεις μας από και προς τη Σχολή.

  Απαιτούμε τελικά τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών που επιλαμβάνεται του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, του Υπουργείου και της Υπουργού που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της ΕΣΔΔΑ, των συναδέλφων/ίσων στη διοικητική ιεραρχία, και των μετακλητών που υπηρετούν στο ΕΚΔΔΑ, ώστε να διευκρινιστεί η ασάφεια που θίξαμε τόσο στο παρόν, αλλά και με την έκδοση της ΚΥΑ που θα βάλει τέλος στη μισθολογική αυθαιρεσία και θα αποκαταστήσει την αδικία.

  Τέλος, συντασσόμαστε ενεργά με τους συναδέλφους και τις συναδελφισες στην απαίτηση τους για αυξήσεις που να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο του πληθωρισμού και τη συνολική σωρευτική απώλεια του εισοδήματος τους τα τελευταία χρόνια.

  Παρά την πενιχρή αύξηση, η πραγματικότητα δυστυχώς μας έχει ξεπεράσει, κάνοντας τη ζωή πολλών από εμάς αβίωτη.

  Με εκτίμηση,
  Το ΔΣ του Συλλόγου Σπουδαστών ΕΣΔΔΑ

 • 17 Ιουλίου 2023, 17:07 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Προτείνεται προσθήκη επιπλέον άρθρου (μετά από το άρθρο 23 του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Γ’), το οποίο να προτείνει τροπολογία της παραγράφου 1.Α (τροποποίηση υποπεριπτώσεων β-θ) του άρθρου 135 του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4472/2017, ώστε να γίνει εξίσωση του ειδικού επιδόματος έρευνας των Ε.Λ.Ε. με Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) με αυτό των ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας, ως ακολούθως:
  Επιδόματα
  1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
  Α. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής:
  α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
  (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια (500) ευρώ.
  β. Ερευνητής Α΄ και Ε.Λ.Ε. Α΄ με διδακτορικό δίπλωμα πεντακόσια (500) ευρώ.
  γ. Ερευνητής Β΄ και Ε.Λ.Ε. Β΄ με διδακτορικό δίπλωμα τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  δ. Ερευνητής Γ΄ και Ε.Λ.Ε. Γ΄ με διδακτορικό δίπλωμα τετρακόσια (400) ευρώ.
  ε. Ερευνητής Δ΄ και Ε.Λ.Ε. Δ΄ με διδακτορικό δίπλωμα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
  στ. Ε.Λ.Ε. Α΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  ζ. Ε.Λ.Ε. Β΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τριακόσια είκοσι (320) ευρώ.
  η. Ε.Λ.Ε. Γ΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
  θ. Ε.Λ.Ε. Δ΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διακόσια εβδομήντα (270) ευρώ.

  Δρ. Αριστείδης Προσπαθόπουλος
  ΕΛΕ Α’ ΕΛΚΕΘΕ

 • 17 Ιουλίου 2023, 17:45 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Προτείνεται η προσθήκη επιπλέον άρθρου, το οποίο να αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β’ του μέρους Γ’ του ιδίου Σ/Ν που αφορά σε μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου Διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ. Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 129 του
  ν.4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ και υπόλοιπου διδακτικού
  προσωπικού στα ΑΕΙ (από το άρθρο 288 του Ν.4957/2022 για τα Α.Ε.Ι.), προτείνεται να τροποποιηθεί και η παράγραφος 4 του άρθρου 133 του ν.4472/2017 που αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ε.Λ.Ε., ως ακολούθως:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ειδικώς για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που
  έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

  Δρ. Αριστείδης Προσπαθόπουλος
  ΕΛΕ Α’ ΕΛΚΕΘΕ

 • 17 Ιουλίου 2023, 15:29 | ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Ε.Ε.Λ.Ε.)

  Η υπό σύσταση Ένωση Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Ε.Λ.Ε.) αιτείται την προσθήκη επιπλέον άρθρου (ιδανικά, ακριβώς μετά από το άρθρο 23 του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Γ΄), το οποίο να αφορά σε τροπολογία της παραγράφου 1.Α. (τροποποίηση υποπεριπτώσεων β-θ) του άρθρου 135 του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄74), ώστε να γίνει εξίσωση του ειδικού επιδόματος έρευνας των Ε.Λ.Ε. με Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) με αυτό των ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας, ως ακολούθως:

  «Άρθρο 135
  Επιδόματα
  1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
  Α. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής:
  α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια (500) ευρώ.
  β. Ερευνητής Α΄ και Ε.Λ.Ε. Α΄ με διδακτορικό δίπλωμα πεντακόσια (500) ευρώ.
  γ. Ερευνητής Β΄ και Ε.Λ.Ε. Β΄ με διδακτορικό δίπλωμα τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  δ. Ερευνητής Γ΄ και Ε.Λ.Ε. Γ΄ με διδακτορικό δίπλωμα τετρακόσια (400) ευρώ.
  ε. Ερευνητής Δ΄ και Ε.Λ.Ε. Δ΄ με διδακτορικό δίπλωμα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
  στ. Ε.Λ.Ε. Α΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  ζ. Ε.Λ.Ε. Β΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τριακόσια είκοσι (320) ευρώ.
  η. Ε.Λ.Ε. Γ΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
  θ. Ε.Λ.Ε. Δ΄ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διακόσια εβδομήντα (270) ευρώ.»

  Αιτιολόγηση:
  Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, απαρτίζεται από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.), και το εν λόγω προσωπικό εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της θέσης και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 16 του ν. 4386/2016: α) οι Ε.Λ.Ε. είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων, β) εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄, Γ΄) ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του εν λόγω άρθρου που αναφέρεται στους ερευνητές, και γ) η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα και είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται για τους ερευνητές (διευκρίνηση: η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους γίνεται μέσω της πλατφόρμας ΑΠΕΛΛΑ, ακριβώς όπως ισχύει για τους ερευνητές και για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ).
  Οι Ε.Λ.Ε. κατά τη διατύπωση του νόμου, αλλά και κατά τη συνήθη πρακτική, συνεισφέρουν σημαντικά στις ερευνητικές, τεχνολογικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, αφού συμμετέχουν είτε ως επικεφαλής ή ως έμπειρα μέλη ερευνητικών ομάδων, είτε ως επικεφαλής ή συντονιστές μεγάλων υποδομών των ΕΚ-Ι. Αξίζει να τονισθεί ότι πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Ε.Λ.Ε. κατέχει Δ.Δ., διαθέτει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς εγνωσμένου κύρους, συμβάλλει στη συγγραφή επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλίων ευρείας αποδοχής, καταθέτει ερευνητικές προτάσεις για χρηματοδότηση σε Εθνικούς και Διεθνείς φορείς, συμμετέχει στη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων πολλών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ενώ επίσης επιβλέπει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας Μεταπτυχιακών φοιτητών (σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν4957/2022). Μάλιστα, αρκετοί Ε.Λ.Ε. με Δ.Δ. διαθέτουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες, είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε ανταγωνιστικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είναι μέλη ή/και εθνικοί εκπρόσωποι διεθνών επιτροπών εμπειρογνωμόνων, είναι μέλη επιτροπών κρίσης σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, είναι κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κ.α.
  Εν κατακλείδι, οι Διδάκτορες Ε.Λ.Ε. παράγουν αδιαμφισβήτητα ισότιμο ερευνητικό έργο με τους ερευνητές (οι οποίοι είναι εξ’ορισμού κάτοχοι Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016). Παρόλα αυτά όμως, όπως ορίζεται στο άρθρο 135 του ν. 4472/2017, το ειδικό επίδομα έρευνας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ερευνητών και των Ε.Λ.Ε., αφού δεν προβλέφθηκε σε αυτό καμία διαφοροποίηση μεταξύ των διδακτόρων (κάτοχοι Δ.Δ.) και μη διδακτόρων Ε.Λ.Ε. Ίσως πρόκειται και για τη μοναδική περίπτωση εργαζομένων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους οποίους δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά το επιπλέον προσόν κατοχής διδακτορικού διπλώματος. Να τονισθεί ότι οι Ε.Λ.Ε. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, επίσης επιτελούν σημαντικό ερευνητικό έργο, αλλά η διαφοροποίηση σε σχέση με τους Ε.Λ.Ε. με Δ.Δ. έγκειται στις αυξημένες υποχρεώσεις των τελευταίων που απορρέουν από την εκ του νόμου δυνατότητά τους να έχουν ίσα δικαιώματα με τους Ερευνητές όσον αφορά σε σύσταση ερευνητικών ομάδων, προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, επίβλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών, κ.α.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημοσιονομικό κόστος αυτής της τροπολογίας μπορεί να θεωρηθεί μικρό, δεδομένου ότι αφορά σε λιγότερους των εκατό (100) Ε.Λ.Ε. με Δ.Δ.

  Για την υπό σύσταση Ε.Ε.Λ.Ε.
  Ο Πρόεδρος
  Δρ. Μάριος Ζουριδάκης, ΕΛΕ Β΄, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
  Ο Γενικός Γραμματέας
  Δρ. Δημήτριος Παλλές, ΕΛΕ Α΄, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών