Άρθρο 41 – Διατηρούμενες διατάξεις

Για όσους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Γ΄ του παρόντος εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση:
α) Tα άρθρα 150, 151, 152, 153, 156, 157 και 158 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, αμοιβών συλλογικών οργάνων, γενικών ρυθμίσεων για θέματα αποδοχών, ανωτάτου ορίου αποδοχών, ελέγχου μισθοδοσίας και αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας, αντίστοιχα.
β) Η περ. 6 της παρ. Γ΄ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), περί απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού.
γ) Η υποπαρ. Γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 54, περί του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου άγονης ειδικότητας που χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ και η παρ. 2 του άρθρου 60, περί της επέκτασης εφαρμογής του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου άγονης ειδικότητας και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Μέρους ΙΔ΄ του ν. 4999/2022 (Α΄ 225).
δ) Τα άρθρα 126, περί του Κανονισμού αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου, 167, περί της δυνατότητας σύστασης θέσης μέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, και 171, περί των επισκεπτών καθηγητών και των επισκεπτών ερευνητών, του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
ε) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), περί συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων και επισκεπτών καθηγητών και η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), περί των αποδοχών των υπηρετούντων στα πανεπιστήμια βοηθών, επιστημονικών συνεργατών και επιμελητών.
στ) Το άρθρο 6 του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189), περί χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών.
ζ) Το άρθρο 13 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), περί της απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π., καθώς και το άρθρο 296 του ν. 5020/2023 (Α΄ 29), περί της υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού σε περίπτωση μη πλήρωσης του συνόλου των οργανικών θέσεων επιστημονικού προσωπικού.