Άρθρο 30 – Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
3. Η κατά την παρ. 2 εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.
4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄141), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Επίσης, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:41 | Γιάννης Καραχρήστος, Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

  Το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να αναγνωριστεί η αντίστοιχη προϋπηρεσία Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:50 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο κατά τον διορισμό του στο δημόσιο. Σήμερα αναγνωρίζονται μέχρι 7 χρόνια μόνο για τη βαθμολογική εξέλιξη και όχι για τη μισθολογική με βάση τον ν.4554/2015 και .4369/2016. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο δημόσιο ανεξάρτητα από τη μορφή της εργασιακής σχέσης (π.χ. συμβάσεις έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μαθητεία κτλ) που στις περισσότερες περιπτώσεις υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ειδική μέριμνα ώστε να προσμετράται μισθολογικά η προϋπηρεσία που έχουν στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενοι που δουλεύουν με μπλοκάκι, κάτι που στα ερευνητικά κέντρα κυριαρχεί.

  Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

 • 18 Ιουλίου 2023, 17:32 | Olga Ktenidou

  Πρέπει να αναγνωρίζεται η διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία των Ερευνητ(ρι)ών και ΕΛΕ που έχει παρασχεθεί σε ΑΕΙ και ΕΚ τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης εργασίας. Κι επιτέλους πρέπει να γίνει πιο απλή κι εύκολη η διαδικασία για την αναγνώριση της αλλοδαπής, και όχι να τιμωρούνται όσοι/ες αποφάσισαν να αφήσουν μια καριέρα στο εξωτερικό για να προσφέρουν στον τόπο τους.

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:15 | Μάριος Ζουριδάκης

  Κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση της διδακτικής και ερευνητικής προϋπηρεσίας των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που έχει παρασχεθεί σε ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ανεξαρτήτου συμβατικής σχέσης με αυτά, κατά απόλυτη αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ και του υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

  Είναι ακατανόητο να αναγνωρίζεται μισθολογικά η εν λόγω ερευνητική προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και όχι του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων, των οποίων η εργασία είναι σχεδόν αποκλειστικά η διεξαγωγή έρευνας! Να σημειωθεί ότι οι Ερευνητές και Ε.Λ.Ε. εκλέγονται και προάγονται κυρίως βάσει του ερευνητικού τους έργου (…)

  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την πολιτική ηγεσία, ότι η ίδια έχει αναγνωρίσει αυτή την αδικία, αφού μόλις πρόσφατα επιχείρησε να την διορθώσει με το άρθρο 59 του Κεφαλαίου Δ΄ του Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού» που τέθηκε σε διαβούλευση στα τέλη του Φεβρουαρίου 2023, αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια, να σημειωθεί ότι ακόμα και σε εκείνο το προτεινόμενο άρθρο υπήρχαν σοβαρές παραλείψεις αφού δεν αναγνωρίζονταν ενιαία η εν λόγω προϋπηρεσία σε ερευνητές και Ε.Λ.Ε., όπως θα έπρεπε, και για αυτό το λόγο υπήρξαν πολλά σχόλια και επισημάνσεις είτε προσωπικά είτε από διάφορα συλλογικά όργανα.

  Προκειμένου να λυθεί ριζικά αυτό το άδικο ζήτημα που ταλανίζει μία μεγάλη μερίδα νέων κυρίως ερευνητών και Ε.Λ.Ε., των οποίων δεν αναγνωρίζεται η ερευνητική προϋπηρεσία που είχε παρασχεθεί κυρίως υπό μορφή ανελαστικών συμβάσεων έργου (τα περισσότερα Ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ επί σειρά ετών δέχονταν την σύναψη μόνο συμβάσεων έργου με τους απασχολούμενους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα), είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις για τροπολογία της παραγράφου 4 του άρθρου 133 του ν.4472/2017 που έχει καταθέσει η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και η υπό σύσταση Ένωση Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων στα σχόλια της διαβούλευσης αυτού του Σ/Ν. Πρέπει σε αυτό το Σ/Ν να κατατεθεί συγκεκριμένο άρθρο με τέτοιου είδους τροπολογία για την ριζική επίλυση του ζητήματος και για την αποκατάσταση της ισόνομης αντιμετώπισης Ερευνητών-Ε.Λ.Ε. και μελών ΔΕΠ σε αυτό το, εκτός των άλλων, εργατικού δικαίου ζήτημα.

  Μ. Ζουριδάκης
  Ε.Λ.Ε. Β’
  Ελλ. Ινστ. Παστέρ

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:44 | Giannis Papadopoulos

  Για ποιό λόγο στη παρ. 4 μπαίνει αυτός ο χρονικός περιορισμός; Δεν αρκεί η διετής παραγραφή; Αφού διευρύνθηκε ο κατάλογος των προϋπηρεσιών αφού ταλαιπωρήθηκε τόσος κόσμος επί τόσο καιρό γιατί αυτός ο περιορισμός. Που μάλιστα προκαλεί και ανισότητες ανάμεσα σε αυτούς που υπέβαλαν αίτηση στο παρελθόν η οποία έχει μείνει εκκρεμής σε πολλές περιπτώσεις και σε όσους τους απέτρεπαν οι γραμματείες να υποβάλλουν καν αίτημα.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:40 | Παρθένιος Ιωάννης

  Αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) είναι η παροχή εκπαίδευσης σε νέους επιστήμονες σε τεχνικές, μεθοδολογίες και επιστημονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας. Ως εκ τούτου είναι άδικο να μην αναγνωρίζεται η διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία των Ε.Λ.Ε. σε ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα τόσο του εωτερικού όσο και του εξωτερικού.

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:22 | Ιωάννης Ράμπιας

  Η προϋπηρεσία, που αφορά σε Διδακτικό και Ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, εκτός των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ πρέπει να αναγνωρίζεται και στους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που αποτελούν το ερευνητικό προσωπικό στα Ερευνητικά Κέντρα.

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:38 | Παρασκευή Ζησιμοπούλου

  Κατά απόλυτη αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ, πρέπει να αναγνωριστεί η ίδιου είδους διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) που έχει παρασχεθεί σε ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ανεξαρτήτου συμβατικής σχέσης εργασίας με αυτά.

  Είναι παράλογο να αναγνωρίζεται η ερευνητική προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και όχι των ερευνητών-ΕΛΕ που απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά στην έρευνα και έχουν κριθεί λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εν λόγω προϋπηρεσία!!!

  Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατο σχέδιο νόμου, της ίδιας κυβέρνησης, είχε συμπεριληφθεί σχετική διάταξη από το ΥΠΑΝ για τη θεραπεία αυτού του ζητήματος, δεν κατατέθηκε όμως στη βουλή λόγω απαγόρευσης αλλαγών που επέφεραν δημοσιονομικό κόστος, εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

  Π. Ζησιμοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών
  ΕΙΠ

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

  O Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ (ΣΥΛΕΡ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας υποστηρίζει τις θέσεις που έχει διατυπώσει:

  Η Ένωση Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΕΛΕ)

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:30 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Προτείνεται η προσθήκη άρθρου το οποίο να αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων, κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β΄ του μέρους Γ΄ του ιδίου Σ/Ν που αφορά σε μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου Διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ.
  Προτείνεται να τροποποιηθεί και η παράγραφος 4 του άρθρου 133 του ν.4472/2017 που αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ε.Λ.Ε., ως ακολούθως:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ειδικώς για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

  Δρ. Αριστείδης Προσπαθόπουλος
  ΕΛΕ Α’ ΕΛΚΕΘΕ

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:58 | Cecile Arbez-Gindre

  Συμφωνώ με τα σχόλια συναδέλφων όσον αφορά το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση για την προϋπηρεσία μεταξύ ΕΡΕ και ΕΛΕ. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει τόσο για ΕΡΕ όσο και για ΕΛΕ να προσμετράται ως προϋπηρεσία και αυτή σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στο εξωτερικό ή εσωτερικό

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:51 | Α. Φραγκιαδάκης

  Είναι άδικο και αδικαιολόγητο να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, σε περίοδο ειδικά που υπάρχει προσπάθεια ανάσχεσης της φυγής εξειδικευμένου προσωπικού στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία που αφορά σε Διδακτικό και Ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, θα πρέπει να αναγνωριστεί και για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες.

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:28 | ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Ε.Ε.Λ.Ε.)

  Η υπό σύσταση Ένωση Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Ε.Λ.Ε.) αιτείται την προσθήκη επιπλέον άρθρου (ιδανικά ακριβώς μετά από το άρθρο 20 του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Γ΄), το οποίο να αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων, κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β΄ του μέρους Γ΄ του ιδίου Σ/Ν που αφορά σε μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου Διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ.

  Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 129 του ν.4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ και υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ (από το άρθρο 288 του Ν.4957/2022 για τα Α.Ε.Ι.), προτείνεται να τροποποιηθεί και η παράγραφος 4 του άρθρου 133 του ν.4472/2017 που αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ε.Λ.Ε., ως ακολούθως:

  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ειδικώς για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών»

  Αιτιολόγηση:
  Είναι αδικαιολόγητο και ακατανόητο να αναγνωρίζεται μόνο για τα μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ η προϋπηρεσία που αφορά σε Διδακτικό και Ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, και να μην αναγνωρίζεται στην περίπτωση των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό (παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016) στα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα και στους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Είναι δηλαδή παράλογο και άδικο να μην αναγνωρίζεται μισθολογικά η τέτοιου είδους διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία ενός Μεταδιδακτορικού Ερευνητή που εκλέγεται ως Ερευνητής ή Ε.Λ.Ε. σε Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, αλλά αντιθέτως να αναγνωρίζεται στην περίπτωση εκλογής του ως μέλος ΔΕΠ στα ΑΕΙ. Τίθεται σοβαρό θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ μελών της ίδιας ομάδας.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα αυτό επιχειρήθηκε πολύ πρόσφατα να θεραπευτεί με το άρθρο 59 του Κεφαλαίου Δ΄ του Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με τίτλο «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού» που τέθηκε σε διαβούλευση στα τέλη του Φεβρουαρίου 2023, αλλά ποτέ δεν κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια και σε εκείνη την περίπτωση διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλείψεις και αναρτήθηκαν πολλά και πολύ εύστοχα σχόλια, τόσο μεμονωμένα από διάφορους Ερευνητές και Ε.Λ.Ε., όσο και από εκπροσώπους συλλόγων ερευνητικού προσωπικού και από διάφορους σχετικούς συνδικαλιστικούς φορείς (ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ-Ι), τα οποία είναι διαθέσιμα σε αυτό τον υπερσύνδεσμο http://www.opengov.gr/yme/?p=5200#comments

  Για την υπό σύσταση Ε.Ε.Λ.Ε.
  Ο Πρόεδρος
  Δρ. Μάριος Ζουριδάκης, ΕΛΕ Β΄, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
  Ο Γενικός Γραμματέας
  Δρ. Δημήτριος Παλλές, ΕΛΕ Α΄, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 • 17 Ιουλίου 2023, 18:07 | Κων/νος Θεοδωράκης

  H Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων, κατ΄ αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ.
  Συγκεκριμένα, πρέπει να αναγνωρίζεται η διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που έχει παρασχεθεί σε ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης εργασίας που είχαν με αυτά.
  Αυτό αποτελεί υπόσχεση και δέσμευση του προηγούμενου Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη.

 • 17 Ιουλίου 2023, 13:04 | Φλωρεντια Παπαστεφανάκη

  Κατά απόλυτη αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ, πρέπει να αναγνωριστεί η ίδιου είδους διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) που έχει παρασχεθεί σε ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ανεξαρτήτου συμβατικής σχέσης εργασίας με αυτά.

 • 15 Ιουλίου 2023, 18:48 | ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΝ

  Αναγνώριση προπτυχιακών κ μεταπτυχιακών σπουδών στα ειδικά μισθολόγια των ΕΔ η δυνατότητα σε όσα στελέχη κατέχουν αυτό το επίπεδο σπουδών , εξαγοράς μιας έξτρα πενταετίας με ποσοστά κάτω από το 6,67 που ισχύει σήμερα!!!

 • 14 Ιουλίου 2023, 21:35 | Πάρις Γεωργίου

  Η παρ. 4 αναδιατυπώνει στο ορθό και στο πληρέστερο την αντίστοιχη παρ. 1 του άρθρου 288 του ν.4957/2022. Το πρόβλημα ωστόσο έγκειται στην εφαρμογή της εν λόγω διάταξης η οποία είναι άκρως σημαντική για μέρος νέων κυρίως μελών ΔΕΠ, καθώς η υπό στοιχεία οικ. 2/33960/ΔΕΠ/30.03.2023 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην πράξη δεν αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων δύνανται να προχωρήσουν εκ του ασφαλούς στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας για την μισθολογική κατάταξη. Μάλιστα ενώ στην περίπτωση του διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού (ίσχυε και παλαιότερα), η σχετική αναγνώριση γίνεται «εύκολα» δίχως το πλήθος των δικαιολογητικών τα οποία απαιτούνται για την περίπτωση της αιτούμενης σχετικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας για διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) (ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά). Ωστόσο παρά την προσκόμιση όλων των βεβαιώσεων και δικαιολογητικών, δυστυχώς εγείρονται επιπλέον απαιτήσεις/διασφαλίσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τη φύση της απασχόλησης και δεν είναι σε θέση ούτε οι αντίστοιχοι φορείς των ΑΕΙ όπως οι ΕΛΚΕ να εκδώσουν. Για παράδειγμα η εγκύκλιος αναφέρει ωράριο απασχόλησης ενώ είναι γνωστό ότι για το διδακτικό έργο μόνο στην περίπτωση των ακαδημαϊκών υποτρόφων ισχύει αυτό και όχι σε όσους διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και κυρίως όσους έχουν συμβληθεί με τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ περί απόκτησης της ακαδημαϊκής εμπειρίας μέσω παροχής διδακτικού έργου σε προπτυχιακά μαθήματα, συμβάσεις οι οποίες είναι μακράς διάρκειας (εντός του ακαδημαϊκού έτους). Επίσης γίνεται αναφορά σε fulltime και parttime παροχή έργου, κάτι το οποίο δεν υφίσταται πουθενά σε συμβάσεις και μόνο τα timesheets υπάρχουν και μάλιστα σε όσα έργα το απαιτούν (είναι τα περισσότερα). Κάποιος θα μπορούσε να σκεφθεί και να προτείνει στην εγκύκλιο η μηνιαία αποζημίωση επί της συμβάσεως να αποτελεί κριτήριο αναγωγής για την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας σε σχέση με μία βάση αναφοράς (π.χ. ύψος κατώτατου μισθού). Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών με τη συνδρομή και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να εξετάσουν το εν λόγω σοβαρό ζήτημα εφαρμογής της νομοθεσίας η οποία πλήττει σημαντικό αριθμό ατόμων και να προχωρήσει σε μια σχετική επανέκδοση/αναθεώρηση της προαναφερθείσας εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προς διευκόλυνση και των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων των ΑΕΙ.

 • 13 Ιουλίου 2023, 23:31 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΓΙΡΙΔΟΥ

  Να προβλεφθεί ρητώς η αντίστοιχη μισθολογική εξέλιξη και των εμμίσθων δικηγόρων, που εξαιρεθήκαμε μη νόμιμα με το προηγούμενο μισθολόγιο. Δεν μπορεί ένας νεοπροσληφθείς έμμισθος δικηγόρος να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές με κάποιον, που υπηρετεί περισσότερα χρόνια. Μισθολογικά κλιμάκια ΚΑΙ στους έμμισθους δικηγόρους.

 • 13 Ιουλίου 2023, 17:23 | Νίκος

  Το μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθεί να παραμένει το μόνο ειδικό μισθολόγιο το οποίο δεν αναγνωρίζει μεταπτυχιακές σπουδές των υπαλλήλων.
  Μήπως είναι καιρός να δοθεί και σε αυτήν την κατηγορία ένα κίνητρο σπουδών σε πλήρη αντιστοιχία με όλα τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια;

 • 13 Ιουλίου 2023, 12:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δεν ειναι ισότιμο για έναν υπάλληλο που είχε προυπηρεσία πάνω από 10 έτη προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα να εισέρχετε σε υπηρεσία με τον βασικό μισθό και να κατέχει γνώσεις ισως και στις περισσότερες περιπτώσεις μεγαλύτερες και από εναν άλλο συνάδελφό του που ίσως να είναι και προιστάμενος.
  θα πρέπει να διορθωθεί η αδικία.
  Αναγνώριση της προυπηρεσίας με συνάφεια αντικειμένου.
  Οχι μόνο βαθμολογική εξέλιξη αλλά και μισθολογική!

 • 13 Ιουλίου 2023, 12:06 | Παναγιώτης

  Είμαστε αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι στο δημόσιο που εργαζόμαστε πάνω από 10 χρόνια και ενώ στην προκήρυξη μας ζητούσε προϋπηρεσία όταν διοριστήκαμε δυστυχώς δεν αναγνωρίστηκε μισθολογικά αλλά μόνο βαθμολογικά και μόνο για 7 έτη στον ιδιωτικό τομέα και αυτό μόνο για τις κρίσεις προισταμένων, αυτό πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια.
  Είμαστε υπάλληλοι με εμπειρία, ζήλο και θα θέλαμε να έχουμε ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους μας που έχουν έρθει από κάποιον άλλο οργανισμό που είχε καταργηθεί όπως π.χ. Ολυμπιακή Αεροπορία αναγνωρίστηκε η εμπειρία τους δίχως να έχουν καμία συνάφεια με το αντικείμενο που κάνουν στο δημόσιο τομέα.
  Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση .
  ΥΓ Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες φορές μου ζητήθηκε και μου ζητήτε η συνεισφορά μου από τους συναδέλφους που βρήκα στην Υπηρεσία μου οι οποιοί δεν γνώριζαν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εφαρμογές και πόσες φορές ένιωσα χρήσιμη.
  Πρέπει κάτι να γίνει για όλους εμάς!
  Μην μου πείτε ότι δεν το γνωρίζετε;

  Με εκτίμηση!

 • 13 Ιουλίου 2023, 08:29 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  δεν γίνεται για ακόμη μια φορά πρόβλεψη
  Εν προκειμένω για την εφαρμογή της ανωτέρω ειδικής διάταξης, βάσει της οποίας χορηγούνται μισθολογικά κλιμάκια με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,
  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 «Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο».
  για την απόδοση των εναπομεινάντων Μ.Κ. που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3660/2008 για τα οποία και έχουν πληρώσει ( έχει παρακρατηθεί από την μισθοδοσία των υπάλληλων και εμού ) και συνεζιζεται να γινεται παρακρατηση 4,3% και να είναι σε ισχυ
  δεν έγινε κάποια ενέργεια από την πλευρά των γραφείων προσωπικού του προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2
  με αποτέλεσμα την άνιση οικονομική μεταχείριση εις βάρους του

  Το γεγονός ότι ο στόχος της χορήγησης των πλασματικών Μ.Κ. είναι ότι ο εργαζόμενος που συνταξιοδοτείτε με της διατάξεις του 3660/2008 να έχει τα απαιτούμενα χρονιά ή όσο το δυνατόν περισσότερα χρονιά για αυτό προβλέπει χορήγηση πλασματικών Μ.Κ. και σε καμία περίπτωση το όφελος να είναι οικονομικό καθώς αυτά τα χρήματα που παρακαλούνται είναι πολύ περισσότερα από αυτά που αποδίδονται μέσω Μ.Κ.
  παράδειγμα
  Με υπάλληλους οι οποίοι και είχανε 15 χρονιά υπηρεσία πριν την 1/11/2011 ( καθώς έχουν λάβει τα τρία Μ.Κ. που προβλέπονται ) η έχουν συνταξιοδοτηθεί .
  εντωμεταξύ οι υπάλληλοι που δεν έχουν κλείσει τα 15 χρόνια έως και την 1/11/2011 υπολείπονται και δεν τους έχει χορηγηθεί πλασματικό η πλασματικά κλιμάκια και αποτέλεσμα όταν συνταξιοδοτηθούν να υπολείπονται σε χρόνια υπηρεσίας

 • 13 Ιουλίου 2023, 07:48 | Δημήτρης Μ.

  Από την στιγμή που η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μοριοδοτείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ έως 84 μήνες αν θυμάμαι καλά, καλό θα ήταν αυτό το χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως χρόνος εργασίας για την εξέλιξη στα ΜΚ.

 • 12 Ιουλίου 2023, 23:53 | Ηλίας Τόλιας

  Η προϋπηρεσία διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ της συμβατικής σχέσης με αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζεται ΚΑΙ στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνο στα μέλη ΔΕΠ.

  Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διορίστηκαν τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού με προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα και η προϋπηρεσία τους αυτή πρέπει να αναγνωριστεί και μισθολογικά για τους εξής λόγους:

  α) στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα κατά κόρον προτιμούνται (και ορισμένες φορές επιβάλλονται) οι συμβάσεις έργου (και όχι οι συμβάσεις εργασίας) παρόλο που στη πράξη η εργασία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγνωριστεί μισθολογικά.
  β) για να δώσετε επιπλέον κίνητρο στους ανθρώπους αυτούς να παραμείνουν στην εκπαίδευση αν όντως θέλετε την αναβάθμιση της κρατώντας ανθρώπους υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης.
  γ) γιατί αυτός ο διαχωρισμός στην αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι άδικος.

 • 12 Ιουλίου 2023, 13:13 | Σταυρούλα Kλωνιζάκη

  Δεν γίνεται καμία αναφορά για το γεγονός ότι έχει για μία διετία (2016-2017) δεν υπήρχε μισθολογική εξέλιξη, το οποίο έως τώρα δε έχει αποκατασταθεί. Δημιουργείται ανισότητα σε σχέση με αυτούς που διορίστηκαν μετά το 2017. Επίσης δημιουργείται το εξής παράδοξο : ένας που εργαζόταν με συμβάσεις τη διετία αυτή και διορίστηκε μετά το 2017 αναγνωρίζεται ως δημόσια υπηρεσία ο χρόνος αυτός και ανεβαίνει μισθολογικό κλιμάκιο, ένας που ήταν ήδη διορισμένος, ήταν σαν να μην δούλευε, δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας του και δεν αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο.

 • 11 Ιουλίου 2023, 21:09 | Γκολφινόπουλος Αριστειδης

  Δεν αναγνωριζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα κάτι που είναι άδικα και δημιουργεί ανισότητα ενώ μπορεί να είναι και αντισυνταγματικο