Άρθρο 11 – Επιδόματα ανικανότητας – Τροποποίηση άρθρου 100 π.δ. 168/2007

To άρθρο 100 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), περί υπολογισμού επιδόματος ανικανότητας σε ανάπηρους πολέμου, τροποποιείται ως προς τον υπολογισμό του επιδόματος ανικανότητας και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 100

Επιδόματα ανικανότητας

  1. Στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και ανθυπασπιστές και σε όσους εξομοιώνονται ή αντιστοιχούν με αυτούς παρέχεται μαζί με τη σύνταξη προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανάλογα με το βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία εξαιτίας του παθήματος, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως εξής:

 

Σε όσους έχουν αναπηρία25 – 35%ποσοστό2,318%
Σε όσους έχουν αναπηρία40 – 45%ποσοστό3,863%
Σε όσους έχουν αναπηρία50 – 65%ποσοστό5,795%
Σε όσους έχουν αναπηρία70 – 80%ποσοστό7,726%
Σε όσους έχουν αναπηρία85 – 95%ποσοστό9,658%
  1. Αν αυτοί που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανικανότητα 100% ή πολλαπλές αναπηρίες, από τις οποίες η μία 100% και οι λοιπές 10-95% ή δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες επάγεται αναπηρία 100%, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά κατά βαθμό ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ100%100%

10 έως 95%

100%

100%

Ανθυπασπιστήςποσοστό 15,453%16,998%21,634%
Ανθυπολοχαγόςποσοστό 18,543%19,316%24,724%
Υπολοχαγόςποσοστό 22,406%23,179%27,815%
Λοχαγόςποσοστό 26,269%27,042%30,905%
Ταγματάρχης και άνωποσοστό 30,132%30,905%,34,768%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ